သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္


ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ ႏွစ္လခြဲၾကာက်င္းပခဲ့ သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲ တို႔က အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ ႏွစ္လခြဲၾကာက်င္းပခဲ့ သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္  အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲ တို႔က အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပြဲဆူေစခဲ့ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျမင္တက္ခဲ့ သည္။ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားၿပိဳင္ ျခင္း၊ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အေပၚ အျငင္းပြားျခင္းစသည့္ အ ေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ ခတ္ရွိခဲ့သည္။

သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အ ခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္  အတည္ျပဳျခင္း

သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျခာက္ လဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရ ယူျခင္းသည္ အဓိကအစိတ္အ ပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ၾကားကာ  လေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ (၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ) အ တြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ကို က်ပ္ ၁၀,၆၇၈ ဘီ လီယံေတာင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ၁၀၅ ဘီလီယံျဖတ္ ေတာက္၍ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုးျဖတ္ ေတာက္ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန စသည္ ျဖင့္ အစဥ္လိုက္ျဖတ္ေတာက္ခံရ သည္။

 ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုး ေတာင္းခံသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာ နျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံခဲ့ သည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနက ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ေတာင္းခံခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာ ေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ ၾကမ္းတို႔အေပၚ အမတ္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနအမ်ား စုက ေယဘုယ်လက္ခံသေဘာတူ ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အခြန္အေကာက္ဥပေဒ

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အ တည္ျပဳရာတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ စတင္တင္ သြင္းခ်ိန္တြင္ ယခင္ႏွစ္ဥပေဒ အတိုင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္မထားဘဲ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို လာမည့္ အခြန္ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္၌ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လပတ္၌ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအခြန္ ေပးေဆာင္ရန္တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္  ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားကို အနည္း ဆံုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊  ဝင္ေငြရလမ္းတင္ ျပျခင္းမရွိပါက အထက္ပါကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ဝင္ေငြ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊  က်ပ္ သိန္းသံုးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း သံုးရာထက္ေက်ာ္လြန္ ပါက က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ ေထာင္ အထက္ျဖစ္ပါက ၃၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ေစရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္။

ယင္းသို႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ကို ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လာမႈကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးပါဝင္ ေဆြးေႏြြးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုက အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရန္ အစီအစဥ္ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္ သန္းက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း အသီး သီးျပန္လည္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကန္႔သတ္ ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳ မည့္ အစီအစဥ္သည္ သီးျခားဥပ ေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ သည္။

အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္ ျငင္းခုန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ျပည္ ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပ ေဒၾကမ္းတြင္ ယမန္ႏွစ္အခြန္အ ေကာက္ ဥပေဒအတိုင္း အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ပြဲဆူေစသည့္ ၿငိမ္းစုစီ

ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟုဆိုကာ ေဝဖန္ခံ ေနရသည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ အတည္မျပဳမီ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိေသာ္လည္း မဲ ခြဲဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳေရး က အသာရခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳသည့္ ယင္း ဥပေဒၾကမ္းကို စကားရပ္အခ်ိဳ႕ သာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းေပး သြင္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၈၀ ဦး ရွိသည္။ ယင္းပ မာဏသည္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အ တြင္း ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုး ပါ ဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ယင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ဦးစာ ရင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ ၆၀ ဦးပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၌ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ မေၾကညာမီ သမၼတအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့၍ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား၌ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား

သတၱမပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြရယူမႈသည္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္အမ်ားဆံုး ရယူသည့္ ပမာဏျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးမ်ား အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေခ်း ေငြရွစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ သည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခ်း ေငြေပးႏိုင္ေရး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ယန္း ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ေခ်းယူရန္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က JICA ထံမွ ယန္း ၁၅ ဘီလီယံ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အ အံုရန္ပံုေငြ (AIF) တို႔ ထံမွ စုစု ေပါင္းကန္ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ေခ်း ယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

JICA ထံမွ ယန္း ၁၅ ဘီလီ ယံ ေခ်းယူျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္းဖိုး သင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ADB ႏွင့္ AIF တို႔ထံမွ ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာသန္း  ၄၄၀ သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အ တြင္းရွိ လမ္းမႀကီးသံုးလမ္းကို အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက တင္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ထားဝယ္အထူးစီး ပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ ေမတၱာ-ထီးခီး လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းအ စိုးရကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ (NEDA) ထံ မွ  ထိုင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေခ်းယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ သည္။ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုေပါင္း၍ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ယန္း ၈၇ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလီယံေခ်းယူရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ရယူခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနတို႔က အထက္ပါေခ်းေငြ ကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ယူ႐ို ၂၂ သန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ယူ႐ို ၅ သန္းရယူလိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အေျပာင္းအလဲ

ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္ အ စည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေျပာင္းလဲျဖစ္ခဲ့ရာ ဒုတိယအ ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအ တြက္ အလႈပ္ခတ္ဆံုး အခိုက္အ တန္႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္က မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ တာဝန္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔ တည္းမွာပင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း ဥကၠ႒ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႔ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္ တည္းတြင္ပင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပင္နီ လႊမ္းေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ေဟာင္း ဦးတီ ခြန္ျမတ္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္၍ ၎ကိုဥကၠ႒ေနရာေပးျခင္းသည္ အံ့ၾသဖြယ္မရွိဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ဥကၠ႒ေနရာ ေရပန္းစားသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲဲ႕က တင္ ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ လာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီ ခ်ဳပ္ပါတီဝင္၂၅၃ ဦး သာရွိေသာ္ လည္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေထာက္ခံ မဲ ၂၇၃ မဲျဖင့္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ လာသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ကိုယ္ စားလွယ္ ၃၀ ဦးသာရွိေသာ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေနရာ အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေျခ စမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါရာထူးႏွစ္ရပ္စလံုး အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေပ်ာ္ ဘြယ္အမတ္ ဦးေသာင္းေအးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ရက္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္အ႐ႈံး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ရရွိေသာ မဲရလဒ္မ်ားအရ ဦးေသာင္းေအး ကို ပါတီတူအမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္ မေတာ္သား အမတ္မ်ားမွအပ ေထာက္ခံသူမရွိခဲ့ေသာ အေျခအ ေနျဖစ္သည္။

ဦးေသာင္းေအးသည္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာအ တြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၁ မဲရရွိခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေထာက္ခံမဲ ၂၈၀ ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယသမၼတ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဦးေသာင္းေအးက ေထာက္ခံမဲ ၂၇ မဲသာရရွိၿပီး ဦးဝင္းျမင့္က ေထာက္ခံမဲ ၂၇၃ မဲရရွိခဲ့သည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ အၾကာ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္လာသည္။ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃ မဲရရွိကာ သမၼတသစ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရ သည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္လ ၃၀ ရက္ တြင္ ၎၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သေဘာ ကြဲလြဲခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းေၾကာင္း ေဝဖန္ခံေနရ သည့္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိေန ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့ သည့္ အစည္းအေဝးကာလအ တြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ ေဘာထားကို ဆန္႔က်င္၍ ျပည္ ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးေငြစာ ရင္းသာမက လုပ္ငန္းမ်ားအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္  ကိစၥရပ္ မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က သေဘာမတူေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေထာက္ ခံမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထား ေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ ညီဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရွစ္ခ်က္ ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းပါက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ဦးေမာ္သန္းကဆိုသည္။ တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ သမၼတ၏ သေဘာထားကို ေထာက္ခံကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အ ရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥ ပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရွစ္ခ်က္အ နက္ ႏွစ္ခ်က္ကိုသာ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳအခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သည္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အားႏွင့္ ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေလ်ာ္ကန္မႈရွိ၊ မရွိခြင့္ျပဳ၀န္ထမ္း အင္အားအတြင္းခန္႔ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္  စီတို႔၏ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အ မွန္တကယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးျခင္း၊ သမ၀ါယမ ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ရယူထိန္းသိမ္း ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးျခင္း တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စာခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒ

သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း အာဏာရပါတီႏွင့္ အတုိက္အခံ အင္အားစုတို႔ အျငင္းပြားခဲ့ရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပ ေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရးလည္းပါ ၀င္သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္  အ တိုက္အခံမ်ားက ႐ႈျမင္သည္။

သို႔ေသာ္ အာဏာရပါတီက မူ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား    ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ပူေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ျပ႒ာန္း ျခင္းဟုဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္စလံုး၌ယင္းဥပေဒကို ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ အမတ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္မ ျပဳသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဥပေဒပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအရျပည္ ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္  မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အတိုက္အခံအ မတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္  စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ရည္ရြယ္ျပ ႒ာန္းျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း ၀င္းခိုင္သန္းက ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕  အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

 ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ား ကို တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ ရန္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထိုိသုိ႔ရွင္း လင္းေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းသည္ လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခ်ိန္မွ အတည္ ျပဳထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္အထိ အျငင္း ပြားမႈႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္း ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈ ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လည္း ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ၿမိဳ႕၌ ယမန္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာက က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံတကာပါလီ မန္မ်ားအဖြဲ႕ ညီလာခံတြင္ ဘဂၤါ လီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ ျပထား) မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ မ်ားအဆံုးသတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူလေနရာသို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပန္ႏိုင္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တံု႕ ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ ေသာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕က အဆိုပါ  ပါလီမန္၏ ညီလာခံအတည္ျပဳခ်က္ကို ပယ္ ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္ ေပးရန္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၈ ဦးက ျမန္မာလႊႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အစီ ရင္ခံစာကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး၍ ႏုိင္ငံတကာ ပါလီမန္ညီလာခံ၏ ရခိုင္အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

========================
251 / End
 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky