$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ဒုတိယခလီဖာ အိုမရ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တီထြင္မႈမ်ား

  • News Code : 379232
  • Source : msm

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ ။ ။

အိုမရ္သည္ ဒုတိယေျမာက္စကီဖာခလီဖာအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သက္တမ္း(၁ဝ)နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း၌ သာသနာ ေရး၊နိုင္ငံေရးနွင့္လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျပုျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္အသစ္တီထြင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ယင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္အဓိကက်ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတီထြင္မႈအခ်ဳိ႕မွာေအာက္ပါအ တိုင္း ျဖစ္သည္။

(က) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ 'ဂီ်ဟာဒ္' စစ္ပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္နဲႊခဲ့သူမ်ားအတြက္ လစာသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ၊ စစ္ပဲြ၌ သိမ္းပိုက္ရရိွသည့္လက္ရပစၥည္း 'မာေလ ဂနီမတ္' မ်ားကို အဆင့္အတန္း မခဲြျခားဘဲအညီအမွ် ခဲြေဝေပးခဲ့ေတာ္မူသည္။သို့ေသာ္ ဒုတိယခလီဖာလက္ထက္တြင္ စစ္ပဲြမ်ားပါဝင္ဆင္ႏဲႊခဲ့သူမ်ားကို အဆင့္အတန္းအ မ်ဳိးမ်ဳိးခဲြျခားျပီး လစာမ်ားသတ္မွတ္သည္။

(ခ)တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ တည္ရိွေနေသာ တမန္ေတာ္ အစၺရာဟီမ္သခင္၏ ေျခရာေတာ္ပါရိွေသာ 'မကာေမ-အစၺရာဟီမ္'ကို ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အနီး၌ရိွေသာ မူလေနရာမွ ပိုမိုကြာေဝးေသာ ေနရာသို့ေရႊ႕ေျပာင္း ေစသည္။

(ဂ) ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွေနအိမ္မ်ားကို အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအလိုမတူဘဲ သိမ္းယူျဖိုဖ်က္ျပီး ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္ ပရဝုဏ္ကိုခဲ်႕ထြင္ခဲ့သည္။

(ဃ) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ဇနီး မယားမ်ားကို 'တြလာက္' ေပးကြာရွင္းလိုပါကဇနီးမ်ားရာသီေသြးသန့္စင္ျပီးခိ်န္၌တစ္ၾကိမ္စီ 'အစ္ဒၵတ္' သံုးႀကိမ္တိတိေစာင့္ဆိုင္း၍ တြလာတ္ကို(၃)ႀကိမ္ ခဲြျပီးေပးျပီးမွ ကြာရွင္းျပတ္စဲ  ေစခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္၌လည္း ဤအတိုင္း က်င့္ သံုး ရန္ေဖာ္ျပ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို့ေသာ္ ဒုတိယခလီဖာက 'တြလာတ္'ကို တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ထိုင္တည္းတြင္ တြလာတ္ဟူ၍ (၃)ႀကိမ္ေျပာဆိုျပီး ဇနီးမ်ားကို ျပတ္စဲနိုင္ သည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။

(င) ကိုယ္ခနၶာမသန့္ 'ဂ်န္ဗ္' ျဖစ္ျပီး ေရမရရိွနိုင္လွ်င္ သဲေျမျဖင့္ 'တယမြန္'ျပဳလုပ္ပြတ္သပ္ျပီး ဆြလာတ္ ဝတ္ျပဳရန္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ ၌ က်င့္သံုးခဲ့ႀက သည္။သို့ ေသာ္ ခလီဖာမင္းက ေရမရလွ်င္ဆြလာတ္ဝတ္မျပဳရဟူ၍ ေျပာင္းလဲေျပာႀကားသည္။

(စ)တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ အရက္ေသာက္သူကို ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ (၄ဝ)ရိုက္နွက္ရန္ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထားသည္။ သို့ေသာ္ အိုမရ္ ကႀကိမ္ဒဏ္(၄ဝ)အစား၊ ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္(၈ဝ)အျပစ္ဒဏ္ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ သည္။

(ဆ) ရမ္ဇြာန္လတြင္ စြနၷတ္နမာဇ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ မိမိတို့အိမ္တြင္ဝတ္ျပဳေလ့ရိွသည္ကို ဒုတိယခလီဖာ အိုမရ္က 'တရာဝီ'နမာဇ္ဟု အမည္တီထြင္ကာ ဆြလာတ္ေရွ့ေဆာင္ တစ္ဦး၏ေနာက္တြင္ 'ဂ်မာအတ္'ျဖင့္ ဝတ္ျပဳႀကရန္ အသစ္ တီထြင္ခဲ့သည္။

(ဇ) နံနက္အရုဏ္တက္ခိ်န္ 'ဖဂ်ရ္ဆြလာတ္' ဝတ္ျပဳရန္ 'အဇာန္'ဆိုေသာအဇာန္၏ ေနာက္ဆံုးတြင္ 'အတ္ဆြလားတို-ခိုင္းရြန္-မီနန္ေနာင္မ္'(ဆြလာတ္ဝတ္ျပဳမႈသည္ အိပ္စက္ျခင္းထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည္) ဟူ ၍ထပ္မံျဖည့္စြက္ရြတ္ ဆိုရန္ အိုမရ္လက္ထက္တြင္ တီထြင္သည္။

(ဈ) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးသူ မြတ္စလင္မ္အတြက္ ဂ်နာဇာ-ဆြလာတ္တြင္ တကၠဘီရ္ (၅)ျကိမ္ ရြတ္ဖတ္ရန္သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ခလီဖာမင္းက 'တကၠဘီရ္' (၄)ၾကိမ္သာ ရြတ္ဆိုရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

(ည) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)လက္ထက္ေတာ္တြင္ မိန့္ၾကားခဲ့ေသာ ႀသဝါဒ ဟဒီဆ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ျဖန့္ေဝျခင္း၊ ေဟာၾကားေျပာဆိုျခင္းကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မျပုလုပ္ၾကရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

ဟာဂီ်၊ မီရ္ဇာ မိုဟမၼဒ္ ဂ်ာ့အ္ဖရ္ (ဦးစံေဖ) ေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့ေသာ "စစ္မွန္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ" စာအုပ္မွ