$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

နာဇီလက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ရေန (Analysis By ေမာင္ဇာနည္ )

  • News Code : 412980
  • Source : ျမန္မာမီဒီယာ
Brief

လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႏိုးေဆာ္ေနသည့္ အစြန္းေရာက္ ဘုန္းႀကီး ဝီရသူ 

မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအား လူမဆန္စြာ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစြန္းေရာက္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၄၀ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၁၂၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွန္းရိွ ႀကီးမားသည့္လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူမ်ားအၾကားက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အဆုိပါအဖြဲ႔ကုိ အျပင္ပန္းမွ အေပၚယံအားျဖင့္နားလည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ၄င္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာမႈ မျပဳဘဲႏွင့္ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပ၍ မရႏုိင္ေပ။

 

(၁) ဗုဒၶဘာသာနာဇီလက္သစ္ အုပ္စုကုိ အေရးမယူဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မ်က္ႏွာသာ ေပးထားျခင္း။ (၂) လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအား မ်ိဳးျဖဳတ္သုတ္သင္ရန္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း။ (၃) ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အတုိက္အခံမ်ား(အမ်ားစု)က လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း တုိ႔ျ့ဖစ္သည္။

 

ထုိကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အနာဂတ္အလားအလာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အေရးပါေသာ ေမးခြန္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေပၚထြက္လာေစသည္။

 

**  ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီနည္း ?  ႏုိင္ငံတစ္၀ွန္းလံုး ျပန္႕ႏွ႔ံသြားဖုိ႔ အလားအလာ မည္မွ် ရွိေနပါသနည္း ?

 

အမ်ိဳး၊ ဘာသာ သန္႔ရွင္းေရး ဟူသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ သစ္လြင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ အေတြးမွားအျမင္မွားမ်ား စိမ့္၀င္ေနသည့္ ွွွဗုဒၶဘာသာ၀င္လူစု၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စီးပြားေရးကုိ အေျချပဳထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ စသည္တုိ႔မွာ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္က ဂ်ာမဏီ၌ ေခါင္းေထာင္လာခဲ့သည့္ နာဇီ၀ါဒႏွင့္ ကြဲျပားမႈမရွိ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈမွာ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရေပသည္။

 

ပထမအခ်က္ – ႏုိင္ငံတစ္၀ွန္း အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာေကာလိပ္မ်ားမွ (၉၆၉ ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀ီရသူကဲ့သုိ႔ ) အစြန္းေရာက္ဘုန္းႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍  “ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ မြတ္စလင္တုိ႔၏ စီးပြားေရးအရ ဂုတ္ေသြးစုတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကုိခံေနရေသာ သားေကာင္မ်ား ” အျဖစ္ပံုေဖာ္ကာ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအား တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲေျပာဆုိေနျခင္း။

 

ဒုတိယအခ်က္ – ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ားစုအတြင္း ေခတ္ကာလၾကာရွည္စြာရွိေနေသာ (လူၿပိန္းႀကိဳက္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး) လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၀ါဒကုိ ဆြဲယူအသံုးခ်ျခင္း။

 

တတိယအခ်က္ -  ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ စစ္တပ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအတြင္း နယ္ပယ္စံုမွ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႕လက္ေအာက္ရွိ အသင္းအဖြဲ႕အားလံုးနီးပါးက အဆုိပါ  နာဇီလက္သစ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈကုိ အေရးမယူသည္သာမက သြယ္၀ုိက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

**  အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသနည္း ?

 

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာျပည္အေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ပတ္မွတ္ထားေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္မွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ျပန္႔ပြားေနမႈအတြက္ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာတို႕အားဦးတည္သည့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ လူသိရွင္ၾကား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ အေရးယူခဲ့ျခင္းဟူ၍ မရွိေခ်။ ထုိမွ်မက ႏုိင္ငံအတြင္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္၊ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံေရးရာအတြင္း ၎တုိ႔၏ပါ၀င္ပက္သက္ေနမႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းရန္ ေဆာ္ေၾသာလႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသည့္  ဘုန္းႀကီး တစ္ဦးတစ္ေလေသာ္မွ ထိန္းသိမ္း ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

 

“ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျခား တသီးပုဂၢလ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားကုိ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ အတြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပရွိ (ရခုိင္) လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ ၍လည္း လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည္ ” ဟု ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ လူအုပ္စုႀကီး၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေနမႈကုိ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားက မည္သုိ႔မွ် အေရးမယူဘဲ ရပ္ၾကည့္ေနမႈအား သိျမင္ရၿပီးေနာက္  အေနာက္ႏုိင္ငံရွိ မီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ သည္းခံျခင္းတရားထားရွိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ရန္ အားေပးေသာစကား (ႏွင့္) အေနာက္မီဒီယာမ်ားကပင္ တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ အစုိးရ၏ မထိန္းသိမ္းခဲ့မႈ တုိ႔ၾကားတြင္ ဆက္စပ္၍မရသည့္ ကြာဟမႈတစ္ခုရွိေနသည္။

 

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဒီဗီဒီမ်ား၊ စီဒီေခြမ်ားႏွင့္ အျခား ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသည့္အရာမ်ားအားလံုးကုိ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ပုိ၍ပြင့္လင္းလာသည့္တုိင္းျပည္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွေျပာဆုိမႈတို႕မွာ တရား၀င္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။  သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ပက္သက္၍ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ the Voice Weekly ဂ်ာနယ္ကုိ အစုိးရမွ တရားစြဲခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအား အသေရဖ်က္မႈမ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ေကာလဟလမ်ား၊ တလြဲတေခ်ာ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ