စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လမ္းၫႊန္ထားဟုဆုိ

စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လမ္းၫႊန္ထားဟုဆုိႏုိင္ငံအတြင္း စာ ရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ ကန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အားေပးေဆာင္ ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြး ထားေၾကာင္း စာရင္းအင္းအ ခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အ ရည္အေသြးျပည့္၀ေရးဗဟိုေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ႏုိင္ငံအတြင္း စာ ရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ ကန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အားေပးေဆာင္ ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြး ထားေၾကာင္း စာရင္းအင္းအ ခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အ ရည္အေသြးျပည့္၀ေရးဗဟိုေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

‘‘စာရင္းအင္းအခ်က္အ လက္ မွန္ကန္ေရးနဲ႔ အရည္အ ေသြးျပည့္၀ေရးဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြအၾကား ယုံ ၾကည္မႈတုိးျမႇင့္ေစႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ MICC -2 ၌ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၈ ျမန္မာစာရင္းအင္း ဖိုရမ္ အခမ္းအနားအဖြင့္ မိန္႔ခြန္း တြင္ ဒုသမၼတက အထက္ပါအတုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ စာ ရင္းအင္းမရွိျခင္းက ႏုိင္ငံအတြက္ မွားယြင္းေသာ မူ၀ါဒဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ စာရင္း ေရးသြင္းမွတ္သားျခင္းကို အပိုအ လုပ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ဒုတိယသမၼတက တုိက္တြန္း သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္း စိတ္ ခ်ယုံၾကည္ရေသာ စာရင္းအင္း မရွိျခင္းက သယံဇာတခဲြေ၀ျခင္း ႏွင့္ မူ၀ါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား လဲြ မွားေစႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္သူ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈအေပၚတြင္လည္း သက္ ေရာက္ေစႏုိင္သည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

‘‘စာရင္းအင္း အခ်က္အ လက္မွန္ကန္ေရးကိစၥဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳး ၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာေရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ေတြအတြက္ပါ အလြန္အေရးပါ ပါတယ္’’ ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စာရင္း အင္းအရည္အေသြးျပည့္၀မွသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေရး ဆဲြသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ လူမႈစီးပြားသုေတသန ေဆာင္ရြက္သူအားလုံးအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မူ၀ါဒႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္း က်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္ မည့္ အခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွ သာ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈႏွင့္ စြန္႔ စားလုပ္ကိုင္ရမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ ခဲြႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဒုသမၼတက ဆုိသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေရး လက္ေတြ႕ က်ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားအ သုံးျပဳႏုိင္ရန္ လိုအပ္သလို သက္ ဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ သု ေတသနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာ ရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအားလုံး ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စာရင္းအင္းက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး စာရင္းအင္းဥပ ေဒကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ဗဟိုစာရင္းအင္း အဖဲြ႕အေနျဖင့္  နည္းဥပေဒထြက္ရွိလာေစေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အဆုိပါ အခမ္းအနားထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

စာရင္းအင္းဥပေဒအရ စာ ရင္းအင္းမူ၀ါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စာ ရင္းအင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အမ်ဳိး သားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ေရး ဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူ ေဘာင္ကို စီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ ၂၀၁၆ က အတည္ျပဳတင္ျပထား သည္ဟု ဒုသမၼတက ဆုိသည္။

စာရင္းအင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ပူးတဲြအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး က႑အ လုိက္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ၁၀ ဖဲြ႕ ဖဲြ႕ စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒု သမၼတက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky