ေဟာင္ေကာင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြး

ေဟာင္ေကာင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြး


ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ ။ ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ -ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဟာင္ေကာင္ရွိ Island Shangri-La တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ ။          ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ -ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဟာင္ေကာင္ရွိ Island Shangri-La တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ေဟာင္ေကာင္၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ Mr. Edward Yau ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အရာရွိမ်ား၊
 ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ထုတ္ကုန္တိုးတက္ေရး ေကာင္စီ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္
 ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

"ျမန္မာနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ အခုပြဲကို တက္ေရာက္ၾကသူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေသခ်ာ နားလည္သြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဟာင္ေကာင္က
 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္လို႔လည္း ထင္ျမင္မိပါတယ္။” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအပါအဝင္ႏွစ္ငံၾကား သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ ဗီဇာမလိုအပ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရက္ ၃၀ ၾကာ
 လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ျမန္မာ အပါအဝင္ အာဆီယံေဒသအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေရစီးေၾကာင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အဓိကက်သည့္ ေနရာမွ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊
 စကၤာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ ၄ ေနရာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းက ဆက္လက္ၿပီး " ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေပးအပ္သြားဖို႔ အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္လူဦးေရမွာလည္း ျမင့္မားၿပီး ၎တို႔သည္ စာတတ္ေပတတ္မ်ား
ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေျခ မ်ားျပားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

McKinsey ကုမၸဏီ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာေပါင္း ၃၂၀ ဘီလီယံခန္႔ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္
Belt and Road Initiative (BRI) လုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ ပါဝင္လာကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသည္
BRI ၏ အေရးႀကီးသည့္ က႑ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ DICA ညႊန္ၾကားေရးမႈဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းဝန္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးသူ၊
DICA မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈဴး ဦးေအာင္ေဆြဦး၊ UMFCCI ၏ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးတို႔ ပါဝင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky