ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သည့္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္/ ရဲဟ္ဗရ္

ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သည့္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္/ ရဲဟ္ဗရ္


ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္အလီခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ ကိုအလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ၿပီး ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ သည္ အရက္စက္ အညႇဥ္းပန္း အသတ္အျဖတ္ခံေနရသည့္ မဇ္လူးမ္ လူမ်ဳိးစု တစ္စု (ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ) ကို ေထာက္ပံ့ အားေပးကူညီ ျခင္း သာ မဟုတ္ဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ အင္အား စုမ်ား ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ကို အားေပးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ၿပီး လႈပ္ရွား ႀကိဳးပမ္း ျခင္းႏွင့္လည္း ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္အလီခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ ကိုအလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ၿပီး ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ သည္ အရက္စက္ အညႇဥ္းပန္း အသတ္အျဖတ္ခံေနရသည့္ မဇ္လူးမ္ လူမ်ဳိးစု တစ္စု (ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ) ကို ေထာက္ပံ့ အားေပးကူညီ ျခင္း

သာ မဟုတ္ဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ အင္အား စုမ်ား ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ကို အားေပးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ၿပီး လႈပ္ရွား ႀကိဳးပမ္း ျခင္းႏွင့္လည္း

ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ရက္အလ်င္ တီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံမွ ပါေမာကၡမ်ား ၊အႀကီးအကဲမ်ား သိပၸံ ေမဂ်ာဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း

ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၎တို႔ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ကြတ္ဒ္စ္ ေန႔ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဟာ မိမိအိုးအိမ္ ကိုစြန္႔လြတ္္ လိုက္ရသည့္ ပါလက္စတိုင္းသား မဇ္လူးမ္မ်ား

ကိုကာကြယ္ ေထာက္ခံျခင္း တစ္ခုသာ မဟုတ္ဘဲ ျငင္းမရသည့္ အမွန္တရား တစ္ခုကို ကာကြယ္ ေထာက္ခံ ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဆိုက္ယြန္နစ္ ဝါဒ (ဇီယြန္ဝါဒ) ကို ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွား ႀကိဳးပမ္း ျခင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒ ႏွင့္မတရားသည့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွား

ႀကိဳးပမ္း ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး သမား အာဏာ ပိုင္မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ဤလႈပ္ရွားမႈ

မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ေလးလန္မႈႏွင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ ကို ျဖစ္ေစ ေၾကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္ထား ေၾကာင္း မိန္႔ဆို ခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္အလီခါေမနာအီ အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ပညာသင္ၾကားမႈ

လိမၼာေရးျခား ရွိေအာင္သြန္သင္မႈ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာသမား ၏ ကိုယ္က်င့္တရား အား အေရးႀကီး ဆုံး ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာသမား ၏ ကိုယ္က်င့္တရား

ေကာင္းမႈ ၊မေကာင္းမႈ အာနိသင္သည္ တပည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို သက္ေရာက္ မႈ ျဖစ္ေစ ေၾကာင္း ဤအတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ ဆရာ အေနျဖင့္ မိုအ္မင္၊

ဘာသာတရားရွိသူ ၊ေတာ္လွန္ေရး သမား တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး အတြက္ သစၥာ ရွိသူ ဆိုလွ်င္ တပည့္မ်ားကို မွန္ကန္သည့္လမ္း ေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္

လမ္းညႊန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အကယ္၍ တိုင္းတစ္ပါးသားအေပၚ အထင္ႀကီးမည္ဆိုလ်င္ တပည့္မ်ား အတြက္မေကာင္းသည့္ အာနိသင္ကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္အလီခါေမနာအီ အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ပညာသင္ၾကားမႈ လိမၼာေရးျခား

ရွိေအာင္သြန္သင္မႈ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာသမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ေကာင္းမြန္ ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား ကို က်င့္ျပ ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏ တိုးတက္ေရး ၊ သိပၸံပညာ ဆိုင္ရာ တိုးတက္ ေရး အတြက္ စာကို အေလးျပဳဖတ္ၾကရန္ မိန္႔ၾကားၿပီး

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ကို မႏွစ္သစ္ေၾကာင္း ၊အီရန္ႏိုင္ငံ တြင္သိပၸံ ပညာရပ္အသစ္မထြန္းေပၚေအာင္

မေကာင္းႀကံေနေၾကာင္း၊ ပဲဟ္လဝီး ရွားလက္ထက္တြင္ ဥေရာပ အေနျဖင့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိပၸံပညာအသစ္ ႏွင့္ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီ

ပညာရပ္မ်ားကို ေရာက္ရွိခြင့္မေပးခဲ့ဘဲ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ည္း အတိုင္း ရွိေနဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံ ၏ တကၠသိုလ္မ်ား လမ္းလြဲ လမ္းမွား ဘက္ ဦးတည္းေနရာမွ သိပၸံအသစ္

ႏွင့္ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီ ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ထိုေခတ္က ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တပည့္မ်ား ေက်ာင္းဆင္းမ်ား သည္ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို မီးေမာင္းထိုးသင္ျပေနသည့္ အေရးႀကီး

ဆရာသမား မ်ား ျဖစ္ ေန ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

===================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky