ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရသစ္ကို ပိုမိုဝန္ပိေစ

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရသစ္ကို ပိုမိုဝန္ပိေစႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ ဝန္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ျမင့္ မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အစိုးသစ္အေပၚပိုမိုဝန္ပိ ေစေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ ဝန္းႏွင့္  ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ျမင့္ မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အစိုးသစ္အေပၚပိုမိုဝန္ပိ ေစေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ (၃၇) ႀကိမ္ ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးအတြင္း မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ရွင္းလင္းသည့္ပြဲကို ကုလသမဂၢ အေဆာက္အအံု၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ သည့္ အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာၾကားမႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က မတ္လ ၉ ရက္၌ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုၾကာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ဒီမိုက ေရစီခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာရွိေသာ ကိုလိုနီအေမြအႏွစ္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအ ၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ တိုး တက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဖေဖာ္ဝါရီ အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္သို႔ ပါဝင္လာျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပေျပာဆိုသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပ ေဒေရးရာတို႔အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေျပာ ဆိုေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းသည္။

‘‘အစိုးရသစ္အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္မိမိ တို႔ ျပည္သူတို႔၏ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤ႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ားကို ပိုမိုဝန္ပိုေစေၾကာင္း၊ ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ေဝဖန္မႈျဖစ္ရန္လိုၿပီးအျပစ္တင္မႈႏွင့္ အလ်င္စလိုဆံုးျဖတ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း’’ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိ သည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ေသြဖည္မသြားေစသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆို သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ျခင္းမျပဳမီ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ အထိ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားႏွင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာမႈမ်ားသည္ ယင္းအေျခ အေနကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ဟု ၎က ရွင္းလင္းသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားႏွင့္အျမင္ တို႔အေပၚ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ သ ေဘာထားအျမင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ ေစသည္ဟုဆိုသည္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျဖတစ္ ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အစိုးရက ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္ မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း (UEHRD) ကို ဦးေဆာင္ေနသည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။

‘ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ’၊ ‘လူမ်ဳိးစု သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ’ႏွင့္ ‘လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ’ အစရွိ သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚအစိုးရ အေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္ဟူ သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔အတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္း အျပဳအမူမ်ားကို မည္သည့္အခါ မွ် ေထာက္ခံအားေပးမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသို႔မျဖစ္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္မည္ဟုဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားဆိုင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုအေလးအနက္ထား နားေထာင္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ားရွိပါက က်ဴးလြန္သည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦး ေသာင္းထြန္းဦးေဆာင္သည့္ ျမန္ မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ UEHRD ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၿပံဳးေကသီႏိုင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဂ်ေယာဝူတို႔ ပါဝင္သည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky