ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္သက္တမ္းတိုးမႈ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္သက္တမ္းတိုးမႈ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ


သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အထူးေကာ္မရွင္အား ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သက္ တမ္းတုိးျခင္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္ ၀င္းက မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အထူးေကာ္မရွင္အား ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သက္ တမ္းတုိးျခင္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္ ၀င္းက မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။

ထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္ရျခင္းသည္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းသည္ လက္ရွိျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ဥပေဒ ျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရာ ေထြးေနသည္ကုိ ျမင္ေသာ ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္ ၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱရပ္နားခ်ိန္ တြင္ မီဒီယာမ်ားအားေျပာသည္။

‘‘လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြက သြားၿပီး ေတာ့ ေရာေထြးေနတာေတြ႕ရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကန္႔ကြက္ တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ သက္တမ္းတုိးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ကန္႔ကြက္သူရွိ သျဖင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၉၅ မဲ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ၁၇၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ေျခာက္မဲျဖစ္၍ ေထာက္ခံသူဦး ေရမ်ားသျဖင့္ ေကာ္မရွင္ကုိတစ္ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးရန္ လႊတ္ေတာ္ က သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံး သပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒ မ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး သုေတသနႏွင့္ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကုိ အႀကံေပးျခင္းမ်ိဳး သာရွိၿပီး ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ေရာေထြးႏုိင္သည့္ အေနအထားမရိွေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ စုိးလင္းက ေျပာသည္။

‘‘ေကာ္မရွင္က တိုတိုနဲ႔လုိ ရင္းေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္အ တြက္ အႀကံေပးတဲ့အဖြဲ႕ပါ။ သူ တို႔က သုေတသနဌာနပါ။ သူတို႔ က သုေတသနလုပ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကုိ အႀကံေပးဖုိ႔ပါ။ သူတို႔က ဥပေဒလည္းမျပဳပါဘူး။ ဥပေဒ လည္းျပဳလုုိ႔မရပါဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယ မန္ႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က လည္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံး သပ္ေရးေကာ္မရွင္သက္တမ္းတိုး မႈကုိ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳခဲ့သည္။ ထုိစဥ္တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးက သူရ ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေနသည့္ေကာ္ မရွင္သည္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပ ေဒႏွင့္ညီ၊မညီ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံ႐ုံးသုိ႔ တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ခုံ႐ုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာဆုိကန္႔ကြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခုံ႐ုံးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းထားမႈ သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိဆုိ ေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏ တင္သြင္းလႊာကုိ ပ,လပ္ ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

‘‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔နားလည္ပါတယ္။ လုိက္လည္း လုိက္နာပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့အခ်က္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြသြားၿပီး ေရာေန တယ္လုိ႔ျမင္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဒုတိ ယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းက မီ ဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky