ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ

သာသနာ့ ေက်ာင္းသား မ်ား (ေမာင္လာနာမ်ား) ႏွင့္ အိုလမာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေရးႀကီး သာသနာ့ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းရေပမည္

သာသနာ့ ေက်ာင္းသား မ်ား (ေမာင္လာနာမ်ား)  ႏွင့္ အိုလမာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏  အေရးႀကီး သာသနာ့ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းရေပမည္

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ အေနျဖင့္ ဒီးန္ေနမိုဗီးန္ေန အစၥလာမ္ ၏တိုးတက္မႈ က႑ တြင္သာသနာ့ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အိုလမာ ၏လႈပ္ရွားမႈ ကို စံ နမူနာ အျဖစ္ တင္ျပ ေျပာၾကားၿပီး သာသနာ့ ေက်ာင္းသား မ်ား (ေမာင္လာနာမ်ား) ႏွင့္ အိုလမာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေရးႀကီး သာသနာ့ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းရေပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္  ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ အေနျဖင့္ ဒီးန္ေနမိုဗီးန္ေန အစၥလာမ္ ၏တိုးတက္မႈ က႑ တြင္သာသနာ့ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အိုလမာ ၏လႈပ္ရွားမႈ ကို စံ နမူနာ အျဖစ္ တင္ျပ ေျပာၾကားၿပီး သာသနာ့ ေက်ာင္းသား မ်ား(ေမာင္လာနာမ်ား) ႏွင့္ အိုလမာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏  အေရးႀကီး သာသနာ့ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျခလွမ္းရေပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မည္မွ် အထိ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း မည္သည့္ နယ္နမိတ္အထိ လႈပ္ရွား ႏိုင္ရန္ ၾကည့္ ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး သာသနာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား (ေမာင္လာနာမ်ား ) အေနျဖင့္မိမိတို႔၏ တာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မီဒီယာ ကိုအသုံးျပဳ ျခင္းကို အေကာင္း တကာ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အခါ အျဖစ္ သိရွိထားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ဤက႑ အတြက္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ ဆုံး အခြင့္အခါမ်ား ရရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မွန္ကန္စြာ ၊ အေရးတယူ မသုံးစြဲေနသည္ကို လည္း ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႔ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

 

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္  ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ အေနျဖင့္ ဒီးန္ေနမိုဗီးန္ေန အစၥလာမ္ ၏တိုးတက္မႈ က႑ တြင္သာသနာ့ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အိုလမာ ၏လႈပ္ရွားမႈ ကို စံ နမူနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အိုလမာ ႏွင့္ သာသနာ့ေက်ာင္းသား (ေမာင္လနာမ်ား ) မ်ား တာဝန္မွာ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို သိေအာင္ျပဳရမည္၊ ၿပီးေနာက္လက္ေတြ႔ က်င့္ေဆာင္ ရမည္  ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း မွာ အိုလမာ ႏွင့္ မရ္ဂ်ာ မ်ား သည္ သာသနာ့ကို ထိန္းသိမ္း သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္လိုအပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္အခ်ိန္ မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ ၏ အေကာင္းျမင္ အေတြး အေခၚမ်ားကို တင္ျပၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားရင္း က်ေနာ္တို႔ ၏ သာသနာ့ တာဝန္မွာ မီဒီယာေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၿပီး ေခတ္ကာလ ၏ မီဒီယာ ကိုအသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလသုံး နည္းပညာ အသစ္မ်ား  (အင္တာနက္ ၊မီဒီယာ စသည္ျဖင့္ ) ကို ရန္သူ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ မသုံးရမည္နည္း ? (သုံးရေပမည္။ )

 

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အေနျဖင့္  မဒဲရ္စာ မ်ား ၊ သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား (ေမာင္လာနာ မ်ား ) ၏  အခ်ဳိ႕ ေအာင္ျမင္ သည့္ သတင္းမ်ား အစီအစဥ္မ်ား ၾကားသိရ၍ အားေပး ေၾကာင္းကို လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား ကို  လက္ရွိ ေခတ္ကာလ ၏ အေျခအေနကို သိရွိနားလည္ေအာင္ သြန္သင္ ေပး ၿပီး ရန္သူမ်ား ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ မပိတ္မိေအာင္ ျပဳႏိုင္ရန္လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္အာနိသင္ ရွိလာေအာင္ ျပဳႏိုင္မည့္ လမ္း ကို ႀကိဳးစား ရွာေဖြရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပႆနာ မ်ား အခက္အခက္မ်ား ကို ညာသံႏွင့္သာ ေျဖရွင္းေနၾကသည့္ အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ၊ ညာသံသည္  မိမိႏွလုံးသားကို ေပွ်ာ္ရႊင္ေစေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ ညာသံထက္တစ္ဆင့္ ေရွ႕ ဆက္ ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ တက္ သည္အခါလည္း (တရားေတာ္မွ) တားျမစ္ထားသည့္ ေျခလွမ္းမျဖစ္ရန္လည္း မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါတယ္။

 

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္  ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ အေနျဖင့္ အခြင့္အခ်ိန္ အခါ ေကာင္း ကို ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ အက်ဳိးအျမတ္ ယူတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ က်ေနာ္တို႔ အေနျဖင့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ကို လက္ခံ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ၊အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ  ႏွင့္ စြမ္းအား ခြန္အား ႏွင့္အတူ အခြင့္အခါ ကို အျပည့္ အဝ အသုံး ျပဳ ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္  ဝလ္မြတ္စ္ေလမီး ဆယက္ဒ္ ရွဲဟ္ေရစ္သာနီ အေနျဖင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)  (အ.စ) ၏ စာရိတၱေတာ္မ်ား ႏွင့္အညီ အမွန္တရား သစၥာတရား ဖက္သို႔ဖိတ္ေခၚ ရေမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

တင္ျပျခင္း ႏွင့္ တရားေဟာျခင္း သာ မလုံေလာက္ေၾကာင္း ၊ ဥေရာပ တိုက္ ႏွင့္  အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားေနထိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္  အဲဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ သြန္သင္ဆိုဆုံးမခ်က္မ်ား  ကိုေတာင္းတ ေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္  အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ အာဏာ ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚ ရွိ အခက္အခဲဒုကၡမ်ား အားလုံးသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ေၾကာင့္ ဟုထင္ေအာင္ လုပ္ႀကံဇာတ္မ်ား ၊ အစီအစဥ္မ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ဟုလည္း  မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ဆက္လက္ၿပီး မိမိ၏ ေဟာေျပာမႈ ကို အဆုံးသတ္၍  ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား သိေအာင္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား ကို ကုန္ဆုံးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ စနစ္တက် ျပဳထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ကို လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးၿပီး  ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ လွမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

=======================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky