ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအတြက္ ရီပို႔ကတ္

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအတြက္ ရီပို႔ကတ္ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာသည္ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားတို႔ စိတ္၀င္စားသင့္သည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာသည္ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားတို႔ စိတ္၀င္စားသင့္သည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆ၀ါးႏိုင္ရန္ အေထာက္ အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္က တိုင္းအစိုးရက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ငွားရမ္းခ နည္းေနျခင္း၊ သမ၀ါယမ ဦးစီး ဌာန၏ ျပည္သူပိုင္အခန္းမ်ားငွား ရမ္းခနည္းေနျခင္း၊ ၀င္ေငြမရ ေသးဘဲ အသံုးစရိတ္မ်ားေနသည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ သို႔ အသိမေပးဘဲ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားမွ ေငြမ်ားေခ်းယူထားျခင္းတို႔ ကို အစီရင္ခံစာက အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယေျမာက္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီ ရင္ခံစာျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ တြင္ အစိုးရသစ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သာမက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ က လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းေတြ႕ရသည္။

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ဘတ္စ္ကား မ်ားႏွင့္ အျမတ္မရေသးသည့္ ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္းမ်ား

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ အႀကီးမား ဆံုးေျပာင္းလဲမႈသည္ မထသစနစ္ မွ YBS စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲႀကီး တြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက အ ေျပာင္းအလဲသစ္ကို လက္ခံႀကိဳ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေျပာင္းလဲမႈက အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း စာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာက ဆို သည္။

ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (YBPC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) ၏ ႏွစ္ ခ်ဳပ္အ႐ႈံး၊ အျမတ္စာရင္းတြင္ ဘ႑ာႏွစ္သံုးႏွစ္အတြင္း စုစု ေပါင္းက်ပ္သန္း ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

YBPC သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၉ သန္း ေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁,၀၉၂ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂,၉၃၈ သန္းေက်ာ္အ႐ႈံးေပၚခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ YUPTသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရ ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ က ဆိုသည္။

‘‘အ႐ႈံးေပၚေနတာ အစက တည္းက ၾကားေနရတာပဲေလ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းေတြေပါ့။ အျမတ္ ေတြက လူမႈေရးအျမတ္ေတြပဲရ ေနတယ္တဲ့။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီ ရင္ခံစာကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေ၀ဖန္သြားၿပီ’’ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

 တိုင္းအစိုးရက အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီ ယံစီျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ရင္းႏွီးထားသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ဘတ္စ္ကားအသစ္ အစီး တစ္ေထာင္ကို က်ပ္ ၇၇ ဘီလီယံ ျဖင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ လံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံ ထပ္မံေခ်းငွားခဲ့ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ စတင္ခ်ိန္က က ေသာင္းကနင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ YBS သည္ ခရီးသြားျပည္သူအမ်ားစု၏ စိတ္ ေက်နပ္မႈ ရရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ YMD (Yangon Metropolitan Development Public Co., Ltd) သည္ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ လုပ္ငန္းမစတင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ ၁၁ သန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္ လည္း ကုမၸဏီစာရင္းမ်ားအရ က်ပ္ ၂,၂၈၉ သန္းဘဏ္တိုးရခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

Yangon Metropolitan Development Public Co., Ltd. (YMD) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံ ကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တိုင္းအစိုးရက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၾကည့္ျမင့္တိုင္တစ္ဖက္ ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ New Yangon Development Co., Ltd. (NYD) ကုမၸဏီသည္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း တင္ျပသည့္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ ၀င္ေငြလံုး၀မရရွိေသးဘဲ အသံုးစရိတ္၉၂ သန္းေက်ာ္သံုးစြဲထားေၾကာင္း  အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ အသံုးစရိတ္အျပင္ လက္က်န္ေငြ ၁၁ သန္းကို လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး က်န္ေငြအခ်ဳိ႕ကို ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ခြဲအပ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႀကီးမားသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြမဆံုး႐ႈံးေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုသလို အတည္ျပဳထားၿပီးသည့္စီမံကိန္းမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌးက လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာပါ၀င္ေန

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ထူ ေထာင္ထားသည့္ YMD ႏွင့္ NYD တို႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားအစု ရွင္မ်ားအဖြဲ႕၌ ၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။

အဆိုပါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးတို႔ က အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားအစုရွယ္ ယာရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။

‘‘အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕တယ္ ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ပါ၀င္မယ္ဆို ရင္ ၀န္ႀကီးဆိုတဲ့ Position နဲ႔ ပါ၀င္လို႔ ရပါတယ္။ ကုမၸဏီ List မွာ ၀န္ႀကီးဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ထည့္လို႔ရပါ တယ္။ အမည္နာမနဲ႔ထည့္လို႔မရ ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၀န္ႀကီး ေတြက သက္တမ္းတစ္ခုၿပီးရင္ ေနာက္၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္လာ မယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြက  အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ခံမယ့္သူ ေတြက Position ပဲျဖစ္သင့္ပါ တယ္။ အမည္တပ္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ Post နဲ႔ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကို ကိုယ္စားျပဳလို႔မရပါဘူး’’ဟု ေဒၚ စႏၵာမင္းက မီဒီယာမ်ားအား ေျဖ ၾကားထားသည္။

လႊတ္ေတာ္သ႔ို အသိမေပးဘဲ ေငြခ်းထားျခင္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသံုးျခင္း

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြမွ ေတာင္းခံ ထားေသာ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ က်ပ္ ၆၄ ဘီလီယံႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါေငြမ်ားကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေတာင္းခံစဥ္က အစိုးရ က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြထည့္၀င္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ဟု ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း အစီ ရင္ခံစာတြင္ YMD ကုမၸဏီက Project မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သံုးထားသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ (NYD) ကုမၸဏီသည္ ၀င္ေငြလံုး၀ မရရွိေသးဘဲ အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထင္သလို သံုးစြဲထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ေပးအပ္ထားေသာ အာဏာကိုေက်ာ္လြန္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားအ နက္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီး ပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြး ေႏြးစဥ္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဘတ္စ္ကားအစီး ေရ ၁,၀၀၀ ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၇၀ဘီလီယံျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံႏွင့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္သန္း ၅,၅၀၀ ေခ်းယူထားေသာ ကိစၥ သည္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

‘‘ကေမၻာဇဘဏ္က ေခ်း တယ္ဆိုတာက အစီရင္ခံစာထြက္ လာမွေတြ႕ရတာပါ။ ေငြေတြလို အပ္လာရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပ ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရ ယူၿပီးေတာ့မွ သံုးရပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ခြင့္ျပဳေငြမလံုေလာက္၍ ထပ္မံလို အပ္သျဖင့္ အျခားမွ ေငြေခ်းယူ မည္ဆိုပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၀ အရ လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ယူရ မည္ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေထာက္ ျပသည္။

‘‘ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ ပုဂၢလိကက ေပါင္း စပ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြဘက္က ေနၿပီးေတာ့ ဆပ္ခ်င္ရင္ ဆပ္လို႔ရ ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေပးထားတဲ့ ဘီလီယံ ၇၀ ဘက္က၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဘက္က ေႂကြးၿမီဆပ္မယ္ဆို တာကိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ခြင့္မျပဳ ပါဘူး’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

 ယင္း ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔မွ ေငြေၾကးအ ေျမာက္အျမားေခ်းငွားထားျခင္း သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း မရွိ၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈ အရပ္ရပ္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္တာ၀န္မရွိေၾကာင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦး ရန္ရွင္းက ေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ စီမံ ကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေစ၊ ေခ်း ေငြယူမည့္ကိစၥျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ သို႔အသိေပးသင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳမႈရယူသင့္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္ က ေျပာသည္။

‘‘အစိုးရအဖြဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေစခ်င္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ျပည္သူကို အက်ဳိးရွိမယ့္စီမံကိန္း မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တကယ့္ကို ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို မေက်ာ္လြန္ဘဲနဲ႔ လုပ္တာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႕အစိုးရဆိုတဲ့ ကိစၥက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုစရာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပန္းၿခံႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္အအံုမ်ားငွားရမ္းခနည္းပါးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ပန္းၿခံ မ်ားအတြင္း ဆိုင္ခန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ငွားရမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင့္အညီ ငွားရမ္းခမရရွိေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံ စာက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ရွိ ေျမ ၇၆ ဧကေက်ာ္ကို တစ္လလွ်င္ တစ္ေပပတ္လည္ ၃၂ က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမကြၽန္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ တြင္ ေျမ ၄၂ ဧကကို ကုမၸဏီ ရွစ္ခုအား တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ငွား ရမ္းခေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ ငန္း ရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း စားေသာက္ဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရ  ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ကရ၀ိတ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေျမ ၁၉ ဧကငွားရမ္းရာ တစ္ေပပတ္ လည္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၄၇ က်ပ္၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံႏွင့္ ၿမိဳင္ ေဟ၀န္ပန္းၿခံမ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ေျမငွားရမ္းရာတြင္ တစ္ေပပတ္လည္အတြက္ တစ္ လလွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၀၆ က်ပ္ႏွင့္ အနည္းဆံုး ၁၃ က်ပ္သာရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ေျမေနရာ၊ အ ေဆာက္အအံုမ်ားငွားရမ္းခသည္ ကာလေပါက္ေစ်းေအာက္ေလ်ာ့ နည္းေန၍ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သန္း၁,၀၀၀ အထိ နစ္နာဆံုး႐ႈံးေန ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

‘‘ဒါေတြက ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ ဘ႑ာ ေတြဆံုး႐ႈံးေနပါတယ္’‘ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းအ တြင္းရွိ ပန္းၿခံမ်ားထဲမွ ကန္ေတာ္ ႀကီးသဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ ငါးဆိုင္၊ ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ ကေလးကစားကြင္း တစ္ခု၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ပန္းၿခံအတြင္း ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တို႔ကို ငွားရမ္းထားရာတြင္လည္း အမွန္ တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ငွားရမ္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ခြဲမွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒၚ ခိုင္မာေဌးက ယင္းအစီရင္ခံစာအ ေပၚ ေထာက္ျပသည္။

‘‘ငွားရမ္းတဲ့ေနရာေတြက လည္း ေနရာမယူေပမယ့္ အလြန္ စည္ကားတဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး ေခတ္ ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ ယွဥ္ပါက တစ္ ႏွစ္လွ်င္ သန္းေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ငွားရမ္းခမ်ားက ကာလ ေပါက္ေစ်းထက္နည္းေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါငွားရမ္းမႈမ်ားသည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္ေန သည္။

မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ေစ်းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ မီးပြိဳင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရာျပည့္ေစ်းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ၂၀၁၇ ဇြန္လ၌ ၿပီးစီးရမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း စစ္ေဆးခ်ိန္အထိ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာၿပီးစီးျခင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္ တညင္းကုန္းေစ်းသည္ ၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်ိန္၌ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပရွိ သီရိရတနာလက္ကားေစ်းသည္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာၿပီးစီးေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေစ်းမ်ားဌာနသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္မႈမရွိေသးသည့္ လုပ္ငန္း ၁၇ ခုအတြက္ က်ပ္ ၇၄၈ သန္းကို ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိ ဘဲ ဘ႑ာေရးႏွစ္လြန္အသံုးစ ရိတ္အျဖစ္ စာရင္းတင္ထား ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီေစ်းမ်ား ဌာနတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း အမွတ္ (၂) ေစ်း၏ လုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ အမွတ္ (၂) ေစ်း၏ လုပ္ငန္း ေျခာက္ခုႏွင့္ အလံုေစ်းအႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းငါးခု၌ က်ပ္ ၇၄၈ သန္းေက်ာ္သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားမႈမရွိဘဲ ထုတ္ယူေပးေခ်ထားသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ပ္သိန္း ၁၈,၀၀၀ သံုးစြဲထားသည္။ ဖြင့္ခါစက ဆိုင္ခန္း ၁,၆၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဆိုင္အေရအတြက္ ၂၀၀ ခန္႔သာရွိေတာ့သည္။

‘‘အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကး မ်ားသံုးစြဲရာမွာ မိမိရဲ႕ ေခြၽးႏွဲစာလို႔ သေဘာထားၿပီး စိစစ္သံုးစြဲသင့္ပါတယ္’’ဟု  ဦးရန္ရွင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရွင္းလင္းရန္ ေခတ္မီမီး အခ်က္ျပစနစ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာသည္ သတ္ မွတ္ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းမၿပီးစီး သျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒဏ္ ေၾကးက်ပ္ ၂၁ သန္းရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒဏ္ေၾကးဆက္ လက္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ ဆို႔မႈရွင္းလင္းရန္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာေရႊယင္း ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ CRCC ကုမၸဏီတို႔က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

‘‘ဒါေတြဟာ အရင္အစိုးရ လက္ထက္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ မွန္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ယူတဲ့အခါ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရမယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ ေဇယ်က ေျပာသည္။

ထိုစနစ္သည္ ယခင္အစိုးရ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အရ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္တြင္ ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ၂၀၁၈ အထိ မၿပီးစီးေသး ေပ။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မၿပီး စီးပါက တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္း ၂၁၀ အတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၁၀ သာရရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဒီစင္တာႀကီးၿပီးရင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္တယ္။ ဒါေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ မၿပီးေသးပါ ဘူး’’ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆို သည္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူပိုင္အခန္းငွားရမ္းခမ်ား နစ္နာေန

သမ၀ါယမဦးစီးဌာနက စီမံ ခန္႔ခြဲေနေသာ ျပည္သူပိုင္အခန္း မ်ားငွားရမ္းရရွိေငြသည္ ကာလ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တစ္ ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္နစ္ နာေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိသမ၀ါယမဦးစီးဌာန က ငွားရမ္းထားေသာ ျပည္သူပိုင္ အခန္း ၃၄ ခန္းရွိ၍ ပုဂၢလိကႏွင့္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားသို႔ ငွားရမ္း ထားၿပီး ခန္႔မွန္းကာလေပါက္ေစ်း ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စိစစ္ရာ လစဥ္က်ပ္ ၄၄ သန္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္နစ္နာေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ သမ၀ါ ယမဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေနေသာျပည္သူပိုင္အခန္း ၁၁၆ ခန္းရွိသည့္အနက္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အခန္း ၃၄ ခန္း၊ ေသာ့ပိတ္ထား  သည့္ ၆၉ ခန္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိအ ေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာ အခန္း ၁၃ ခန္းရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေဆာက္ အအံုေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ေတာ့ ငွားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါက မူ၀ါဒေပါ့ေနာ္။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ ေနရာမတူဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်း ႏႈန္းအတိုင္းလုပ္တာ။ ဒါေပမဲ့ သူ က သတ္မွတ္ထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ ငွားတာလည္း မ ဟုတ္ဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်း ႏႈန္းအတိုင္းငွားတယ္။ ငွားၿပီး ေတာ့ ျပင္ပပုဂၢလိကကို သူတို႔ရဲ႕ ႏႈန္းနဲ႔ ျပန္ငွားတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေျပာသည္။

အခြန္ဌာနမွ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းရွိ ခရီးသည္တင္ ဆိုက္ေရာက္ရပ္နားေနရာကို ဌာနက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အေနအထားရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္အထိ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၈၈,၀၀၀ေက်ာ္သာရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေငြစံ ႏႈန္း ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံမႈအရ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ေလးသိန္း ေကာက္ခံရရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီအားအခြင့္အလမ္းပိုမိုေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

 အဆိုပါေနရာ ငွားရမ္းခေကာက္ခံျခင္းတြင္ ကန္ထ႐ုိက္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၁၃ သန္းေက်ာ္ရရွိေနၿပီး ဌာနက က်ပ္ ၃၁ သန္းေက်ာ္သာရရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း  မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၂၆ ဦးက သံုးရက္ၾကာေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ က ကန္႔ကြက္သူမရွိ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ YMD ကုမၸဏီတြင္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ၊ NYD ကုမၸဏီတြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (YBPC) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ား ျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (YUPT) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ ျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ျပန္လည္ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္ အညီ တာ၀န္ေပး အပ္လာပါက အေသးစိတ္စစ္ ေဆးေပးႏိုင္မည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။သို႔ေသာ္အစိုးရက ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔မွ က်ပ္ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ကို လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေခ်းယူထားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ပစာ ရင္းစစ္အဖြဲ႕ငွားရမ္းကာ ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးမႈခံယူေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေနရာ၊ အေဆာက္အအံု၊ အပန္းေျဖေန ရာငွားရမ္းခမ်ား၊ သမ၀ါယမဦးစီး ဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူပိုင္အခန္း ငွားရမ္းခမ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အ ေဆာက္အအံုမ်ား၏ ငွားရမ္းခ မ်ားစသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တုိင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျဖၾကား ျခင္းမရွိေပ။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆို ပါအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ျပန္လည္သံုး သပ္ေျဖၾကားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေန သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ‘‘ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အစိုးရအေပၚမွာ သက္ ေရာက္လာႏုိင္တာမ်ဳိးေတြရွိတာ ေပါ့။ အေရးႀကီးတာက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ တုိင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ျပန္ လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတာမ်ဳိး ေတြရွိမယ္’’ဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္ တာ ဦးေအးေက်ာ္က သံုးသပ္ သည္။ ‘‘ဒီအစီရင္ခံစာက ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ တာ၀န္ေက်မႈကို အထိုက္အေလ်ာက္သိႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔အထိုက္အေလ်ာက္လို႔ ေျပာရရင္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး စစ္ရမယ့္ေနရာေတြရွိေသးတယ္။ အခုစစ္ထားတာေတြက အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာေတြကိုပဲ စစ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို မစစ္ႏုိင္တာရွိ တယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူလူထုကလည္း စိတ္၀င္တစားရွိၾကတာေပါ့။ အစိုးရ က ဘာျပန္ေျပာမလဲေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကို ရွင္းလင္းခ်က္ကို အစိုးရအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ YRTA အေန နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူကို ျပန္ၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ မယ္ထင္တယ္။ လုပ္ေပးရလိမ့္ မယ္။ မလုပ္ေပးလို႔မရဘူး။ သူတို႔ ဒါကို ျပန္ရွင္းရလိမ့္မယ္’’ဟု ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာထံုးစံအရစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လိုအပ္သည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ အစိုးရက ျပန္ေျဖေလ့မရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထား ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အစိုးရ က အာ႐ုံစိုက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေတြဆံုး ႐ႈံးေနမႈေတြကိုပဲ အဓိကေထာက္ ျပတယ္။ အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေတြဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြက တအားမ်ားၿပီးေတာ့ တိုင္း ျပည္အတြက္ နစ္နာေနတယ္။ ဒါ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြကေန ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ၿပီ။ အဓိကလုပ္ရမွာက အစိုးရ ဘက္ကတာ၀န္ရွိတဲ့ ဌာနေတြက အဲဒီလိုေလ်ာ့နည္းဆံုး႐ႈံးေနတဲ့ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြေတြကို အ ျပည့္အ၀ျပန္ရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ မလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးေထာက္ ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္ႏွစ္က တစ္ စတုရန္းေပလွ်င္ ၈၈ ျပားျဖင့္ ငွား ရမ္းထားသည္တို႔ကို ၃၂ က်ပ္၊ က်ပ္ ၅၀ ျဖင့္ရေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ၾကည္ျပာက ႐ႈျမင္သည္။

‘‘လက္ရွိအစိုးရသည္ အစိုးရ သစ္က အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ဆိုးေမြ၊ ေကာင္းေမြကို လက္ခံရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဟာေတြကို အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ျပန္လုပ္မလဲ။ အေႂကြးေတြရရွိ ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ေနာက္ၿပီး စည္ပင္ေကာ္မတီဆိုရင္ အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့ဌာနေတြ၊ ေစ်းေတြ၊ ေစ်းေကာက္မရတာေတြ စသည္ျဖင့္ ဒါမ်ဳိးေတြကို တိုက္ တိုက္တြန္းတြန္းလုပ္သြားရမယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအစိုးရေဖာ္ေဆာင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင္မေျပမႈမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ျပန္ လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚ ၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

‘‘ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီး ရွင္းလင္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေမွ်ာ္လင့္သည္။

အဆိုပါစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီ ရင္ခံစာအေပၚ အားရေက်နပ္ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ အစီရင္ခံစာထြက္ လာပါက ယခုထက္ပိုၿပီးေကာင္း သည့္အစီရင္ခံစာျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ေနၾကသည္။

၂၀၁၆-၁၇ အစီရင္ခံစာထက္၂၀၁၇-၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ဘ႑ာေငြဆံုး႐ႈံးမႈမည္မွ် ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ေၾကာင္းေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚၾကည္ျပာက ‘‘ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က လုပ္ခဲ့တဲ့အမွားေတြကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း အမွားအ ယြင္းကင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ဆိုသည္။

‘‘စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ ဖုန္း ဆက္ဗ်ဴးရင္ YBS တို႔၊ မေအာင္ ျမင္တဲ့ ကမ္းနားညေစ်းအေၾကာင္းတို႔ေမးၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို ဘယ္လိုအႀကံေပးခ်င္သလဲေပါ့။ ဒါလည္း  ေမးသင့္တာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထူးဆန္းတာက အစိုးရအကူးအ ေျပာင္းကာလမွာ ၄၂ ေနရာေျမ ဂရန္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ကိစၥမ်ဳိး၊ လူတစ္ဦးတည္းကို ဧက ၅၀၀ တို႔၄၀၀ တို႔၊ ထုတ္ေပးၿပီး သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ၁ စတုရန္း ၉၀၀ က်ပ္ကို ၂၀ က်ပ္နဲ႔ ထုတ္ေပးခဲ့လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က သန္းေပါင္း ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ နစ္နာသြားတဲ့ကိစၥမ်ဳိး၊ ၂၀၁၅-၁၆ မွာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဥယ်ာဥ္ တည္ေထာင္ဖို႔ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဂရန္၀န္ေဆာင္ခကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီး ႏွစ္ ၆၀ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပး လိုက္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က ၂ ဒသမ၅ ဘီလီယံနာသြားတာမ်ဳိး၊ စည္ပင္ယာအံုနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ (စပယ္ျဖဴတို႔၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတို႔၊ For-tune Plaza တို႔ေပါ့)ခုထိသန္းေပါင္း ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အစိုးရမွာ ေႂကြးက်န္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမ်ဳိး စတဲ့ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ လက္ရွိအစိုးရဘယ္လိုဆက္ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးက် မေမးၾကဘူး။

 ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြျဖစ္ ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ အရင္ကာလက အေၾကာင္းေတြဟာ စိတ္၀င္စား စရာမေကာင္းေတာ့ဘူးလား။ လက္ရွိအစိုးရကိုပဲ ပိုစိတ္၀င္စား တယ္ထင္ပါရဲ႕’’ဟု ေဒၚၾကည္ျပာ က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က ေရးသားခဲ့သည္။  ။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky