အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး

ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ) အားေတာ္လွန္ျခင္း

ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ) အားေတာ္လွန္ျခင္း

လက္ရွိရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ အေျမာက္ အမ်ား မွ ((ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ) အားေတာ္လွန္ျခင္း)) ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ တရား ေတာ္တစ္ခုအား တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ) အားေတာ္လွန္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားတစ္ခုအားေဇယာရတ္(သ)အရ္ပအီး(န)[1]မွညႊန္ျပေနပါသည္။

ညႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင္လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွကယ္တင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။

ဤေဇယာရတ္ေတာ္တြင္ဟဇရတ္(သ)အဘီအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားစလာမ္ႏွင့္သ႐ူးဒ္ဆက္သျခင္းျဖင့္စတင္ၿပီးကိုယ္ေတာ္၏ဝိေသသနလကၡဏာရပ္မ်ားဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကိုတင္ျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ကိုယ္ေတာ္၏ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုရွင္းျပထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَبَذَلَمُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ

 

            သခင္ႀကီးေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ႏွလံုးသား၏ေသြးအားအရွင္ရဲ့လမ္းေတာ္တြင္လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။(အလြန္တရာစေတးမႈႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈကိုျပဳေတာ္မူခဲ့ေပသည္။)အေၾကာင္းမွာအရွင္၏ေက်းကၽြန္၊အဖန္ဆင္းခံမ်ားကိုဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ႏွင့္မသိနားမလည္မႈ၊အံ့ဩဖြယ္၊လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

            ဤအတြက္ေၾကာင့္အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာဂ်ဟ္လ္နာဒါနီ(မသိနားမလည္မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွကယ္တင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

 

ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

 

ဗနီအိုမိုင္ယာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္လက္ထက္တြင္ဂ်ဟ္လ္၏က်ယ္ျပန္႔၊ျပန္႔ႏံွ႔မႈကိုမတင္ျပမည္ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုရွင္းျပဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။ေဂ်ဟာလသ္၊နဒါနီ(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊မသိနားမလည္မႈ)သည္တခါတရံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ေနၿပီးတစ္ခါတေလရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနပါသည္။တစ္ခါတေလရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ေဂ်ဟာလသ္သည္တစ္ခါတရံကူစူရ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုသိဖို႔ျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးတစ္ခါတေလေဂ်ဟာလသ္သက္စီးရ္(အဟ္ကမ္ကိုဆည္းပူးႏိုင္လ်က္ေပါ့ေလ်ာ့ၿပီးမဆည္းပူးသည့္အေျခအေန)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ဆိုသည္မွာသာဓကအားျဖင့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးလူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ဟရမ္ျဖစ္သည့္အရက္ေသစာအားေသာက္လွ်င္ဟရမ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္၏။သို႔ေသာ္ေသာက္စရာတစ္ခုခုအားဟလာျဖစ္သည့္ေဖ်ာ္ရည္ဟုထင္မွတ္ၿပီးေသာက္သံုးခဲ့မည္။ၿပီးမွသိရွိနားလည္ေပမည္။ေဖ်ာ္ရည္မဟုတ္ပဲ၊အရက္ေသစာျဖစ္ေနေလသည္။

ဂ်ဟ္လ္ဟြန္က္ေမရွရီအီ(ရွရီအီအမိန္႔ဥပေဒ)ဆိုသည္မွာသာဓကအားျဖင့္ဤေသာက္စရာသည္အရက္ေသစာဆိုတာသိေသာ္လည္းရွရီအီအမိန္႔ကိုမသိျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။အရြယ္ေရာက္ၿပီးသာသနာ့အမိန္႔မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္အတြက္အထက္ပါသာဓကႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးတင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္သုေတသီျပဳရန္အတြက္အေျခအေနမ်ားရွိလ်က္သုေတသီမျပဳပဲေနသူျဖစ္ေပသည္။ဤအေျခအေနတြင္သက္စီးရ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍၎အားဂ်ဟ္လ္သက္စီးရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။တစ္ခါတစ္ရံအမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္သုေတသီျပဳရန္အလို႔ငွာအေျခအေနမ်ားမရွိေခ်။သို႔မဟုတ္မွားယြင္းမည္။လမ္းလြဲေနသည္ဟုလံုးဝမထင္ခဲ့ေခ်။ဤအေျခအေနတြင္၎အားဂ်ဟ္လ္ကာေစရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္ ၏လြမ္းမိုးမႈ

 

            မြတ္စလင္မ်ားသည္ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အထူးသျဖင့္မိုအာေဝယာႏွင့္ယဇီးဒ္(လ.န)အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ရန္သူအားမသိၾကေခ်။၎တို႔အေနျဖင့္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အစစ္အမွန္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းမသိၾကေခ်။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ကိုယ္ခ်င္းစာသူ၊အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အားအားေပးေထာက္ခံသူမဟုတ္ပါ။၎တို႔၏ဂ်ဟ္လ္သည္သက္စီးရ္ေၾကာင့္ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္၎တို႔သည္ဂ်ဟ္လ္မိုကက္ေစရ္စာရင္းဝင္သြားေလသည္။

            ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္ကအႂကြင္း၊အက်န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္ႏွင့္ကာလရွည္ရန္ၿငိဳး၊ရန္စရွိေၾကာင္း၊ယခုတုိင္ဗဒဲရ္စစ္ပြဲ၊အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၊အဟ္ဇာဗ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားအသတ္ခံခဲ့ရသည့္၊ခါးသီးသည့္၊အျဖစ္အပ်က္အားမေမ့ေသးဘဲ(အစၥလာမ္ဆီမွ)ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔၊အခြင့္အလမ္းေစာင့္လွမ္းေနေၾကာင္းမသိပါသေလာ?

            မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ထိုအတြက္ေၾကာင့္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ေန႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ေရွ႕ေျပးအျဖစ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ေခလာဖသ္အားအာေလအဗူစိုဖီယန္အေပၚဟရမ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

            ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေရအတြက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၊ထို႔ျပင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္တို႔၏အျပန္အလွန္စကားေျပာမႈမ်ားတြင္ေပၚလြင္ခဲ့ေပသည္။ထိုညကိုေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားဒါရြလ္ေအမာေရဟ္မဒီနာ(မဒီနာရွိအစိုးရ႐ံုးခ်ဳပ္)ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊မိုအာေဝယာ၏ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သည့္သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ယဇီးဒ္ထံဗိုင္အတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္သေဘာမတူခဲ့ေတာ္မူေပ။ၿပီးေနာက္၊ေနာက္တစ္ေန႔တြင္မရ္ဝန္အေနျဖင့္ေအမာမ္(အ.စ)အားလမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ေတြ႔ခဲ့ေလသည္။[2]

            ကိုယ္ေတာ္အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေလသည္။အိုအဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင္းအတြက္ေကာင္းတာပဲလိုပါတယ္။မင္းအတြက္အႀကံေပးဖို႔ရွိပါတယ္….အကယ္၍လက္ခံခဲ့မည္ဆိုရင္မင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးသင့္ေတာ္ပါမယ္။ေအမာမ္(အ.စ)သည္အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။အသင္၏အႀကံဘာလဲေျပာပါ? အေျဖျပန္ေျပာေလ၏။မေန႔ညကဝလီးဒ္ဗင္အြသ္ဗာထုိင္ၿပီး၊စကားေျပာထားသည့္အတိုင္းခင္ဗ်ားအေနျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ဗိုင္အတ္ျပဳပါေလ။ဤအလုပ္ဟာမင္းအတြက္ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးရွိမည့္အလုပ္ပါ။

            ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَىالاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَوَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله )صلى اللهعليه وآله (يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلىآلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذارَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوابَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُاَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوافَابْتَلاهُمُاللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။အရွင္ထံသို႔ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။ယဇီးဒ္ဗင္မိုအာေဝယာကဲ့သို႔ေသာ္လူမ်ိဳးမြတ္စလင္မ်ား၏အာဏာပိုင္၊အစိုးရမင္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုင္းအစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္အတြက္မျဖစ္မေနဖာေတဟာဖတ္ပါေလ။သံသယမရွိ၊ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)ထံမွၾကားနာခဲ့ရပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ေခလာဖသ္(အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ)ဟာအာေလအဗူဆိုဖီယန္အတြက္ဟရမ္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုငါ၏မင္ဗဲရ္အေပၚတြင္တစ္ေန႔ေန႔ေတြ႔ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၎၏ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲလိုက္ပါ၊(သတ္ပါေလ။)

            မဒီနာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုမင္ဗဲရ္ရစူလ္(ဆြ)တြင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္းမသတ္ခဲ့ၾကေခ်။(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကိုမနာခံခဲ့ၾကေခ်။)ဤအတြက္ရလာဒ္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္၎တို႔အားယဇီးဒ္(လ.န)လိုရာဇဝင္၊ဒုစ႐ိုက္သမား၊လက္ေအာက္သို႔ပို႔ခဲ့ေလသည္။[3]

ၾကည့္-လဟူးဖ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀)၊မစီးရြလ္အဟ္ဇန္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀)

 

            မရ္ဝန္အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏အေထာက္အထား၊သက္ေသခိုင္လံု၊တိက်သည့္မိန္႔ဆိုမႈကိုၾကားၿပီးတိတ္ဆိတ္စြာထြက္သြားေလ၏။

 

အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား

 

ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားသီကံုးထားပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခဲ့ေပသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း၎ထံသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။ထိုမိတ္ေဆြသည္မိုအာေဝယာ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုသိမ္းထားသည့္(စိတ္ခ်ရသည့္)သာဝကမ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ထိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ေျပာဆို၏။(ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)တို႔ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔မ်ားခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္အစၥလာမ္ကမာၻေလာကတစ္ခုလံုးကို  ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္မိုအာေဝယာကိုေျပာေလ၏။မိုအာေဝယာ! မင္းအေနနဲ႔လိုခ်င္တဲ့အရာကိုရၿပီပဲ၊အခုမင္းအစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုး၏အစိုးရမင္းအာဏာရွင္ျဖစ္ေနၿပီပဲ၊ဗနီဟာရွင္အေပၚႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္မႈကိုေလ်ာ့ပါေလ။ထပ္ၿပီးမင္ဗဲရ္မ်ားအေပၚမွအလီ(အ.စ)ကိုဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ၊လအ္နတ္ပို႔မႈကိုမလုပ္ဖို႔အမိန္႔ေပးပါေလ။မိုအာေဝယာအေျဖေပး၏။မင္းလုပ္တာမွားေနတယ္ေနာ္!ငါအေနျဖင့္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွမြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္(ဆြ)၏အမည္ကိုမထည့္သည့္အထိျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္တာ။မွန္တယ္။(ဒါေၾကာင့္)အဇါန္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏အမည္ထည့္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးငါစိတ္ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။(دفناً دفناً)[4]

ၾကည့္-ရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္က်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၁၃၀)၊သရ္ဂ်ိဳမာဝါရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၇၆)

 

ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား    

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အထူးသျဖင့္ယဇီးဒ္(လ.န)၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အစၥလာမ္အေပၚထားမႈ၊ဤကဲ့သို႔(ဗနီအိုမိုင္ယာ)၏ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ထားမႈအျမစ္တြယ္၊မေကာင္းမႈ၊အေျခခံ(မေကာင္းမႈ)တို႔ႏွင့္အစၥလာမ္အတူေပါင္းစပ္၍မရေခ်။သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ….ဘာသာအားထိုေခတ္၊ထိုအခါကႀကီးမားသည့္အေရအတြက္မ်ားသည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ဘီလူးမ်ားျဖစ္သည့္)ဗနီအိုမိုင္ယာကိုမသိရွိနားမလည္ခဲ့ၾကေခ်။

ယဇီးဒ္(လ.န)သည္အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားမႈ၊လူသတ္မႈ၊စိတ္အလိုလိုက္မႈ၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ျပဳမႈတို႔တြင္ေက်ာ္ၾကားေပသည္။(ဤလူယုတ္မာ)သည္မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အားတိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာဤၿမိဳ႕ေနသူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။မိမိ၏စစ္သား၊စစ္သည္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္တိုင္ဤၿမိဳ႕(မဒီနာၿမိဳ႕)တြင္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏စစ္တပ္သည္သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္မႈကိုျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အျခားျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္ရာဇဝင္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။တင္ျပေရးသားရန္ကေလာင္ပင္ရွက္ေပေလသည္။

            အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္ရ္အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ခိုလံုေနစဥ္ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ေအဗ္ေနဇိုဗိုင္ရ္အားမသနားမၾကင္နာခဲ့ေခ်။ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလည္းမ႐ိုေသ၊မေလးစားခဲ့ေပ။ထို႔ျပင္မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္းအားမနာ၊မ်က္ႏွာမေထာက္ခဲ့ေခ်။

            ဤအတြက္ေၾကာင့္မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏အနီးတဝိုက္တြင္မင္ဂ်နီးက္(ခ)ေလးဂြအႀကီးစားမ်ားကိုတပ္ဆင္ၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေပၚခဲမိုးမ်ားကိုရြာရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။[5]

            အမွန္တကယ္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏အဟ္ကမ္(ဥပေဒမ်ား)အရမည္သူမဆိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ခိုလံုမည္ဆိုလွ်င္၎အတြက္လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ယုတ္စြအဆံုးရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေနပါေစ(လံုၿခံဳမႈကိုေပးရမည္။)ရာဇဝတ္သားမ်ားအားဟရမ္အမ္(န)ေနေအလာဟီ(ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)မွမတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုးထြက္သြားသည္အထိ၊အစာေရစာ၊ငတ္မြတ္သည့္အထိအစာေရစာမေပးဘဲထားႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္၎တို႔၏ျပစ္မႈ၊က်ဴးလြန္မႈခိုင္လံုမွသာေထာင္ဒဏ္၊အျပစ္ဒဏ္ေပးရေပမည္။[6]

ၾကည့္-ဂ်ဝါေဟရြလ္ကလာမ္က်မ္း၊အတြဲ(၂၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)မွ(၄၈)၊အတြဲ(၄၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၄)ႏွင့္(၃၄၅)

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္းနအစအေနျဖင့္ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း

 

            ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ျပည္သူလူထုအားႏိုးၾကားမႈ၊သိရွိနားလည္မႈ၊ရွိလာရန္အလို႔ငွာေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္၎တို႔အိပ္စက္မႈသည္အလြန္တရာအအိပ္ႀကီးၿပီး၊၎တို႔၏မသိနားမလည္မႈမွာအေျခတြယ္၊အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏သစၥာရွင္သာဝကေတာ္မ်ားသည္ႏွလံုးေသြးေပးဆပ္ခဲ့ရေလသည္။ဤေပးဆပ္မႈသာလွ်င္အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာ၊ေဘးဆိုးအားအစၥလာမ္တည္းဟူသည့္လယ္ယာေျမမွကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။

            ျပည္သူလူထု(မြတ္စလင္မ်ား)အေနျဖင့္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္သာဝကေတာ္မ်ား၏ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏မိသားစုဝင္မ်ားအဖမ္း၊အဆီး၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီးေနာက္၊႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာ(ကရ္ဗလာတြင္ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ေအမာမ္(အ.စ)အေပါင္းအပါ၊အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား)၏ဦးေခါင္းေတာ္မ်ားလွံထိပ္ဖ်ားသို႔ျမႇင့္တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာေမ့ေလ်ာ့မႈဆိုသည့္အိမ္မက္မွႏိုးထလာၾကေပသည္။ထို႔ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး၊စစ္ပြဲမ်ားတစ္ခုၿပီး၊တစ္ခုဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ၿပီးေနာက္ဗနီအိုမိုင္ယာအေျခအေနသည္မလွေတာ့ေခ်။ေနာက္ဆံုးဤသန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္(အျပစ္မဲ့)ေသြးမ်ားေၾကာင့္ဗနီအိုမိုင္ယာအားအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာမွျပဳတ္ရၿပီး၊မသန္႔ျပန္႔၊မသန္႔ရွင္းသည့္သစ္ပင္တည္းဟူေသာဗနီအိုမိုင္ယာအျမစ္လွန္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။[7]

 

ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အားအခ်စ္ထားသူမ်ား၊သခင္ႀကီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီကိုျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ကရ္ဗလာမိုအလ္လာ၏ေဇယာရတ္အရ္ပအီး(န) ဖတ္ရြတ္သူမ်ား႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာႏွင့္သဝ္စိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္အခ်က္မွာသဝ္စိုလ္၊ေဇယာရတ္၊အဇာဒါရီႏွင့္တကြသန႔္ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားကိုအခ်စ္ေမတၱာထားရင္တဖက္တလမ္းမွမိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အဝိုင္းကိုေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္အိမ္မက္မွထႏိုင္ရန္မသိနားမလည္သည္ကိုသိနားလည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေပးရပါမည္။

            ယခုလက္ရွိေခတ္ကာလတြင္လည္းပဲယဇီးဒ္(လ.န)ကိုေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရ၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားတကမာၻလံုးတြင္ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါသည္။အထူးသျဖင့္အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုမိုၿပီးရွိေနေပသည္။မြတ္စလင္လူထုအားအသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈလမ္းစဥ္တြင္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနေပသည္။

            ဤအတြက္ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ်ား(အားလံုး)ကိုဤအႏၱရာယ္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏုိးေဆာ္တိုက္တြန္းရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္သမိုင္းေပးတာဝန္ရွိေပသည္။

            ထိုအုပ္စုသည္အျမင္အားျဖင့္အစၥလာမ္အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုေခၚေဝၚသမုတ္ၾကၿပီးမြတ္စလင္မ်ား၏နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေမရိကန္၊အစၥေရးတို႔ႏွင့္သစၥာဆိုထားၾကၿပီး၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အရက္စက္ခံေနၾကရသည့္ပါလက္စတိုင္း၊ဂါဇာ၊အီရတ္ႏွင့္အာဖဂန္နီစတန္ရွိမြတ္စလင္မ်ား၏ဆန္႔က်င္ဘက္ေျခမ်ားလွမ္းေနၾကေပသည္။၎လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ႏိုးၾကားလာမႈေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာမႈ၊ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း(ဤအုပ္စုသည္မိမိတို႔၏)ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊လူမဆန္မႈမ်ားကို  ဆက္လက္ျပဳႏိုင္မည္စြမ္းအားရွိဦးမည္ေလာ?

[1] ေဇယာရတ္အရ္ပအီး()သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ လာရွိေပသည္။အျခားမအ္စူးမီး မ်ားအတြက္ မလာရွိေခ်။ဤေဇယာရတ္သည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဇယာရတ္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ဆင့္ျပန္သူ ရဝီမွာ႐ွိတ္()သူစီး(.)ျဖစ္ပါသည္။ေဇယာရတ္ပါစာသား၏အစပထမပိုင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္(ေအမာမ္ဇရီေတာ္၏) အေဝးမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။(ေအာက္ပိုင္းပါစာသားမ်ား)အရ အနီးနားမွလည္း ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ေယဘုယ်အား ျဖင့္ အနီးမွျဖစ္ေစ၊အေဝးမွျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုလိုထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သဟ္ဇီးဗိုလ္အအ္ကာမ္-႐ွိတ္()သူစီး(.)၏အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၅၂)ႏွင့္အတြဲ(၃၇)တြင္ ဤေဇယာရတ္ေတာ္အား ေအမာမ္ဟစန္အစၥကရ္ ရီ(.)မွ ဆင့္ဆိုထားေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

[2] မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္သည္ တတိယသမၼတအြစ္မန္၏ ညီအစ္ကို၊တစ္ဝမ္းကြဲႏွင့္ သားမက္ေတာ္ၿပီး အဆင္ျမင့္ အတိုင္ ပင္ခံျဖစ္ေပသည္။ဟဇရတ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိ၏သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ သူအား၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ နယ္ႏွင္ဒဏ္၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သူ၏ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မသန္႔ျပန္႔သည့္လုပ္ရပ္မႈ၊ရာဇဝင္မ်ား ရွိေပသည္။ဤ အေၾကာင္းကို မရ္ဟြမ္အလာမာအမီနီ(.)အေနျဖင့္ မိမိ၏တန္ဖိုးရွိသည့္က်မ္း၊အလ္ဂဒီးရ္အတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ (၂၆၀)ေနာက္တြင္ တင္ျပသီကံုးထားပါသည္။

[3] لهوف، ص 20; ومثيرالاحزان، ص 10
[4] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 5، ص 130 ; و ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 1،ص 376

 

[5] အက်ယ္တဝင့္သိႏိုင္ရန္ ေကသာေဗအာ႐ႈရာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၁)ေနာက္ပိုင္း ေလ့လာရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ သည္။

[6] جواهرالكلام، ج 20، ص 46-48 ; و ج 41، ص 344 و 345

 

[7] ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)၏ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံရယူမႈသည္ ထိုေန႔အာ႐ႈရာေန႔အတြင္း မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိုးေဆာ္ေစျခင္းကို စတင္ခဲ့ေလသည္။ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔ (အသံကို ရန္သူတပ္သားမ်ားမွ တပ္သားတစ္ဦး၊ဇနီးသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ဗက္ရ္ ဗင္ဝါေအလ္ မ်ိဳးႏြယ္လည္းျဖစ္သူမွ စတင္ခဲ့ေလသည္။သူမသည္(ယာ()စာရာေသရစူလ္လႅာဟ္)ဆိုသည့္အသံျဖင့္ လူထုအား(မြတ္စလင္မ်ားအား)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း()(.)အား သတ္ျဖတ္ရက္စက္ခဲ့ရသည့္ လူသတ္သမားမ်ားကို ေသြးေႂကြးဆပ္ဖို႔ဖိတ္ေခၚ စည္း႐ံုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ဆက္တုိက္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အစိုး ရျပဳတ္သြားေလေတာ့သည္။ (စိုက္နာေမအာေလမိုဟမၼဒ္(ဆြ)စာမ်က္ႏွာ(၅၃၃))

 

=============

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky