မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အေထြေအထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

( မိုစာ အီ ဟမီးဒဟ္ ) ေကာ္မတီ သည္ ကမာၻ႔ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ကူညီေဖးမ ေထာက္ပံ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္

( မိုစာ အီ ဟမီးဒဟ္ ) ေကာ္မတီ သည္ ကမာၻ႔ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ  မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ကူညီေဖးမ ေထာက္ပံ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အေထြေအထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ တင္ျပေျပာဆိုသည္မွာ - ( မိုစာ အီ ဟမီးဒဟ္ ) ေကာ္မတီ သည္ (မဂ်္မေအ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇာေဟဗ္ ) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနၿပီး ကမာၻ႔ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ကူညီေဖးမ ေထာက္ပံ့ရန္ ကမာၻ႔ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အေထြေအထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ((အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္မ္မ်ား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္ အတူတစ္ကြ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားၿပီးအေျဖထုတ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ညီလာခံ)) အန္ဂၽြန္မန္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း နီးကပ္မႈ တစ္ခု အျဖစ္ သုံးသပ္ ပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အေထြေအထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စေလမီး အာဂါေယ မိုဟမၼဒ္ ဟစန္ အခ္သရီ အေနျဖင့္ တီဟီရန္ၿမိဳ႕ အာဇါဒီ ဟိုတယ္ တြင္က်င္းပသည့္ ((အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္မ္မ်ား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္ အတူတစ္ကြ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားၿပီးအေျဖထုတ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ညီလာခံ )) တြင္ေျပာၾကားသည္မွာ - ယေန႔ အစည္းအေဝးသည္ အစၥလာမ့္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ဆိုင္ရာ အဆက္မျဖတ္ အစည္း အေဝးမ်ား ၏ ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳမႈ ျဖစ္ပါတယ္၊ မဂ်္မေအ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇာေဟဗ္ ၏ အဓိပတိေကာင္စီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး ရွိ စည္းလုံးေရး အသင္း အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားကို ပိုမို၍ လႈပ္ရွားမႈ ရွိလာရန္ ထိုနည္းတူစြာ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္လိုက္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ ပုဂၢဳလ္ မ်ား မြတ္စလင္မ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ဝါဒီမ်ား ကို စုေပါင္း၊စုစည္း ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အေထြေအထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ - ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ ညီညြတ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ျပဳ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ဤအစည္းအေဝးတြင္ စိစစ္ေဆြးေႏြးမည္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဤသို႔ျဖင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ထို အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ၊ မ်ားျပား လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စေလမီး အာဂါေယ မိုဟမၼဒ္ ဟစန္ အခ္သရီ အေနျဖင့္ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါတယ္ ၊ (မဂ်္မေအ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇာေဟဗ္ ) ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပသည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တို႔တြင္ ( ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ အိုလမာ ျပည္ေထာင္စု ) ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ၊ ဤအဖြဲ႔အစည္း ( ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ အိုလမာ ျပည္ေထာင္စု )အား ႏွစ္အနည္းငယ္ အရင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ ဤ အဖြဲ႔အစည္းမွ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံတြင္ ပါလက္စတိုင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေရး အစည္းအေဝး ညီလာခံ က်င္းပမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ဤ အသင္းအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံတကာရွိ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ားကို ဥပမာ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ ဘာရိန္းမြတ္စလင္မ္မ်ား ၊ယီမင္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၊ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံရွိ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေရးကို ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္ ။

၎မွ ဆက္လက္ၿပီး - ( မိုစာ အီ ဟမီးဒဟ္ ) ေကာ္မတီ သည္ (မဂ်္မေအ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇာေဟဗ္ ) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနသည့္ ေကာ္မတီ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး မိမိလႈပ္ရွား မႈမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ ညႇင္းပန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ကူညီေဖးမ ေထာက္ပံ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤ ((အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္မ္မ်ား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္ အတူတစ္ကြ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားၿပီးအေျဖထုတ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ညီလာခံ )) သည္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္၏ မိန္႔ဆိုမႈ အရ မြတ္လစင္မ္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ ေဟာင္ဇာ ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား မွ ထူးခၽြန္ သူမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

ဤ အစည္းအေဝး ညီလာခံအား တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ တြင္ ယေန႔မနက္ ပိုင္းတြင္ (မဂ်္မေအ သက္ရီးဗ္ေဗ မဇာေဟဗ္ ) တည္ေထာင္သည့္ ရက္ ႏွင့္အညီ ၁၁ ႏိုင္ငံ မွ ေဟာင္ဇာ ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား မွ ထူးခၽြန္ သူမ်ားတက္ေရာက္ေနရာယူၿပီး က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဤညီလာခံတြင္ အစၥလာမ္ေနာက္လုက္ေနာက္သားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ၊ အစၥလာမ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔သည့္ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈ ၊ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံျခင္း စသည္ျဖင့္ အေရးႀကီး ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဤ တစ္ရက္တာ ညီလာခံ တြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ညီလာခံ အဆုံးတြင္ အသင္းဝင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ဖတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
=====================
251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky