ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္ကုလေအဂ်င္စီႏွစ္ခု နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထုိး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္ကုလေအဂ်င္စီႏွစ္ခု နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထုိး


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ား မိမိဆႏၵအ ေလ်ာက္ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုက ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကုိ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ား မိမိဆႏၵအ ေလ်ာက္ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုက ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကုိ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အ ေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္ေရးျမန္မာအ စုိးရႏွင့္ ကုလေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္ ေသာ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP)၊ ကုလသမဂၢဒုကၡ သည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ႐ုံး(UNHCR) တို႔အၾကားနားလည္ မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက အ ခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။
 
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအၾကား ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာက လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္’ကုိ အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔နားလည္ မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူ မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခံဳေဘးကင္းသိကၡာရွိစြာျပန္ လာႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပိုမုိ အားျဖည့္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။
 
 ယခုသေဘာတူညီခ်က္ သည္ ယင္းအက်ပ္အတည္းေျဖ ရွင္းေရး အေရးႀကီးေသာပထမ အဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုလဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး မွဴးကတ္ေအာ့စ္တ္ဘီက ေျပာ ၾကားသည္။
 
‘‘လုပ္စရာအလုပ္ေတြ အ မ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ဒီလုပ္ ငန္းကုိ ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔မရပါဘူး။ လူေပါင္းခုနစ္သိန္းေလာက္ ျပန္ လာ႐ုံတင္မကဘဲ ဒီလူေတြျပန္ လာဖုိ႔ အေျခအေနေကာင္းေတြ အေၾကာင္းကုိပါ ေျပာေနတာပါ။ လူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းမွာ သူတို႔ရဲ႕သတ္ မွတ္ခ်က္ပုံစံ၊ သူတို႔ရဲ႕လုံၿခံဳေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း၊ ေနစရာေနရာ၊ အ ေျခခံအေဆာက္အအုံစတဲ့အေျခ အေနေတြပါ၀င္ပါတယ္’’ ဟုေျပာ သည္။
 
 ယခုသေဘာတူညီခ်က္ ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေအဂ်င္စီမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၀င္ထြက္ခြင့္ရရွိ ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢကေျပာ ၾကားသည္။
 
ထု႔ိအျပင္ ဒုကၡသည္ေအဂ်င္ စီအေနျဖင့္ အေျခအေနကုိ ေလ့ လာၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔ ၏မူလေနရာအေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာမည္လားဆုိသည့္အေပၚ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢ က ေျပာၾကားသည္။
 
 အစိုးရႏွင့္ ကုလေအဂ်င္စီ မ်ားအၾကား ယခုလက္မွတ္ထုိး ေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အ သုိင္းအ၀ုိင္းအားလုံးကုိ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္အတူယွဥ္တြဲေန ထုိင္ေရးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းႏွင့္ အ ျခားစီမံကိန္းမ်ားကုိအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း UNHCR အေနျဖင့္ အစုိးရကုိ အ ေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 
အလားအလာရွိေသာေဒသ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္တည္ ေဆာက္ေရးကုိ အေျခခံေသာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအ စဥ္ႏွင့္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
 ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအ စဥ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည့္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရာတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းရန္ ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအားလုံးကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္လည္းေကာင္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း ျမန္မာအစုိးရကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔သည္ ယခင္ကလည္း ေနရပ္ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖူးသည္။
 
 တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ ထက္ ၁၉၉၃ တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာႏုိင္ေရး တြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျဖစ္သည့္ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ က ေနရပ္စြန္႔ခြာသူႏွစ္သိန္း သုံးေသာင္းခန္႔ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံခဲ့သည္။
 
ယခုနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦး ေအးလြင္ႏွင့္ UNDP မွ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Knut Ostby၊ UNHCR မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr. Giuseppe de Vincentiis တုိ႔ က လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ သည္။
 
အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ အပါအ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလေအ ဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးကေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေန ရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေန ရပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္ႏုိင္ေရး၊ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အ ေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕ စည္းမည့္လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၏ အ ျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ စြဲကုိင္ ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္းပါရွိ သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ရလဒ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကုိ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးသည္ ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky