စီမံဘ႑ာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈခ်ျပၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ

စီမံဘ႑ာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈခ်ျပၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ ျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ ျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ခန္႔သည္ မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္ တိုဘာက ျပ႒ာန္းထားေသာ ျမန္ မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇ မတ္လကုန္တြင္ ထုတ္ ျပန္မည့္ နည္းဥပေဒတို႔တြင္ ရပိုင္ ခြင့္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖ ေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ရွင္းျပၿပီး ႏိုင္ ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စ ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အေျခအေနကို ေျပာၾကားခဲ့ သည္။စီးပြားေရးက႑တြင္ အစိုးရ က်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပး ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကရွင္းျပ သည္။ ‘‘ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူျမန္ဆန္ သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္၀င္း ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခဲြ ျခားမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္ကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရက တန္းတူညီမွ်စြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရွိေနေသာ ကုမၸဏီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားၿပီး ကုမၸဏီတည္ေထာင္မတည္ရင္း ႏွီးသူ တစ္ဦးျဖင့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းထားသည္ ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း၊ အာမခံ လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ျပည္ တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ အ သစ္ျပ႒ာန္းမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခြန္သက္သာခြင့္၊ ၀င္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးအပါအ ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္က႑အပါ အ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံု  က႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၊ ခရီးသြားက႑၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္က႑တို႔ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပ ေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ၀န္ထုပ္၀န္ ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ႐ိုးရွင္းေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထား သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

===================
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky