ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ ၅၇ ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ ၅၇ ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးေျပာကိုဖီအာနန္ဦး ေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံ ျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ ၅၇ ခ်က္ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္ မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ ေအးက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ကိုဖီအာနန္ဦး ေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံ ျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ ၅၇ ခ်က္ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္ မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ ေအးက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံ ေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၆ ခု၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ၄၈ ခု၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းအႀကံျပဳ ခ်က္ ေလးခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အသိုက္အ၀န္း တစ္ခုတည္းအ တြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူ အားလုံး၏ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ ေရး၊ ပဋိပကၡကင္းစြာ ေနထုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာ သည္။

‘‘အႀကံျပဳခ်က္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာမွာ ေျမျပင္အေျခအ ေနအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဳိးရွိေစ မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ထိေရာက္ စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၅၇ ခ်က္ကို အေသးစိတ္ရွင္းျပ ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

 ‘‘ေယဘုယ်ပဲ ေျပာသြား ေတာ့ လူထုစိုးရိမ္တာေတြ ပါေန မလား၊ သံသယရွိမယ္။ တိတိ က်က် ေျပာေပးဖို႔ လုိမယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ခံရမည့္ သူ၏သက္ေသ ခံကတ္ျပား (NVC) ထုတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္း ရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး အႀကံျပဳခ်က္ ၃၆ ခုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္ကႏွင့္ မတူသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ခံစားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာ ကြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ခံစားရသူ မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ကူညီေပးေရးႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားကို ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သူမ်ားကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားအ ခြင့္အေရးရရွိေစေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ရရွိေရး၊ ပဋိ ပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ယာယီစနစ္မ်ားတြင္ ေနရသူမ်ားအတြက္ စခန္းမ်ား စနစ္တက် ပိတ္ သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရး၊ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

‘‘တစ္ခုပဲ၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ေတြ ေပါင္းစည္းေရးဆုိတာက ဘယ္ေလာက္ထိ ေပါင္းစည္းမွာလဲ၊ ဘယ္လိုေပါင္းစည္းမွာလဲ။ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky