တီဟီရန္ ေမာင္လာနာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အစၥလာမ့္ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံ မႈမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ ၎ကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾက

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္  အစၥလာမ့္ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံ မႈမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ ၎ကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾက

ရဲဟ္ဗရ္ အသ္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ တီဟီရန္ရွိ ေမာင္လာနာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ စဥ္ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံ မႈမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ ၎ကို ျဖန္႔ခ်ိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤအလုပ္သည္ အခက္အခဲ ရွိ ေၾကာင္း ဤ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ (အီရန္ အစၥလာမ္ မစ္ေတာ္လွန္ေရး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုဦးစားေပးၿပီး ၊ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကို အေလးထားပါတယ္ ၊ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္မႈကို အားေပးသည့္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္သလို ကမာၻ႔ မတရား အာဏာရွင္မ်ားကို ေတာ္လွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း အီရန္ ပါလီမန္ တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ မွ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ )

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္ အသ္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ တီဟီရန္ရွိ ေမာင္လာနာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ စဥ္ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံ မႈမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ ၎ကို ျဖန္႔ခ်ိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤအလုပ္သည္ အခက္အခဲ ရွိ ေၾကာင္းဤ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ (အီရန္ အစၥလာမ္ မစ္ေတာ္လွန္ေရး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုဦးစားေပးၿပီး ၊ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကို အေလးထားပါတယ္ ၊ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္မႈကို အားေပးသည့္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္သလို ကမာၻ႔ မတရား အာဏာရွင္မ်ားကို ေတာ္လွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း အီရန္ ပါလီမန္ တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ မွ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ )

ရဲဟ္ဗရ္ အသ္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား သည္ အေရးႀကီးလုိအပ္ သကဲ့သို႔ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံမႈမ်ား ကို တည္ေထာင္ရန္ အစၥလာမ္ အသိုင္းအဝန္း ထူေထာင္ရန္ အတြက္လည္း အေရးႀကီး လိုအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။
တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္မ်ား ပညာသင္ႏွစ္ စတင္သည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္၍ တီဟီရန္ ျပည္နယ္ တစ္ခု လုံးရွိေမာင္လာနာ မ်ား ႏွင့္ အိုလမာ ကို ေတြ႔ဆုံၿပီး တိုက္ရိုက္ ရဲဟ္ဗရ္ အသ္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

မိန္႔ၾကားသည္မွာ - မႏုႆလူသား အတြက္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ တြင္ စကားသစ္မ်ား ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည့္ စကားမ်ား ရွိေၾကာင္း ၎ စကားရပ္မ်ား ကို မွန္ကန္ စြာ လူထု ထံ ေရာက္ေအာင္ ျပဳေပးမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ဤစကားရပ္ကို နားေထာင္မည့္ သူ အမ်ားအျပား ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါ တယ္။

ရဲဟ္ဗရ္မွ ဆက္လက္ၿပီး အိုလမာသည္ နဘီမ်ား (အ.စ) ၏ လမ္းစဥ္ကို ေရွ႕ သို႔ လွမ္ေးစသည့္ အေရးပါ အရာေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ နဘီမ်ား (အ.စ) အေနျဖင့္ ေသာင္ဟီးဒ္ တစ္ဆူတည္းအရွင္၊ အႏႈိင္းမဲ့ အရွင္ ဝါဒ ႏွင့္ တစ္ပါးအရွင္၏ ဝါဒကို စၾကာဝဠာ အေပၚ လြမ္းမိုးေအာင္ စိုးမိုးေအာင္ ျပဳခဲ့ၿပီး သန္႔ရွင္း သန္႔ျပန္႔သည့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထူေထာင္ေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ အိုလမာ အေနျဖင့္ လည္း မိမိတို႔၏ အေရးအႀကီးတကာ အေရးႀကီးဆုံး တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဤ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါ တယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အသ္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အီရန္ႏိုင္ငံ တြင္ အစၥလာမ္မစ္ စနစ္ ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ သည္ လက္ရွိ ေခတ္ကာလ အိုလမာ၏ သမိုင္းေပးတာဝန္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ အစၥလာမ္မီ ပတ္ဝန္း က်င္ျဖစ္လာဖို႔ အစၥလာမ္ ဥပေဒမ်ား စိုးမိုးလာဖို႔ဟာလည္း အထူးက႑ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထိုျပင္ ကမာၻ႔ အေနအထား အရာ မာက္စ္ ဝါဒ ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ဝါဒ ဟာလည္း ယိုယြင္း ပ်က္စီး အက်ဳိးမဲ့ ေနသည္ျဖစ္ရာ အစၥလာမ္မီ ဝါဒ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒ ၊ ဘက္မလိုက္ဝါဒ ) ၏ စကား အသစ္မ်ား ဆြဲေဆာင္ေပးသည့္ စကားရပ္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ အခြင့္အခါ ေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ပိုမို္ က်ယ္ျပန္လာသည့္ မီဒီယာ ႏွင့္ဆိုရွယ္ မီဒီယာ အေနျဖင့္ လည္း ကမာၻႀကီး အတြက္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ ဘဝကို ရွင္သန္လမ္းေၾကာင္း ေပးသည့္ သြန္သင္မႈမ်ားကို တင္ျပေပးေႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အခြင့္ အခါကို ဖန္တီး ေပးေနေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ယခုေခတ္တြင္ လူထု၏ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ား အမ်ားအျပား ေနရာယူေနၿပီး မည္သူမဆို မိမိ အတြက္ အေျဖရဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ေၾကာင္း ဤအေျခအေနသည္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ က႑ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အခါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky