အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး

အမွန္တရားဘက္မွ ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

အမွန္တရားဘက္မွ ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

လက္ရွိရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ အေျမာက္ အမ်ား မွ ((အမွန္တရားဘက္မွ ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ အမွား မတရားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း)) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရား ေတာ္တစ္ခုအား တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အမွန္တရားဘက္မွကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္အမွားမတရားႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဟူရ္ဗင္ယဇီးဒ္ေရယာဟီ စစ္တပ္ႏွင့္ထိပ္ တိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ၿပီးေနာက္၊ကရ္ဘလာကြင္းျပင္တြင္ ရပ္နားၿပီးခြသ္ဗာ ေတာ္တစ္ခုအား ဖတ္ရြတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထိုခြသ္ဗာမွ က႑ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

 

أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُبِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِاللهِ

 

အဓိပၸါယ္။။အို ကၽြန္ေတာ္၏ ဘက္ေတာ္သားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊အသင္တို႔အေနျဖင့္ အမွန္တရားကိုေမ့ေပ်ာက္သြားၾကၿပီး အမွားမတရားမႈဟာ လူပတ္ဝန္းက်င္ကို သိမ္း ပို္က္ထားေၾကာင္း မျမင္ၾကပါေလာ?

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေျခအေနတြင္ မိုမင္မႏုႆလူ သားအေနျဖင့္(အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ျခင္းလမ္းတြင္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုရန္(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံယူ ရန္)အသင့္အေန၊အထားတြင္ ရွိေနရပါမည္။[1]

ၾကည့္-သိုအ္ဖိုလ္အိုကူးလ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၇၄)သာေရခ္သြဗ္ရီအတြဲ()၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၀)

 

        အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အမွန္တရား ႏွင့္အမွားမတရားဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မွ ထုိ (အထက္ေဖၚျပပါ)ခြသ္ဗာတြင္

လမ္းညႊန္ျပထားေတာ္မူပါသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္၌(ဤအမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔ပတ္သက္ေနသည့္)အျဖစ္အပ်က္အား အျပည့္အစံု၊အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္

၎မွအခ်ိဳ႕ဗဟို အခ်က္အခ်ာက်မႈကို ညႊန္ျပပါမည္။

 

 

အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေကာင္းဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရား၏ပံုကို ေဖၚျပ တင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္ ဤဥပမာအတြက္

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္အေနျဖင့္ စူရာဟ္ ရအ္ဒ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၇)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။

 

أَنزَلَ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداًرَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَعَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْمَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّاالزَّبَدُفَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِىالاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ

 

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ မိုးရြာသြန္းေစ၏။ထို အခါေခ်ာင္းလ်ိဳတိုင္းႏွင့္အညီ ေရမ်ားစီးေထြလာေလသည္။ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္စြာေရ စီးဆင္းလာၿပီး ေရႀကီး၊ေရတက္လာေပသည္။

(ထိုနည္းတူစြာ)လက္ဝတ္၊ရတနာမ်ား (သို႔)ဘဝအသံုးအေဆာင္၊ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မီးခ်ရေလသည္။အညစ္အေၾကးမ်ား ေျပာင္သြားေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ဤနည္းအတိုင္း

အမွန္ တရားႏွင့္အမွားမတရားကို ပံုႏိႈင္း သာဓကေပးထားေတာ္မူေလသည္။ေနာက္ဆံုးအ ညစ္အေၾကးမ်ားသည္ အျပင္သို႔ထြက္ လာေပသည္။သို႔ေသာ္ လူထုအတြက္ အက်ိဳး ျပဳသည့္

အရာမွန္သမွ်သည္(ေရ(သို႔)သီးသန္႔၊သတၱဳ)သည္ ေျမပထဝီေပၚဝယ္ က်န္ရွိ ခဲ့ေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ ဥပမာမ်ား၊ပံုႏိႈင္းမ်ားေပး  ေတာ္မူေလသည္။

        အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္မွ မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။အမွားမတရား သည္အေခါင္းေပါက္၊ခါလီျဖစ္ေပသည္။အသံသာအျပည့္ျဖစ္ၿပီး၊အညစ္အေၾကးႏွင့္ ေရာေထြးကာ၊

အက်ိဳးမဲ့၊ရလာဒ္မဲ့ ျဖစ္ေပသည္။အမွားမတရားမႈ၏ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္အမွန္တရားသည္ အက်ိဳး၊အျမတ္၊ရလာဒ္အျပည့္ ၊အဝ၊သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္၊သန္႔စင္၊

လွပၿပီး ရွင္သန္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ထာဝရ ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တရား၏ သက္တမ္းသည္ ရွည္လ်ား၊ၾကာျမင့္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အမွန္တရားႏွင့္ အမွားမတရား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

လွလွပပႏွင့္ အသက္ဝင္ဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ ေဖၚျပထားသည္။(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္)ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိႏိုင္ေခ်။

 

စၾကဝ႒ာအတြင္းအေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရား

 

စူရာဟ္ဟဂ်္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၆၂)တြင္ စၾကဝ႒ာအတြက္ ေတြးေခၚစဥ္း စားရန္ အတြက္လာရွိေပသည္။ဤအာယတ္ေတာ္ၿပီးေနာက္ အာယတ္ေတာ္တြင္ ဟက္ေကမိုသလက္(က)

(ဘက္စံု၊ေထာင့္စံုမွ၊တုႏိႈင္းမရသည့္အမွန္တရား)သည္သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည့္ ဇာတိေတာ္ပိုင္ရွင္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားေပသည္။

အာယတ္ေတာ္တြင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။

 

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَهُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ

 

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မုခ်ဧကန္ မွန္ကန္ေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ပင္တည္း။၎မွအပ မည္သူကိုပင္ ၎တို႔ဟစ္ေအာ္၊တမ္းတသူမ်ား၊အရမ်ား သည္ အမွားမတရား

ျဖစ္ေခ်သည္။ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အလြန္တရာႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ႀကီးမားေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူေပသည္။

        ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္(စၾကဝ႒ာတြင္)အေရးအႀကီး တကာ့အႀကီးဆံုး အမွန္တရားမွာ သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည္။ဇာတိ ေတာပိုင္ရွင္မွာ ္

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။မည္သည့္ တည္ရွိ ေနသည့္အရာမွန္သမွ်၊အရြယ္အစားမွန္သမွ်၊ပံုသ႑ာန္မွန္သမွ်၊၎တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္

သခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနီးကပ္ေလေလ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္ႏွင့္ နီးကပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ထိုနီးကပ္မႈႏွင့္အညီ အမွန္တရားျဖစ္ရပ္မွန္အစစ္ကို  ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။

        အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကလာမ္ေတာ္(ဩဝါဒေတာ္မ်ား)ျဖစ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)သည္

အမွန္တရားျဖစ္ ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းခံ ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္မီ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ အမွန္ တရားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ ၎ဘက္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရွိေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊

သတ္ျဖတ္သူမ်ား၊ယုတ္မာ၊ပက္စက္သူမ်ား၊သူခိုးမ်ား၊ေလာ ကီမက္ေမာသူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားသည္ အမွားမတရား

မ်ားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေဝးကြာေနၿပီး၊အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္မဟုတ္သူကို တမ္းတသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

        တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား ေအာင္ႏိုင္ေတာ္ မူၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း စံျမန္းေတာ္မူသည့္အခ်ိန္တြင္

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏ အိမ္ေတာ္အတြင္း မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အနီးအနားရွိ မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား၏ ႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု(၃၆၀)ရွိေနေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ၎႐ုပ္ထု၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းဆီ မိမိ၏လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ ဆြဲခ် ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္အာယတ္အမွန္

 

جَاءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

 

အားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူေလသည္။[2]

အဓိပၸါယ္။။အမွန္တရားေရာက္လာေခ်ၿပီ၊အမွားမတရားပ်က္စီး သြားေခ်ၿပီ။အ  ေၾကာင္းမွာအမွားမတရားမႈသည္ ပ်က္စီးရမည့္ အရာသာျဖစ္ေပသည္။

        ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေသာင္ဟီးဒ္၊တစ္ပါးတည္းအတုမဲ့အရွင္ကို ခဝပ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး

အမွန္တကာ့အမွန္ ဆံုး စၾကဝ႒ာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ ဟက္(က)အမွန္တရား ျဖစ္ေပသည္

။ေရွးရ္က္ႏွင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ ျခင္းသည္ဗာေသြလ္(ခ)အမွားမတရား ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္အင္ ေကလာဗ္ေဗအစၥလာမ္မီအီရန္

(ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ))ျပင္သစ္မွ အီရန္သို႔ျပန္ေရာက္လာသည့္ေန႔မွ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အထိ  ၾကာျမင့္သည့္(၁၀)ရက္တာကာ လ)

တြင္အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ခါ၊ထပ္ခါ၊ ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။

        အေၾကာင္းမွာ-ဗာေသြလ္(အမွားမတရား)အေပၚတည္ေနသည့္ ႐ိႈင္တြာန္အ ခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္အစိုးရ ျပႆနာ(မေကာင္းမႈကို)ျပန္႔ပြားေစသည့္

အစိုးရ၊အ လြန္တရာအရွက္မဲ့သည့္အလုပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္အစိုးရ၊ျပည္သူဘ႑ာေငြမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျဖဳန္းခဲ့သည့္အစိုးရ ျပဳတ္သြားၾကၿပီး၊ဟက္(က)

(အမွန္တရား)ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အစားထိုးေနရာ ယူခဲ့ေလသည္။အစၥလာမ္မီအစိုး

ရ၏ ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ မ်ားလာေလေလ၊ျပည့္စံုမႈမ်ားလာေလေလ၊အစၥလာမ္သာသနာ့လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ ေျခလွမ္းတိုးေလေလ၊

ထိုနည္းတူစြာ အညီအမွ် အမွန္တရားကိုလည္း ဆြတ္ခူးရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရသည့္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္ေနသည့္အမွားမ

တရားမ်ား

 

ေမးခြန္း။။ဧကန္မုခ် ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေခတ္ကာလတြင္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာအမွန္တရားမ်ားသည္ ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရၿပီး အမွားမတရားမႈမ်ားမွ ၎အမွန္

တရားမ်ား၏ေနရာတြင္ ေရာက္ခဲ့ေပသည္။

        ထိုေခတ္ကာလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၌ မည္သည့္အမွန္တရားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊၎အမွန္တရားမ်ားေနရာ၊အမွားမတရားမႈမ်ား ေနရာယူခဲ့သ ျဖင့္

မည္သည့္ဟက္(က)အမွန္တရားမ်ားကို

ျပန္လည္ရွင္သန္ေစဖို႔ႏွင့္ မတရားမႈအ မွားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရပါသနည္း?

 

အေျဖ။။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားကို ေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤအက်ဥ္း ခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသား တင္ျပေနသည့္(စာအုပ္)ျဖစ္ရာ(အက်ယ္တဝင့္)တင္ျပရန္

မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေလးေနရာတည္းကိုသာေဖၚျပဖို႔ တင္းတိမ္ ေက်နပ္ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။

 

ပထမေနရာလုယက္မႈႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

 

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ သက္ေသထူေနပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပထားသည့္အ တိုင္း ျဖစ္ပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ အုပ္စုတစ္စုကို ဖြဲ႔ထားေပးခဲ့ပါသည္။ထိုအဖြဲ႔ မွာ

ဆီးရီးယားမွ အီရတ္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာဗဟိုဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊တိတ္တိတ္ပုန္း နယ္စပ္မ်ားတြင္ လုယက္တိုက္ခိုက္၊ရက္စက္မႈကိုျပဳ

ခဲ့ၾကေပသည္။(နယ္စပ္ရွိျပည္သူလူထု၏)ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ၾကၿပီးျပန္လွည့္ သြားၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳရျခင္းမွာ အီရတ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအမာမ္အလီ (အ.စ)၏

အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာအား အျမင္မၾကည္ေအာင္၊မယံုေအာင္၊ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မရွိေတာ့ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အ.စ)၏လက္ေအာက္ရွိ ၿငိမ္ဝပ္ပိ ျပား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္

ေဒသမ်ားကို မၿငိမ္းခ်မ္း၊

မၿငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ေပ သည္။[3]

        အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊မခုခံမကာကြယ္ႏိုင္သူမ်ားကို သတ္ ျဖတ္ျခင္း၊မြတ္စလင္မ်ား၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မၿငိမ္သက္၊မလံုၿခံဳေအာင္း စီစဥ္ျခင္း စသည္တို႔ ထက္ပိုၿပိး မတရားမႈမ်ား၊အမွားမ်ားရွိေသးသည္ဟု ေတြးႏို္င္ပါေသးသေလာ?

 

ဒုတိယေနရာတရားမဝင္အလုပ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအားသံုးစြဲျခင္း

 

        မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြကို သံုးစြဲၿပီး အမီးရြလ္မိုေမနီ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ အနီးအနားရွိ အီမာန္အားနည္းသူမ်ား၊သတၱိ၊ဗ်တၱိနည္း

သူမ်ားကို(ကိုယ္ဘက္ပါလာရန္)ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာ ဟဇရတ္(သ)အ လီ(အ.စ)အားတစ္ဦးတည္း၊တစ္ပါးတည္း အထီးက်န္ခဲ့ေစရန္ ျဖစ္ေပသည္။

        ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြသည္ အီမာန္မရွိသူမ်ား၊ေၾကးစားမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသနည္း? ဤကဲ့သို႔ေသာ္လုပ္ရပ္သည္ အမွားမတရားကို ရွင္သန္ေစ

ၿပီး၊အမွန္တရားကို ရွင္းလင္း၊သုတ္သင္ျခင္း မမည္ပါသေလာ?

 

တတိယေနရာမုသားဆိုျခင္းႏွင့္စြပ္စြဲမႈျပဳျခင္း

 

မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာရွိေနသည့္အ ခ်ိန္ကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အစိုးရအား အားနည္း၊အားေပ်ာ့ေစရန္၊ တတိယ ခလီ ဖြာ

အြစ္မန္၏ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥျဖင့္ ျပႆနာရွာခဲ့ေလသည္။လူထုကိုကိုယ္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္၊ေသြးေဆာင္၊ျဖားေယာင္းခဲ့ေလသည္။တတိယခလီဖြာအားလုပ္ႀကံသူ မ်းကို

ရွာေဖြေပးရန္၊ဖမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္၊အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿဂိဳလ္ေမြခဲ့ ေလသည္။

        စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံ၊အေၾကာင္းတရားမ်ားမွ တစ္ခုသည္ လည္း(တတိယခလီဖြာ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥ)ပါဝင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုး ႐ံႈး ခဲ့ရေလသည္။[4]

ၾကည့္-ကစ္ေဆယကူဖာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၂)

       

ဤအတြက္ေၾကာင့္ တတိယခလီဖြာအြစ္မန္၏ အက်ီ ၤအားအလံအျဖစ္ထူခဲ့ သည္။အျဖစ္အပ်က္မွာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေပသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို

ဤ(စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္)ညႊန္ျပႏိုင္ေပ သည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာေအမာမ္ အလီ(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီး၊ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)အေနျဖင့္မတတ္ ႏို္င္သည့္အဆံုး

မိုအာေဝယာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ္မူခဲ့ရေပသည္။ၿပီးေနာက္မို အာေဝယာအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာတစ္ခုလံုုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သြားခဲ့ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္

တည္း အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။(ထို အခ်ိန္တြင္)လံုးဝတတိယခလီဖြာအြစ္မန္ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥကို လံုးဝမယူလာေတာ့ ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လံုးဝအသတ္မခံခဲ့ရသည့္

ပံုစံျဖင့္ ေနခဲ့ေလသည္။

ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။(မိုအာေဝယာသည္)မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ဝယ္ရယူႏိုင္ရန္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊အမွီ သဟဲအျဖစ္သံုးခဲ့ေလသည္။

ယုတ္စြအဆံုး အကယ္၍ ဤလမ္းအတြက္ အခ်ိဳ႕အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စြပ္ပဲစြဲရ၊စြဲရ၊ေထာင္ပဲခ်ရ၊ခ်ရ၊သတ္ပဲ၊သတ္ရ၊သတ္ရ ၎အဖို႔အေရးမ ႀကီးေတာ့ေခ်။

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ(၁၉၁)

 

စတုတၳေနရာယဇီးဒ္လနကဲ့သို႔ပုဂိၢဳလ္ထက္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာကိုလြြဲေပးလိုက္ျခင္း

 

အားလံုးအသိပင္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ဗင္မိုအာေဝယာသည္ ျပႆနာရွာသူ၊ပ်က္စီး သူ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊က်ဴးလြန္သူ၊သန္႔ရွင္း၊သန႔္ျပန္႔သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊အျပစ္မဲ့လူသားမ်ား

ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ၊အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားသူ၊ေလာင္းကစားလိုက္စားသူ၊မ ေကာင္းမႈျဖင့္ စြန္းညိႇေနသူ ျဖစ္ေပသည္။[5]

        မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္အားမြတ္စလင္မ်ား၏ ခလီဖြာ သမၼတအျဖစ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ မိမိ၏

ေနာက္အတြက္ ေနရာေပးခဲ့ေလသည္။

        ဤအမွားသည္ အမွားေသးေသးေလးျဖစ္ပါသေလာ? ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)သည္ဘဝတည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကာလတြင္ အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္း

တစ္ခုလံုးသည္ အမွားမတရားအေနျဖင့္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။အမွန္တရားအား ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္

ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရေလသည္။အေၾကာင္းမွာ အမွန္တရားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ ေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္

အ လို႔ငွာ ျဖစ္ေပသည္။

        ဤလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရယူဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ မည္သည့္ တန္ဖိုး၊အဖိုးအခကို ျဖစ္ေစ ေပးဆပ္ဖို႔ အသင့္ရွိေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

ဤစတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔….ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ အဇါ ဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊….အဇါဒါရီအား မလြဲမေသြ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး

နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ျပည့္စံုသည္ထက္ျပည့္စံုစြာ၊က်ယ္ျပန္႔ သညထက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္္ရေပမည္။ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ထိုမွ

သာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေလးစား၊အ႐ိုအေသျပဳဆို သည့္အဓိပၸါယ္ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္သြားေပမည္။

        သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဇါဒါရီျပဳသည့္(မိုေမနီ၊မိုေမနာ)တိုင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳရန္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္

ရွင္းလင္းရန္ ေတာ္လွန္ေရး၊ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိထားရေပမည္။ထိုမွသာဤလမ္းစဥ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေျခတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

        ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္(အခ်ိန္တို္င္း)၊ေနရာတိုင္းတြင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိထားမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနီးတကာ့အနီး

ကပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တစိမ္းအၾကား၊ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ဟက္(က)အမွန္တ ရားသည္ တစိမ္းဖက္က ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ခင္မင္မႈ၊နီးစပ္မႈထက္ ဥပေဒ၊တရားမွ်

တမႈကို ဦးစားေပးၿပီး ဟက္(က)အမွန္တရားဘက္မွ(၎တစိမ္းဘက္မွ)ရပ္တည္ေပး ရေပလိမ့္မည္။

        အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မက္သဗ္ေဗအာ႐ႈရာမွ သင္ ခန္းစာယူထားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ကြဲလြဲမႈအတြက္ ျဖစ္ပါေစ၊အေသးတကာ့၊

အ ေသးဆံုးဟက္(က)အမွန္တရားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယုတ္စြအဆံုး မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစ(သို႔)လာဘ္ေပး၍ျဖစ္ေစ၊

အမွန္တရား၏ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ေပး၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။

        အကယ္၍တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရမည္။အစ္ကိုမ်ား၊ေမာင္မ်ားအေန ျဖင့္ အစ္မမ်ား၊ညီမမ်း၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို ၎တို႔အားမေပးဘဲစားသံုးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္

(သို႔)အစ္ကိုႀကီးမွ ညီငယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို မေပးမည္ဆိုလွ်င ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိ၊မနားလည္၊သေဘာမေပါက္ေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

        အလုပ္ခိုင္းသူ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္ လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္မည္၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္အေပၚအလႅာဟ္

ဟုိအရွင္ျမတ္ ေစလြတ္ေတာ္မူသည့္ ေအမာမ္ဟု သက္ဝင္ယံုၾကည္မည္ဆိုလွ်င္လံုးဝ ဧကန္မလြဲ မိမိအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခကို မည္မွ်ပင္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊နည္း

သည္ ျဖစ္ေစ၊မေပးဘဲေနမည္ မဟုတ္ေခ်။(ေပးကိုေပးမည္)မိမိိကုိယ္အား အလုပ္သ မားမ်ားကို ဆပ္ဖို႔က်န္ေနသည့္ အေႂကြးရွင္အျဖင့္ အျဖစ္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။

        ဟုတ္ပါသည္။မွန္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာ)အေနျဖင့္ကိုယ္ ေတာ္၊႐ိႈဟဒါမ်ား၏ဦးေသွ်ာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးအား

သိလာ ေလေလ၊နားလည္လာေလေလ၊ထိုသိရွိနားလည္မႈႏွင့္အညီ(မိမိတို႔ဘဝ၏ ေန႔စဥ္၊ေန႔ တိုင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ လက္ေတြ႔က်ေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အေကာင္အ ထည္ေဖၚေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 

 

[1] تحف العقول، ص 174; تاريخ طبرى، ج7، ص 300

 

[2] သဖ္စီးနမူနာအတြဲ(၁၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၃၅)၊အထက္ေဖၚျပပါအာယတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[3] ဟဇရတ္()အလီ(.)အေနျဖင့္ နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာအမွတ္(၂၇)တြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားေပသည္။

[4] ခြါဂ်ိဳရီအေနျဖင့္ စစ္ဖီး()စစ္ပြဲတြင္ အမီးရြလ္မိုေမနီး ဟဇရတ္()အလီ(.)၏သာဝကေတာ္ေပါင္း(၂၅၀၀၀)က် ဆံုး ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

၎တို႔ထဲတြင္ ဟဇရတ္()အမာရ္ယာေစရ္ႏွင့္ဗဒဲရ္စစ္ပြဲဝင္ သာဝကေတာ္ေပါင္း ဆြာဟာဗာ ေတာ္ေပါင္း(၂၅)ပါးလည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

[5]စိုခန္နာေနဟိုစုိင္း()ေအဗ္ေနအလီ(.)စာအုပ္၊စာမ်က္ႏွာ(၁၁)ကိုေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky