အသစ္တဖန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် သည့္ ေၾကညာ စာတမ္း မဂ်္မ မွ ထုတ္ျပန္

အသစ္တဖန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် သည့္ ေၾကညာ စာတမ္း မဂ်္မ မွ ထုတ္ျပန္

အသစ္တဖန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် သည့္ ေၾကညာ စာတမ္း တစ္ေစာင္အား မဂ်္မ ေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဤ ျပႆနာအခက္အခဲအၾကပ္အတည္း အား ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါတယ္။အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အသစ္တဖန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် သည့္ ေၾကညာ စာတမ္းတစ္ေစာင္အား မဂ်္မ ေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဤ ျပႆနာအခက္အခဲအၾကပ္အတည္း အား ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါတယ္။

ဤေၾကညာစာတမ္းတြင္အခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္မွာ အဖိႏွိပ္ အရက္စက္ခံ႐ႈိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၊ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္အရက္စက္ခံ ေနရၿပီး ရာဇာဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခဲ့ေနရေၾကာင္း ဤရာဇဝတ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြး ႂကြ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ မွလည္း ပူးေပါင္း ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဤအတြက္ မဇ္လူးမ္(အရက္စက္အဖိႏွိပ္ခံ) မြတ္စလင္မ္မ်ား အသတ္ အျဖတ္ခံရေၾကာင္း မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အိမ္မ်ား ၊ဗလီဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား မီး႐ႈိ႕ အဖ်က္စီးခံရေၾကာင္း ထူးဆန္းသည့္ အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္ လူမဆန္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ ေနအိမ္မ်ား မွ ေမာင္းထုတ္ခံေနရေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။


ဤေၾကညာ ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ဤျပႆနာအခက္အခဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနမႈ တြင္ ဝဟာဘီ သကၠ္ဖီးရီးမ်ား ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း ၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နည္းတူ ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကိုလည္း မေမ့ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။

ဤအစြန္းေရာက္ ဝဟာဘီမ်ားသည္ ပင္လယ္ေကြ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ အၿငိဳးအေတးရွိလာရန္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာအား မုန္းတီး ရန္လိုလာေအာင္ ျပဳခဲ့ ၿပီး ကမ႓ာ႔ ေပၚ ရွိ မြတ္စလင္မ္ ၊ခရစ္ယာန္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊မည္သည့္ ဘာသာဝင္ ကိုမွ မသနား မညာတာ ခဲ့ေၾကာင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ဇီယြန္ဝါဒီမ်ား (အစၥေရးအစိုးရ ) ၏ လွည့္ကြက္ ၊ကစားကြက္မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ ရန္ အေၾကာင္းခံမ်ားမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ျပႆနာမ်ား မလိုမုန္းတီးမႈမ်ား ၊ အၿငိဳးအေတးမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။

မဂ်္မ ေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာ ခ်က္ စာတမ္း အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

بسم الله قاصم الجبارین

ေသေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳေနသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၊ ေမာက္မာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ ႐ႈိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ား ကို တိုက္ခိုက္မႈ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္စခဲ့ပါသည္။

ဤမဇ္လူးမ္ (အဖိႏွိပ္အရက္စက္ခံ) လူမ်ဳိးစု ႐ႈိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္ သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ မႈ ရာဇဝင္မႈ က်ဴးလြန္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။

ဤရာဇဝတ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြး ႂကြ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ မွလည္း ပူးေပါင္း ကူညီခဲ့ပါသည္။ ၊ဤအတြက္ မဇ္လူးမ္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အသတ္ အျဖတ္ခံရပါသည္။မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အိမ္မ်ား ၊ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား မီး႐ႈိ႕ အဖ်က္စီးခံရပါသည္။ ထူးဆန္းသည့္ အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္ လူမဆန္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ ေနအိမ္မ်ား မွ ေမာင္းထုတ္ခံေနရျခင္းခံရပါသည္။ေနာက္ဆုံး တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ား အရ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ သတင္းတပတ္ အတြင္း အေယာက္ ၄၀၀ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၅ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး တိုက္ရိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၊သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္အတြင္း ထြက္ေျပး ေအာင္ အဓမၼ ျပဳျခင္းကို ခံရ၍ ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။ အေမာင္း ထုတ္ခံရ သည့္ မြတ္စ လင္မ္မ်ား၏ အရည္အတြက္မွာလည္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိပါသည္။

မဂ်္မ ေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေနျဖင့္ တစ္ကမ႓ာလုံး တြင္ အေရး ပါအရာေရာက္သည့္ လက္ေရြးစင္ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ကမ႓ာသူ၊ ကမ႓ာသားမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာ႐ုံ စူးစိုက္ေစလိုပါသည္။

၁။ မည္သည့္ ဘာသာမဆို သာင္ဟီးဒ္ (တစ္ပါးတည္း အရွင္ကို လက္ခံျခင္း ) ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာ ႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ပူးေပါင္းေနထိုင္ရမည္ကို အေျခခံ ထားပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ အုပ္စု မဆို ၊ အစိုးရမဆို လူသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ ေျခလွမ္းမည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ဘာသာတရား ကို မဆို သက္ဝင္ယုံၾကည္သူဟု ေႂကြး ေက်ာ္မည္ဆိုလွ်င္ လိမ္ညာမုသားဆိုသူသာ ျဖစ္ေပမည္။
၂။ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္း ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား အတြက္ ထင္ရွား ေပၚလြင္ေနသည့္ ဘသာဝအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ တကာအၾကား အေလးထားသေဘာတူထားသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အစိုးရ တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အခ်ဳိ႕ မွ တစ္ခ်ဳိ႕ အား တရားဝင္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ လက္မခံ လွ်င္ လည္း ၎တို႔ကို သတ္ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မီး ႐ႈိ႕ခြင့္ ေမာင္းထုတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

၄။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာကမ႓ာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ လာသူမ်ား စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေနရာေပးေနပါသည္။ ထူးဆန္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ေျမတည္း ေနလာသူ မိမိ၏ ျပည္သူ လူထုကိုယ္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၊ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ လူမဆန္စြာ ျငင္းဆို သတ္ျဖတ္ေနပါသည္။

၅။ ဤအၾကားစစ္ေသြး ႂကြ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နည္းတူ သကၠ္ဖီးရီးမ်ား ၊ ဝဟာဘီမ်ား ၏ လႈပ္ရွားမႈ ကိုလည္း မေမ့ ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအစြန္းေရာက္ ဝဟာဘီမ်ားသည္ ပင္လယ္ေကြ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ အၿငိဳးအေတးမ်ားျဖစ္လာရန္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာအား မုန္းတီး ရန္လိုလာေအာင္ ျပဳခဲ့ ၿပီး ကမ႓ာ႔ ေပၚ ရွိ မြတ္စလင္မ္ ၊ခရစ္ယာန္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊မည္သူကိုမွ မသနား မညာတာ ခဲ့ေခ်။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဇီယြန္ဝါဒီမ်ား (အစၥေရးအစိုးရ ) ၏ လွည့္ကြက္ ၊ကစားကြက္မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ ရန္ အေၾကာင္းခံမ်ားမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ျပႆနာမ်ား မလိုမုန္းတီးမႈမ်ား ၊ အၿငိဳး အေတး မ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

၆။ အေမရိကန္ အစိုး ႏွင့္ အျခား အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား သည္လည္း မြတ္စလင္မ္ အစြန္း ေရာက္ အနည္းငယ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ရက္စက္မႈမ်ား ကို ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားမ်ား ထံ နားကြဲမတတ္ သတင္း ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ေနသည့္ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေရငုံႏႈတ္ ပိတ္ေနပါသည္ (သို႔မဟုတ္) အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေခ်။ လုပ္ေနၾကအတိုင္း အခ်ည္းႏွီ ျဖစ္သည့္ စကားမ်ား ၊ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ ျပဳေနပါသည္။

၇။ အစၥလာမ္မီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ မြတ္စလင္မ္ အစိုးရမ်ား ကို ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလိုသည္မွာ - လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈကို တားဆီး ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ကို ဖိအား ေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ မိမိ ၏ ဟဂ်္မိန္႔ခြန္းတြင္ အတည္ ျပဳမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ (( ရက္စက္ညႇဥ္းပန္း မႈ ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသည့္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ္ မ်ား ထိုနည္းတူစြာ မဇ္လူးမ္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားကာကြယ္မႈ ျပဳေပးရန္ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစၥလာမ့္ ကမ႓ာ ၏ လက္ေရြးစင္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ၊ဘာသာေရး သမားမ်ား အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ ))

၈။ ျမန္မာ အစိုးအား ဤ ျပစ္မႈမ်ား၏ မေကာင္းသည့္အက်ဳိးဆက္ကို သတိေပးလိုပါသည္။ ႏွစ္ဖက္ စလုံး (႐ႈိဟင္ဂ်ာမ်ား ၊ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား ) အၾကား ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ကိုယ္က်င့္ တရား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံ ခ်ိန္စံ ညႊန္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံ ေတာင္းဆို အပ္ပါ သည္။

၉။ ထိုနည္းတူစြာ လြတ္လပ္မႈ ကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ကမ႓ာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေစာဒက တက္သည့္အသံမ်ား ကို အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ကမ႓သူ၊ ကမ႓ာသားမ်ား ၏ နားသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။ဤသို႔ျဖစ္ ဘာသာေရး အမည္ခံၿပီး ရက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ကို တားဆီးရန္ အတြင္းစိတ္ ႏိုးၾကားမႈ ကို ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ဟဂ်္ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္၄၀ တြင္ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ထားပါသည္။

الَّذينَ أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقولوا رَبُّنَا الله وَلَولا دَفعُ الله النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَهُدِّمَت صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذكَرُ فيهَا اسمُ اللَّهِ كَثيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزيز. ﴿سوره حج، آیه ۴۰﴾

မဂ်္မ ေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ)

ရွဲဟ္ရီဝဲရ္လ ၁၄ ရက္ အီရန္သကၠရာဇ္ ၁၃၉၆
စက္တင္ဘာ လ ၅ ရက္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္

=============
251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky