သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ

သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ

အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ထုတ္လိုက္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ဟု သတိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္အခ်ိဳ႕က နားလည္လိုက္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ထုတ္လိုက္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ဟု သတိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္အခ်ိဳ႕က နားလည္လိုက္သည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအားလည္း ေကာင္း  တာ၀န္ခံရမည္ဟူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  ျပ႒ာန္း ခ်က္ကို လိုက္နာရန္သမၼတက သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ‘တာ၀န္ခံမႈအပိုင္း ၌ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ျပႆနာရွိေနသ လား’ ဟူေသာေမးခြန္းထြက္လာ သည္။

‘‘သမၼတကို တာ၀န္ခံဖို႔ပ်က္ ကြက္တဲ့၀န္ႀကီးေတြ ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လည္းရာထူး က အနားေပးတဲ့ကိစၥေတြေပၚလာ တာေပါ့ဗ်ာ’’ ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဦးဂ်င္ မီကေျပာသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရအ ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေက်ာ္ကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ားႏွင့္တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္လုပ္ ကိုင္မႈမ်ားရွိေနႏုိင္၍ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ ထြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း  ယခင္ အစုိးရလက္ထက္က သမၼတေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြဋ္ကသံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး  လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၎ ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္အဆိုပါ ၫႊန္ၾကား ခ်က္သည္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိး ရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက် က် ကိုင္တြယ္မည့္ သေဘာဟု ဦးဂ်င္မီေရာ ဦးရဲထြဋ္ကပါ ႐ႈျမင္ သည္။

  သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာလည္း ေမလအတြင္း  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအဆင့္ကစ၍ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဆင့္အထိအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေျပာင္းအလဲ သည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ပါစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ ရသည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးအ  ေျပာင္းအလဲႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးအေျပာင္း အလဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းနယ္/ လံု၀န္ႀကီးသည္ စစ္ဘက္မူလတာ ၀န္မ်ားျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္ နယ္တို႔မွ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးစီအ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္ နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးေဟာင္းဦး မင္းထင္ေအာင္ဟန္ကမူပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရႏုတ္ထြက္ခဲ့ရ ျခင္းဟု ဖြင့္ခ်သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကား ခ်က္သည္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမ်ား သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအတည္မျပဳႏုိင္ေပ။

သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္  ‘တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)ျပည္ နယ္ အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊  ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီ ရန္တာ၀န္ရွိသည္’ ဟု လည္း ေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  ပုဒ္မ ၂၅၉ တြင္ ‘တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခါအား ေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္လာသည့္ လုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရ မည္’ ဟု လည္းေကာင္းျပ႒ာန္း ထားပါသည္ဟု ပါရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္  ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတကို အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ခံ ၾကရသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ မိမိတာ၀န္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ ၌ေဖာ္ျပသည္။

 ‘‘ဘယ္ကလာတဲ့၀န္ႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတေအာက္မွာပဲရွိရ မွာ။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မွာ လည္းဘယ္ကလာတဲ့၀န္ႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာပဲ ရွိရမွာ။ ၀န္ႀကီးမွန္ရင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုတာ၀န္ခံရမယ္။ သမၼတကို တာ၀န္ခံရမယ္။ ဒါကိုတိတိလင္း လင္းထပ္ၿပီး သတိေပးလိုက္တဲ့ သေဘာလို႔ထင္တယ္’’ ဟု ဦးဂ်င္ မီကဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈက ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထူးျခားျဖစ္ စဥ္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစုိးရအဖြဲ႕ထံတင္ျပရန္ၫႊန္ၾကား ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း ထူးျခားသည္။

ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကတင္ျပ ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီတင္ျပမႈ အားနည္းေန၍ ဟုဆိုကာ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ကၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဇြန္လ ၃ရက္က လြိဳင္ေကာ္စက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္တစ္ခု အတြင္း တရားမ၀င္ပစၥည္းမ်ား သို ေလွာင္ထားေၾကာင္း သတင္းအရ  ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္ တိုင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ယမ္းမ်ား၊  သစ္မ်ား၊ သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတု ေဗဒစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။

ထို႔အတူ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔ မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုိးရမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ ထားေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္  လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥ ပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သည္။

သမၼတ႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တြင္မည္သည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ကိုတာ၀န္ခံမႈအပိုင္း၌ ပ်က္ကြက္ သည္ကိုအမည္ႏွင့္တကြ၊ ျဖစ္ စဥ္ႏွင့္တကြ တိတိက်က်ထုတ္ ျပန္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူေဒါက္တာ ရန္ မ်ိဳးသိမ္းကေျပာသည္။

‘‘အခုက မရဲဘဲကြၽဲၿပဲစီးသလို ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္ရာအဆိုပါၫႊန္ၾကား ခ်က္သည္ ‘၀ါးလံုးရွည္ႏွင့္ယမ္း ျခင္း’ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေျပာသည္။

‘‘ဘယ္၀န္ႀကီးေတြကိုဆိုလို လဲေတာ့တို႔လည္းမသိဘူး’’ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ မူအတိုင္း ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု သမၼတ႐ံုး၏ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္ တာျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

အမည္နာမမ်ားမပါလင့္က စားအဆုိပါၫႊန္ၾကားခ်က္ပါအ ခ်က္မ်ားလိုက္နာရန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားက တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားကို ေခၚယူအသိေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။  

 ‘‘ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်ဖို႔ သတိေပးတယ္လို႔နားလည္ပါ တယ္။ ဒီတာ၀န္ခံမႈပံုစံကို ကြၽန္ ေတာ့္၀န္ႀကီးေတြကိုအၿမဲေျပာေန ပါတယ္။  အခုလည္း၀န္ႀကီးေတြ ကိုလည္းေခၚေျပာၿပီးပါၿပီ’’ ဟု  ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္ တာခက္ေအာင္က ေျပာသည္။

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဆက္လက္တင္ျပသင့္သည့္ ကိစၥ မ်ားကို ဆက္တင္ျပရန္၎၏ ၀န္ ႀကီးမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္  ‘တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီရန္တာ၀န္ရွိသည္’ ဟူေသာ  စကားရပ္ပါရွိရာတိုင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းလား ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို မူူ၀န္ႀကီးဌာန  အမည္ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပထား၍ ဟု ဆိုကာေျဖဆိုသူမ်ားကျငင္း ဆန္သည္။ ‘‘၀န္ႀကီးအားလံုးျဖစ္  ႏုိင္ပါတယ္။  ဌာနတိုင္းကျပည္ ေထာင္စု အဆင့္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတာ ပါ’’ ဟုဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ေဒသအဆင့္၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ သည္ဌာနလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အဆင့္သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းတာ မ်ိဳးရွိသည့္အခါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မူ၀ါ ဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သြားျခင္းမ်ိဳးရွိႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ တြင္မူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ တိုုင္းေဒ သႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ လိုအပ္ ပါက ဒုသမၼတ၊ သမၼတတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ၎တို႔အစိုးရလက္ထက္အေတြ႕ အႀကံဳကိုေျပာသည္။

‘‘တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဆိုတာအစည္းအေ၀းန႔ဲခရီး သြားခ်ိန္မွာေတြ႕တာကလြဲလို႔ အ လုပ္ကိစၥ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ တာနည္းပါတယ္။ နယ္လံုေတြ ဆိုရင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေန တစ္ဆင့္ပဲလုပ္တာပါ။ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီးၿပီဆို မွ လိုအပ္ရင္တစ္ခါတေလ ျပည္ ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္တို႔က နယ္ လံု၀န္ႀကီးကို ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္း တာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပဲ’’ ဟု ဦးရဲထြဋ္ ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ျပည္ေထာင္စု အ ဆင့္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့့္အာ ဏာခြဲေ၀ပံု႐ႈပ္ေထြးေနရျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပ​ႆနာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)  ကေထာက္ျပသည္။

‘တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)   ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားသည္ အထက္ပါဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလိုက္ နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္’ ဟု သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို  အဆံုးသတ္ထားသည္။

ေမလ ၂၉ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အစုိးရတစ္ခုသို႔ လူသိရွင္ၾကားကိုင္တြယ္မႈသည္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔စြဲအျဖစ္  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရွိ  ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးသံုးဦးကို အင္ဒိုနီး ရွားခရီးစဥ္ကို ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ အာခါတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး  ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လားဟူတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လီဆူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ခုနစ္ဦးပါ၀င္သည့္ ခရီးစဥ္ ကိုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ ခြင့္မျပဳ ေၾကာင္းျပည္နယ္အစုိးရက၀န္ ႀကီးမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္။

‘‘၀န္ႀကီးကလည္း ကိုယ့္အ လုပ္ကိုယ္လုပ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လည္း ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ ေပါ့။ အဲဒီလိုကိုယ္နဲ႔ဆိုင္ရာအလုပ္ ကို အကုန္လံုးကတာ၀န္ေက်ရင္ တိုင္းျပည္ျမန္ျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္  မွာေပါ့’’ ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ကဆိုသည္။

သမၼတ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိလိုသည္ မ်ားကိုသမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူဦးေဇာ္ေဌးအားဆက္သြယ္ေမး ျမန္းေသာ္လည္း ေျဖဆုိရန္ မအား  လပ္ေသးဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။  သို႔ေသာ္သမၼတ႐ံုးက  တိုင္းႏွင့္  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ႐ံုး ပိုင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကား၍ ရသည့္ စာကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ ျပျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးရွိ ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးေနဘုန္း လတ္ကေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူေတြကို ပါသိေစခ်င္ သလားေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။ ။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky