မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အခ်က္ကုိးခ်က္ကို သမၼတၫႊန္ၾကားမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အခ်က္ကုိးခ်က္ကို သမၼတၫႊန္ၾကား

မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အခ်က္ကုိးခ်က္ကို သမၼတၫႊန္ၾကားမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အခ်က္ကုိးခ်က္ကို သမၼတၫႊန္ၾကား

မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ ဖ်က္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕အေနျဖင့္တိုက္ ဖ်က္ေရးတြင္ ပုိမုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးအထူးအဖြဲ႕ သီးျခားဖြဲ႕ စည္းရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ကုိး ခ်က္ကုိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႕အား မွာၾကား လုိက္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ ဖ်က္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕အေနျဖင့္တိုက္ ဖ်က္ေရးတြင္ ပုိမုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးအထူးအဖြဲ႕ သီးျခားဖြဲ႕ စည္းရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ကုိး ခ်က္ကုိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႕အား မွာၾကား လုိက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ မူး ယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကုိေျပာင္းလဲ ေစေသာေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ (မူးယစ္ဗဟုိအဖဲြ႕)ကုိ ေမလ ၃၁ ရက္ကေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းကုိ အႏၲရာယ္ေပးေန သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ တားဆီးေရးအရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ မွာၾကားသည္။

မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ေသာလူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိး ေအာင္က သမၼတသည္ တက္ တက္ႂကြႂကြရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး ၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအနာဂတ္အစီ အစဥ္ကုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘သမၼတက အၾကာႀကီးပဲ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ ေပးတယ္။ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ မွာ တယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားမူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ပုိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ ဗဟုိအဖြဲ႕၏မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစ ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္တား ဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ UN Convention ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ေျပာ ၾကားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးကာ ကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စား သူျပည္သူမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဆု ေငြခ်ီးျမႇင့္ေရးစနစ္က်င့္သုံး၍ လုိ အပ္သလုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ထူးျခားခ်က္သည္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ပုိမုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအထူးအဖြဲ႕ကုိ သီးျခားဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ဗဟုိအဖြဲ႕မွ တုိက္႐ုိက္ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ သမၼ တတာ၀န္ယူၿပီး ပထမဆုံးေျပာ ၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးကုိ ပုိမိုႏွိမ္နင္းေရးလက္ ႀကီးသမားမ်ားကုိ ဦးစားေပးႏွိမ္ နင္းရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း ၀ယ္မႈမ်ားကုိ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သိလ်က္လႊတ္ ထားေသာျဖစ္စဥ္မ်ိဳးရွိပါက အဓိ ကတာ၀န္ရွိသူကုိ အေရးယူရန္၊ ကြင္းဆက္ေပ်ာက္ေသာ အမႈမ်ား ႏွင့္ ပုိင္ရွင္မဲ့ျဖစ္သည့္မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရန္၊ မူးယစ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပး စနစ္ကုိက်င့္သုံးရန္၊ အေျခအေန အရ လုိအပ္ပါကဗဟုိတြင္ လွ်ပ္ တစ္ျပက္ ဖမ္းဆီးႏုိင္သည့္ မူး ယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ကုိ ေျပာၾကားသည္။

‘‘သမၼတကုိယ္တုိင္က စိတ္ ၀င္စားၿပီးလုပ္တယ္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီး ေကာင္းတယ္။ တကယ့္တကယ္ လည္း အားလုံးအတြက္ အႏၲ ရာယ္ရွိတဲ့ဟာဆုိေတာ့ သမၼတ ကုိယ္တုိင္မွာၾကားေတာ့ ပုိၿပီး ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ’’ ဟု မူး ယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးခုိင္စုိးက ေျပာသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ က ‘‘သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ တုိင္း ျပည္ကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာတာမွာလည္း ပါခဲ့တာပဲေလ။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း အသီးသီးမွာ မူးယစ္ေဆး ေဆး ျပားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၾကတာေလ။ ဒါ ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွိမ္ နင္းႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္’’ ဟု ဆုိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေစေရး အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သမၼတ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိသ လုိ ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားဘ၀ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုံ ေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္လုိေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

‘‘မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာေကာင္း ပါတယ္။ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိတာ ထက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ေရွး႐ႈၾကရင္ ပုိေကာင္းမယ္’’ ဟု Drug Policy Advocacy Group (Myanmar) ညိႇႏိႈင္းေရးတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာနန္းပန္းအိခမ္းက သုံး သပ္သည္။ Drug Policy Advocacy Group (Myanmar) သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ တားဆီးႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ မေလး ရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔ သည္ဆုိေသာ အေလးခ်ိန္တစ္ တန္ေက်ာ္ရွိသည့္ စိတ္ႂကြမူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ေမလ ၂၂ ရက္၌ ဖမ္းမိေၾကာင္းသတင္းထြက္ေပၚၿပီး ရက္ပုိင္းအၾကာ၌ျဖစ္သည္။

သမၼတ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆိုက္ က ထုတ္ျပန္သည့္သတင္း ေအာက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ လက္ႀကီး သမားမ်ားအား ထိထိေရာက္ ေရာက္ဖမ္းဆီးေပးပါရန္ လူအ မ်ားက ၀င္ေရာက္မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky