မိုအ္မင္ တို႔ အေမး အာလင္မ္မ်ား အေျဖ ( ရိုဇဟ္ က႑) အပိုင္း (၂)

 မိုအ္မင္  တို႔ အေမး အာလင္မ္မ်ား အေျဖ  ( ရိုဇဟ္ က႑)  အပိုင္း (၂)

ရိုဇဟ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒသမ်ား ကို အေမး အေျဖ ပုံစုံျဖင့္ အပိုင္း (၂) ကို အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါတယ္။ မရ္ဂ်ာေလးပါး ၏ ဖသ္ဝါဓမၼသတ္မ်ား ႏွင့္အညီျဖစ္ပါတယ္။ ၎မရ္ဂ်ာ ေလးပါးမွာ (၁) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) (၂) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အဘူလ္ကာစါအလ္ခဝီး (ရ.ဟ) (၃) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ (၄) အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီစစ္သာနီ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

(၂၃) ေမး ။ ။ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ကို သိပါရေစ ။

ေျဖ။ ။ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္

• တမင္တကာ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားမည္ (သို႔)  ဖ်က္ လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဒဏ္ေၾကး ကို ကဖ္ၹရဟ္ ဟုေခၚ ပါသည္။
 
ေမးခြန္း (၁) :  ကဖ္ၹရဟ္ အတြက္ ဘာလုပ္ရပါသနည္း?
အေျဖ : (က)ေငြဝယ္ ေက်းကၽြန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေပးရပါသည္။
(သို႔မဟုတ္)
           (ခ)ရက္ေပါင္း ၆၀ ရိုဇဟ္ထားရပါမည္။ ၃၁ရက္ ဆက္တိုက္ထား      
                ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
(သို႔မဟုတ္)
            (ဂ)မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ အေယာက္၆၀ကိုထမင္းေကၽြးရမည္။

သတိျပဳရန္:အကယ္၍ရိုဇဟ္ကို ဟရာမ္ ပစၥည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ဖ်က္လိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ ဥပမာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ၊ေဇနာျပဳၿပီး ဆိုလွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ သုံးမ်ဳိး စလုံး ၎အတြက္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမးခြန္း(၂):ယခုေခတ္ပါ ရွရီအသ္ေျပာသည့္ ေငြဝယ္ေက်းကၽြန္ မရႏိုင္ ေတာ့ ပါ၊ဘာလုပ္ရမည္နည္း?
အေျဖ: မွန္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေရြးပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ခုသာက်န္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေမးခြန္း(၃): မရွိဆင္းရဲသား အေယာက္၆၀ ကို ထမင္းေကၽြး ရမည္ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း ?
အေျဖ : (က) ထမင္း ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မရွိဆင္းရဲသား အေယာက္ ၆၀ကိုဗိုက္
                  အဝ ထမင္းေကၽြး ရမည္။
(သို႔မဟုတ္)
          (ခ)  မရွိဆင္းရဲသားအေယာက္ ၆၀ကို ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား
                ျဖင့္ ၃ေပါင္ခန္႔ဂ်ဳံမႈန္ (သို႕) ဆန္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရန္ : • ထိုမရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေငြေပး၍ မရပါ။
                 • အကယ္၍ ေငြ ေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎တို႔ကို ဂ်ဳံမႈန္
                   (သို႔)ဆန္ဝယ္ဖို႔ အတြက္သာ ေပးေၾကာင္း ေျပာရေပ မည္။
                 • ၎ေျပာသည့္ အတိုင္း လုပ္မည္ဆိုတာကိုလည္း စိတ္ခ် ဖို႔
                    အေရးႀကီးလိုအပ္ပါ သည္။
ေမးခြန္း(၄): အေယာက္ ၆၀ ျပည့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသလား ? ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္တည္း ကို အေယာက္ ၆၀ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ေပးလိုက္လွ်င္ ေရာ တာဝန္ ေက်ပါသလား ?
 အေျဖ : မရပါ။ အေယာက္ ၆၀ ျပည့္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။

ေမးခြန္း(၅): ကဖ္ၹရဟ္ ဘယ္အခ်ိန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလဲ?
အေျဖ : ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အခါ (သို႔) ထားၿပီး  ဖ်က္လိုက္သည့္အခါ မွာ ေအာက္ပါ အေျခ အေနအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တမင္တကာ လုပ္လွ်င္  သို႔မဟုတ္ မိမိသေဘာအရ မိမိျပဳလုပ္မည္၊ မည္သူကမွ် အတင္း အဓမၼမျပဳလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ခိုင္လုံသည့္ ရွရီအီ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မရွိဘဲ ၊ ဥပမာ ေရာဂါ စသည္ျဖင့္မရွိဘဲ ဆိုလွ်င္ ကဇြာလည္း ျပဳရမည္။  ကဖ္ၹရဟ္လည္းေပးရမည္။
                      
သတိျပဳရန္:ဤလုပ္ရပ္(တမင္တကာရိုဇဟ္မထားျခင္းႏွင့္ ရိုဇဟ္ ဖ်က္ ျခင္း) ကိုလုပ္လွ်င္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည္ဆိုသည့္ အသိမရွိ လွ်င္ လည္း ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။ ၿပီးမွရိုဇဟ္ျပန္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။
သို႔ေသာ္ ကဖ္ၹရဟ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျဖစ္တာေအာက္ေဖာ္ျပ အေျခအေနမွာအပ - အေျခအေန ႏွစ္ရပ္တြင္ ရိုဇဟ္လည္းပ်က္ပါသည္။ကဇြာ အျပင္ကဖ္ၹရဟ္ လည္း ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

⌠ မဇ္အေလကို နားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့ပါ။ ရိုဇဟ္ကိုပ်က္ေစတဲ့ အလုပ္ ေတြကို လုပ္သည့္အခ်ိန္ ဤအရာေတြလုပ္ရင္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ေၾကာင္းအ နည္း ငယ္ျဖစ္ျဖစ္ သိေန၏။

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၊ မအ္စူမီးန္ (အ.စ) မေျပာသည့္ စကားတစ္ ခုခုကို ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာျခင္း ၊ ဤကဲ့သို႔လုပ္လွ်င္ ရိုဇဟ္ပ်က္ ေၾကာင္း အသိမရွိေခ်။
ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ ဥပေဒသမ်ား

၁-တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္အရာမ်ားမွ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ ေလ၏။ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလ၏။ကဖ္ၹရဟ္ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သြားပါၿပီ ။

ေမးခြန္း(၁):အကယ္၍ ေနာက္တဖန္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္အရာမ်ားမွ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ ႏွစ္ဆ (double ) ျဖစ္သြား ပါ သလား?
ေျဖ:ကာမစပ္ယွက္မႈမွ အပ မျဖစ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ကာမ စပ္ယွက္သည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ ႏွင့္အညီ ကဖ္ၹရဟ္ အေရအတြက္လည္း ေပး ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း(၂):ရိုဇဟ္ဖ်က္ၿပီး တျခားတစ္ၿမိဳ႕ သို႔ ခရီးထြက္မည္။ ဤခရီးစဥ္ ေၾကာင့္ ကဖ္ၹရဟ္ လြတ္ၿငိမ္းသြားပါသလား?
ေျဖ: မလြတ္ၿငိမ္းပါ။

ေမးခြန္း(၃):ကဖ္ၹရဟ္ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔အေရးႀကီးပါလား ?
ေျဖ:မလိုပါ။ ဒါေပမဲ့ ေပါ့ဆမႈ အတိုင္းအထိေရာက္ေအာင္ ေတာ့အခ်ိန္မဆြဲ သင့္ေပ။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ကဖ္ၹရဟ္ ကို မထိမ်က္ျမင္ျပဳ သကဲ့သို႔ မထင္ ေအာင္ျပဳ ဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။

ေမးခြန္း(၄): တစ္ႏွစ္ျပည့္ သြားပါၿပီး။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကဖ္ၹရဟ္ မေပး ရေသးပါ။ ဤေနာက္က်မႈ ေၾကာင့္ ကဖ္ၹရဟ္တြင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ထပ္တိုး သြား ပါ သလား?
ေျဖ:မတိုးပါ။

ေမးခြန္း(၅):ကၽြန္ေတာ္ကဖၹ္ရဟ္ေပးရမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ပါ။ဒါေပမဲ့ ရက္ ၆၀ ရိုဇဟ္  ထားႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ ဆင္းရဲသား အေယာက္ ၆၀ ကိုလည္း ထမင္းေကၽြး ႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း ?
ေျဖ:• မိမိ ႏိုင္သေလာက္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ထင္းေကၽြးပါ။ ၿပီးေနာက္      
        အစ္သဂ္ေဖရြလ္လႅာဟ္ اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( ဖတ္ၿပီးဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။  
     • အကယ္၍ ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္တည္းကိုလည္း မေကၽြး ႏိုင္
       လွ်င္အစ္သဂ္ေဖရြလ္လႅာဟ္ اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( သာ ဖတ္ၿပီးဝန္ခ် ေတာင္း
       ပန္ပါ။
     • တတ္ႏိုင္သည့္အခါမွ  ကဖ္ၹရဟ္ ကို အျပည့္အဝ ျပန္ေပးပါ။
          
ေမးခြန္း(၆):ဆယက္ဒ္ မဟုတ္သူ၏ ကဖ္ၹရဟ္ ဆယက္ဒ္ ကိုေပး လို႔ ရပါ သလား?
ေျဖ :ေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေပးတာ ပိုေကာင္းပါသည္။

ေမးခြန္း(၇): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?
ေျဖ: မိုအ္မင္ :  ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။
      ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား  ေနၿပီး    
                        ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။    

(၂၄) ေမး ။ ။ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္သည့္ ကဖ္ၹရဟ္ အေၾကာင္း ေလး ေျပာျပပါ?
ေျဖ။ ။ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္သည့္ ကဖ္ၹရဟ္ အေၾကာင္း ေလး မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ ကို ပ်က္သည့္ ကဖ္ၹရဟ္

အေရးႀကီးစကား:လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ကဇြာ ျဖစ္သည့္ ရိုဇဟ္ အား ေနာက္ ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မလာမည္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ထားပါသည္။
•ဇဟိုရ္ အခ်ိန္မေရာက္မီအလွ်င္ ရိုဇဟ္ ကိုဖ်က္လိုလွ်င္ ဖ်က္ခြင့္ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္
•ဇဟိုရ္အခ်ိန္ေက်ာ္လွ်င္ရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္မရွိပါ။
•ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရန္ : ဇဟိုရ္ အခ်ိန္မေရာက္မီအလွ်င္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုဖ်က္လိုလွ်င္ ဖ်က္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပၿပီးပါၿပီ ။ ဒါလည္းပဲ အခ်ိန္ က်န္ေသးသည့္ အေျခ အေနအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ ၅ရက္ က်န္ေသးသည္။ လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ရက္၂၀ က်န္ေသးသည္။
သို႔ေသာ္
အကယ္၍ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ ၅ရက္ က်န္ေနၿပီး လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ရန္ ၅ရက္သာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္ တြင္ ကဇြာရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္ မရွိ ေခ်။

ေမးခြန္း(၁):ကၽြန္ေတာ္ မရ္ဟြန္မ္တစ္ဦးဦး အတြက္ ဟဒီယာ (အခေၾကး ေငြ) ယူၿပီး၎ မရ္ဟြန္မ္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္လည္း ဤကဲ့သို႔  ဇဟိုရ္ အခ်ိန္ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုသည့္ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါသလား ?
အေျဖ:မရွိပါ။ဇဟိုရ္အခ်ိန္ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္လည္း ရိုဇဟ္ ဖ်က္ႏိုင္ပါ သည္။

ေမးခြန္း(၂):ကဇြာ ရိုဇဟ္ ပ်က္ လို႔ေပးရ မည့္ကဖ္ၹရဟ္ သည္ ဘာျဖစ္ပါ သနည္း?
 ေျဖ ။ ။  ဆင္းရဲသားမိုအ္မင္၁၀ ဦးကို ဗိုက္အဝ ေကၽြးရမည္။ (သို႔မဟုတ္)
၎တို႔အား ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္  ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) အျခားေပး ေဆာင္ ရပါမည္။(သို႔မဟုတ္)
၎တို႔အား ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) အျခား ေပးေဆာင္ရပါမည္။
အကယ္၍မေကၽြးႏိုင္ပါက၃ရက္ဆက္တိုက္ရိုဇဟ္ထားရမည္။
            
မွတ္စု : • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။
          • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎အား ဂ်ဳံမႈန႔္စသည္ျဖင့္
            သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။
          • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္
            အေရးႀကီးပါသည္။
          • ဆင္းရဲသား ၁၀ ဦးကို ျပည့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆင္းရဲသား      
            တစ္ဦးတည္းကို ကဖ္ၹရဟ္ ၁၀ခုဆ ေပး၍ မရေခ်။
     
ေမးခြန္း(၃): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?
ေျဖ: မိုအ္မင္ :  ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။
      ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား  ေနၿပီး    
                        ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။    

(၂၄) ေမး ။ ။ ရိုဇဟ္အား ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ ဆြဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကဖၹ္ရဟ္ ေလးကို သိခြင့္ေပးပါ?
ေျဖ ။ ။ ရိုဇဟ္အား ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ ဆြဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကဖၹ္ရဟ္ ေလးမွာ ေအာက္ ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ဆြဲ ျခင္း အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္

• လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ကဇြာ ျဖစ္သည့္ ရိုဇဟ္ အား ေနာက္ ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မလာမည္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
• ဇုိက္ မက်န္းမမာျဖစ္ေန၏။ လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၅ ရက္ မထား ခဲ့ေခ်။  လျမတ္ရမ္တြာန္ ၿပီးေနာက္
⌠ ဇိုက္ေနျပန္ေကာင္းသြားသည္။သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္  ရမ္တြာန္ လ ျမတ္ ေရာက္လာ သည္ အထိ ရိုဇဟ္ ကဇြာ မထားရေသးေပ။
သို႔မဟုတ္
⌠ ေနာက္ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ၅ရက္သာ လိုေတာ့သည္။ ထားဖို႔ ကဇြာရိုဇဟ္ က်န္တာကလည္း ကလည္း ၅ရက္ပါ။ ဇိုက္ ရိုဇဟ္ ထားဖို႔လုပ္စဥ္  အဖ်ားဝင္လာၿပီး မထားႏိုင္ပါ။

á အေျခအေန အေန ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ဇိုက္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္အျပင္ အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ဆြဲမႈ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ပါ ေပးေဆာင္ရန္အေရးႀကီး ပါသည္။
 ဂရုျပဳရန္:(က)ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နမူနာ အျဖင့္ ဇိုက္ ေနမေကာင္းတာ ကို
                  သာ ဥပမာေပးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ဖ်ားနာတာမဟုတ္ဘဲအခက္
                  အခဲတစ္ခုခု ဥပမာ ခရီးထြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဤ
                  ဥပေဒသ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
             (ခ)မည္သူမဆို တမင္တကာရိုဇဟ္မထားမည္၊ရိုဇဟ္ ဖ်က္မည္     
                 ဆိုလွ်င္ လာမည့္ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မတိုင္မီ ကဇြာရိုဇဟ္
     ထားရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ဤကဲ့သို႔တာဝန္ မေက်ခဲ့လွ်င္ ဤ  
      အတြက္ကဖ္ၹရဟ္ အျပင္အခ်ိန္ဆြဲမႈအတြက္ပါ ကဖ္ၹရဟ္ေပး
      ေဆာင္ရပါမည္။

ေမးခြန္း(၁): အခ်ိန္ဆြဲျခင္း အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ဘာေပးေဆာင္ရမည္နည္း?
ေျဖ:ရက္တိုင္း အတြက္ ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္  ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) စသည္ျဖင့္ မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ကို ေပး ေဆာင္ ရေပမည္။

မွတ္စု : • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။
          • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎းအား ဂ်ဳံမႈန္စသည္ျဖင့္
            သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။
          • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္
            အေရးႀကီးပါသည္။
          • တစ္ေယာက္တည္းကိုတရက္ထက္မကကဖ္ၹရဟ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
          • အခ်ိန္ဆြဲ မႈအတြက္ ကဖ္ၹရဟ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါသာ ျဖစ္ပါသည္။
            အကယ္၍ တစ္ႏွစ္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္က် မည္ဆိုလွ်င္ လည္း
            ကဖ္ၹရဟ္ ထပ္၍ မတိုးေခ်။

ေမးခြန္း(၂): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?
ေျဖ: မိုအ္မင္ :  ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။
      ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား  ေနၿပီး    
                        ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။    

(၂၅) ေမး ။ ။ေဖဒ္ယဟ္ ဆိုတာေလး ႏွင့္ ဗဒဲလ္ဆိုတာ ေလးကို ရွင္းျပပါအုန္း ?
ေျဖ။ ။ ေဖဒ္ယဟ္ ႏွင့္ ဗဒဲလ္ အေၾကာင္း ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဖဒ္ယဟ္(فدیه) ဆိုလိုသည္မွာ ဗဒဲလ္ (بدل)(သို႔) ေအဝဇ္(عوض)

ေမးခြန္း(၁):ဘယ္အတြက္  ဗဒဲလ္ (بدل)  ျဖစ္ၿပီး ?
               ဘယ္အတြက္ ေအဝဇ္(عوض) ျဖစ္ပါသနည္း?
ေျဖ: ရိုဇဟ္မထားသည့္ အတြက္ ဗဒဲလ္ (بدل)  (သို႔) ေအဝဇ္(عوض) လုပ္ရ ပါ သည္။ ဤအတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။

(၂၆) ေမး ။ ။ေဖဒ္ယဟ္ကို မည္သူ ေပးေဆာင္ရမည္နည္း ?
ေျဖ ။ ။
၁ - အသက္ႀကီး အဖိုးႀကီး (သို႔) အဖြားႀကီး
၂ - ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား
၃ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး
၄ - ကေလးငယ္မ်ား ကို ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကၽြးေနရသည့္  အမ်ဳိးသမီး
၅ - ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားသူၿပီးေနာက္ ေနာက္ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ အထိ ၎ ေရာဂါ နာတာရွည္ေနလွ်င္
အခ်ဳိ ႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္
၁ - အသက္ႀကီး အဖိုးႀကီး (သို႔) အဖြားႀကီး
အသက္ႀကီးလာသည့္ အဖြားအိုမ်ား ရိုဇဟ္ထားရန္  အင္အား မရွိ (သို႔) ရိုဇဟ္ထားဖို႔၎အတြက္ အလြန္တရာ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရမည္ဆိုလွ်င္ ၎အေပၚရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။ ၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္တိုင္းအစားေဖဒ္ယဟ္ ေပး ေဆာင္ရပါမည္။

သတိျပဳရန္: တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ရာသီ ဥတု ေအးမည္။ ရက္တို မည္။ ရိုဇဟ္ ထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေန အထားတြင္ ရိုဇဟ္ ကဇြာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။  သို႔မဟုတ္ပါက မလိုေခ်။

အျခား အေရးႀကီး အဖိုးတန္ မည့္ က႑ မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
၂ - ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ဆိုလွ်င္  ၎တို႔အတြက္ ရိုဇဟ္ထားရန္  အင္အား မရွိ (သို႔) ရိုဇဟ္ထား ဖို႔၎အတြက္ အလြန္တရာ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ ၎အေပၚရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္တိုင္းအစားေဖဒ္ယဟ္ ေပးေဆာင္ ရပါမည္။

သတိျပဳရန္: တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း မည္သည့္ ရာသီဥတု ၌ မဆို ရိုဇဟ္ ထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေန အထားတြင္ ရိုဇဟ္ ကဇြာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။
၃ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး
ေမြးဖြားခါနီး ၊နီးလာခ်ိန္အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ ရိုဇဟ္ ထားျခင္း - မိခင္အတြက္အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္
(သို႔)ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိလွ်င္ ၎အတြက္ရိုဇဟ္ထားခြင့္မရွိ - ေန႔တိုင္းအတြက္ ေဖဒ္ယဟ္ေပး ရမည္ - ေနာက္မွရိုဇဟ္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္လွ်င္ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရမည္။
၄ - ကေလးငယ္မ်ား ကို ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကၽြးနရသည့္  အမ်ဳိးသမီး

၎၏ႏို႔နည္းၿပီးမည္သည့္ ႏို႔ထိန္းသည္မွလည္း မရ၊ ႏို႔ဗူးလည္း ကေလး အတြက္ မသင့္ေလွ်ာ္၊၎ ၏ ရိုဇဟ္ထားျခင္းအေျခအေန မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္မည္။
မိခင္အတြက္အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္(သို႔) ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိလွ်င္ - ၎အတြက္ ရိုဇဟ္ထားခြင့္မရွိ - ေန႔တိုင္းအတြက္ ေဖဒ္ယဟ္ေပး ရမည္ - ေနာက္မွရိုဇဟ္ထား ႏိုင္ သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္လွ်င္ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရမည္။

၅ - ေရာဂါသည္
ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္ ၊ ေနာက္ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ အထိ ေရာဂါ နာတာရွည္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ရိုဇဟ္ကဇြာ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။ ေန႔တိုင္း အတြက္ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရမည္။

သတိျပဳရန္ :

(က)အကယ္၍ အျခား အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥပမာ ခရီးစဥ္ ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ခရီးမ်ားထြက္ေနရမည္။ ေနာက္ဆုံး ေရွ႕ လသည္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ၎ အေပၚ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

(ခ) ဤအတိုင္း ရွရီအီ အေၾကာင္းျပခ်က္  ဥပမာ ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္။ ေနာက္မွ ေနေကာင္း က်န္းမာ သြားမည္။ၿပီးေနာက္  တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး ခရီးမ်ားထြက္ေနရမည္။ ေနာက္ဆုံး ေရွ႕ လသည္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ လည္း ၎ အေပၚ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားရန္ သာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

ေမးခြန္း(၁): ေဖဒ္ယဟ္ ဘယ္ေလာက္ ေပးေဆာင္ရပါသနည္း ?
ေျဖ:ရက္တိုင္း အတြက္ ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္        ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) စသည္ျဖင့္ မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ကို ေပး ေဆာင္ ရေပမည္။

မွတ္စု: • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။
          • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎းအား ဂ်ဳံမႈန္စသည္ျဖင့္
            သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။
          • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္
            အေရးႀကီးပါသည္။
          • တစ္ေယာက္တည္း ကို တစ္ရက္ထက္မက ေဖဒ္ယဟ္ ေပးႏိုင္ပါ
          သည္။
          • ေဖဒ္ယဟ္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါသာ ျဖစ္ပါသည္။
            အကယ္၍ တစ္ႏွစ္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္က် မည္ဆိုလွ်င္ လည္း
            ေဖဒ္ယဟ္ ထပ္၍ မတိုးေခ်။
          • မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါ     
           သည္။
ကဇြာ ရိုဇဟ္ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စကားအခ်ဳိ႕

၁- ႐ူးၿပီးမွျပန္ေကာင္းသြားမည္။ ႐ူးခဲ့ သည့္ကာလ ၏ ကဇြာရိုဇာဟ္ မ်ား ထား ရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

၂- ကာေဖရ္ မြတ္စလင္မ္ ျဖစ္လာမည္။ ကိုဖ္ ကာလ ၏ ကဇြာရိုဇာဟ္ မ်ား ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။
သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ မြတ္စလင္မ္ ကာေဖရ္ ျဖစ္သြားမည္။ ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ ဘာသာဖက္ ျပန္ လွည့္ လာမည္ဆိုလွ်င္ ကုဖ္ကာလ၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

၃- အကယ္၍ မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ မူးယစ္ ၍ (သို႔) သတိလစ္ ၿပီး ရိုဇဟ္မထားခဲ့မည္။၎၏ကဇြာရိုဇဟ္ ါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။
သတိျပဳရန္  - ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆိုလွ်င္လည္း မကြာျခားပါ။
(က) မူးယစ္ ျခင္းဆိုသည္မွာ အရက္ေသစာ ေသာက္၍ ျဖစ္ေစ (သို႔) ေဆး ေသာက္၍ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) တမင္တကာ ေသာက္သည့္ ျဖစ္ေစ ၊ ကုသ မႈ အတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ အျခား  အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

၄- ကဇြာရိုဇဟ္မ်ား၏ အေရအတြက္
ေမးခြန္း(၁):သတိမရဘူးျဖစ္ ေနပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ကဇြာရိုဇဟ္ ၅ရက္ လား (သို႔) ၆ရက္လားဆိုတာ သံသယဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဘာ တာဝန္ ရွိပါသလဲ ?
ေျဖ: ၁၀၀ % ယုံၾကည္မႈ ရွိသည့္ ကဇြာရိုဇဟ္ ရက္အတိုင္း ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရပါမည္။

၅- ကဇြာရိုဇဟ္မ်ား  တြင္ အစီအစဥ္
ကၽြန္ေတာ္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၇ခုႏွစ္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၅ရက္  (ႏွင့္) ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ခုႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၄ ရက္  ထားဖို႔က်န္ပါတယ္။ဤ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါေမးခြန္း ကိုေမးလိုပါတယ္။

ေမးခြန္း: ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္တက် ပထမ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၇ ၏ ကဇြာရိုဇဟ္ကို ထားမည္ၿပီးေနာက္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုထား မည္။ဤသို႔လုပ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသလား? (သို႔) မိမိသေဘာအရ ထားပိုင္ ခြင့္ ရွိပါသလား?

ေျဖ:သတိတစ္ခု ရွိဖို႔သာလိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၉  ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ၄ရက္သာလိုေတာ့သည္ဆိုလွ်င္  ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ၏ ၄ရက္ရိုဇဟ္ ကဇြာ ကို ပထမ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက  အစီအစဥ္ အတိုင္း ထားရန္ အေရး မႀကီးေခ်။

၆ - case
တစ္ဦး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေရာဂါ (သို႔)  ဟိုင္းဇ္(ခ)(သို႔) ေနဖါစ္ ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားပါ။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ႏွစ္လျမတ္ ရမ္ဇာန္ မလာမည္ အလွ်င္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံသြားပါတယ္။
ေမးခြန္း ၃ : ၎အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ရွိ ပါလား ?
ေျဖ : မရွိပါ။
အေရးႀကီး ပိြဳင့္ ႏွစ္ခု

 Case  -1
သမီးအရြယ္ေရာက္ပါၿပီ။ေရာဂါမျဖစ္ပါဘူး။ရိုဇဟ္ထားရင္ အားနည္းတယ္ လို ခံစားရပါတယ္။ရိုဇဟ္မထားႏိုင္ပါ။ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေနာက္ႏွစ္ ရမ္ဇာန္လျမတ္ လာသည့္ အထိျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၁) : ၎အတြက္ ကဇြာ   မအ္ဖ္ ျဖစ္ပါသလား ?
ေျဖ : မျဖစ္ပါ။ ကဇြာ က်န္ပါတယ္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးဖို႔ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

Case  -2
လူငယ္ဘဝမွ ရိုဇဟ္ မထားခဲ့ပါ။အခု အသက္ႀကီးလာပါၿပီး။ ေသာင္ဗာ လည္း ျပဳၿပီး ပါၿပီး ။ဒါေပမဲ့ ကဇြာ ရိုဇဟ္ လည္းမထား ႏိုင္ပါ ။

ေမးခြန္း(၂) : ကၽြန္ေတာ္အေပၚ ရိုဇဟ္ မအ္ဖ္ ျဖစ္ပါသလား?
ေျဖ :မျဖစ္ပါ။

ေမးခြန္း(၃) :အသက္ရွင္ေနစဥ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို  ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္  ရိုဇဟ္ ကိုထားခိုင္းလို႔ ရပါသလား ?
ေျဖ:မရပါ။ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေမြခံေတြ ဤကိစၥအတြက္ တစ္ခုခု လုပ္ ေဆာင္ေပး ရန္ ေသတမ္းစာတြင္ မွာခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ ၏ ၃ပုံ၊၁ပုံ 1⁄3 ကို ထုတ္ၿပီး ရိုဇဟ္ ကို ဝန္ေဆာင္မူေပးၿပီးထားခိုင္း ဖို႔ ေသတမ္းတြင္ မွာခဲ့ ရေပမည္။

(ယေန႔ အေမြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိသားစု အတြင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အတြင္း ျပႆနာ တက္၊ရုံးေရာက္ေနသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အေဖအေမ (သို႔) ပိုင္ရွင္မွ တရားဝင္ေသတမ္းစာ မျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ )
မိခင္၊ဖခင္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္

၁-သားအႀကီးဆုံး အတြက္ မိခင္၊ဖခင္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ (သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို (ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး) ထားခိုင္းရမွာ မျပဳမေနရ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

၂- သားအႀကီးဆုံး ဆိုတာ :

• မိခင္၊ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ အသက္ရွင္လ်က္က်န္ေနသည့္သားမ်ား အတြင္း မွ အႀကီးဆုံး သားကို ဆိုလိုပါသည္။
• အႀကီးဆံုးသား ဟာ မိခင္၊ဖခင္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ကြယ္လြန္သြား တာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
• သမီးမ်ား အတြက္ မည္သည့္ တာဝန္ မွ် မရွိပါ။

၃-• မိခင္၊ဖခင္မထားခဲ့သည့္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ မ်ားအေပၚ သံသယမရွိ ယုံ၏။ ဤ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ားကိုသာ၊ သား အႀကီး ဆုံးမွ ထားေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။
    • သံသယ ရွိသည့္ ကဇြာရိုဇဟ္မ်ားကို ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

၄-• အကယ္၍သားအႀကီးဆုံး မိခင္၊ဖခင္၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား ကို မထားဘဲ    (သို႔) မထားခိုင္း မည္အလွ်င္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ခံသြား ပါက ဒုတိယ သား အေပၚ မည္သည့္ တာဝန္ မွ် မရွိေခ်။

ေမးခြန္း :ကၽြန္ေတာ္ သား အႀကီးဆုံးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုင္တိုင္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားဖို႔ ရွိပါသည္။ ဖခင္မရ္ဟြန္မ္ အတြက္ လည္း ထားဖို႔ ရွိပါသည္္။ ဘယ္ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုပထမ ဦးစြာ ထားရပါမည္နည္း ?
ေျဖ : ႏွစ္ခု စလုံး အတြက္ အစီအစဥ္ ထားဖို႔ မလိုပါ။ ဘယ္ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို စထားထား ရပါသည္။ သို႔ေသာ္  လူႀကီးမင္း၏  ကဇြာ ရိုဇဟ္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ ၏ ကဇြာျဖစ္မည္။ေနာက္ ရမ္တြာန္ အသစ္ လာလည္း ေခါင္းေပၚေရာက္ေနၿပီး ။(နီးေနၿပီး။) ဘယ္ေလာက္နီး လည္း ဆိုရင္ ထားရမည့္ကဇြာရိုဇဟ္ အေရ အတြက္ေလာက္သာ လိုေတာ့ သည္ဆိုလွ်င္ မိမိ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို အရင္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

(၂၆) ေမး ။ ။ ခရီးသည္ ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ရိုဇဟ္ အေၾကာင္းေလးလည္း ေျပာျပေပးပါ။
ေျဖ။ ခရီးသည္ ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ရိုဇဟ္ အေၾကာင္းေလး မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ခရီးသည္ ၏ ရိုဇဟ္

(က) ၄ရကတ္နမာဇ္မ်ား (ဇဟိုရ္၊အဲစ္ရ္၊ေအရွာ)  အတြက္  
       ၂ရကတ္ဖတ္ရန္ ျဖစ္ သြားေပသည္။

ၿပီးေနာက္

(ခ) ရိုဇဟ္ ထားရန္ ဟရာမ္ ျဖစ္သြား ပါသည္။ေနာက္မွ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား    
      ကို ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ - ဤကိစၥ အက်ယ္တဝင့္  ေသာင္ဇီးဟိုလ္ မစာ ေအလ္ က်မ္း တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။)
အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ား

၁- လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ခရီး ထြက္ျခင္းသည္ ဟရာမ္ မဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ ရိုဇဟ္ ကိုေရွာင္ရန္ ခရီးထြက္ျခင္း သည္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါသည္။
၂- လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ခရီး ထြက္ျခင္း ၊ ထိုနည္းတူစြာ ရိုဇဟ္ မထား ႏိုင္သူ အတြင္ ဗိုက္အဝ စားေသာက္ျခင္း၊ေမထုံမွီဝဲ ျခင္း သည္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါ သည္။
၃- အကယ္၍ ရုိဇဟ္ ထားသူ အေနျဖင့္ ဇဟုိရ္ ၿပီးမွ ခရီးထြက္မည္ဆိုလွ်င္  ၎ ရိုဇဟ္ ကို ဆုံးခန္းတိုင္ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

၄- အကယ္၍ ဇဟိုရ္ မတိုင္မီ ခရီး ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။ နီယသ္ ျပဳထားသည္ ျဖစ္ေစ ၊မျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ။ ဘာမွ်မကြာျခားေပ။
⌠ဤ အေျခအေနတြင္လည္း ဟဒ္ေဒသရာခြစ္ (ترخص حد) အထိမေရာက္ မျခင္း စားျခင္း ေသာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳႏိုင္ေခ်။   

ေမးခြန္း(၁) : ဟဒ္ေဒသရာခြစ္ (ترخص حد) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ: ၿမိဳ႕တြင္းအဇါန္သံ ကို မၾကားရသည့္ေနရာ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးကို မျမင္ ရ ေတာ့သည့္ေနရာ ကို ေခၚဆိုပါသည္။
 ၅ - အကယ္၍ ခရီးသည္ အေနျဖင့္  ဇဟိုရ္ မတိုင္မီေနရပ္ကိုျပန္ေရာက္ မည္။ သို႔မဟုတ္၁၀ရက္ အထိေနရမည့္ ေနရာ သို႔  ေရာက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ - ၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစ   သည့္ အရာ တစ္ခုခုကိုမလုပ္ထား လွ်င္ရိုဇဟ္ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။အကယ္ ၍ ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာတစ္ခုခုျပဳထားမည္။(သို႔မဟုတ္)ဇဟိုရ္ၿပီးမွေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ထို႔ ေန႔ ရိုဇဟ္ ထား၍ မရေခ်။ ၿပီးမွ    ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားရပါမည္။                                      

မြြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္

ေမးခြန္း ၁ - လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ ကဇြာ ရွိသူ အတြက္ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ရွိပါသလား ?
ေျဖ - မရွိပါ။

ေမးခြန္း ၂ - အျခားရိုဇဟ္တစ္ခုခုဥပမာ ကဖ္ၹရဟ္ ရိုဇဟ္ (သို႔) ကတိသစၥာ ျပဳထား သည့္ရိုဇဟ္ ထားရန္ က်န္ ပါသည္။(ဤအခ်ိန္) မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ရွိပါသလား ?
အေျဖ - ရွိပါသည္ ။ ( အာယာသြလႅာဟ္ခူဝီး ၊အာယာသြလႅာဟ္စစ္သာနီ)
          မရွိပါ။ (ေအမာမ္ခိုေမနီ ၊အာယာသြလႅာဟ္ခါေမနာအီ)

ေမးခြန္း ၃- ကၽြန္ေတာ္ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားပါသည္။ မိတ္ေဆြ မိုအ္မင္ တစ္ဦး မွ ကၽြန္ေတာ္ကို စားဖို႔ ဖိတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ၿပီး ၎၏ဖိတ္ေခၚမႈကိုလက္ခံရမည္လား? (သို႔) ရိုဇဟ္ အျပည့္ ထားရ မည္လား?ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္း ပါသလဲ ?
ေျဖ - ဖိတ္ေခၚမႈ ကို လက္ခံၿပီး ရိုဇဟ္ ပ်က္လိုက္တာ ပိုၿပီး စဝါးဗ္ရပါ သည္။

ေမးခြန္း ၄ - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္း ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ ရွိပါသလား?
ေျဖ - မရွိပါ။


အဲအ္ေသကာဖ္

အဲအ္ေသကာဖ္ဆိုတာ - ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အခ်ဳိ႕စည္းကမ္းခ်က္
                               မ်ားႏွင့္ အတူေနျခင္း၊ဤလုပ္ရပ္ သည့္ မြတ္စ္သ   
                               ဟဗ္ ေအဗါဒသ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

မိုအ္သေကဖ္ဆိုတာ   -  အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ

ေမးခြန္း၁-  အဲအ္ေသကာဖ္ ဝါဂ်စ္ဗ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?
ေျဖ - အဓိ႒ာန္ ၊က်ိန္ဆိုျခင္း(သို႔) ၊ ကတိသစၥာ ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ ဝါဂ်စ္ဗ္  ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အဲအ္ေသကာဖ္ အတြက္ စည္းကမ္းမ်ား
 
၁- အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္ - ႐ူးသြပ္ေနသူ၏ အဲအ္ေသကာဖ္ မပိုင္ေခ်။

၂ -နီယသ္  • ကုိရ္ဘသန္ေအလႅာဟ္( قربةًاِلی الله) ၊အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္       
                သခင္၏ မြတ္စ္သဟဗ္ အမိန္႔တစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ရန္အ
               တြက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထုိင္ပါသည္။
              • နီယသ္ အဓိ႒ာန္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ ၏အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            • နႈတ္မွ စကားစု ကို ေျပာရန္ အေရးမႀကီးေခ်။

၃- အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ ရိုဇဟ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
              • အဲအ္ေသကာဖ္ ရိုဇဟ္မရွိဘဲ ထိုင္မရေခ်။
              • လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ရိုဇဟ္ လား၊ အျခားလမ်ား တြင္ကဇြာ
                ရိုဇဟ္ လား (သို႔) မြတ္စ္သဟဗ္ အတြက္လား ၊မည္သို႔မွ်     
                ျပႆနာ မရွိေခ်။
၄ - အဲအ္ေသကာဖ္ ၏ ရက္အတိုင္းအတာ - အနည္းဆုံး(၃) ရက္- ရက္ မ်ားအတြက္ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ်မရွိပါ။

၅ - အဲအ္ေသကာဖ္ မည္သည့္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ျဖစ္ရ မည္ နည္း?
ေျဖ -(က) ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္)
       (ခ) မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ေဒနဗဝီ (ကုိယ္ေတာ္ျမတ္  ၏ ေရာင္ဇာရွိသည့္ဗလီ)       
       (ဂ) မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒကူဖာ
       (ဃ) မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ ဗဆြရဟ္
       (င) ၎အျပင္ ၿမိဳ႕ ရွိ ဂ်ာအ္ေမ့မစၥ္ဂ်စ္ဒ္မ်ားတြင္(ေရဂ်ာေအ မတ္သ္   
          လူးဒ္)နီယသ္ ျဖင့္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း ၂ - (ေရဂ်ာေအ မတ္သ္လူးဒ္) ဆိုတာ ?
ေျဖ - ဤအလုပ္ကို ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေခၚ ပါသည္။

ေမးခြန္း ၃ - ဂ်ာအ္ေမ့မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဆိုတာ?
ေျဖ - လူအမ်ားစုေဝးသည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ကို ေခၚပါသည္။

ေမးခြန္း ၄-၎ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္ နမာဇ္ေစ ဂၽြန္မ္အဟ္  ျဖစ္ဖို႔ အေရး ႀကီးပါ သလား?
ေျဖ - မႀကီးပါ။

၆ - ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ အတြက္ ခြင့္ေတာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ဥပမာ - (က) ဇနီးအဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္ခ်င္ လွ်င္ ခင္ပြန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူဖို႔
                 အေရးႀကီးပါသည္။
           (ခ)  မိခင္၊ဖခင္မ်ား အတြက္အေႏွာက္အယွက္၊ဒုကၡျဖစ္ေနသည္
                 ဆို လွ်င္သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အဲအ္ေသကာဖ္ထုိင္ဖို႔ ခြင့္
                 ေတာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

၇- အဲအ္ေသကာဖ္ ထုိင္စဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အတြင္းေနရန္ ၊အျပင္မထြက္ရပါ။

အဲအ္ေသကာဖ္ ဆိုင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ေမးခြန္း ၁- ကၽြန္ေတာ္ အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲအ္ ေသကာဖ္ ဘယ္အခ်ိန္မွ စတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသနည္း? နီယသ္ ဘယ္အခ်ိန္ မွစလုပ္ရမည္နည္း?
ေျဖ - ဥပမာ အသင္အေနျဖင့္ ဗုဒၶဟူး၊ၾကာသပေတး၊ေသာၾကာ ဤ ၃ရက္အတြက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ခ်င္သည္။
• အဲအ္ေသကာဖ္ အစ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဖဂ်ရ္အဇါန္မွ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
⌠တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ (ဖဂ်ရ္မတိုင္မီ) အလွ်င္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ကို ေရာက္ေနရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ နီယသ္ျပဳရပါမည္။
• အဲအ္ေသကာဖ္ ေသာၾကာမရ္ရိဗ္ အခ်ိန္ တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
• တစ္နည္းအားျဖင့္ ေန႔ ၃ ရက္ ည ၂ည  မစၥ္ဂ်စ္ဒ္တြင္ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ ပါ သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
(က) ဗုဒၶဟူးေန႔ (ဖဂ်ရ္အဇါန္ မွစမည္)           
(ခ) ၾကာသပေတးေန႔                                   
(ဂ) ေသာၾကာေန႔( မဂ္ရိဗ္အခ်ိန္တြင္ၿပီးဆုံး) ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္    ေနထိုင္ရန္ အေရး ႀကီးပါသည္။

၂ - • မြတ္စ္သဟဗ္ အဲအ္ေသကာဖ္ ပထမ (သို႕) ဒုတိယရက္တြင္ပ်က္ခြင့္     
       ရွိပါသည္။
     • တတိယရက္ စၿပီးေနာက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ပ်က္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။
      • ထိုနည္းတူစြာ၄ရက္ေျမာက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ပ်က္ ပိုင္ခြင့္
       ရွိပါသည္။ ၆ရက္ေျမာက္ေန႔ စၿပီးလွ်င္ပ်က္ခြင့္မရွိေခ်။

အႏွစ္ခ်ဳပ္-၃ရက္ျပည့္တိုင္းျပည့္တိုင္း အဲအ္ေသကာဖ္ ကို ပ်က္ခြင့္ မရွိေခ်။

၃ - အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ေနစဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အျပင္ ထြက္မည္။

(က) တမင္တကာ            
         ႏွင့္                         
(ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ အရ   ဆိုလွ်င္ အဲအ္ေသကာဖ္ မပိုင္ေခ်။ျပဌာန္းခ်က္ို သိသိျဖစ္ေစ။ မသိ သည္ျဖစ္ေစ။      
         


ႁခြင္းခ်က္

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အက္ၠလီ(عقلی)၊ ရွရ္အီ (شرعی)၊ (သို႔မဟုတ္ ) အိုရ္ဖီ (عرفی) ေၾကာင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အျပင္ ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ အဲအ္ေသကာဖ္ မဖ်က္ေခ်။
အကၠ္လီ ၏လိုအပ္ခ်က္   - ဥပမာ - အေပါ့အေလး အတြက္
ရွရ္အီ ၏လိုအပ္ခ်က္      - ဥပမာ - ဂိုစ္ေလဂ်နာဗသ္ အတြက္
အိုရ္ဖီ ၏ လိုအပ္ခ်က္     - ဥပမာ - ေရာဂါသည္ကို ၾကည့္ရန္ အတြက္ ၊    
                                      မယသ္ လိုက္ပို႔ရန္ အတြက္

အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္စဥ္ ဟရာမ္  ျဖစ္ပါသည္။
၁- ကာမစက္ယွက္ျခင္း
၂- ကာမ ရသာတစ္ခုခု ခံစားျခင္း ၊ယုတ္စြ အရသာခံၿပီး  ထိေတြ႔ျခင္း သည္ လည္း ဟရာမ္ ျဖစ္ေခ်၏။
၃- Masturbation (ခ) လက္ျဖင့္ သုတ္ရည္ထြက္ေအာင္ ျပဳျခင္း
၄- ေရေမႊး သုံးျခင္း
၅ -အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္း
• အကယ္၍ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ မဝယ္မျဖစ္အေျခအေနတြင္ ခြင့္ရွိပါသည္။
၆- စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း
၇- အသာစီးရရန္ ႏွင့္ မိမိ (ပညာ) ပိုႀကီးေၾကာင္းျပရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အျငင္း အခုံ ျပဳျခင္း
၈-တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အတင္းအဓမၼ ထခိုင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထိုင္ျခင္း သည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လုယူထား သည့္အိပ္ယာ ေပၚ တြင္  အိပ္ ျခင္းသည္လည္း ဟရာမ္  ျဖစ္ပါသည္။

အီးဒ္အတြက္ လႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမးမ်ား ႏွင့္အေျဖမ်ား

ယေန႔ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အတြင္း ဝါေျဖရေတာ့ပါမည္။လျမင္မည္ ၊မျမင္မည္ လည္း မသိပါ။

မနက္ဖန္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ေနာက္ဆုံး ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အတြက္ ရိုဇဟ္ တစ္ရက္ ထားရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ (သို႔) မနက္ဖန္္အီးဒ္ ျဖစ္မည္။

• ဤ႐ႈတ္ေထြးမႈ ကိုေျဖရွင္းရန္ ေရွ႕ တြင္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။


ေမးခြန္း၁-ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ လ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနျပဳ ဖို႔ အ ေရးႀကီးပါသလား?
ေျဖ - မႀကီးပါ။

ေမးခြန္၂-အကယ္၍ လျမင္တာ ကိုကၽြန္ေတာ္ သိၿပီးေနာက္ တျခား သူေတြ ကို သတင္းေပးရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ ပါသလား?
အေျဖ - မလိုအပ္ပါ။

ေမးခြန္း၃-ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လကို ျမင္တာပါ။ကၽြန္ေတာ္ မနက္ဖန္ အီးဒ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား?
ေျဖ - ဟုတ္၊ရပါတယ္။လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အီးဒ္ မနက္ဖန္ လုပ္ရန္ အေရး ႀကီးပါသည္။

ေမးခြန္း၄ - အီးဒ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ ဘာအေရးႀကီးပါသလဲ?
ေျဖ - အရာႏွစ္ခု လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ ဂရု ရွိပါ။
(က) အကယ္၍ ေဖသ္ရဟ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ဆိုလွ်င္ ထုတ္ လိုက္ပါ။
(ခ) အီးဒ္ ေန႔ တြင္ ရိုဇဟ္ထား ျခင္းသည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း၅-အီးဒ္နမာဇ္ ကေကာ္ ဘယ္လိုဘာလဲ?
ေျဖ- ဂိုက္ဗသ္ ေသ ေအမာမ္ဇမာန္း  တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။ မြတ္စ္ သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း၆-အဝတ္အသစ္ေကာ္ …?
ေျဖ- ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း၇-ၾကာဆံ ၊မုန္႔ဟင္းခါး ၊ ေကၽြးတာေကာ္ ….?   
ေျဖ -ဘယ္တစ္ခု မွ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း၈-ကိုယ္တိုင္ျမင္ ရသည့္အျပင္ လျမင္တာကို သက္ေသထူႏိုင္ သည့္ အျခားနည္း လမ္းေကာ္ ရွိပါလား?
ေျဖ-(က) အကယ္ ၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္း ၏ ေျပာဆိုမႈ အေပၚ
            သံသယ မျဖစ္လွ်င္ လျမင္တာ ခိုင္လုံပါမည္။  
       (ခ) အာေဒလ္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦး  သက္ေသ ထြက္ဆိုလွ်င္လည္း  လျမင္
            တာ ခိုင္လုံေပမည္။
        (ဂ) သံသယ ကင္းသြားသည့္ အထိ လူမ်ားလာ၍ လျမင္ေၾကာင္း     
          သက္ေသထြက္ဆိုၾကလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

ေမးခြန္း၉- သိပၸံနည္းအရ သုေသတနျပဳခ်က္ျဖင့္ လ ျမင္ေၾကာင္း တင္ျပ လာလွ်င္ လက္ခံရမည္နည္း?
ေျဖ-အကယ္၍ သံသယမရွိ ဘူးဆိုလွ်င္ လက္ခံရပါမည္။

ေမးခြန္း၁၀- ကၽြန္ေတာ္အတြက္ လျမင္တာ ခိုင္လုံသြားပါၿပီး ။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး လက္မခံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း?
ေျဖ-အကယ္၍ လူႀကီးမင္း၏ ဇနီး အျမင္တြင္ လျမင္တာ မခိုင္လုံေသး လွ်င္ ၎ကို လျမင္ေၾကာင္းလက္ခံ လာရန္ လုပ္ဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။

ေမးခြန္း၁၁-ဒါဆိုဘာျဖစ္မည္နည္း? သူမရိုဇဟ္ထားမည္ ၊ကၽြန္ေတာ္ အီးဒ္ လုပ္မည္?
ေျဖ-ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါ။

ေမးခြန္း ၁၂- သူမ စယ္ရီ စားရင္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မည္။ သူမဝါေျဖခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မည္?
ေျဖ-လူႀကီးမင္း အတြက္ရိုဇဟ္ထားျခင္းဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။သူမ စယ္ရီ စားခ်ိန္ လူႀကီးမင္းမနက္စာ (နီယသ္) စားပါ။သူမွ ဝါေျဖခ်ိန္ လူႀကီးမင္း  ညစာ အျဖစ္ (နီယသ္) ႏွင့္စားပါ။

ေမးခြန္း၁၃- ကၽြန္ေတာ္ တေန႔လုံးစားေနရင္လည္းသူမၾကည့္ေနရမွာလား?
ေျဖ-လူႀကီးမင္း သူမႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ရန္ တေန႔လုံးမစားဘဲေနပါ။ ဘယ္မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ က အီးဒ္ေန႔ စားဖို႔ လိုတယ္လို႔ မိန္႔လို႔လဲ?

ေမးခြန္း၁၄-ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ အီးဒ္လုပ္ပါသည္။ၿမိဳ႕တြင္းက အမ်ားစု မနက္ ဖန္ လုပ္ပါမည္။ကၽြန္ေတာ္ မနက္ဖန္ သြားၿပီး ဂ်မာအသ္ ႏွင့္အတူ အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳလို႔ ရပါသလား ?
ေျဖ- ေရဂ်ာေအမတ္သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) ျဖင့္ ဖတ္ရပါမည္။

ေမးခြန္း၁၅- ေရဂ်ာေအမတ္သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) ဆိုတာ?
ေျဖ- ဤအလုပ္သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ လိုလားသည့္ လုပ္ရပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကို ေခၚဆိုပါသည္။

ေမးခြန္း၁၆- က်န္သည့္ celebrations ေနာက္ေန႔ မွ လုပ္လို႔ရပါသလား?
ေျဖ-ဥပမာ ?

ေမးခြန္း၁၇-ဥပမာ လည္ပင္းခ်င္းထိ၍ ဖက္ျခင္း၊ မိုဘာရတ္က္ ဟုေျပာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္ ?
ေျဖ-ဤလုပ္ရပ္ေတြကို ေရွ႕ ဆက္ၿပီးရက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ လို႔ရပါသည္။ မည္ သည့္  ပိတ္ပင္မႈမွ် မရွိပါ။

ေမးခြန္း၁၈- ၿမိဳ႕ကလူေတြ ဒီေန႔ အီးဒ္ လုပ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ လျမင္တာ မခိုင္လုံေသး ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ရိုဇဟ္ႏွင့္ပါ။အလြန္ထူး ဆန္းတဲ့ခံစားမႈကို ခံစားေနရပါသည္။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?
ေျဖ-မနက္ေစာေစာ ကားေပၚထိုင္ၿပီးအခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြက္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးသည့္ ေနရာကိုထြက္သြားပါ ။ ရွရီအသ္ အရ ခရီးသည္ ေခၚ ဆို ႏိုင္သည့္ ေနရာအထိေပါ့ ။ ၿပီးေနာက္ ရိုဇဟ္ ပ်က္လိုက္ပါ။ၿပီးရင္ ျပန္လွည့္ လာပါ ။ ၿပီးမွ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
အီးဒ္ အတြက္ လျမင္ႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ ၏  ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန သုံးရပ္ -

(က) လျမင္ၿပီး - •မနက္ဖန္ေရွာင္ဝလ္လ၏ပထမရက္•အီးဒ္လုပ္ရမည္•ရိုဇဟ္ထားျခင္းဟရာမ္
• ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ရမည္။

(ခ) လမျမင္ပါ
(ဂ) လျမင္၊ မျမင္မသိပါ ဆို လွ်င္ - •မနက္ဖန္ရမ္တြာန္လျမတ္၏၃၀ရက္
•ရိုဇဟ္ထားရမည္•ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ပါသည္•အီးဒ္ကိုေနာက္တစ္ရက္လုပ္မည္။

ေမးခြန္း၁၉- ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ၃၀ေျမာက္ေန႔ထင္ ၿပီး ရိုဇဟ္ထားလိုက္ပါသည္။ ေန႔၏တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ လျမင္သည့္ သတင္းရ လိုက္ ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?
ေျဖ-ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ပါ။ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ပါ။ေဖသ္ရဟ္

 ေဖသ္ရဟ္ ဇကားသ္၏ အမ်ဳိးအစား တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 ေဖသ္ရဟ္သည္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္မ်ားကို (အရွင္ျမတ္) လက္ခံ ေတာ္မူေစရန္ အေၾကာင္းခံ ႏွင့္ လာမည့္ ႏွစ္ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္လုံၿခဳံ မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ( မဖါသီးဟိုလ္ေဂ်နန္ က်မ္း )

ေရွ႕တြင္ မိုအ္ေမနီ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တာဝန္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ေဖသ္ရဟ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ည္းမ်ားကို အက်ည္း ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ယ္တဝင့္ အတြက္ ေဖက္ဟ္ စာအုပ္ မ်ား(ေအမာမ္ မီယာ ဥပေဒ စာအုပ္မ်ား ) ကိုေလ့လာေစလိုပါသည္။
 
ေမးခြန္း၁-ေဖသ္ရဟ္ ဘယ္သူထုတ္ရမည္နည္း ?
အေျဖ -ထုတ္မည့္သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြ ရွိေန ရမည္။
(၁)အရြယ္ ေရာက္လူလားေျမာက္ၿပီးသူ(မဟုတ္လွ်င္ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။) (ရွရီအသ္အရလူလားေျမာက္သူ၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိန္းကေလး ၈ႏွစ္(သို႔)၉ႏွစ္ ေယာက္က်ားေလး ၁၅ႏွစ္)
ႏွင့္
(၂) ေကာင္းမြန္သည့္သူ ( ႐ူးေနသူအေပၚေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)
ႏွင့္
(၃)မရွိဆင္းရဲသားမျဖစ္ရ(မရွိဆင္းရဲသူအေပၚ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)

မွတ္ရန္ - မရွိဆင္းရဲသားဆိုသည္မွာ မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ားေနၿပီးဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။    

(၄) သတိရွိသူ ျဖစ္ရမည္ (သတိလစ္ေနသူေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)

(၅) ေက်းကၽြန္မျဖစ္ရေခ် (လြတ္လပ္သူ ျဖစ္ရမည္။)

ေမးခြန္း၂- ေဖသ္ရဟ္ မည္သူေတြ အတြက္ ထုတ္ရမည္နည္း?
ေျဖ-မည္သူမဆို မိမိ ၊မိမိ၏အိမ္သူအိမ္သား (ဆိုလိုသည္မွာ၎ထံတြင္ ထမင္းစားသူလည္းပါဝင္ေပသည္။) ၎တို႔အတြက္ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ ေပး ရပါမည္။  ယုတ္စြ ၎တို႔သည္ အရြယ္ေရာက္ သည္ျဖစ္ေစ ၊မေရာက္ သည္ ျဖစ္ေစ။

ေမးခြန္းဆက္(က)-အကယ္၍ ဇိုက္သည္ဟစန္အိမ္တြင္ထမင္းစား သူ မ်ား  စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ဇိုက္ကိုယ္တိုင္ မိမိ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ဖို႔ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား?
ေျဖ- မဟုတ္ပါ။
ေမးခြန္း(ခ) ဇိုက္အား ဟစန္ အိမ္ ထမင္းစားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၊ မပါ မည္ကဲ့ သို႔ သိ ႏိုင္ပါသနည္း?
ေျဖ-ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ အေန ျဖင့္ ဇိုက္အားဟစန္ အိမ္ ထမင္းစားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳလွ်င္ဇိုက္၏ေဖသ္ရဟ္ ဟစန္ ကို ထုတ္ေပးရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ ပါမည္။ ဤကဲ့သုိ႕ မဟုတ္လွ်င္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း(ဂ)ကၽြန္ေတာ္ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေဖအေပၚ ဝါဂ်စ္ဗ္  ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မထုတ္ေပးပါဘူး။ ဤအေျခအေန တြင္ ကိုယ့္  ေဖသ္ရဟ္ ကိုယ္ထုတ္ဖို႔ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား ?
ေျဖ။ ။ မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း ၃- ေဖသ္ရဟ္ မည္မွ် ထုတ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ - ၃ကီလိုဂရမ္ ဂ်ဳံ သို႔မဟုတ္ ၎၏တန္ဖိုး (သို႔) ၃ကီလိုဂရမ္ ဆန္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ တန္ဖိုး ကို ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
                           
၁ကီလိုဂရမ္တြင္ ၆၂.၈၅က်ပ္သားရွိပါသည္။ (သာသာျပန္ဆိုသူ)

မွတ္စု : (က) တန္ဖိုးကို ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ဳံ၏တန္ဖိုးကို ထုတ္ေနတာလား ၊  
                 ဆန္၏တန္ဖိုးလားဆိုတာ  သိဖို႔လိုပါသည္။
           (ခ)  သိထားရမည္ အခ်က္မွာ ဂ်ဳံ ႏွင္ဆန္ အျပင္ အျခား ပစၥည္း
              လည္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္၎၏အက်ယ္သည္က်မ္း    
                  ႀကီးမ်ားတြင္လာရွိပါသည္။

ေမးခြန္း၄- ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ၿပီး ဘယ္သူကိုေပးရမည္နည္း?
ေျဖ- ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိသည့္ ရွီအာ အစၥ္နာအရွရီ ကိုေပးရမည္။
(၁) မရွိဆင္းရဲသား ျဖစ္ရမည္။ (မရွိဆင္းရဲသားဆိုတာ ေမးခြန္း အမွတ္၁ ၏ အေျဖတြင္ေပၚျပၿပီးပါၿပီ။
ၿပီးေနာက္
(၂) အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူ မျဖစ္ေစရ။
ၿပီးေနာက္
(၃) နမာဇ္ ဝတ္မျပဳသူ မျဖစ္ေစရ ။
ၿပီးေနာက္
(၄) လူသိရွင္ၾကား ဂိုနာ လုပ္သူ မျဖစ္ရ။ (ဥပမာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သူ (သို႔) ေဟဂ်ာဗ္ မရွိသူ)
ၿပီးေနာက္

(၅) ေဖသ္ရဟ္ကို ဂိုနာ အလုပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသူမျဖစ္ေစရ။

မွတ္ခ်က္ :(က) ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အား ေဖသ္ရဟ္ေပးျခင္းျဖင့္ တာဝန္
                    အျပည့္ ေခါင္းေပၚလာရွိေပသည္။
              (ခ) ဆယက္ဒ္ မဟုတ္သူ၏ ေဖသ္ရဟ္ ဆယက္ဒ္ကို ေပး၍
               မရေခ်။

ေမးခြန္း ၅(က) -ေဖသ္ရဟ္ ဘယ္အခ်ိန္ ထုတ္ရပါသနည္း ?
ေျဖ- မနက္ဖန္အီးဒ္ဆိုလွ်င္ ဒီေန႔ ညေနဝင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

ေမးခြန္း၅ (ခ)- ဘယ္အခ်ိန္ အထိ ထုတ္ခြင့္ရွိပါသနည္း ?
ေျဖ- • အကယ္၍အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ နမာဇ္ဝတ္မျပဳခင္အလ်င္
      • မဟုတ္လ်င္ ဇဟိုရ္အခ်ိန္ မတိုင္မီအလ်င္
ေမးခြန္းဆက္-ကၽြန္ေတာ္အျမင္မွာေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံ ေန သည့္ မရွိဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္ကို ျမင္ထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎ ကို မနက္ဖန္အီးဒ္ဆိုလွ်င္ယေန႔ည မတိုင္ခင္ (သို႔) ယုတ္စြ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မတိုင္ခင္ ေကာ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား?
ေျဖ-လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ၎အားအေႂကြး အျဖစ္ေပးထားပါ။ ေနာက္မွ မနက္ဖန္ အီးဒ္ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီည ကို ၎ကိုေပးထားသည့္ အေႂကြးကို ေဖသ္ရဟ္ ႏွင့္ မွန္ေအာင္ျပဳလိုက္ပါ။ အေႂကြး မွ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ပါ သည္ ဟု နီယီသ္ ျပဳရပါမည္။

ေမးခြန္း ၆-ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ရန္အတြက္ နီယသ္ျပဳရန္အေရးႀကီးပါသလား?
ေျဖ-ဟုတ္ကဲ့အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ျခင္းသည္ ေအဗါဒသ္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ နီယသ္အေရးႀကီး ပါသည္။သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ နီယသ္ ႏွလုံး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) အဓိ႒ာန္ ၏ အမည္ျဖစ္ ပါ သည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ နီယသ္ျပဳ ေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ အေရး မႀကီးေခ်။ ကၽြန္ေတာ္ ဤအလုပ္ကို အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္  အမိန္႔ကို နာခံရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) အဓိ႒ာန္ သာလ်င္ ရွိဖို႔လိုပါသည္။ ဤသည္နီယသ္ျဖစ္ၿပီး လုံေလာက္ပါသည္။  

ေမးခြန္း ၇ - ေဖသ္ရဟ္ ေပးခ်ိန္ဖသ္ရဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပဖို႔ အေရး ႀကီး ပါသလား?    
ေျဖ-မလိုပါ။ အကယ္၍ ေဖသ္ရဟ္ယူသူအတြက္ ၎၏ သိကၡာ ႏွင့္အရွက္ အတြက္ ထိခိုက္ေစမည္ဆိုလွ်င္ မေျပာတာ ပိုေကာင္းေပသည္။
والحمدلله ربّ العالمین
وصلّی الله علی محمّد وآله الطّاهرین
=================
251/ END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky