$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အသက္၀င္ေတာ့မည္ တလင္တမယား ဥပေဒ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ဘယ္လိုထိခိုက္ေစသလဲ

  • News Code : 709079
  • Source : ဧရာဝတီ
အသက္၀င္လာေတာ့မည့္ “တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ” သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာေရးအရ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ အေရးႏွင့္ ကေလးငယ္သူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားကိုပါ ထိခုိက္ ေစသည္ဆုိေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာေမာ္လၿမိဳင္တြင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)အသက္၀င္လာေတာ့မည့္ “တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ” သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာေရးအရ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ အေရးႏွင့္ ကေလးငယ္သူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားကိုပါ ထိခုိက္ ေစသည္ဆုိေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

“တလင္တမယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ” သည္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ခု အနက္ တခုျဖစ္ ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အားလုံး အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ တြင္ တရား၀င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသူ/အိမ္ေထာင္ရွိသူ မိန္းမ (သို႔မဟုတ္) ေယာကၤ်ားက လက္ရွိ အိိမ္ ေထာင္ ႏွင့္ ကြာရွင္းျခင္း မျပဳဘဲ ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရားမ၀င္ေနထိုင္ျခင္း (Living Together ) ျပဳပါ က ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၇ တြင္ အတည္ျဖစ္ေသာ လက္ထပ္ထိပ္ျမားမႈကို ထိမ္ခ်န္ထပ္မံ ထိပ္ ျမား ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသည့္ အိမ္ေထာင္ရွိပါလ်က္ ထပ္မံ ထိမ္းျမားျခင္း (သို႔) တရားမ၀င္ အတူ ေနထိုင္ျခင္း ျပဳပါက ထိုသူကို ဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး ပထမ မိန္းမ (သို႔) ပထမ ေယာကၤ်ားက တရားစြဲဆိုႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိမ္းျမားၾကသည့္ လင္ႏွင့္မယားတို႔ တဦးအေပၚ တဦး သစၥာရွိစြာ အိမ္ေထာင္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရး ၊ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မယားၿပိဳင္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား မယားအမ်ားအျပားယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အိမ္ ေထာင္ေရး မႈခင္းမ်ား တားဆီးႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ မယားၿပိဳင္မ်ား (ထပ္မံ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားသည့္ အမ်ိဳးသမီး )ႏွင့္ မယားၿပိဳင္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီး မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ အေရး၊ ကေလးငယ္သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္သူ မအားလံုက “ ဒီဥပေဒ က လူတစု က ႏုိင္ငံေရးကစားခ်င္လို႔ အတင္းအက်ပ္ဆြဲလာတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြ ပါတယ္၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဆို အမ်ိဳးသမီးအားလံုးကို စဥ္းစားေပး ရမယ္ေလ၊ ဒီဥပေဒက ဘာမွ မသိဘဲ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြ ရပိုင္ခြင့္ကိုပါ ဆံုးရံႈးေစတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တလင္တမယား ဥပေဒ၏ အခန္း (၄) ၊ တလင္တမယားစနစ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ တည္ ဆဲ ဥပေဒ တရပ္ရပ္၊ ဘာသာ-ဓေလ့ထံုးတမ္း တခုခု ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေစကာမူ အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ပါက က်ဴးလြန္သူကို ကြာရွင္းႏုိင္ၿပီး က်ဴးလြန္သူမွာ ပုဒ္မ ၁၄ အရ ၎တို႔ အိမ္ေထာင္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ ပြား ထားသည့္ ႏွစ္ဦးပိုင္စၥည္းမ်ားကို ရခြင့္ ဆံုးရံႈးမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ပထမမိန္းမ(သို႔မဟုတ္)ပထမေယာက္်ားက ကြာရွင္းျခင္း မရွိလွ်င္ လည္း ထို က်ဴးလြန္သူ ေသဆံုးပါက ေနာက္မိန္းမ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ေယာက္်ားတို႔မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တစံုတရာမွ ရရွိမည္ မဟုတ္ဟု လည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သည့္ ဘာသာျခားမ်ားတြင္ ဘာသာေရးထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားအရ တရား၀င္ မိန္းမ တေယာက္ ထက္ ပိုထိမ္းျမားထားသူမ်ားတြင္ ပထမမိန္းမမွလြဲ၍ အေမြပစၥည္းမ်ားကို ရမည္မဟုတ္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေအးမင္း က ေျပာသည္။
“လူ႕အခြင့္ အေရးအရ ဆိုရင္ေတာ့ လံုးလံုးကို ခိ်ဳးေဖာက္ ထားတဲ့ ဥပေဒပဲ၊ ဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးနဲ႕ သက္ဆိုင္တယ္ ဆိုေတာ့ ဥပမာအရ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြဆို ေကၽြးႏုိင္ရင္ တရား၀င္ အမ်ိဳးသမီး ၄ေယာက္ေလာက္ ယူလို႔ ရတယ္၊ ဘာသာျခား ေတြနဲ႕ ျပႆာနာရွိႏိုင္တယ္ “ ဟု ဦးေအးမင္း က ေျပာသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားတြင္လည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားမည္ဆိုပါက ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ စည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ဘာသာ ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီးသည္မွ ေသ သည္ အထိ တလင္တမယား စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရန္ ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခု တလင္တမယား စနစ္ ဥပေဒကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ၊ ယခု ဥပေဒေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈ မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးဆရာ တခ်ဳိ႕ က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ဆရာတဦးျဖစ္သူ ေဒးဗစ္က “ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ ဘာသာျခားေတြမွာ သူ႔ထံုး တမ္း ဓေလ့ေတြ အသီးသီး ရွိပါတယ္၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြထဲက တျခားဥပေဒေတြက ဘာသာျခား အမ်ိဳး သမီးေတြကို အကာကြယ္ မေပး ဘူး၊ ဒီတလင္တမယားဥပေဒက်ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးနဲ႔ဆိုင္ တယ္ ဆိုတယ္ ၊ ဘာသာျခားေတြရဲ႕ ထံုးတမ္း စဥ္လာေတြကို အေလးမထားတဲ့ဥပေဒေတြပဲ “ ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ားေနသည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ တလင္ တမယား စနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ လူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တားျမစ္ေနသည့္ၾကားကပင္ သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ ေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲေပးရန္ သမၼတကို ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမွ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တလင္တမ ယား စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တည္း ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တလင္တမယားစနစ္ ဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ ပါရွိလာသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ (သို႔) ၁၀ ႏွစ္ က်ႏုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟူသည့္ ပုဒ္မမ်ား၊ ျပစ္မႈ ၊ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ယခင္တည္းက ရွိၿပီးသား ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္း ျခင္း၊ အမႈရင္ဆိုုင္ရျခင္းမ်ားမျမင္ဖူး ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန အမ်ားစုက ေျပာသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေအးမင္းက “ အရင္တည္းက အသက္၀င္ၿပီးတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအမႈကို တိုင္တန္း တာမ်ိဳး တခါမွ မၾကားဖူးဘူး၊ ဒီလိုအမႈေတြလည္း မေတြ႔ဖူးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

တလင္တမယား ဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈဆိုင္ရာ အရႈပ္အရွင္း ျပႆနာ မ်ားအျပင္ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ အရႈပ္အေထြးကိစၥမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာ ႏုိင္သည္ဟုလည္း ဦးေအးမင္း က ဆိုသည္။

“ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ စိတ္မေလာၾကပါနဲ႕ဦး ၊ျပႆနာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ ၊ ဒါေပမယ့္ နည္းဥပေဒေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါဦးမယ္ “ ဟု ဦးေအးမင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ကမူ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္သည့္ ေယာကၤ်ားမ်ားကို သည္းခံေနစရာ မလိုဘဲ ဥပေဒအရ တိုင္တန္းၿပီး ကြာရွင္းႏိုင္သျဖင့္ “တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုး ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ကို ေထာက္ခံ သည္ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ၊ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာ မခ်ိဳရီ၀င္းက “ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ သီးသန္႔ေပၚလာေတာ့ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ က်မတို႔ အမ်ိဳးသားေတြကို စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့၊ သူမ်ားေတြ ကန္႔ကြက္ေနၾကတာ ၾကားပါတယ္၊ က်မကေတာ့ ဒီဥပေဒကို သေဘာက်တယ္ “ ဟု ဆုိသည္။

=====================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*