တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky