အဘယ္ေၾကာင့္ အဲဟ္ေလ့စြႏၷသ္ (စြန္နီ) ႏွင့္ ဝဟာဘီမ်ား ရွီအာ မ်ားကို ရာေဖြဇီ ဟု ေခၚ ၾက ပါသနည္း ? ရာေဖြဇီ ၏ အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ

  • News Code : 791075
  • Source : ABNA
Brief


ရာေဖြဇီ ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ စြန္႔လႊတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အစပထမပိုင္းတြင္ မိမိေခတ္ကာလ၏ အစိုးရ (တရားသည့္နည္းႏွင့္တက္လာသည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ ၊ မတရား ႏွင့္ နည္းႏွင့္တက္လာသည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ) ကို ဆန႔္က်င္သူကို ေခၚဆိုခဲ့ ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ရွီအာမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ခလီဖြာ ကို လက္မခံဘဲ စြန္႔လႊတ္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ၎တို႔ကို ရာေဖြဇီ ဟုေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဓိက လႈံ႕ေဆာ္ၿပီး သုံးစြဲရာတြင္ ရွီအာမ်ား ကို ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် သည့္ အေနျဖင့္ ၎ သာသနာ မရွိသူ (အစၥလာမ္မဟုတ္သူ) အျဖစ္၎ သုံးေနၾကၿပီး ရွီအာမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ ၊ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္း ရန္အတြက္ အေၾကာင္းခံတစ္ခု အျဖစ္သုံးေနၾကပါတယ္။ အနည္း ငယ္အတိအက် ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကိုေလ့လာ ႏိုင္ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရာေဖြဇြာဟ္ «رافضه» ဆိုသည္မွာ «رفض» ရာဖြာဇြာ ဆိုသည့္ ပုဒ္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ ကေတာ့ စြန္႔ပစ္ ၊စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေၾကာင့္ مقابيسဆိုသည့္ အဘိဓာန္ တြင္လာရွိသည္မွာ (رفضتُ الشيء أي تركته)အဓိပၸာယ္ ေျပာရလွ်င္ ထိုအရာကို က်ေနာ္အေနျဖင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါတယ္ ဟု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အဘိဓာန္ အေနျဖင့္ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား ကို ဆန္္႔က်င္သူ ကို လည္းေခၚဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်မ္းကိုး -

محمد بن فارس، معجم مقایيس اللغة، ذيل كلمه رفض.

ဤ အဓိပၸာယ္ အရဆိုလွ်င္ အရင္စစ္အစိုးရ ႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရ ကို လက္မခံသည့္ စြန္နီ မြတ္စလင္မ္ ၊ဝဟာဘီမ်ား သည္လည္း ရာေဖြဇီမ်ား ျဖစ္ေနပါၿပီး။

ဤစကားလုံးကို အစပထမပိုင္းတြင္ အဘိဓာန္ အဓိပၸာယ္ အတိုင္း သုံးစြဲ ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိေခတ္ကာလ၏ အစိုးရ ၊အာဏာရွင္ တရားတဲ့နည္းႏွင့္ တက္လာလာ ၊မတက္လာလာ ကို ဆန္႔က်င္သူ ၊လက္မခံသူ ကို ရာေဖြဇီ ဟု ေခၚဆိုခဲ့ ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မိုအာေဝယဟ္ အေနျဖင့္ ဤစကားလုံးအား မရ္ဝန္ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ သူမ်ား ၎ထံ ဂ်မလ္စစ္ပြဲ အၿပီး လာခဲ့ၾကသူမ်ား ကို ေခၚေဝၚ သမုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၎ (မိုအာေဝယဟ္) အေနျဖင့္ မိမိ၏ စာတစ္ေစာင္တြင္ အမရ္ေရအာစ္ ကို ေရးခဲ့ပါတယ္။

ေရးသားခဲ့သည့္ စာသားမွာ «وقد سقط الينا مروان بن الحكم في رافضة اهل البصرة»ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္မွာ မရ္ဝန္ ႏွင့္အေနျဖင့္ ရာေဖဇီ အုပ္စု ဗဆြာရာသားမ်ား ( ခလီဖြာ အလီ (အ.စ) အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားအုပ္စု) ကၽြႏ္ုပ္ထံေရာက္လာ ပါတယ္ဟု ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းကိုး -

نصر بن مزاحم: وقعه صفين (مؤسسة العربية الحديثه) ص 24 و شبيه اين عبارت در: انساب الاشراف: بلاذري (دارالفكر، بيروت) ج 3، ص 72 .

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၿငိဳးႀကီး (ရွီအာကို မုန္းသည့္သူတိုင္း ) ရွီအာဆိုတာ အစၥလာမ္သာသနာ အျပင္ ေရာက္သြားသည္ဆိုသည့္ စြဲခ်က္ ၊ခလီဖြာ မ်ား ကို လက္မခံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ားကို ရာေဖြဇီ ဟု သုံးလာ ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဤ စကားလုံးကို ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား အျဖစ္အသုံးျပဳ ၾကပါတယ္။

၁။ တစ္ခါတစ္ရံ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ ေဖရ္ကာ အားလုံးကို ေျပာဆိုသုံးစြဲၾကပါတယ္။

က်မ္းကို -

اسفراييني: التبصير في الدين، تحقيق از كمال يوسف الحوت (عالم الكتب، چاپ اول، 1403 هـ ) ص 27 .

 

၂။ တစ္ခါတစ္ရံ ရွီအာ ေဖရ္ကာမ်ား အထဲမွ ေအမာမ္မီယာ (၁၂ပါးေအမာမ္ ကိုလက္ခံ သူမ်ား ) အတြက္သာ သီးသန္႔ သုံးစြဲပါတယ္။ (ယေန႔ ျမန္မာျပည္မွ စြန္နီ (သို႔) သြာရီကာ ဂိုဏ္း အမည္ခံ မႏူးမနပ္မ်ား သုံးေနသလိုေပါ့။)

အဗူဟစန္ အရွ္အရီ အေနျဖင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ကို ရာေဖြဇီ ဟုေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့ ပါတယ္။

က်မ္းကိုး -

ابوالحسن اشعري: مقالات الاسلاميين (مكتبة العصرية) ج 1، ص 88

မည္သို႔ ဆိုေစ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ အခ်ဳိ႕ (အစြန္းေရာက္၊အၿငိဳးႀကီး ) စြန္နီမ်ားအေနျဖင့္ ရွီအာမ်ားကို အားနည္းေအာင္ ၊ ရွီအာ ကို ဝိုင္းပယ္ေအာင္ဆိုသည့္ ေအာက္တန္းက် စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရွီအာမ်ားကို ရာေဖြဇီ ဟု ေခၚေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ (ျမန္မာလို႔ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ကုလားဆိုတဲ့ စကားကို အခုေခတ္ အစၥလာမ္မုန္းတီး သူမ်ား ဆုံးစြဲေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ )

အဘယ္ေၾကာင့္ အဲဟ္ေလ့စြႏၷသ္ (စြန္နီ) ႏွင့္ ဝဟာဘီမ်ား ရွီအာ မ်ားကို ရာေဖြဇီ ဟု ေခၚ ၾက ပါသနည္း ? ရာေဖြဇီ ၏ အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ ? (၂) ကို ရလာဒ္ ၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထြက္လာရန္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ ။

=============================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky