ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ အစိုးရသေဘာတူ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ အစိုးရသေဘာတူရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရဲႏွင့္ တကြလံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား အျမန္ေပးရန္၊ ရခိုင္-မြတ္စလင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္၊ အမုန္းစ ကားေျပာသူမ်ားကို အေရးယူရန္ စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ ေသာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစိုးရကလည္း ယင္းအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရဲႏွင့္ တကြလံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား အျမန္ေပးရန္၊ ရခိုင္-မြတ္စလင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေစ်းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္၊ အမုန္းစ ကားေျပာသူမ်ားကို အေရးယူရန္ စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ ေသာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစိုးရကလည္း ယင္းအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ဦး ေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္္မရွင္သည္ အ ၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္ လကုန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚ ေပါက္ေစရန္ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို တင္ျပ ခဲ့သည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္သူ ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ ေရ ရွည္ခံမယ့္ ေျဖရွင္းနည္းေတြကို ရွာေဖြတာဟာလည္း စိတ္ပိုင္း ျဖတ္မႈ၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႔လ ဝီရိယနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ လိုအပ္မယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိအ မွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီ အစီရင္ခံစာမွာ အႀကံျပဳထားတဲ့ အတုိင္း ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ တဲ့အဆင့္ေတြ ရွိပါတယ္’’ဟု မစၥ တာ ကိုဖီအာနန္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္သူ ေတြကို တာဝန္ခံခိုင္းရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာ ယံု ၾကည္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ၾကားျဖတ္အစီ ရင္ခံစာထြက္ၿပီး တစ္ရက္တည္း မွာပင္ အစိုးရက ထိုအစီရင္ခံစာ ပါ အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္ တူညီ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။

‘‘ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳတင္ ျပခ်က္အမ်ားအျပားကို အခ်ိန္မ ဆုိင္းဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥ ရပ္မ်ားမွာမူ ေဒသႏၲရအေျခအေန ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါ သည္’’ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ ေဆာင္ရာ၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ ဥပေဒကို ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေန သည့္အေပၚ အစိုးရက လြတ္လပ္ ၍ ဘက္မလိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္သူမ်ားကို ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သြားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးသို႔ ႏိုင္ငံတကာအကူအ ညီျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ အကူအ ညီမ်ား ရရွိေစရန္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အတူ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက နယ္ေျမရွင္း လင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ သတင္းမီဒီ ယာမ်ား ထုိေဒသတြင္ သြားလာ ျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ ထားခဲ့ျခင္းကို ေထာက္ျပၿပီး အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားအား ပံုမွန္လြတ္လပ္စြာ သြားလာ၍ သတင္းယူႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုး ရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ ရပ္ကို အျမန္အသက္သြင္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထား သည္။ ထိုပူးတြဲေကာ္မတီအေန ျဖင့္ အနည္းဆံုး ေလးလတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု၍ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာသို႔ ၎တုိ႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ပူးတြဲစိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထုိင္သည့္ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ပူးတြဲခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အႀကံျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရာက္ေနေသာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေဒသသို႔ ျပန္ သည့္အခါ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လာသူမ်ား လံုၿခံဳစြာေနထုိင္ ႏိုင္ေရး လိုအပ္ေသာ လံုၿခံဳေရး အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသူမ်ား ေနအိမ္ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပထား သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲႏွင့္အျခားေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေလးစားနားလည္မႈရွိလာေစေရး ဘက္စံုသင္တန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္းေန ထုိင္သူမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စား ျပဳမႈရွိသင့္သည္ကိုလည္း ေထာက္ျပထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ တိက်ရွင္းလင္း သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အခ်ိန္ကာလတို႔အား လ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္သင့္သည္ဟု လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ထိုစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပန္စတင္ႏုိင္ရန္ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ရခိုင္ႏွင့္မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလံုးမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ စာရင္းျပဳစုမႈ စတင္သင့္ေၾကာင္း ခရီးသြားခြင့္ရေရး အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား အားေပးရသည့္ ေငြေၾကး ျမင့္တက္လာေသာ ခရီးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

မြတ္စလင္ ကေလးမ်ားကို ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္လံုး၀နီးပါး ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေမြးစာရင္း ထုတ္ေပးေသာ လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္က အ ႀကံျပဳသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား  ေပးအပ္သင့္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္IDP စခန္း မ်ားပိတ္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ ရပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ ျပသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ တြင္ မူလေနရာမ်ားသို႔ျပန္သြား မည္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေနရာ မ်ားတြင္ ျပန္္လည္ေနရာခ်ထား မည့္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ လံုၿခံဳမႈရရွိေရးႏွင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အ ေရးမ်ားရရွိေရး ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးမည့္ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

အမုန္းတရားပြားမ်ားသည့္ ေျပာဆို၊ ေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ ေရးသားမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစမည့္ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ ေရးသားမႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံံျပဳထား သည္။

ထုိ႔အတူ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား ႏွစ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားမႈကို အတူတကြရင္းႏွွီးစြာ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေစ်း မ်ား( ခ်စ္ၾကည္ေရးေစ်းမ်ား) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အားေပးသင့္ၿပီး အစိုးရက ကူညီေထာက္ ပံ့ရန္ အႀကံျပဳသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခိုုင္ျပႆနာအား အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အထူးသံတမန္ခန္႔ အပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳထား သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕သံုးဦးပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ပန္ၾကားခ်က္အရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ‘ဘဂၤါလီ’ဟူ ေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ‘႐ုိဟင္ဂ်ာ’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းတုိ႔ကုိ ေခၚ ေ၀ၚသံုးစြဲျခင္းမရိွဘဲ ‘မြတ္စလင္’ (သုိ႔မဟုတ္) ‘ရခုိင္ျပည္နယ္ အ တြင္းရိွ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္း’ဟူ၍ ရည္ၫႊန္းသံုးစြဲထား သည္။ သုိ႔ေသာ္ကမန္မြတ္စလင္ မ်ားကုိမူ ‘ကမန္’ဟူ၍သာ ရည္ ၫႊန္းေခၚေ၀ၚေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

===================
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky