တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ဓားစာခံလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔

  • News Code : 801339
  • Source : 7days
Briefအေမရိကန္၏ ေရြးေကာက္ ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အ ခ်က္အလက္မ်ားကို ကေျပာင္းက ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ မမွ်မတ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒျဖင့္ အေမရိကန္၏ စီးပြား ေရးကုိ မတရားျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းအ တြက္ တ႐ုတ္အား အေရးယူရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္ စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ေဒၚနယ္ ထရန္႔က ထပ္မံဆန္းသစ္ေန သည္။ ႏုိင္ငံျခားပို႔ကုန္မ်ားအ တြက္ အသာစီးရရိွရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎တို႔၏ ေငြေၾကးကုိ ျခယ္ လွယ္ေနသည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ က စြပ္စဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရိွသ လုိ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ လည္း မကိုက္ညီေပ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာအေမရိကန္၏ ေရြးေကာက္ ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အ ခ်က္အလက္မ်ားကို ကေျပာင္းက ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ မမွ်မတ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒျဖင့္ အေမရိကန္၏ စီးပြား ေရးကုိ မတရားျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းအ တြက္ တ႐ုတ္အား အေရးယူရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္ စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ေဒၚနယ္ ထရန္႔က ထပ္မံဆန္းသစ္ေန သည္။ ႏုိင္ငံျခားပို႔ကုန္မ်ားအ တြက္ အသာစီးရရိွရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၎တို႔၏ ေငြေၾကးကုိ ျခယ္ လွယ္ေနသည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ က စြပ္စဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရိွသ လုိ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ လည္း မကိုက္ညီေပ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေငြေၾကး ျခယ္လွယ္ကစားေနသည္ဆုိေသာ စြပ္စဲြမႈမ်ားမွာ အခ်က္အလက္ခုိင္ မာမႈမရိွေပ။ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး အလြန္ က်ဆင္းမသြားေစေရး တားဆီး ရန္ တ႐ုတ္၏ ဗဟုိဘဏ္က လြန္ခဲ့ ေသာ ၂ ႏွစ္ခဲြကာလအတြင္း ေငြ ေၾကးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ၾကား၀င္ ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ မၾကာ ေသးမီကာလအတြင္း ႏုိင္ငံမွ ေငြ ေၾကးစီးထြက္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ သည္။ ယင္းအတြက္ ယြမ္ (ရန္ ဘီနီ)ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ တန္ ဖုိးက်ဆင္းေရး ဖိအားမ်ားရိွလာ ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေငြေၾကးစီးဆင္း ထြက္ခြာမႈမ်ားမွာ အရင္းအႏီွးေငြ ေၾကးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစုိးရက ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး လာျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာလည္း မိသားစုမ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အ စည္းအလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ကို တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရး အစုိးရက လမ္း ဖြင့္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ သုိ႔ေငြေၾကးစီးထြက္မႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအလားအလာ အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သမၼတစီက်င္းပင္၏ ျခစားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ၎တို႔အ တြက္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟူ ေသာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီးမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူ ပန္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္က ျပ႒ာန္းသလုိ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းခြင့္ျပဳမည့္ အစား ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးစီးထြက္မႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္းရန္ႏွင့္ ယြမ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အလို႔ငွာတ႐ုတ္ ဗဟုိဘဏ္က ၾကား၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ကုန္က်မႈမ်ားရိွပါ သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ၏ တန္ဖုိး တည္ၿငိမ္မႈရိွေစရန္ တ႐ုတ္ဗဟို ဘဏ္၏ ၾကား၀င္ကုိင္တြယ္မႈမွာ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ကန္ေဒၚ လာ ၉၀၀ ဘီလီယံခန္႔ကုန္က်သြား ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ ျခားအရန္ေငြေၾကးမ်ားတြင္ပါ ၀င္ေသာ ယူ႐ုိေငြႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္း ေငြတန္ဖုိးမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း ေၾကာင့္လည္း ထိုမွ်ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိင္တြယ္မႈမွေန၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အျမတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ အကယ္​၍ ၎၏ေရွ႕မွ သမၼတမ်ားလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သလုိ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးအား ေစ်းကြက္က ျပ႒ာန္းသည့္အတုိင္း ထားရိွရန္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေတာင္းဆုိခဲ့ မည္ဆုိပါကလည္း ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ပုိ၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္က်ဆင္း သြားမည္ျဖစ္ကာ အေမရိကန္- တ႐ုတ္တုိက္႐ုိက္ကုန္သြယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကို ပိုမို ၍ တုိးတက္သြားေစပါလိမ့္မည္။ ေစ်းကြက္အတုိင္း ယြမ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ ေရး ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေတာင္းဆို ခဲ့ပါကလည္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တြင္ တုိက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ၾကား ၀င္ကုိင္တြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္က အစဥ္တစုိက္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ အျပဳအမူကုိ အား ေပးျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယင္းမွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေဒၚနယ္ထရန္႔ က အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ မလုပ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ယခုဆိုလွ်င္  ေဒၚနယ္ထရန္႔မွာ သမၼတေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးမဟုတ္ေတာ့။ ၎၏ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကိုလည္း ထင္ရာျမင္ရာ စြတ္ေျပာေသာ စကားမ်ားအျဖစ္ ဖယ္ရွားထား၍ မရေတာ့ေပ။ ေဒၚနယ္ထရန္႔အိမ္ ျဖဴေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္ ေငြေၾကးျခယ္လွယ္ကစားမႈျဖင့္ တ႐ုတ္အား တရား၀င္စြဲခ်က္တင္ ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ သြင္းကုန္အား လံုးအေပၚ ႀကီးေလးေသာ အခြန္ အတုတ္မ်ား ခ်မွတ္မည့္အေရးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလြန္ႀကီးမားလာ ေသာ ကိစၥျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးက႑ ျပန္လည္အား ေကာင္းလာေစေရး ျပည္တြင္းမူ ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္၍ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္ တက္လာေရး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ခက္ခဲသည္ဆုိျခင္းကုိ ေဒၚနယ္ထ ရန္္႔တစ္ေယာက္ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။

၎အတြက္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ စကားလံုးမ်ားႏွင့္အ တူ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ ကုိင္တြယ္ျခင္းမွာ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကုိင္တြယ္မႈ ျဖစ္ပံုရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လညး္ ထိုကဲ့သုိ႔ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ထရန္႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစ မည့္အစား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ရန္လိုေသာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းတုံ႔ျပန္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ရလဒ္မွာ ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးအ ေပၚ အျပန္အလွန္လက္တုံ႔ျပန္ မႈ၊ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုန္ သြယ္မႈ ထုိးက်ႏုိင္သည့္အေျခအ ေနျဖစ္ပါသည္။

သက္သက္ညႇာညႇာဖြင့္ဆုိရ မည္ဆုိလွ်င္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္အ ေနျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ခုိင္ မာေသာ အေပးအယူျပဳလုပ္ႏုိင္ သည့္ အေနအထားရရိွရန္ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားကုိ အသံုးခ်ေနၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ မႈက ေအာင္ပဲြခံမည္ဟူ၍ ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ မီးထိုးေပးေသာ စကားလံုးမ်ား ဆက္လက္တာရွည္ေလ၊ လက္ ေတြ႕စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားထြက္ေပၚရန္ နီးစပ္လာေလျဖစ္ ႏုိင္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးစစ္ပြဲအလားအလာရိွေနသည္ ဆုိျခင္းကပင္ အေမရိကန္၏ စီး ပြားေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုပင္လွ်င္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ မူ၀ါဒေၾကညာ ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မေရရာေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို ျမင့္တက္သြားေစခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးစစ္ပဲြၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ လက္ရိွ တြင္ အေမရိကန္သည္ ဆုိးရြား ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားရရိွထားသည္ဟူေသာ ယူဆမႈမ်ားက လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးထက္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရတုိစီးပြားေရးအလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္ တက္လာသည္ဆုိျခင္းမွာ ေဒၚနယ္ထရန္႔အတြက္ သတင္းဆုိးျဖစ္ပါ သည္။

အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခား တင္ပုိ႔မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ အေမ ရိကန္ထက္ အလုပ္သမားေစ်းေပါ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေဆာင္ယူ လာေရး ၎၏ ကတိက၀တ္မ်ား မွာ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမ်ား မွာပင္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ခက္ခဲပါ သည္။ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္လာ ျခင္းက အေမရိကန္ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈက႑၏ ႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိက္စားသြားခ်ိန္တြင္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ အနည္းဆံုး ေရတုိကာလတြင္ ဒုကၡေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ က်႐ႈံးမႈမ်ားကို ေဒၚ နယ္ထရန္႔က အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေကာင္း ႀကိဳးစား ႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚ လာတန္ဖိုး ထိုးတက္သြားေစခဲ့ ေသာ ေငြေၾကးစီး၀င္မႈမ်ားမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ က်ဆင္းသြားေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထရန္႔အတြက္ ၎၏ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေနရာလြတ္ရလာခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အကယ္၍ ေဒၚ နယ္ထရန္႔က ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးစကားမ်ား ဆက္ ေျပာေနပါက ေဒၚလာတန္ဖိုးဆက္ လက္ျမင့္တက္ကာ ႏုိုင္ငံျခားတင္ ပုိ႔မႈမ်ား အားနည္းလာၿပီး ပို၍ႀကီး မားေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အင္အားမေသးေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ လည္း တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္သည္။

စကားလံုး ျပင္းျပင္းသံုး၍ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ေအာင္ပြဲခံ အ ခမ္းအနားမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲမသြားေစပါ။ ေဒၚနယ္ထရန္႔က လက္ရိွလမ္းစဥ္ အတုိင္း ဆက္လုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္စီးပြားေရးထိခိုက္ပါ လိမ့္မည္။ ယင္းႏွင့္အတူ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ယံုၾကည္ေနၾက ဆဲ အေမရိကန္မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၾကား ယံုၾကည္မႈကုိလည္း ထိခိုက္ လာပါလိမ့္မည္။
===================    
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky