အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒသည္ အထူးဥပေဒမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဟန္ထူး၏ေရွ႕ေနေခ်ပ

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒသည္ အထူးဥပေဒမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဟန္ထူး၏ေရွ႕ေနေခ်ပ

အဂတိလိုက္စား ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရသည့္ တိုင္းဥပ ေဒခ်ဳပ္ေဟာင္းအပါအ၀င္ အရာ ရွိေျခာက္ဦးအမႈကို တတိယ ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအျဖစ္ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုေကာ္ မရွင္ဘက္မွ တင္သြင္းသည့္ ရဲထံ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံသင့္၊ မသင့္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
အဂတိလိုက္စား  ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရသည့္ တိုင္းဥပ ေဒခ်ဳပ္ေဟာင္းအပါအ၀င္ အရာ ရွိေျခာက္ဦးအမႈကို တတိယ ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအျဖစ္ ယမန္ေန႔က  ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုေကာ္ မရွင္ဘက္မွ တင္သြင္းသည့္ ရဲထံ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံသင့္၊ မသင့္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ယခင္တစ္ပတ္ ေအာက္တို ဘာ ၄ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလို အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဘက္မွ  ပထမဆံုးတင္သြင္းေသာ ရဲစခန္းသို႔တိုင္ၾကားစာသက္ေသ သည္ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္ မမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္၍ဆိုကာ လက္မခံသင့္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရ သူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ အေပၚေကာ္မရွင္ဘက္မွ ဥပေဒ အရာရွိက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္အထူးဥပေဒျဖစ္၍ ေယဘုယ်ဥပ ေဒျဖစ္ေသာ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပ ေဒကို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း အဓိကထားေခ်ပေျပာဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူဦးဟန္ ထူး၏ ေရွ႕ေနဦးမင္းစိန္က အဂ တိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပ ေဒသည္ အထူးဥပေဒမဟုတ္ ေၾကာင္းေခ်ပေျပာဆိုသည္။

‘‘အထူးဆိုတဲ့စကားလံုးတစ္ လံုးမွ မပါဘူး’’ ဟု တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေနဦးမင္းစိန္က ရန္ကုန္  တုိင္းတရားသူႀကီးထံေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေခ်ပခ်က္အေပၚ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ဥပေဒအရာရွိ က ျပန္လည္ေခ်ပေသာ္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားက ၎၏ အသံကို သဲကြဲစြာမၾကားရေခ်။

လာဘ္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံ ရသည့္ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးကို ကိုေလးက ေရွ႕ေနငွားရမ္းျခင္းမရွိ ဘဲ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ေခ်ပ  ေလွ်ာက္ထားသည္။

၎ကတရားလိုဘက္မွ ဥပ ေဒအရာရွိ၏ အဓိကေလွ်ာက္ ထားခ်က္ျဖစ္သည့္ အထူးဥပေဒ  သည္ ေယဘုယ်ဥပေဒကို လႊမ္း မိုးႏုိင္သည္ဆိုျခင္းသည္ ဥပေဒသ ေဘာအရလက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိ ေၾကာင္း၊ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒ  ပုဒ္မ ၁ အပါအ၀င္ ဥပေဒပုဒ္မ  အမ်ားအျပားႏွင့္ စီရင္ထံုးမ်ားကို  ကိုးကားေခ်ပခဲ့သည္။ ယင္းအ ေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ခ် မွတ္မည္ဟု တရားသူႀကီးက ျပန္ လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား လာဘ္စားျခင္းရွိ၊မရွိဆိုသည္ ထက္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းႏွင့္ ဥပေဒအေပၚစြပ္စြဲခံရ သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားက ေခ်ပေျပာဆို သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆယ္လီဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးေသ ဆံုးမႈတြင္ လူသတ္သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရသူသံုးဦးကိုတရားရွင္လႊတ္ ေပးႏုိင္ေရး စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း  ၇၂၀ ႏွင့္ ပါတိတ္၊ အက်ႌ၊ အ ရက္ပုလင္းမ်ား လာဘ္ယူသည္ ဆိုကာတုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္းဦး   ဟန္ထူး၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိဦး သိန္းေဇာ္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး၊ ဒုခ႐ိုင္ဥပေဒအ ရာရွိေဒၚသစ္သစ္ခင္ႏွင့္ ဒုခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးဦးေအာင္ၾကည္၊ ရဲအရာရွိတစ္ဦးတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္  ေရးေကာ္မရွင္က တရားလိုျပဳ၍ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးဦး ေအာင္ၾကည္သည္အမႈပိတ္သိမ္း ျခင္းကိုလက္ခံစဥ္းစားရန္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီတြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ယူခဲ့ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင္ ၂၅  ရက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ လာဘ္ ယူေၾကာင္း ဦးမိုးႏုိင္က ယခင္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားခြင္၌ ထြက္ဆို ခဲ့သည္။

တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဟန္ထူး သည္လာဘ္ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀   ကို ဇူလိုင္တြင္ တစ္လံုးတစ္ခဲ တည္းရယူၿပီး က်န္လူမ်ားသည္  အရစ္က်ယူခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ဦးမိုးႏုိင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအ ရသိရသည္။

အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရရွိပါက ေဒၚသစ္သစ္ခင္သည္ က်ပ္သိန္း  ၁၀၀ ရရွိမည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ၏ မိ ဘဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ သေဘာ တူညီထားေသာ္လည္း မီဒီယာ မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားၿပီးအမႈ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္ဟု သတင္း မ်ားထြက္ေပၚလာသျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ကိုလက္ခံရယူျခင္းမျပဳ ေသးဘဲ အေျခအေနကိုေစာင့္ ဆုိင္းေနခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးမိုးႏုိင္က အဆုိပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ဆက္လက္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦး ဟန္ထူးကို အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္တရားစြဲတင္ၿပီး က်န္ငါးဦးကို ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္စြဲတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္  ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နုိင္သည့္အ ျပင္ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဒ္မ ၅၆ မွာမူ ၁၀ ႏွစ္ထက္  မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky