သကၠ္ဝါ ဆိုတာ …?

  • News Code : 793010
  • Source : ABNA
Brief

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ကိုယ္တုိင္ မိမိ၏ က်မ္းေတာ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္အမွတ္ ၅ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္ ၂၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။
انّما یتقبّل الله من المتقین
အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ မြတ္သကီ(သကၠ္ဝါတရားရွိသူ) ၏ (အလုပ္မ်ား)ကိုသာလွ်င္ လက္ခံေတာ္မူ ေလ၏။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


သကၠ္ဝါ ၏ မူရင္းစကားလုံးမွာ وقایه  ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္မွာ ကာကြယ္ျခင္း ၊ ေရွာင့္ၾကဥ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွရီအသ္ စကားအရဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို အာေခရသ္ အတြက္ အက်ဳိးယုတ္ေစမည့္ အရာရာတိုင္းမွ ထိန္းသိမ္းျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ေရွာင္ရန္ကိစၥ တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ကို မနာခံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္က္(အ.စ) ထံ သကၠ္ဝါ ၏အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာ ေအမာမ္ (အ.စ) မွဤကဲ့သို႔ မိန္႔ေလ၏။
ان لا یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نهاک
سفینة البحار جلد 2 ص 678
အဓိပၸာယ္။ ။ အသင္အေပၚ အလႅာဟ္အမိန္႔ ရွိသည့္ေနရာတြင္ အမိန္႔ကို နာခံျခင္း ၊အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ တားျမစ္သည့္ေနရာ တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စဖီးနသြလ္ေဗဟာက်မ္း အတြဲ ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၇၈


တစ္နည္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔မ်ားကို နာခံသူ ႏွင့္ ၎ တားျမစ္ထား သည့္အရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သည့္လူ ျဖစ္ဖို႔ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ သကၠ္ဝါ ၂မ်ဳိး ၂စား ရွိပါသည္။


ပထမအမ်ဳိးအစားမွာအလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ကို နာခံ လိုက္နာက်င့္သုံျခင္း ၊ ၎၏ ဥပေဒသမ်ားအေပၚ က်င့္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သည့္ ဝဂ်စ္ဗ္ အလုပ္ တစ္ခု မွ် မခ်န္ထားဘဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ၎အမိန္႔ကို မလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမ်က္ေတာ္စူးရွမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ေခၚဆိုပါသည္။


တဆက္တည္း ၎ အမိန္႔ ႏွင့္အတူ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မြတ္စ္သဟဗ္အလုပ္မ်ားကို လြတ္မလြတ္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မြတ္စ္သဟဗ္အလုပ္ဆိုသည္မွာ ၎ အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စဝါးဗ္ ရရွိေစၿပီး မလုပ္လွ်င္ အဇါးဗ္ အျပစ္ငရဲ မထိုက္သည့္အလုပ္ကို ေခၚဆိုပါသည္။

သကၠ္ဝါ၏ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ ဟရာမ္ ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ တားျမစ္ထားသည့္ စကားမ်ား မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဖက္ေတာ္မွ အမ်က္ေတာ္စူးရွမႈကိုျဖစ္သည့္ တားထားသည့္ အရာမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟရာမ္ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ၎အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ မွျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္အလုပ္ကို ေခၚဆိုပါသည္။တျခားတဖက္တြင္ မကရူျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေပသည္။ မကရူဆိုသည္မွာ မလုပ္လွ်င္ပိုေကာင္းၿပီး ေရွာင္လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ ကို ျဖစ္ေစၿပီး ၎အလုပ္ကိုမလုပ္လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ဖက္မွ အဇါးဗ္ မရွိသည့္ အလုပ္ကို ေခၚဆိုေပသည္။


အၾကင္မည္သူမဆို  ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ သကၠ္ဝါ၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္အတန္း အထိ ေရာက္လိုလွ်င္  ဟရာမ္ အရာမ်ား ဂိုနာ (အျပစ္ ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား ) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ထိုျပင္၎ကိစၥကို အလြန္တရာ အေလး အနက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။  
အေၾကာင္းမွာ ဟရာမ္အရာမ်ား လုပ္ရပ္မ်ား မွေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ ၎၏ အလုပ္မည္မွ်ပင္ နည္းေနသည္ ျဖစ္ပါေစ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္သေဘာတူ လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါသည္။


အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ကိုယ္တုိင္ မိမိ၏ က်မ္းေတာ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္အမွတ္ ၅ အာယာသ္ေတာ္အမွတ္ ၂၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။
انّما یتقبّل الله من  المتقین
အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္ မြတ္သကီ(သကၠ္ဝါတရားရွိသူ) ၏ (အလုပ္မ်ား)ကိုသာလွ်င္ လက္ခံေတာ္မူ ေလ၏။   


မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။
یکفی من الدّعاء مع البرّ مایکفی الطّعام من الملح
عدة الداعی
ဒိုအာျပည့္ ရန္အတြက္ မြတ္သကီ(သကၠ္ဝါတရားရွိသူ) ၏အနည္းငယ္ဒုိအာ သည္ပင္ အရ သာရွိသည့္အစားအစာ ျဖစ္ေစဖို႔ဆားအနည္းငယ္ ျဖင့္လုံေလာက္သကဲ့သို႔ လုံေလာက္ ေပ သည္။

=================
251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky