ေသာၾကာ ခြသ္ဗာမတိုင္မည္ မဂ်္မာအ္ ေယဂ်ဟာနီ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရား / ဓာတ္ပုံ သတင္း

  • News Code : 387621
  • Source : abna

abna.co abna.co abna.co abna.co abna.co abna.co abna.co abna.co  


We are All Zakzaky