• ေခါင္းေဆာင္ မတင္ထုိက္သူမ်ား

  “ဂဏန္း၊ ပုတ္သင္၊ ၀ါးပင္ ၊ ႏြားသုိး၊ လိပ္မ်ဳိး၊ ေခြးအ၊ ဤေျခာက္၀ နာယက မတင္ထိုက္။” ၁။ ဂဏန္း = လက္မေထာင္ျခင္း ၂။ ပုတ္သင္ = ေျပာသမွ်ေခါင္းၿငိမ့္ျခင္း ၃။ ၀ါးပင္ = ေလသင့္ရာယိမ္းတတ္ျခင္း ၄။ လိပ္မ်ိဳး = မိမိဘက္သုိ႔ယက္တတ္ျခင္း ၅။ ႏြားသုိး = ႐ွဴး႐ွဴးဒုိင္းဒုိင္းလုပ္တတ္ျခင္း ၆။ ေခြးအ = ေကာက္က်စ္ျခင္း ဤေျခာက္၀ မွတ္ပါ အနာယက ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • လူျဖစ္႐ႈံးၾကသူမ်ား

  msm မွ Malar Than ေရးသားထားသည့္ ပို႔စ္ အားအဗ္နာ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဗ္နာသတင္းဌာန မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တိုက္ရိုက္ကူးယူတင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အမွန္တကယ္ အလြဲ သုံးစား လုပ္သူ ဆို သည္ကား ???

  က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အေစခံ ၊ ရွိက္ခ္ ဂ်မားလ္ ဟိုစိုင္း(န) ကြမ္း ၊ ေရးသား ထားသည့္ ((အမွန္တကယ္ အလြဲ သုံးစား လုပ္သူ ဆို သည္ကား ???)) ပို႔စ္အား အင္ရွာအလႅာဟ္ အက်ဳိး အထူးရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မိ ပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ သတင္းဌာနမွ ၊ေလးစားအပ္ပါေသာ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး အတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေသဆံုးျခင္းေနာက္ဝယ္

  ေသဆံုးျခင္းေနာက္ဝယ္ ေနသူ ေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ “ေသဆံုးျခင္းေနာက္ဝယ္” ပို႔စ္အား စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး msm site မွ နဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေသာင္ဗါ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿခင္း)

  စလ္မားဖြါေသြမဲဟ္ေရးသားထားသည့္ေသာင္ဗါ (၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿခင္း) အား msm site မွ တိုက္ရိုက္ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး အတြက္ ကူးယူေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။ အဗ္နာ သတင္းဌာန

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ကုရ္အာန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

  မိုဟမၼဒ္ မာဆူမ္အလီ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ((ကုရ္အာန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ)) အား အဗ္နာ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးတင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရကူ၏အေရးပါမႈ

  ဤေဆာင္းပါးေလး တြင္ ရကူ၏အေရးပါမႈမႈ ကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးတင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • နမာဇ္ကိုပထမအခ်ိန္တြင္အေလးေပးမႈ

  နမာဇ္ကိုပထမအခ်ိန္တြင္အေလးေပးမႈ ကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးတင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • စဝါဗ္ ဝဇူ

  စဝါဗ္ ဝဇူ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စိတ္ေဒသ ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ မိ ပါသျဖင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာအေနျဖင့္ ျမန္မာ ရွီအာ မြတ္စလင္ ဆိုက္ မွ တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ေအမာမ္ေရဇာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)၏ဘဝ သမိုင္း အက်ဥ္း ကိုယ္ေတာ္၏အမည္မွာဟဇရတ္အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဗင္ေအမာမ္မူစာ(အလိုင္ဟစ္စ လာမ္)ဗင္ဂ်အ္ဖရ္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ျဖစ္ပါသည္။ မယ္ေတာ္အမည္မွာ-ဟဇရတ္(သ)ဂ်နာေဗနဂ်္မာ(သို႔)သကသြမ္ျဖစ္ၿပီးမိမိေခတ္ ကာလ၌သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔(ဂုဏ္သတင္းရွိသူ)အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေလ့လာၾကပါစို႕ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) လား ? စြႏၷတ္သီ လား ?

  وسنتی မွန္ပါသလား (သို႔မဟုတ္) وعترتی اهل بیتی အင္မတန္ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ဟဒီးစ္ေစစ ကာလိုင္းအားဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏က်မ္းဂန္မ်ား၌ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။မလြဲမေသြ၎ပံုစံႏွစ္ခုအနက္မွတစ္ခုသာလွ်င္မွန္ ကန္ေပမည္။ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးသည္ကား။ الف:'کتاب اللّہ و عترت أهل بیت' ب:'کتاب اللّہ وسنت'

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဘဝသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္။ အပိုင္း(၁)

  ေအမာမ္အလီ(အ.စ)သည္အဗူသြာလိ(ဗ္)(အ.စ)၏ေလးေယာက္ေျမာက္သား ေတာ္ျဖစ္ၿပီးဖြာသြိမ(ဟ္)(အ.စ)ဆို သည့္ျမင့္ျမတ္ေသာမိခင္ေတာ္မွရဂ်ဗ္လ၁၃ရက္ေသာၾကာေန႔တြင္မကာၿမဳိ႕ရွိကာ့(အ္)ဗ(ဟ္)ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္း ၌ ဖြါးျမင္ေတာ္မူ ခဲ့သည္၊

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • “ပညာလိုခ်င္လွ်င္ အလီတံခါးမွလာပါ”

  ဦးဖိုးေလး(ခ)ဦးစိုးျမင္႔ (မရ္ဟြမ္) (ဇာကိရ္) ေတာင္ၾကီးေအမာမ္ဘာရာ ေရးသားသီးကုံးခဲ့သည့္ “ပညာလိုခ်င္လွ်င္ အလီတံခါးမွလာပါ” အား ျမန္မာရွီအာ မြတ္စလင္ဆိုက္မွ အဗ္နာ သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...