အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

အဂတိလုိက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား ျပင္ ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြး ေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီျဖစ္ သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အဂတိလုိက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား ျပင္ ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြး ေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီျဖစ္ သည္။

အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအဂတိလုိက္စား မႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြေလလြင့္ဆုံး ႐ႈံးမႈမ်ားက်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပ ေဒၾကမ္းကုိ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ ရွင္အတြင္းေရးမွဴးဦးစန္း၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

‘‘အစိုးရဌာနမ်ားနဲ႔ အစုိးရအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကုိ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲရာမွာ အဂတိ လုိက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရတဲ့ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္တင္သြင္းရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးစန္း၀င္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းအဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးအတည္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ ဗင္းရွင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစန္း၀င္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကတင္သြင္း သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအပုိဒ္(၂၀)ပုဒ္ မ ၅၉ တြင္ မည္သူမဆုိိခုိင္လုံေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားနစ္နာ ေစရန္ (သုိ႔မဟုတ္)ဂုဏ္သေရ ပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဤဥပေဒ တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂတိ လုိက္စားမႈျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မမွန္သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ တိုင္ တန္းျခင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူ ကုိ ေျခာက္လထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပင္ဆင္ထားသည္။

အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျခာက္ လထက္မပုိေသာေထာင္ဒဏ္အ စား သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာေထာင္ ဒဏ္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပး ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဂတိလုိက္စား မႈေၾကာင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ခုိင္လုံေသာအ ေထာက္အထားျဖင့္ သတင္းေပး သျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ သည့္ကိစၥတြင္ သတင္းေပးသူ မ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ နစ္နာသူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)တုိင္ၾကားသူမ်ားအား လုိအပ္ေသာအကာအကြယ္ေပး ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိသက္ဆိုင္ သည့္ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေသာ ခ်ီးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဂတိလုိက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ထားသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ အဂတိ လုိက္စားသည့္မည္သူ႔ကုိမဆုိ အ ဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာလာေၾကာင္း၊ ရာထူးဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳ ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္)အဂတိ လုိက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ထုိသူအားသက္ဆိုင္ ရာက ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူ ႏုိင္ေရး အေၾကာင္းၾကားရမည္ဆုိ သည့္အခ်က္ကုိ အဆိုပါဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထည့္ သြင္းထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိုင္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မန္း ၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky