အသုိက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမိုသဟဇာတရွိစြာေနထုိင္ေစေရး အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ

အသုိက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမိုသဟဇာတရွိစြာေနထုိင္ေစေရး အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသုိက္အ ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမိုကဲြျပားေစ မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုသဟ ဇာတရွိစြာ ေနထုိင္လာႏုိင္ေစရန္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမ်ားတြင္ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသုိက္အ ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမိုကဲြျပားေစ မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုသဟ ဇာတရွိစြာ ေနထုိင္လာႏုိင္ေစရန္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမ်ားတြင္ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံ ဘာကူး ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ေသာ ဘက္မလုိက္လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ႏွစ္လယ္ညီလာခံတြင္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး၀န္ႀကီးက ယင္းသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔တြင္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျပႆနာ ပိုမိုဆုိးရြားလာ ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကိုသာ အာ႐ုံစူးစုိက္ၾကရန္ အေရးႀကီး သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ဘက္မလုိက္လႈပ္ ရွားမႈ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ ၁၂၀ ၊ ေလ့ လာသူ ၁၇ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း ၁၀ ခုတို႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္က အ ထက္ပါမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးကုိလည္း အက်ယ္တ ၀င့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္ လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ သေဘာတူညီ ခ်က္ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏွစ္ဖဲြ႕ တိုးလာျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ မွတ္တုိင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခဲြျခားဆက္ ဆံမႈမဟုတ္ဘဲ တရားမ၀င္ ၀င္ ေရာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္မႈ ျပႆနာ၊ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး တို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာသာျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ရွင္းျပၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ စိစစ္ၿပီးသူမ်ား ကို အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရ သည္ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ၊ အာ ဆီယံ AHA Centre , WFP ႏွင့္ FAO တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အထိိခိုက္ခံ အသုိက္အ၀န္းမ်ားအားလုံးအ တြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္သည့္ ယႏၲရားတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးေက်ာ္တင္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသုိက္အ ၀န္းမ်ား အားလုံးအတြက္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္ တီးေပးႏုိင္ေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္၍ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားတြင္ အကူအညီမ်ားေပး အပ္ႏုိင္ရန္ UNDP,UNHCR တို႔ႏွင့္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရး အဆုိျပဳထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘက္မလုိက္လႈပ္ရွားမႈအ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္ တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို ေလးစားလုိက္နာ ေရး၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္ တြင္းေရး ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ ေရး၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္း ခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေပၚ အင္အား သုံးျခင္း(သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရန္လိုသည့္လုပ္ ရပ္မ်ား ေရွာင္ရွားျခင္းစသည့္ အ ေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကို အေလးထားရန္၀န္ႀကီးက တုိက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

========================
251 / End
 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky