မီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကို အစိုးရေစာင့္ၾကည့္မႈ တိုးလာဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေဖာ္ျပ

မီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကို အစိုးရေစာင့္ၾကည့္မႈ တိုးလာဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေဖာ္ျပ


သတင္းမီဒီယာလြတ္ လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန မွ သတင္းသမားမ်ားအမႈ အပါ အဝင္ အကဲဆတ္ေသာ အမႈတြဲ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ မီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ အစိုးရ ၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ တိုးလာ ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၉ ဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


သတင္းမီဒီယာလြတ္ လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန မွ သတင္းသမားမ်ားအမႈ အပါ အဝင္ အကဲဆတ္ေသာ အမႈတြဲ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ မီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ အစိုးရ ၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ တိုးလာ ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၉ ဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ေမလ ၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနအ ကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ ျပန္ျခင္းကို ေမလ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ရွိ ပဲန္ျမန္မာ႐ံုးခန္းတြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၊ ညီ မွ်ျခင္းျမန္မာ၊ အသံ၊ လြတ္လပ္ စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျမန္မာ၊ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI)၊  ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN)၊ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္၊ ပဲန္ျမန္မာ စသည့္အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါ အဝင္ ၁၉ ဖြဲ႕က မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အတြင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ပဲန္ျမန္မာ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ညိမ္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ သတင္း ယူျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒ သမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ ျခင္းတို႔လည္း ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ သတ္ခံထားရေၾကာင္းႏွင့္ သတင္း သမားမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္  အေၾကာင္း သတင္းေရးရာ၌ တံု႔ ျပန္႐ိုက္ခတ္လာမည့္ အႏၲရာယ္ ကို ေတြးေတာစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေရာ သိေစခ်င္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစိုးရကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြား မယ္။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားၿပီးပါၿပီ။ သမၼတ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လာမွာကို လက္ခံပါတယ္’’ ဟု ၎ကရွင္းျပ သည္။

လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း အ စီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ကာ အႀကံ ျပဳတိုက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန သည္ အေျပာင္းအလဲမရွိသကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္း ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တြင္ ပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္ အ ဖြဲ႕မ်ားက  သတင္းမီဒီယာအမွီ အခိုကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္လြတ္လပ္မႈ၊ သတင္းအ ခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္၊ လြတ္ လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ လံုၿခံဳေဘး ကင္းျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ရွိ ျခင္း စသည့္နယ္ပယ္တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေဆာင္ ရြက္မႈ တိုးတက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိေဆြး ေႏြးသံုးသပ္အကဲျဖတ္ကာ အစီ ရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ ညိမ္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ပဲန္ျမန္မာက နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ထမ္း ေဆာင္မႈ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္၌ ျမန္္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္  အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ တြင္ ေရွ႕ေျပးႏွစ္ဝက္ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ေကာင္း၊ ၂၀၁၇ တြင္ တစ္ႏွစ္တာ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ေကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုသံုးႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဲန္ျမန္မာအတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ရ ယူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ယင္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ား ထူ ေထာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ အက္ ဥပေဒ ၁၉၂၃ အပါအဝင္ အ ျခားဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကို လႊမ္း မိုးႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ အစိုးရအေန ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အဆုိပါ အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕မ်ားက အစီရင္ခံစာ၌ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဆက္လက္၍ တရားစီရင္ ေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အပါအဝင္ အသေရ ပ်က္ယြင္းေစမႈကို ရာဇဝတ္မႈအ ျဖစ္က်င့္သံုးျခင္းမျပဳသည့္အသ ေရပ်က္ယြင္းမႈဆိုင္ရာ တရားမ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၁၉ ဖြဲ႕က အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

========================
251 / End
 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
We are All Zakzaky