ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ (ယာယီ)ႏွင့္ေတြ႕

ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ (ယာယီ)ႏွင့္ေတြ႕


‘‘အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈေတြမွာ ေရွ႕ဆက္တုိးတက္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္’’

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

‘‘အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈေတြမွာ ေရွ႕ဆက္တုိးတက္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္’’
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ တြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢသို႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကုလ၏ပထမ ဆံုး႐ံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၅၇ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္၌ အကူအညီ ေပးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ကစ၍ အကူအညီမ်ားကို အကန္႔ အသတ္ျဖင့္ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ကုလ သမဂၢလက္ေအာက္ခံ ေအဂ်င္စီ မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၿပီး အကူ အညီမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုလသမဂၢလက္ ေအာက္ခံေအဂ်င္စီ ၁၆ ခုက ျပည္ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္း ၂,၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ မႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေထာက္ ပံ့ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာကာ ကြယ္ေဆးထုိုးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ပညာရပ္ပံ့ပိုးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စသည့္  က႑မ်ားတြင္ လည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကုလလက္ေအာက္ခံ ေအ ဂ်င္စီ ၁၆ ခုမွာ UNAIDS၊ WFP၊ UNHCR၊ UNOPS၊ UNDP၊ WH0၊ UNODC၊ UNESO၊ UNI-CEF၊ ILO၊ IOM၊ FAO၊ UNFPA၊ UNHABITAT၊ UNOCHA ႏွင့္ UNWOMEN စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ကုလအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္က႑ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူဝါဒ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ 7Day News က ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ (ယာယီ) ခႏုသ္အာစဘီ (Knut Ostby) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကမၻာ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္က IDP (စစ္ ေဘးဒုကၡသည္)ေတြကို အကူအ ညီေပးေနတဲ့ အေျခအေနကို ရွင္း ျပေပးပါ။

အဲဒီေနရာေတြမွာ ရွိတဲ့ IDP ေတြဆီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအထိပဲ သြားေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းက စၿပီး အစိုးရရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွာ မရွိတဲ့ ေနရာေတြကို အသက္ ကယ္အေထာက္အပံ့ေတြေပးဖို႔ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။ UN ကေန အရပ္သားေတြကို လူ သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအ ကူအညီေတြ ေပးအပ္ရာမွာ တား ျမစ္ခံရတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ ျဖစ္ခဲတဲ့ အေျခအေနပါ။ အဲဒီအ တြက္ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ေလး စိုး ရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။

အဲဒီေနရာေတြကို သြား ေရာက္ခြင့္ရတဲ့ ျပည္တြင္း NGOတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ အလွဴရွင္ေတြက အဲဒီအဖြဲ႕ ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ အဲဒီက IDP ေတြအေနနဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရၾကမွာကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပူမိပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြ ကို သြားေရာက္ကူညီခြင့္ရဖို႔အ တြက္ အခြင့္အေရးရတာနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကိဳး စားသြားမွာပါ။

အခုလက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိတဲ့၊ အစိုးရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိ တဲ့ေနရာေတြက IDP စခန္းေပါင္း  ၁၀၀ မွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ လူေပါင္း ၄၆,၀၀၀ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။

လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကာ ေတြ႕ဆံုျဖစ္ပါသလား။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဗဟိုအဆင့္ မွာေကာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ေတြေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဒသေတြ မွာေရာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပံုမွန္အ ဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အ ေရး အစရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ပါတယ္။ တ ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သြားေရာက္ကူ ညီပံ့ပိုးခြင့္ကိစၥကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူေတြဆီကို ပိုမိုသြား ေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ ႏိုင္မယ့္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး ကိုမဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳဆိုပါ တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ UN ရဲ႕ အကူအညီေတြ တိုးလာပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေလ်ာ့သြားပါသလား။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာေကာ ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိႏုိင္ပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြမွာ ႏုိင္ငံ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အ ခါ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ေတြနဲ႔အညီ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ဖယ္ရွားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ အမ်ားႀကီးတိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္သမွ်အရာတိုင္းဟာ ႏုိင္ငံတကာမူေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံတကာ မူေတြ၊ စံေတြကို သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာလည္း ကုလသမဂၢရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူ ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘာမွ မသက္ဆုိင္တဲ့ ျပင္ပက လာတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ UN ရဲ႕ အစိတ္အ ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို UN ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ ရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ တူညီစြာ ထားရွိတဲ့ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြ ျပဳပါတယ္။ ေျဖ ရွင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ ရဖို႔ကို လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ကူညီေပးေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵက ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံအာဏာပိုင္ေတြ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ႏုိင္ငံကို ေရွ႕ဆက္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္တဲ့ အကူအ ညီေတြကို ေပးေနတာပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြ ေတြ႕ရင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က ေဝဖန္ေထာက္ျပပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၿမဲ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္တာက ေျဖ ရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို အ ႀကံေပးဖို႔၊ ကူညီေပးဖို႔ပါပဲ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝတိုးတက္ ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဓိကစိတ္ဆႏၵ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခိုင္မာအား ေကာင္းတဲ့၊ ႐ိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ မိတ္ဖက္ျပဳပူးေပါင္းမႈမ်ိဳးကို လို လားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ UN အဖြဲ႕အ စည္းေတြမွာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ဘယ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆို တာ ေျပာျပေပးႏုိင္ပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂,၄၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက အမ်ားစုျဖစ္ တဲ့ ၂,၀၀၀ ေလာက္က ျမန္မာဝန္ ထမ္းေတြပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အ ထဲက ဘယ္စီမံခ်က္ကို အားရေက်နပ္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စီမံခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ခုကို ေျပာျပေပးပါလို႔ဆိုရင္ ေျပာဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ မၾကာေသးခင္က ကၽြန္ေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္က WFP ရဲ႕စာသင္ေက်ာင္း ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေန႔စဥ္ မူလတန္းေက်ာင္းေတြက မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ကို ေက်ာင္းပညာေတြ ပိုၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္သင္ ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာဟာရရွိတဲ့ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း အဆာေျပစား စရာ မုန္႔ပဲသေရစာေတြကို ေကၽြး ေမြးေနပါတယ္။ WFP က ဘီစ ကြတ္မုန္႔ေတြကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းေတြကို ျပန္လည္ ေဝငွေပးတာျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလံုး ရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေကၽြးေမြးႏုိင္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကို ထပ္ေပးရမယ္ဆိုရင္ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ရန္ကုန္ မွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္ တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစင္ တာေတြကေန ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးေနပါတယ္။ အထူးသ ျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ရပ္ရြာလူ ထု ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။ ဥပေဒ ဆိုတာ လူေတြကို အျပစ္ေပးဖို႔ တစ္ခုတည္းအတြက္ ရွိေနတာမ ဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ဒီစင္တာေတြ ကေန သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာ လူေတြကို ကူညီဖုိ႔၊ လူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔အ တြက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကို သိရွိဖို႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံ မွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒေတြလည္းရွိ ပါတယ္။

အဲဒါၿပီးေတာ့ Financial Inclusion လို႔ေခၚတဲ့ ေငြေရးေၾကး ေရးအရ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းေတြ၊ ေခ်းေငြေတြ စတာေတြကို လက္လွမ္းမီအသံုး ျပဳႏုိင္တဲ့လူဟာ ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ လူေတြကို တရားဝင္စီးပြားေရးက႑မွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ တို႔မွာရွိပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ ကေန လူေပါင္း ၂ ဒသမ ၁ သန္း ကို ဝန္ေဆာင္ခဲ့ေပးပါတယ္။

စီမံခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အတြက္ အႏွစ္သက္ဆံုးတစ္ခုကို ေရြးေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းေတြဟာဆိုရင္ အလြန္ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိတ္ဝင္စားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ  ေရးေတြမွာ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုလည္းရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ေတြအေပၚမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ပဲ စိတ္အားထက္သန္ပါ တယ္။ သက္ဆုိင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဖိတ္ ေခၚမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ အကူအညီေတြကို  ဒီထက္မက ေပးသြားႏုိင္တဲ့အ တြက္ အခုထက္ ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ကူညီေပးခ်င္ပါတယ္။

UN အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ ကူညီေပးတာေတြ ရွိပါသလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခုထက္ပိုၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စၿပီး UNDP အေနနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ နည္း ပညာဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အဖြဲ႕အ စည္းဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပိုးမႈေတြေပး ေနပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ ေတာ္တို႔လုပ္ေပးႏိုင္တာေတြ ရွိပါ ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကို ဖိတ္ေခၚမႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ UN ရဲ႕အထူးကိုယ္စားလွယ္ရွိစဥ္တုန္းကေတာ့ UN အေနနဲ႔ အခုထက္ပိုၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး အေရြ႕တစ္ခု ရွိေနေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီး တဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ဒီႏုိင္ငံ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူေဆာင္ ေပးလိုပါတယ္။

စီမံကိန္းအသစ္ေတြလုပ္ဖို႔ အစီ အစဥ္ရွိပါသလား။

အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစိုးရရဲ႕ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ကူညီေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးေနပါ တယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာနဲ႔ မူလေနရပ္ေတြကို ျပန္လာ ၿပီး ေရရွည္ေနထုိင္ႏိုင္မႈေတြ ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဂ်ပန္နဲ႔ ေရာ အစိုးရနဲ႔ပါ သေဘာတူညီ ခ်က္ရထားၿပီးျဖစ္တဲ့ စီမံခ်က္အ သစ္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအ ကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ေတြအတြက္ အဆိုျပဳလႊာအသစ္ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေပး ေရး ေလးႏွစ္စာမူေဘာင္တစ္ခုအ တြက္ အဆုိျပဳလႊာတစ္ခုကိုလည္း အၿပီးသတ္ ျပဳစုၿပီးတာ မၾကာေသး ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြအတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္ မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ထပ္မံေဖာ္ ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ေရး ကူညီေပးသြားဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူႀကီး မင္းရဲ႕အျမင္ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ကနဲ႔ ႏိႈႈင္းယွဥ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ တျခားနယ္ပယ္အမ်ားအျပားမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ ဟာ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ေႏွး ေကြးသြားတာ မွန္ေပမယ့္လည္း က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုး တက္မႈေတြ ျပန္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာဖို႔အတြက္ ကူညီေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီႏုိင္ငံကို ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ အသင့္ပါပဲ။ ႏုိင္ငံ ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ တည္ေနရာ အေနအထား၊ သဘာဝသယံဇာတေပါ​ႂကြယ္ဝမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းတဲ့ ေျမနဲ႔ ပညာရည္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕အလားအ လာဟာ အင္မတန္ ႀကီးမားပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသံုးခုနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ပဲ လိုအပ္ ပါတယ္။

ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါေသး သလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအသစ္ကို ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈေတြမွာ ေရွ႕ဆက္တိုး တက္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ သက္ ေသျပေနပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာ ရွိေန ၾကတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း လံုးက အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ ပါဝင္ကူညီ ေပးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ၊ ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရရွိဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီေပးလိုပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ UN ဟာ ႏွစ္(၇၀) ၾကာ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုကို အတူတကြ ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္း ေတြရဲ႕အဓိကမ႑ိဳင္ေတြျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ တူညီတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြကိုလည္း ထားရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို သယ္ပိုးေပးဖို႔ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ က ဆႏၵျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတုိင္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ ႏွစ္မွာ ဆင္းရဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံု အဆံုး သတ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားဖို႔ အသင့္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

========================
251 / End
 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky