ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆုိင္းၿပီး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမွ အေျဖရွာမည္ဟု KNU ထုတ္

ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ ယာယီရပ္ဆုိင္းၿပီး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမွ အေျဖရွာမည္ဟု KNU ထုတ္

KNU ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၉၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ KNU အေရးေပၚအစည္း အေဝးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအ ေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းကာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းမွ ေဆြး ေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 KNU ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၉၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ KNU အေရးေပၚအစည္း အေဝးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအ ေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းကာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းမွ ေဆြး ေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး ညီၫြတ္ စြာ ပါဝင္ေရး လံုေလာက္သည့္ ကာလတစ္ခုရယူရန္ လိုအပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား ယာယီရပ္ဆုိင္းထား ၿပီး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု KNU က ထုတ္ျပန္သည္။

KNU အေရးေပၚအစည္း အေဝးကို ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး ေနာက္ အစည္းအေဝး၏သေဘာ ထားထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)အတြင္း ေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက ‘‘အ လြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲေတြက ေနၿပီးေတာ့ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရာက္ရွိလာ မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့’’ ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳး သားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသး သည့္အျပင္ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ ႀကံဳေနရေၾကာင္း KNU က ဆို သည္။

ထို႔ျပင္ NCA အေပၚ နားလည္မႈကြဲလြဲေနသည္မ်ား၊ မိမိနားလည္ သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေနၿပီး NCA ပါ အခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္မ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိေန၍ ထိုအ ေၾကာင္းအရာမ်ား အေျဖရွာႏိုင္ ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ ဝင္ေသာ Stakeholder မ်ားအ ၾကား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္ က NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ခြဲမထြက္ရႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္း လာျခင္းက ယင္းႀကိဳတင္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီးမွသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူထားေသာအ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟူ၍ျဖစ္ေနသည္ဟု KNU က ဆိုသည္။

KNU အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး စနစ္ကို ေက်လည္စြာ ေဆြးေႏြး ၿပီးမွသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ ရာတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးတိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား သာမက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA စာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ အား လံုး ပါဝင္ေရးကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္မွသာ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စု ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း KNU က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို လက္ နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟုလည္း KNU က ထုတ္ျပန္ သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky