သခင္မႀကီး ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ တြင္မရ္ဂ်ာသကၠ္လီးေတာ္၂ပါးမွ အလံ လွည့္ရာ တြင္ေျခလ်င္လိုက္ / ဓာတ္ပုံ မ်ား

မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ တစ္ဦးတည္း ေသာ္ သမီးေတာ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အခ်ိန္အခါ တြင္ လက္ရွိ အေက်ာ္အေမာ္ ကမာၻ႔ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား၏ မရ္ဂ်ာသကၠ္လီးဒ္ ေတာ္မ်ား မွ ႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ႏွင့္ အာယာသြလႅာဟ္ စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ တို႔ မွ အသီးသီး ဦးေဆာင္ သည့္ မာတမ္ျပဳ အဇါဒါရီ အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ သည္ အာယာသြလႅာဟ္ ႏွစ္ပါး ၏ ရုံးမ်ားမွ စတင္ၿပီး သခင္မႀကီး မာ စူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ အထိ ေျခလ်င္ ေနာင္ဟာမ်ား ဖတ္၍ မာတမ္ မ်ား လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရသ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏တစ္ဦးတည္းေသာ္သမီးေတာ္ဖြာေတြမာဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အခ်ိန္အခါ   တြင္ လက္ရွိ အေက်ာ္အေမာ္ ကမာၻ႔ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား၏ မရ္ဂ်ာသကၠ္လီးဒ္ ေတာ္မ်ား မွ ႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ႏွင့္ အာယာသြလႅာဟ္ စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ တို႔ မွ အသီးသီး ဦးေဆာင္ သည့္ မာတမ္ျပဳ အဇါဒါရီ အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ သည္ အာယာသြလႅာဟ္ ႏွစ္ပါး ၏ ရုံးမ်ားမွ စတင္ၿပီး သခင္မႀကီး မာ စူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ အထိ ေျခလ်င္ ေနာင္ဟာမ်ား ဖတ္၍ မာတမ္ မ်ား လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယေန႔ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ သခင္မႀကီးအြန္ေမအဘီဟာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔အခ်ိန္ အခါတြင္ကြမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံးအဇါဒါရီမ်ားဝမ္းနည္းေၾကကြဲမ်ားမႈမ်ားျဖင့္ဖုံးလြမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။အဇါဒါရီအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္မေန႔ညကတည္းမွ စ၍ ယေန႔အထိသခင္မႀကီးဖြာေတြမာ (အ.စ) အတြက္ေၾကကြဲသည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေနာင္ဟာမ်ားဖတ္ရြတ္ၿပီးမာတမ္မ်ားျပဳလုပ္၍မာစူမာေယကြမ္းေရာင္ဇာေတာ္အထိလာေရာက္ခဲ့လာေရာက္ေနၾကပါတယ္။

သခင္မႀကီး (စ.အ) အတြက္ အဇါဒါရီကို အိုလမာ ၊မရ္ဂ်ာသကၠ္လီးဒ္ေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါ တယ္။ ယေန႔လည္း ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ဦးေဆာင္သည့္ မာတမ္ျပဳ အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ အဇါဒါရီျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဤအဖြဲ႔တြင္ အေရအတြက္အေျမာက္အမ်ား အာလင္မ္မ်ား ၊ အီရန္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား၊ ရွီအာမြတ္စလင္မ္ မ်ား အဟ္ေလ့ဘိုက္သ္(အ.စ) ကို အခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ား ပါဝင္ၾကပါတယ္။ ဤမာတမ္လုပ္ အုပ္ႀကီး အေနျဖင့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ၏ ရုံးႏွင့္ အိမ္တည္ရွိေနသည့္ေနရာ မွ စၿပီး ႐ႈိဟာဒါ လမ္းမႀကီး အတိုင္း မာစူမာေယကြမ္း (စ.အ) သခင္မႀကီး ေရာင္ဇာအထိ ေျခလ်င္ ေနာင္ဟာ မ်ားဖတ္ၿပီး မာတမ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ထိုနည္းတူစြယ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂါနီ ဦးေဆာင္သည့္ မာတမ္ျပဳ အဖြဲ႔မွလည္း ၏ ရုံး တည္ရွိေနသည့္ေနရာ မွ စၿပီး အင္ေကလာဗ္ လမ္းမႀကီး အတိုင္း မာစူမာေယကြမ္း (စ.အ) သခင္မႀကီး ေရာင္ဇာအထိ ေျခလ်င္ ေနာင္ဟာမ်ား ဖတ္ၿပီး မာတမ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

အီရန္ ပါလီမန္ ဥကၠ႒ ၊ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယမ်ား ၏ အဆင့္ျမင့္ေကာင္စီ ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ဂ်အ္ေမ မိုဒရာဆင္း န္ ( ေဟာင္ေဇ ၏ ဆရာေတာ္မ်ား အသင္း) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ခိုဗ္ဂန္ေနရဲဟ္ဗရီ (ရဲဟ္ဗရ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေနရာ ယူခဲ့ပါတယ္။ သခင္မႀကီး၏ အဇါဒါရီအား မဒဲရ္စာေယ အမီးရြလ္ မိုအ္ေမနီ (အ.စ)၊ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ေအမာမ္ဘာရာ၊ ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) အမည္ရွိ အစၥလာမ္ သုေတသီ အဖြဲ႔ တို႔တြင္လည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ထိုနည္းတူစြာ လူဦးေရ အင္တိုက္အားတိုက္ တက္ေရာက္လာသည့္ မဂ်္လစ္ တစ္ခုကိုလည္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ရုံး ၊ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဟြဂ်္ဂ်သြအစၥလာမ္ ေဒါက္တာ ရဖီးအီ မွ တရားေရ ေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။

==========================

251 /  End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky