$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

တရားမွ်တစြာ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ။ အို!မိတ္ေဆြ...

  • News Code : 784320
  • Source : ABNA
အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ႀကီးမား ေသာ မြတ္(စ)လင္(မ) ေဖရ္ကာ(အုပ္စု) ႏွစ္ခုသည္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ေဖရ္ကာတစ္ခု၏ အမည္မွာ အဟ္ေလ့သရွိန္းယို(ရွီအာ)ျဖစ္၍ က်န္တစ္ခု၏အမည္မွာ အဟ္ေလ့စြတ္ႏၷတ္၊အဟ္ေလ့သစႏြန္း(စြန္နီ)ျဖစ္သည္။ ရွီအာ(အဟ္ေလ့သရွိန္းယို)၏ အဟ္ကမ္ေမရွာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား) ကိုသေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ ဥပေဒသမ်ားကို သိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေလးသြယ္္ကိုအသံုးၿပဳေၾကာင္း သိရွိရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်ွင္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ “ေလးခု” ေပၚ ၌ တည္ရွိေပသည္။

တရားမွ်တစြာ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ။ အို!မိတ္ေဆြ...

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ႀကီးမား ေသာ မြတ္(စ)လင္(မ) ေဖရ္ကာ(အုပ္စု) ႏွစ္ခုသည္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ေဖရ္ကာတစ္ခု၏ အမည္မွာ အဟ္ေလ့သရွိန္းယို(ရွီအာ)ျဖစ္၍ က်န္တစ္ခု၏အမည္မွာ အဟ္ေလ့စြတ္ႏၷတ္၊အဟ္ေလ့သစႏြန္း(စြန္နီ)ျဖစ္သည္။
ရွီအာ(အဟ္ေလ့သရွိန္းယို)၏ အဟ္ကမ္ေမရွာရီးအီး (သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား) ကိုသေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ ဥပေဒသမ်ားကို သိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေလးသြယ္္ကိုအသံုးၿပဳေၾကာင္း သိရွိရေပမည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်ွင္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ “ေလးခု” ေပၚ ၌ တည္ရွိေပသည္။

(ပထမ)    ။     ။     က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္။(قرآن مجید)   
(ဒုတိယ)။     ။    စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝါအာေလ
            ဟီဝစလာမ္) ႏွင့္ အေအမာေယမအ္စူမီး(န)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)
            (၁၂ပါး)၏ဘဝ က်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္  မ်ားႏွင့္ မကန္႔ကြက္မႈမ်ား။
            ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ (စလာမ္မြန္လႅာဟ္အလိုင္ဟာ)
            သခင္မ ပါ ပါဝင္ေပသည္။
( سنت رسول(ص) فعل وقول و تقریر معصومین(ع))
(တတိယ)။      ။    ေအဂ်္မာ (اجماع) သာသနာ့သုခမိန္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ားစု၏ ညီညြတ္
            သေဘာတူမႈ၊ ေအမာမ္ဇမာမ္နာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)လည္း
            ပါဝင္ေပသည္။   သို ့ေသာ္ ပါဝင္ေႀကာင္း မသိၾကပါ။
(စတုတၳ)။    ။    အကဲလ္(عقل) တည္းဟူေသာ ဆင္ျခင္တံုတရား, အသိဥာဏ္တို႔
            ျဖစ္ေခ်သည္။
    သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အေသအခ်ာျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေအဂ်္မာ သည္ စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္ အေအမာေယမအ္စူမီး (န) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) (၁၂ပါး) ၏ ဘဝက်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္ မ်ားႏွင့္ မကန္႔ကြက္မႈမ်ား၌ပါဝင္ေနပါသည္။
အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ညီေနာင္တို႔ အေနျဖင့္လည္း အဟ္ကမ္းေမရွာရီးအီး၊ သာသနာ့ဥပေဒသမ်ားကို သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ႏွင့္ ဥပေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အတြက္
(ပထမ)    ။     ။     က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္။(قرآن مجید)

(ဒုတိယ)။      ။     စြတ္ႏၷတ္ေသရစူလ္(ဆြ) ။( سنت رسول(ص ) )

(တတိယ)။      ။     ေအဂ်္မာ  (اجماع)သာသနာ့သုခမိန္ ႀကီးမ်ား,အမ်ားစု၏ ညီညြတ္
            သေဘာတူမႈ။

(စတုတၳ)    ။      ။     ကရား(စ္) (قیاس) ေခၚအရာတစ္ခုအား ၿခံဳငံုၿပီး မိမိအထင္ျဖင့္
            ခန္႔မွန္း ဆံုးျဖတ္ ျခင္းတုိ႔အေပၚအေျခခံေပသည္။
    ၎အျပင္ အာဆြာဟဟ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊သာဝကႀကီးမ်ား၏ က်င့္စဥ္၊က်င့္ရပ္ကို လည္းပဲသက္ေသ အေထာက္အထား အျဖစ္လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစြာ မိမိလိုဘက္၊ လုပ္ရပ္အတြက္သာ အာဆြာဟဟ္ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သာဝကႀကီးမ်ား၏က်င့္စဥ္၊ က်င့္ရပ္ကိုသက္ေသ အေထာက္ အထား ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။           အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ဘဝႏွင့္ မိန႔္ေခြ်ခ်က္မ်ား ကိုအဟ္ကမ္းေမရွာရီးအီး သာသနာ့ဥပေဒသ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မိမိဘဝတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အဟ္ေလစြႏၷတ္ အမ်ားစုသည္ မႏွစ္သက္ၾကေပ။ မႏွစ္ၿမိဳ့ၾကေပ။ တခ်ဳိ႕သည္လုံးဝမသိရွိၾကေခ်။ ၎တို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားကမ်က္စိ၊ နားပိတ္ထားၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မည္သို႔ဆိုေစ၊ လက္ရိွေခတ္ကာလ၌ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္၏အေက်ာ္အေမာ္သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္သည္ “ရစာေအလ္လိုမာဆာ ေအလ္” ဆိုသည့္ စာအုပ္၌ ဤကဲ့သို႔ေရးသားထား၏။ ((အကဲလ္ အသိဥာဏ္ကို လက္မခံႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ အလုပ္တစ္ခုအား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူသားတို႔သည္ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ, လူသားတ႔ိုသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်, မ်က္ ျမင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ စြႏၷတ္၊ ဥပေဒသမ်ား, က်င့္ရပ္မ်ားကိုသိရွိ ေစရန္၊ သေဘာေပါက္ေစရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ၊ အိမ္ေတာ္သား (အႏြယ္ေတာ္မြန္) မ်ားထံမွ ရယူရမည့္ အခ်က္သည္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။)) တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အား“စံ”နမူနာမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔ မလိုေပဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။
    ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီ၏ ေရးသားခ်က္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွား၊ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ ႏိုင္သည္မွာ- အစၥလာမ္ ဥပေဒသမ်ား, စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို မိမိဘဝ၏ စံ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္၊ အာဆြာေဘရစူလ္ (ရ.ေသြ႔)ကို သတ္မွတ္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္-အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ဘဝႏွင့္ မိန္႔ေခၽြခ်က္မ်ား၊ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားထက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ သာဝကႀကီး မ်ား၏ဘဝ၊ မိန္႔ရပ္၊ က်င့္စဥ္ က်င့္ရပ္ကို သတ္မွတ္အသိျပဳ၍ အေလးထားၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။
    ေမာင္လာနာ ေမာင္ဒူဒီသည္ လွည့္ပတ္မႈႏွင့္၊လွည့္ျဖား၊လွည့္စားမႈ၌ကၽြမ္းက်င္ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။ ၎၏“ရစာေအလ္လိုမာဆာေအလ္”စာအုပ္၌ လည္း မြတ္(စ)လင္(မ္)လူထုအား၊ တည္းတည္းမွတ္မွတ္၊က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ၿမဲၿမံမႈ၊ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္မႈကို လွည့္ျဖားရန္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ မြတ္(စ)လင္(မ္) လူထုႀကီးအား အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္ ႀကိဳးစားထားေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုသည္မွာ ဤသို႔လံုးဝ မဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ သာဝကႀကီး မ်ားထံမွမည္သည့္ ပုစာၦကိုမွ်၊မေမးျမန္းရန္ဆိုလုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆို ရလွ်င္- လည္းေကာင္းတို႔၏ မိန္႔ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စံနမူနာအျဖစ္မက်င့္သံုးပဲ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထံမွသာ ပုစာၦကိုသီးသန္႔ ေမးျမန္းရန္ မဟုတ္ေပ။ အရာရာတိုင္းအား သူေနရာႏွင့္သူထားတတ္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ အလုပ္တစ္ခုအား တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအားၾကည့္႐ႈသူ, တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္အတူ ထို အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္၊ စသည္တို႔၏ အဆင့္အတန္း အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔႐ုံျဖင့္ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏  ဆိုလိုခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိ၊ နားမလည္၊ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း ဆႏၵ အာသီသတိုင္းသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ဝဟီ “ဗ်ာဒိတ္္ေတာ္” မ်ားျဖစ္ေခ်သည္။
    တစ္နည္းဆိုရလွ်င္- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ မိန္႔ရပ္တိုင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ တိုင္း၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကို အလႅာဟ္နဗီသာလွ်င္ သိရွိသေဘာေပါက္ႏွိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေအလ္ေမလာသြန္နီး (علم لدنی)  ပိုင္ရွင္မ်ားသာလွ်င္ သိရွိႏုိင္ေပသည္။ မႏုသာ လူသားတိုင္း၊ သိရွိသေဘာ ေပါက္ႏိုင္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ မႏုသာ လူသားတိုင္းသေဘာေပါက္မည္ ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ဤဘဒၵာ၊ ကမာၻေလာက၌ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာ နဗီတမန္ေတာ္ မ်ားကို ေစလြတ္ေတာ္မူရန္၊ ေသာင္ရတ္(သ) توریت ၊ ဇဘူးလ္ زبور ၊ အင္ဂ်ီးလ္  انجیل၊  ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ قرآن مجید   မ်ားႏွင့္ တစ္ကြ၊ အျခားက်မ္းငယ္မ်ားကို ပို႔ခ်ရန္မလိုအပ္ေပ။ တိုက္႐ိုက္လူသားႏွင္၊့ ဆက္သြယ္ေပမည္။ အလြန္ရွင္းလင္း ျပတ္သား ေပသည္။
    ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္၏ အေတြးအေခၚထားရွိသူမ်ားအား၊ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ဥပမာ-သာဓက၊ တစ္ခုေပးရလွ်င္ “အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး၊ ဗိသုကာႀကီး၊ မဟတၱမဂႏၵီ ၏ ဘဝကိုေလ့လာ သံုးသပ္ ႏိုင္ေပသည္။ မဟတၱမဂႏၵီ ဘာေတြလႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း၊ ဘာေတြမိန္႔ေခၽြခဲ့ေၾကာင္းကို ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုသည္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔အျပင္ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္မ်ားသည္လည္း မဟတၱမဂႏၵီ ႏွင့္ တစ္ကြ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မဟတၱမဂႏၵီ ႏွင့္အတူ၊ တိုက္ပဲြ တိုက္ခဲ့သူမ်ား၊ ဂႏၵီႀကီး ၏ လုပ္ရပ္ကိုျမင္ခဲ့သူမ်ား အားလုံးသည္ ဂႏၵီႀကီး ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဂႏၵီႀကီး ဘာေတြႏွစ္ၿခိဳက္၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕၊ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဂႏၵီႀကီး ၏ ေရွ႕အနာဂတ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတိုင္၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ဂႏၵီႀကီး ၏ အနီးကပ္တပည့္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ ၄င္းႏွင့္အတူ ရိွေသာသူမ်ားထက္ ပို၍ မည္သူမွမသိရွိႏုိင္ေပ။  ဤသာဓကသည္ အသိဥာဏ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လူသားတိုင္း အတြက္ အလြန္ထင္ရွားေသာသာဓက တစ္ခုပင္တည္း။
    အကယ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္၏ ေနာက္ ပိုင္း၌ ကၽြန္ပ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ စာအုပ္၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႏြယ္မြန္၊ ျမတ္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အား ၿမဲၿမံစြာ လက္ကိုင္ထားၾက ကုန္ေလာ့၊ ဤကဲ့သို႔ လက္ကိုင္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္၏ လမ္းစဥ္၊ တစ္မ်ိဳးေျပာရလွ်င္ “ ဒီးေန ဟက္(က) ” ေပၚမွလံုးဝ၊ မတိမ္းေစာင္း၊ မခၽြတ္ေခ်ာ္ သြားႏိုင္ေပ။”  
    ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ဆင္ျခင္တံုတရား၏ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္တိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ် ႏုိင္သည္မွာ  ျပႆနာတိုင္း၊ ပုစာၦတိုင္း၊ ဥပေဒ အဟ္ကမ္တိုင္း ကို္ အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထံမွသာ ရယူဆည္းပူးႏုိင္ေပသည္။ မိမိဘဝ၏ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ စံနမူနာအျဖစ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပသည္။ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ထက္ အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေလးျပဳ ဦးစားေပး ရေပမည္။
    အေၾကာင္းသည္ကား- အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ႏွင့္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္အား ၿမဲၿမံစြာ လက္ကိုင္ထားရန္ မိန္႔ေခၽြထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္တိုင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္တိုင္းသည္ ထာဝရအရွင္သခင္, အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မိန္႔ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္သည့္ ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္ သည္ အဟ္ေလ့ဘိိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) “ ဒီးေနဟက္(က)” အား မြတ္(စ)လင္(မ္) လူထုႀကီးႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္တိုက္႐ိုက္ ႀကိဳးစားထားေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ ယခုလက္ရိွ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အဟ္ေလစြႏၷတ္ ဂ်မာအတ္၏ သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာေမာင္ဒူဒီဆပ္၏ စာအုပ္ မ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္မွာ-ယခုေခတ္တိုင္ သာသနာ့ ဥပေဒသမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ အဟ္ေလ့ဘိိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထက္ သာဝက ႀကီးမ်ားအား အေလးေပးေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဤအခ်က္သာသနာ့စာေပ လိုက္စားသူတိုင္း သိရွိေပသည္။ သိလ်က္ႏွင့္ မသိေယာင္ ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ (ဤအေႀကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍) အခ်ိဳ႕ တရားမွ်တသည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ စြန္နီ သာသနာ့ပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏  ေရးသားမႈကို ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္သည္။
အေၾကာင္းသည္ကား (အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ဂ်မာအတ္၏ အဓိက စဟီးစစ္သာ  က်မ္းႀကီး ေျခာက္က်မ္းအနက္မွ တစ္က်မ္းျဖစ္ေသာ “စဟီးသီးရ္ေမဇီးက်မ္း” အတြဲ(၂)စာမ်က္ႏွာ ၂၉၈၊ ၂၉၉၊ ပုံႏွိပ္ ဒါရြလ္ကုရ္အာန္၊ ဂ်အ္ေမ့အ္မစ္ဂ်စ္ဒ္၊ ေဒ(ဟ)လီ အိႏၷိယ အူရ္ဒူဘာသာျပန္-အလႅာမာဆရက္နဇီးရြဟ္ဟက္(က)ဆပ္၊ ကာသရီး၊ ဖြဖ္သီအာလာ ေရးသားသည္မွာ....
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြေတာ္ မူသည္မွာ-------
“အိုလူထုအေပါင္းတို႔ ကၽြႏွ္ပ္သည္ အသင္႔တို႔အၾကား၌ ႏွစ္ခုေသာအရာကို ထားခဲ့ေတာ္မူမည္။ အသင္တို႔သည္ ၎အရာႏွစ္ခုအား ၿမဲၿမံစြာလက္ကိုင္ထားမည္ ဆိုလွ်င္လံုးဝဥႆုန္ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ က်န္တစ္ခုသည္ကား ကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ျဖစ္ေပသည္။”
ထ႔ိုေနာက္အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆိုသူ အလာမာဆရက္ဒ္ နဇီးရြဟ္ဟက္(က)ဆပ္ သည္ မိမိသံုးသပ္၊႐ႈျမင္ခ်က္ကို ဤကဲ့သို႔ရင္ဖြင့္ထားေပသည္။ ဤဟဒီး(စ္)ေတာ္၌ အျပည့္အဝ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရန္္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္အား မိမိ၏အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ႏွင့္အတူတကြ အဘယ္ေၾကာင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ထားခဲ့သနည္း?
၎အရာႏွစ္ခု၏ ေပါင္းစပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? ကြက္ကြက္၊ ကြင္းကြင္းသိရွိၿပီး၊ နားလည္ သေဘာေပါက္္ႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ-အဟ္ေလ့ဘိုက္ ေသနဗဝီး(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သာလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အား နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးထိန္းသိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သီးသန္႔ထင္ရွား ေစရန္ အမွတ္အသား တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနာက္မိမိ၏ အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား) အတြက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သို႔ေသာ္ အို! ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ ရင္နာဖြယ္ေကာင္းေလစြာ! ဖူးစာကံဆိုး သည္မွာ-အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ကုရ္အာန္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေတြး အေခၚႏွင့္ လုပ္ရပ္၏စံနမူနာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစၥလာမ္မီးရီဝါယတ္ ႏွင့္ လမ္းၫြန္မႈမ်ားအျဖစ္ မေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေနာက္ ဤ ဟဒီး(စ္)ေတာ္ျဖင့္ သက္ေသ- သာဓက ျပဳႏိုင္သည္မွာ- အစၥလာမ္သာသနာတြင္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈျဖင့္ မည္သူကိုမွ် ျမင့္ျမတ္သူ အျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။ အဓိကအခ်က္မွာ ႆက္ဝါ (သီလသမာဓိ) (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း) သာ ျမင့္ျမတ္မႈ၏ အဆင့္အတန္း၊ အရည္အခ်င္း အစစ္ ျဖစ္ေခ်သည္။
    အကယ္၍ဆရက္(ဒ္)ျဖစ္ၿပီးဤကဲ့သို႔ေဆြမိ်ဳးေတာ္စပ္မႈ ႏွင့္အတူ အစ္(ခ)လပ္
(က)မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ စာရိတၱ၊ ႆက္ဝါ၊ ပါေရး(စ္)ကာရီ (သီလ၊ သမာဓိ) ရွိသူ၊ အာမာေလဆြာေလ (ေကာင္းမြန္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူ) ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္“ႏူးရ္ရလ္အလာႏူးရ္၊ ေနနဲ႔လေရႊနဲ႔ျမ”လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဆရက္(ဒ္) မဟုတ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပဲသက္(က)ဝါ၊ ပါေရး(စ္) ကာရီရွိသူအျဖစ္ ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရန္ ဂ႐ုျပဳရေပမည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ-ကၽြႏု္ပ္သည္ဆရက္(ဒ္)မဟုတ္၍ ႆက္ဝါ၊ ပါေရး(စ္)ကာရီ ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟူ၍ မထင္မိေစရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႕ပင္ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အခ်ဳိ႕ သူမ်ားသည္ သာသနာဥပေဒမ်ားသည္ ေမာင္လာနာ၊ ေမာင္လာနီမ်ား၊ ေဂါပကမ်ားႏွင့္ စသည့္တို႔သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု အထင္မွားေနေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
    “အူရ္ဒူ ဘာသာျပန္ဆိုသူ အလာမာ ဆရက္(ဒ္)နဇီးရြတ္ဟက္ သည္ စဟီးသီးရ္ေမဇီး” က်မ္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး နဖူးစာ ကံဆိုးသူအျဖစ္ ေရးသားေျပာဆို ကာ ဤကဲ့သို႔ ေရးသား သီကုံးထားပါသည္။ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) အသာဟာ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ကုရ္အာန္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေတြးအေခၚ ႏွင့္ လုပ္ရပ္၏ စံနမူနာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစၥလာမ္ မီးရီဝါယတ္ႏွင့္ လမ္းၫြန္မႈမ်ားအျဖစ္ မေတြ႔ျမင္ရေပ ဟူ၍ ေရးသားထားေပသည္။ ေမးခြန္း ေမးစရာရွိသည္မွာ- အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ၊ လုပ္ရပ္ဘဝ၊ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားမရွိသေလာ့? အဘယ္ေၾကာင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟ မြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ၊ လုပ္ရပ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒေတာ္မ်ား မေတြ႔ရွိၾကသေလာ့? အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာလုပ္ရပ္၊ ဘဝတည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒေတာ္မ်ား ရွိေသာ္လည္းပဲ၊ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ အသံုးမျပဳ တတ္၍ေလာ့? အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာ၊ လုပ္ရပ္၊ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အမိန္႔ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္၍ေလာ့? မွတ္သား စရာပင္တည္း။ ၎ကဲ့သို႕ ေရးသားရန္ သတၱိရွိသူ၊ ရဲရင့္သူသည္အလြန္ပင္ နည္းပါး ေပသည္။
    အတိတ္သမိုင္းက ျပဆိုေနသည္မွာ “စကီးဖာ” တြင္(ဟူးကူးမတ္) အစိုးရ အျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူၿပီး ေနာက္ႏွင့္အစၥအလာမ္ႏိုင္ငံ အမ်ားစု၌ အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ ဥပေဒသမ်ား ကေနရာယူထားၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ ဥပေဒသမ်ား၊ စံနမူနာလုပ္ရပ္၊ ဘဝတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ျပယ္ ေနရပါသနည္း? မည္သို႔ေသာ္ တရားခံ၊ ဥပေဒသခ်ိဳး ေဖါက္သူ၊ ဆန္႔က်င္သူတို႔၏ အမိန္႔ အာဏာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ျပယ္ေနရပါသနည္း? သို႔မဟုတ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္မိန္႔ရပ္ ဩဝါဒ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘဝ တည္ေဆာက္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ “ အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား”  အေနျဖင့္  အက်ိဳး၊ အျမတ္၊ မထုတ္ၾကပါသေလာ့? လည္း ေကာင္း ေမးခြန္း မ်ားအားလံုး၏ အေျဖရလဒ္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ဤသို႔ျဖစ္၏။

“ျမန္မာစကား အရေျပာရလွ်င္ ေဗဒင္ သြားမေမးႏွင့္ ဆန္သာ ကုန္မည္ ျဖစ္၏။” အဟ္ေလ့ဘိုက္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ အမိန္႔အာဏာ ဘဝ တည္ေဆာက္ မႈမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္အတြက္ အာဏာရွင္ (အစၥအလာမ့္ အမည္ခံ)တို႔သည္ အမိန္႔အာဏာကို အေရးအႀကီးဆံုး အခန္း႑အျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုေခတ္ ကာလ၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သာသနာ့ပညာရွင္ အိုလမာႀကီးမ်ား သည္လည္းပဲ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ၏ စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္ ဩဝါဒ၊ မိန္႔ရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိၾကေသာ္လည္းပဲ၊ အာဏာရွင္တို႔၏ ရန္အသြယ္သြယ္ တို႔ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ ျပဳၾကကုန္၏။
ဤကဲ့သို႔ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းမႈသည္ အတိတ္ကာလ၌ ျဖစ္ေခ်၏။ ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္းပဲ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ စံနမူနာ မွတ္ေက်ာက္ ဩဝါဒမိန္႔ရပ္ မ်ားႏွင့္ဘ ဝတည္ေဆာက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ႀကိဳးစား ေနၾကသည္။ ၎တာဝန္ကို “ဝါဟာဘီ (ခ)စလ္ဖီး၊ သဗာလီး(ဂ)ဂ်မအတ္”တို႔မွာ တာဝန္ယူလုပ္္ေဆာင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ေနာက္ဆံုး အေျဖရလဒ္မွာ မအ္ေဝယာ(လ.န)၊ ရဇီး(ဒ)(လ.န)၏ ေခလာဖသ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
 ``ေခလာဖသ္မအ္ေဝယာဝါယဇီး(ဒ)´´   ( خلا فت معاویه(لع) و یزید(لع
ဆိုေသာ စာအုပ္ကုိ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔ေခတ္ကာလ အခ်ိန္တြင္ ယဇီး(ဒ)မလ္အူးမ္၊ လာနတ္သြလႅာဟ္ကို လမ္းမွန္ေပၚ၌ရွိသူ ဟူ၍ ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ ေနာင္တရစြာျဖင့္ မိမိ၏ ဦးေခါင္းကို ဦးၫြတ္ျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ မြတ္(စ)လင္(မ) လူထုႀကီးအား တိုက္႐ိုက္ အေျခခံက်က်၊ သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်လ်က္ရွိေပသည္။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န) (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ လုပ္ရပ္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ယဇီး(ဒ)(လ.န)ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုလွ်င္(معاذالله) ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ လုပ္ရပ္သည္ မွားယြင္းသည္ ဟုသင္ခန္းစာမ်ား စသည္ျဖင့္... ေပး လ်က္ရွိ၏။
မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆို မွားယြင္းပါသည္ဟု ေျပာဆိုရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္းပဲ၊ ၎မွားယြင္းမႈကို သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲ ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္၊ ရပ္တည္ခ်က္အား မွားယြင္းပါသည္ဟု ေျပာဆိုေန ၾကသူမ်ားသည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အားရွာ ဟီးဒ္(شهید)  “သာသနာ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္း” ျဖစ္သည္ကိုလည္းပဲ လက္ခံ အတည္ျပဳ ၾကေပ သည္။ သနားစရာေကာင္းလွသည္မွာ မွားယြင္းမႈ၌ ရပ္တည္သူ မွားယြင္းမႈကိုလုပ္ေဆာင္ သူသည္ အဘယ္သို႔ ရွာဟီးဒ္ ျဖစ္သြားသနည္း? ၎အုပ္စု တို႔သည္ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား ရွာဟီးဒ္ျဖစ္ျခင္းမွ ျငင္းပယ္ရန္ အစြမ္းသတၱိမရွိၾကေသးေပ။ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ ဂ်မာအတ္၏  အခ်ိဳ႕႔ သာသနာ့ပညာရွင္ႀကီး မ်ားသည္ ေအမာမ္ဟစန္ (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ႀကီး၏ ရွာဟီးဒ္၊ ရွာဟာဒသ္ အား အမွန္တကယ္ ရစူလ္ လြလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ရွာဟာဒသ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ယံုၾကည္ၾကေပသည္။ အကယ္၍ ဤအခ်က္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္၊ ဖတ္႐ႈလိုလွ်င္  "سرالشهادتینေစ႐ို(ရွ)ရွာဟာဒသ္သိုင္း(န) စာအုပ္၌ အထင္အရွား ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ေပသည္။ အခုလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ေခတ္ (အေရာင္ဆိုးထားသည္ေခတ္)ကာလ၌ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ((معرفت  မအ္ေရဖတ္(သ)  ရွိဖို႔ရန္ အလြန္အေရးႀကီး ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာကား ဝါဟာဘီး(ခ)သဗာလီး(ဂ)ဂ်မာအတ္၏ ဥာဏ္နီ၊ ဥာဏ္နက္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အႏ ၱရာယ္အသြယ္သြယ္တို႔အား ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ ေခ်သည္။
ဤကဲ့သို႔ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) (معرفت)မအ္ေရဖတ္ (သ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပီပီ ျပင္ျပင္သိရွိ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း သည္ မြတ္(စ)လင္(မ) ဘာသာဝင္တိုင္း ၏ သမိုင္းေပးတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ မႈတို႔ႏွင့္ပက္သက္၍ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ဂ်မာအတ္ ၏ က်မ္းႀကီးမ်ား၌ အထင္အရွားေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေပသည္။ သိရွိေစရန္ အနည္းအက်ဥ္း ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္(စာေရးသူ)သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ က်မ္းငယ္ေရးသား သီကံုးရာ၌ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ ဟဒီးစ္ နံပါတ္ကိုသာ ေဖၚ ျပမည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားသည္ စဟီးသီးရ္ေမဇီး၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။
အကယ္၍သီးရ္ေမဇီးဟဒီးစ္က်မ္း၏အူရ္ဒူဘာသာျပန္သူအလာမာ၏ထူးျခားမႈ ေရးသားဖဲြ႔ဆိုသီကံုးမႈမ်ားရွိလွ်င္ေဖၚ ျပမည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၉)
“တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟာမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္) သခင္ႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- -
“ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အတြက္ ထိုအရာႏွစ္ခုကို ထားေပးခဲ့ေတာ္မူမည္။ အကယ္၍ ၎အရာႏွစ္ခု၏ သာမာမ္ “ဝတ္ယုံ” ကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ထားမည္ ဆိုလွ်င္(၎အရာႏွစ္ခု၏ အမိန္႔ဩဝါဒမ်ားကို ေသေသ ခ်ာခ်ာလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း ျပဳမည္ဆိုလွ်င္) ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ ဥႆုန္၊ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎အရာႏွစ္ခုသည္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္လွေပသည္။ ၎အရာႏွစ္ခုအနက္-တစ္ခုသည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္၊ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ “အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ႀကိဳးေတာ္” ျဖစ္ေပသည္။ ၎ႀကိဳးေတာ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ ပထဝီေျမျပင္အထိ ဆက္သြယ္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ျဖစ္ေခ်သည္။ ၎အရာႏွစ္ခုသည္ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ ဥႆုံ၊ ခဲြခြာ၊ ကဲြကြာသြားမည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု(ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)) ႏွစ္ခု စလံုးသည္ အေရးေပးရမည့္အရာႏွင့္ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အကၽြႏု္ပ္ထံ“ေဟာင္ေစေကာင္စဲရ္” အထိ ေရာက္ရွိလာေပမည္။ အကၽြႏု္ပ္မရွိ သည့္ေနာက္ ၎အရာႏွစ္ခု၏လမ္း စဥ္ကိုသာမ်က္ႏွာမူေ႔ရွ႐ႈၾကရမည္။
အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆိုသူ ေရးသားတင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သခင္ႀကီးသည္ ျပင္းျပင္း၊ ထန္ထန္၊ လမ္းမွန္ကို ၫႊန္ျပ၍ မိန္႔ေခၽြ ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကို ၿမဲၿမံစြာ အေသအခ်ာ အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ထားရ မည္။
တစ္နည္းဆိုရလွ်င္“ေဟဒါရတ္တည္းဟူေသာလမ္းမွန္၊လမ္းစစ္”ကိုရွာေဖြလိုလွ်င္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳရမည္။ အကယ္၍ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔မႈ၏ စံနမူနာမွတ္ေက်ာက္ ပိုင္ရွင္ကို ရွာေဖြလိုလွ်င္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟ မြစ္စလာမ္)ဘက္သို႔ အာ႐ံုျပဳရမည္။ အဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) အေပၚ အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို အီမာန္၏အစိတ္အ ပိုင္းအျဖစ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ရမည္။
ဤကဲ့သို႔“အာကီသာသက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္” ထားျခင္းသာလွ်င္ အစၥလာမ္ မီးဇင္ သာကီးအစၥလာမ္ဘဝ တည္ေဆာက္မႈ အတြက္စံနမူနာမွတ္ေက်က္ျဖစ္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ဝမ္နည္းဖြယ္ေကာင္းေလစြာ အြန္မတ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)သည္ ေဟဒါရတ္ အမွန္တရားကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ-ေက်ာေပး၍ အာဏာမက္ေမာ ယစ္မူးၾကၿပီး တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ မိန္႔ရပ္ဩဝါဒကိုေမ့ေလ်ာ့ပစ္ၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ေျမးေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္)အား ကရ္ဗလာ(کربلا) ကြင္းျပင္၌ သုံးရက္တိုင္တိုင္ အစာေရစာ ျဖတ္ေတာက္၍ ရွာဟီး(သ)ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေရစာလဒ္အႏြယ္ေတာ္မြန္ေတြ၏ လွပတင့္တယ္မႈ အလွအပ တရားကို ပ်က္စီးပစ္ခဲ႔ၾကသည္။
 سبحان الله ဘယ္လိုအစၥလာမ္လဲ? ကူးဖာၿမိ့ဳသူ/ ၿမိဳ႕သားေတြဟာ-မိုဟမၼဒ္ အရဘီ(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ကလ္ မာکلمه))ကိုရြတ္ ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ၿပီးေနာက္- ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေပၚ အီမာန္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ၿပီး ေနာက္-ေရစာလဒ္၏ ပန္းဥယ်ာဥ္ကို လြင္ထီး၊ လြင္ျပင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိ႔ုေနာက္လည္းပဲ ၎တို႔၏ အီမာန္ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီလို႔ မယူဆၾကေပ။ ေကာင္းေလစြ!……ဒီစကားဟာေရွးက်ၿပီး၊ ေဟာင္းႏြမ္းသြားၿပီ ။ ၿပီးခဲ့တာေတြလဲ ၿပီးသြားၿပီ။ ထို႔ေနာက္ယေန႔ေခတ္ သာမည တြင္လည္းပဲ ၎(အဖိုးတန္)အရာ ႏွစ္ခုကို ဘယ္ေတာ့ ဆုပ္ကိုင္ ၾကမည္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ ၍ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကေသာ္လည္းပဲ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အား အစၥလာမ္ မီးရီဝါယတ္မွေသာ္၎ ဒီးန္ (دین)သာသနာ၏ တာဝန္ပိုင္းဆိုင္ရာ႑ေတြမွ၎ ထုတ္ပစ္ၾက သည္။ မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ၍ သက္သက္ ပါးစပ္ျဖင့္၊ ႏုတ္ျဖင့္၊ ဓေလ့႐ိုးရာတစ္ခု အျဖစ္ အခ်စ္ထားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ျခင္းကို ျပဳၾကသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၉၁)
အဗ္သြလ္လႅာဟ္ေအဗ္ပေနရွာဖီး(က္)သည္ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ သခင္မ အား ေမးျမန္း ေလ်ာက္ထားသည္မွာ သာဝကႀကီးမ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ မည္သူကို အခ်စ္အထားဆံုး ၿဖစ္ပါသနည္း? ဟဇရတ္(သ) အာေအရွာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ဟဇရတ္(သ)အဘူဘာကရ္၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းသည္မွာ ၎ေနာက္မည္သူကုိ အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း? အေျဖေပး ေတာ္မူသည္မွာ ဟဇရတ္(သ)အြရ္မာရ္၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းသည္မွာ ၎ေနာက္ မည္သူကုိအခ်စ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္း? အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ- အဘူအို ဘိုင္းသာဗင္းဂ်ာရ၊ ထို႔ေနာက္ထပ္၍ ေမးျမန္းေလ်ာက္ထားရာ ၎ေမးခြန္းကုိ နားေသာတဆင္၍ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ သခင္မ သည္တိတ္ဆိတ္ သြားေခ်သည္။
အူရ္ဒူဘာသာျပန္ဆက္လက္၍ေရးသားသည္မွာ-ဂ႐ုျပဳသတိရွိ သင့္သည္မွာ အဗ္သြလ္လႅာဟ္ေအဗ္ပေနရွာဖီး(က္)သည္ သာဝကႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ခဲ့သည္။ ဟဇ ရတ္(သ)အာေအရွာသခင္မ အေျဖေပးဖို႔ တိတ္ဆိတ္သြားျခင္း တြင္က်န္ေသာ အေျဖမွာ-ဟဇရတ္ (သ) အလီေရမြရ္သဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ကရီးမြတ္လာအ္ဟိုဝဂ်ာ ဟုျဖစ္ေပသည္။ ဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာသခင္မ ကိုယ္တိုင္ ရီဝါယတ္ မိန္႔ဆိုသည္ မွာ… တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ အခ်စ္တကာ့အခ်စ္ဆံုးသည္ ဟဇရတ္(သ)အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ဟဇရတ္ (သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ သာဝကႀကီးမ်ား၌ ဘြဲ႔ရာထူးတြင္ အျမင့္ဆံုး ပိုင္ရွင္ ျဖစ္၏။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၄၇)
“မုခ် ဧကန္ မလႊဲ အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)မွ ျဖစ္၍ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) မွျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္မို႔မင္(န္) တို႔၏ဝလီျဖစ္၏။” အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကြက္ကြက္  ကြင္းကြင္းသိရွိရသည္မွာ ဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား“ဝလီ” အျဖစ္လက္ခံ ယံုၾကည္သူသည္ မို႔မင္(န္) ျဖစ္၍ လက္မခံသူသည္ မြတ္စလင္(မ္) ျဖစ္၏။ မိုမင္ျဖစ္လိုသူမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္ ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၂)
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ဟဇရတ္(သ) အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အား… မည္သည့္မိုနာဖစ္(က္) အေရၿခံဳတို႔သည္ အခ်စ္ ထားၾကမည္မဟုတ္။ မည္သည့္ မိုမင္(န္)သူေတာ္စင္တို႔သည္ “မနာလိုစိတ္” အမုန္း ထားၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၃)
ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္- အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအေပၚ ၌ (အခ်စ္၊ ေမတၱာသစၥာတရား) ထားရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူ၏။ သာ၀ကေတာ္မ်ား မွေမးျမန္း ေလ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။  အိုအလႅာဟ္ရစူလ္ ၎ပုဂၢိဳလ္ ေလးဦး အမည္ကို လည္းပဲ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါ။ (အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းပဲ ၎တို႔အေပၚ (အခ်စ္၊ ေမတၱာ၊ သစၥာတရား) ထားႏိုင္ ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကား အေျဖေပး ေတာ္မူသည္မွာ… ဟဇရတ္ (သ)အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အမည္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလ၏ ထို႔ေနာက္ ဟဇရတ္(သ)အဘူဇရ္(ရ.ေသြ႕)၊ ဟဇရတ္(သ)ေမခ္သာရ္ (ရ.ေသြ႕)၊ ဟဇရတ္(သ) စလ္မမ္း(န)(ရ.ေသြ႕) ၏ အမည္ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ… အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အား ၎တို႔အေပၚ၌ အခ်စ္ထားရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ သတင္း ေကာင္းေပးေလသည္။

***  စာ႐ႈ သူ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၁၈၉၁)ႏွင့္(၁၈၅၃) ကိုယွဥ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ***

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၄)
 အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မွ ျဖစ္ေခ်သည္။ အို အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) အကၽြႏ္ုပ္ ဘက္မွ အသင္သည္၎၊ အသင့္ဘက္မွ အကၽြႏ္ုပ္သည္၎၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေပမည္။ မည္သူမွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ- ဟဇရတ္(သ)အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) လိုအပ္ခ်က္ (အကူအညီ)ကို တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မွအပ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) လိုအင္ဆႏၵ (အကူအညီ)ကို ဟဇရတ္(သ) အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မွအပ မည္သူမွ်မျပဳႏိုင္ေပ။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၆)
ရစူလ္လြလႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ထံ၌ “ဖမ္းဆီးရထားေသာေက်းငွက္” ရွိသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ… “အိုအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္… အသင္၏ အဖန္ဆင္းခံ၌ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး အဖန္ဆင္းခံ အား ကၽြႏ္ုပ္ထံ ဤ ေက်းငွက္အား စားေသာက္ရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ။” ဟု ဆုေတာင္း ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ဟဇရတ္(သ) အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၾကြျမန္းလာ၏ ။ ထို႔ေနာက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ ကိုယ္ေတာ္ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ အတူတကြ ၄င္းေက်းငွက္အား စားသံုး ေတာ္မူၾက ေလ၏။  
ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား ေလ့လာျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ အခ်စ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢဳိလ္ျမတ္သည္ မည္သူ၊ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ တရားမွ်တသူတိုင္း၊ အယူမသည္း၊ အစြန္းမေရာက္သူတိုင္း ရွီအာေတြဟာအလီ၊ အလီ ဘဲလုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၅၈)
 ကၽြႏ္ုပ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ အေၿမာ္အျမင္ဆင္ျခင္တံုတရား၏ အိမ္ျဖစ္၍ အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ၎အိမ္၏ တံခါးဝျဖစ္ေခ်သည္။ ပညာေလ့လာ လိုက္စားသူတိုင္း မွတ္သား လိုက္နာ သင့္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၆၄)
 ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္… ဟဇရတ္(သ)အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္အား အသင္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ နီစ္ပတ္(သ္) ပတ္သက္မႈသည္ ဟဇရတ္(သ)ဟရြမ္း (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္) ႏွင့္ ဟဇရတ္(သ) မူစာ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) တို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်သည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၈၆၆)
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ မဇ္ဂ်စ္ေသနဘဝီ مسجدنبوی)) ၌  ဟဇရတ္(သ) အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္ ႀကီး၏ တံခါးေပါက္မွအပ အားလံုးေသာတံခါးေပါက္အား ပိတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၁)
အလႅာဟ္၏ရစူလ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ-ဟစန္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္သည္ ဂ်ႏၷတ္“ အမတသုခဘံု” ၏လုလင္ပ်ဳိ တို႔၏ ဦးေဆာင္၊ ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၂)
“အစမားဘင္ဇိုက္ မိန္႔ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ- အကၽြႏု္ပ္သည္ ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္အား တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ဒူးႏွစ္ဘက္ေတာ္၌ ေတြ႔ေတာ္မူသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေခၽြသည္မွာ- ဒီပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ သားမ်ား ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္၏ သမီးေတာ္၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎သူႏွစ္ဦး ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အား ကၽြႏု္ပ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ အခ်စ္၊ ေမတၱာ တရားထား ေတာ္မူပါ၏။  အို “ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္- အိုအရွင္- အရွင္ကုိယ္တိုင္ သည္လည္း ၎သူ ႏွစ္ဦးအား အခ်စ္ထားသူအေပၚ၌ အခ်စ္ထားေတာ္မူပါ။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၃)
အီရတ္ႏိုင္ငံ၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ ဟဇရတ္(သ) ေအဗ္ပေနအြရ္မာရ္ထံ ေမျမန္းေလ်ာက္ထားသည္မွာ-အကယ္၍ အဝတ္အေပၚ ၌ ျခင္၊ သတၱဝါ၏ ေသြးစြန္းသြားလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ဥပေဒ အမိန႔္ရွိပါသနည္း? ဟဇရတ္(သ) ေအဗ္ပေနအြရ္မာရ္ အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ အိုလူထုအေပါင္းတို႔ ၎အား ႐ႈၾကကုန္ေလာ့။ ျခင္၊ သတၱဝါ၏ ေသြးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ျပသာနာကို ေမးျမန္း၏။ သို႔ေသာ္ နဘီေရခိုဒါ(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ေျမးေတာ္ကို ၎တို႔သည္ ရွာဟီးဒ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကို ၾကားနာရသည္မွာ ဧကန္အမွန္(သားေတာ္) ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္) ႏွင့္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ကၽြႏု္ပ္ေလာက ပန္းဥယ်ာဥ္၏ ပန္းပြင္႔ေလးႏွစ္ပြင္႔ ျဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၄)
ဟဇရတ္(သ)အြမ္ေမဇလ္မာ(ရ.ေသြ႕) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကၽြန္မသည္ အိမ္မက္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) အား ဖူးေတြ႔ရသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေတာ္မ်ားအေပၚ၌ ေျမမႈန္႔မ်ား ေပက်ံေနသည္ကို ဖူးေတြ႔ရသည္။ ကၽြန္မသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္ )အားေမးျမန္းေတာ္မူ၏။
အို - အလႅာဟ္၏ရစူလ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ေျမမႈန္႔မ်ား အဘယ္ကဲ့သို႔ေပက်ံေနရပါသနည္း? တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္သည္္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္၏ ရွာဟီးဒ္အျဖစ္ခံယူၿပီး ေနာက္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၆)
ရစူလ္လြလႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မင္ဘဲရ္ တရားပလႅင္ေပၚ ႂကြျမန္းသြားၿပီးေနာက္ မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ-ဒီအကၽြႏု္ပ္၏ သား ဟစန္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ဦးေသွ်ာင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္္ ၎အား အုပ္စုႏွစ္ခု၏ အလယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖ ေပးသူအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းအား ေပးေတာ္မူမည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၀၈)
ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ကၽြႏု္ပ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ျဖစ္ေခ်သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဟို္ စိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)မွျဖစ္ေခ်သည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္) သခင္အား အခ်စ္ ထားေသာသူအား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏ ေျမးေတာ္မ်ားအနက္မွ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သည္ ေျမးေတာ္တစ္ပါးျဖစ္၏။


ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၁)
အနစ္ဗင္မာလစ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအဗ္ေနဇရသ္ (လ.န)၏အနီး၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္၏ ဦးေခါင္းေတာ္ ယူေဆာင္လာ၏။ ထို႔ေနာက္ ၎(မလ္အူး(န)) အဗ္ေနဇရသ္ (လ.န)သည္ ေအမာမ္၏ ႏွာေခါင္းေတာ္အား တုတ္ျဖင့္႐ိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ ေျပာၾကားသည္မွာ ငါသည္ ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ကဲ့သို႔ အလွအပ တရား၌ လွပတင့္တယ္သူ၊ မည္သူ႔ကိုမွ်မေတြ႔ရေပ။ ၎ဟိုစိုင္း(န) (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ အေၾကာင္း ေဇကရ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳၾကရသနည္း? အနစ္ဗင္ မာလစ္အေနျဖင့္ တင္ျပသည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)ႏွင့္ အမ်ားဆံုး၊ အဆင္တူဆံုး သူမ်ား၏ မာတိကာ၌ ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္သည္လည္း တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ေခ်သည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၂)
ဟဇရတ္(သ) အလီကရီးမြတ္လႅာဟိုဝါဂ်ဟိုး (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ-ေအ မာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္သည္ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ရင္ဘတ္ေတာ္မွစ၍ ဦးေခါင္းအထိ၎ ဟိုစိုင္း(န)(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္သည္ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ရင္ဘတ္ေတာ္ေအာက္ပိုင္း၌ ၎ အမ်ားဆံုး အဆင္တူဆံုး ျဖစ္ေခ်၏။


ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၄)    
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ေကာင္းကင္ တမန္တစ္ပါး သည္၎ “ည”၏အလွ်င္း ေျမျပင္ေပၚသို႔မဆင္းသက္ခဲ့ေပ။ ၎,ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ ခြင့္ေတာင္းၿပီးေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အား “စလာမ္” ဆုျပဳေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဤကဲ့သို႔ သတင္းေကာင္း ပါးေတာ္မူ၏။ ဟဇရတ္(သ)ဖြာေတ မာဇဟ္ရာ (အလိုင္ဟာစလာမ္) သခင္မႀကီးသည္ “ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု” အမ်ိဳးသမီးထု၏ ဦးေဆာင္၊ ဦးေသၽွာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအမာမ္ဟစန္(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္ တို႔သည္ “ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု”၏ လုလင္ပ်ိဳတို႔၏ ဦးစီး ဦးေသွ်ာင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးေတာ္မူ၏။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၁၉၁၆)    
ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ ေအမာမ္ဟစန္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သခင္ကုိ မိမိ၏ ပခံုးေတာ္၌တင္၍ ထားေတာ္မူစဥ္တစ္ဦး, တစ္ေယာက္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္း တဲ့(သည္) စီးနင္းစရာလည္း ဟု ေျပာၾကား ေလ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ခ်က္ခ်င္း ႁမြက္ ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ- စီးနင္းသူ လည္းပဲ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ? ဟုမိန္႔ၾကား, ေတာ္မူ၏။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၀၀)
ရစူလြလႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ ဟဇရတ္(သ)အလီေရမြရ္သဇာ(အလိုင္ဟာစလာမ္) ဟဇရတ္(သ) ဖြာေတမာဇဟ္ရာ (အလိုင္ဟာစလာမ္) သခင္မႀကီး ေအမာမ္ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အလိုင္ဟစ္စလာမ္) သခင္တို႔အား မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္မွာ- အသင္တို႔ မည္သူ႕အား တိုက္ခုိက္မည္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္ သည္လည္းပဲ ၎အားတိုက္ခိုက္မည္။ ထို႔အျပင္ အသင္တို႔ မည္သူျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူမည္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္းပဲ ၎ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳမည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၀၁)
ရစူလ္ေလအာကာရမ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ ဟဇရတ္(သ) အလီေရမြရ္သဇာ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္), ဟဇရတ္(သ) ဖြာေတမာဇဟ္ရာ(အလိုင္ဟာစလာမ္)သခင္မႀကီး ေအမာမ္ဟစန္ (အလိုင္ဟစ္ စလာမ္) ႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)သခင္တို႔အား ၿခံဳေစာင္အတြင္းသို႔ ေခၚယူ၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- အို“ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ဤေလးပါးစလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ျဖစ္၏။
ၿပီးေနာက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အထူးသီးျခား သီးသန္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အား “ေနဂ်စသ္” အညစ္အေၾကး အတြင္းပိုင္း အျပင္ပိုင္းမွ ကင္းေဝးစြာ ထားေတာ္မူပါ။ ၎တို႔အား အေကာင္းဆံုး၊ အသန္႔ျပန္႔ဆံုး၊ အသန္႔ရွင္းဆံုး အျဖစ္ထားေတာ္မူပါ။ ဟဇရတ္(သ) အြလ္ေမစလ္မား (ရ.ေသြ႕) သခင္မ ေျမးျမန္း ေလ်ာက္ထားရာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္လည္းပဲ ၎တို႔ႏွင့္အတူပါဝင္ပါသေလာ? ဟူ၍ ေလ်ာက္ထား ရာ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) အေျဖေပး မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ အသင္မ သည္ လည္းပဲ အသင္မ၏ေနရာ မိမိ၏ေနရာ၌ေကာင္းေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၀၂)
ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ရစူလြ လႅာဟ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ သမီးေတာ္ႀကီး ဖြာေတမာဇဟ္ရာ(အလိုင္ဟာစလာမ္)သခင္မ ထက္ပို၍ မည္သူကိုမွ် တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ဆင္တူမႈ  အေျခအေန၌၎ လွပတင့္တယ္ၿပီး၊ ပီျပင္လွသည့္ဘဝ၊ တည္ေဆာက္မႈ၌၎၊ မည္သူကိုမွ်မေတြ႔ ဖူးေခ်။ သခင္မႀကီးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)ထံဝယ္ လာေရာက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ သခင္မႀကီးအတြက္ မတ္တပ္ထရပ္ ေပးေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္သခင္မႀကီးအား နမ္းေတာ္မူသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္)သည္ သခင္မႀကီး(သမီးေတာ္)ထံ ႂကြျမန္းလာသည့္အခါ သခင္မႀကီး (သမီးေတာ္)သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝ စလာမ္)အား အ႐ိုအေသ၊ အေလးအျမတ္ျပဳရန္၊ မတ္တပ္ထရပ္ေတာ္မူျခင္း၊ နမ္းေတာ္မူျခင္း၊ ျပဳလုပ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အား အနီး၌ ထိုင္ေစေတာ္မူ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္လည္းပဲ မိမိ၏ သမီးေတာ္သည္ မိမိထံႂကြျမန္းလာေတာ္မူခ်ိန္၌ မတ္တပ္ ထရပ္ျခင္း၊ နမ္းေတာ္မူျခင္း အျပင္ မိမိအနီး၌ ထိုင္ေစေတာ္မူ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မက်န္းမာေသာကာလတြင္ ဟဇရတ္(သ) ဖြာေတမာဇဟ္ရာ (အလိုင္ဟာစလာမ္) သခင္မႀကီးသည္ ႂကြျမန္းလာၿပီး၊ မိမိ၏ ဦးေခါင္းအား ဦးၫြတ္၍ တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အား နမ္းေတာ္မူၿပီး ငိုေႂကြးေတာ္မူ၏။ ေနာက္တဖန္ ဦးေခါင္း ၫြတ္၍ နမ္းေတာ္မူၿပီး ဦးေခါင္း ေထာင္ေတာ္မူ၍ ၿပဳံး႐ႊင္ေတာ္မူ၏။ ရယ္ေတာ္မူ၏။ ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ “မိမိႏွလုံးသား၌” ေျပာၾကားသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ဖြာေတမာ (အလိုင္ ဟာစလာမ္)ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးထက္ ဥာဏ္ပညာ အရွိဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဟုထင္ခဲ့မိသည္။ သို႔ေသာ္ “ဒီေန႔”သိရသည္မွာ ၎သည္လည္းပဲ သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေခ်သည္။

    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) “ဝဖသ္” ကြန္လြန္သြားခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္ “အာေအရွာ” သည္ ဖြာေတမာ(အလိုင္ ဟာစလာမ္)သခင္မအား ေမးျမန္းသည္မွာ- အသင္မသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မက်န္းမာျဖစ္ခ်ိန္ ထိုေန႔တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) အေပၚ ဦးေခါင္းတင္၍ ငိုေႂကြးျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ၿပံဳးရယ္ျခင္း သည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း?
သခင္မႀကီး အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ ထိုအခ်ိန္၌ လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္(ဖြာေတမာ (အလိုင္ ဟာစလာမ္)) အသင့္အားေျပာျပမည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးမအား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သတင္းေပးေတာ္မူသည္မွာ-  ကၽြႏ္ုပ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ “ဝဖသ္” ကြန္လြန္ျခင္း သည္ ဤမက်န္းမာမႈ၌ အဆံုးသတ္ေပမည္။ ဤသတင္းကို နားေထာင္ၿပီး ကၽြန္မ သည္ ငိုေႂကြးခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထပ္၍ သတင္းေပးသည္မွာ - အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)အနက္ ပထမဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမည့္သူ သည္ အသင္မ (သမီးေတာ္) ျဖစ္ေခ်သည္။  ဤသတင္းနားစြင့္၍ ၿပံဳးရယ္ေတာ္ မူခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။။

ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၀၃)
ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ သခင္မအား ေမးျမန္းရာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)အနီးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အခ်စ္တကာ့ အခ်စ္ဆံုးသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း? အေျဖေပးရာ၌ ဟဇရတ္(သ) ဖြာေတမာဇဟ္ရာ(အလိုင္ဟာစလာမ္) ထို႔ေနာက္ ထပ္၍ ေမးျမန္းရာ-အမိ်ဳးသား မ်ားတြင္ အခ်စ္တကာ့ အခ်စ္ဆံုးသည္ မည္သူ ျဖစ္သနည္း? အေျဖေပးသည္မွာ- ၎၏ခင္ပြန္း ဟဇရတ္(သ)အလီ (အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) ျဖစ္ေခ်သည္။ ကၽြန္မ ဤအတိုင္းအတာ အထိ သိရွိသည္မွာ-၎ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) သည္ ဧကန္မုခ်႐ိုဇာ (ဥပုသ္၊ သီလ) အလြန္ ေစာင့္ထိန္းသူ ႏွင့္ ည မ်ားကို ေအဘာဒသ္၌ အသံုးခ်သူျဖစ္ေလသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၀၁၈)
 တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- “ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု” ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ဟဇရတ္(သ)ခတီဂ်ာဗင္ ေသခါဝါလစ္ (အလိုင္ဟာစလာမ္) ဟဇရတ္(သ) ဖြာေတမာဗင္ ေသမိုဟမၼဒ္ (အလိုင္ ဟာစလာမ္) ဟဇရတ္(သ) မဲရ္ရမ္းဗင္ေသေအမရမ္း (အလိုင္ ဟာစလာမ္)ႏွင့္ ေဖရ္ေအာင္၏ ဇနီး ဟဇရတ္(သ)အာစီယာ(ရ.ေသြ႕) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ကို စဟီးေသရ္မီးဇီးက်မ္းမွ အသင္ ႐ႈစားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎“ဟဒီးစ္” အားလံုးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး၊ ေဝဖန္ ဆံုးျဖတ္မည္။ မိမိႏွလံုးသား၌ အၿမဲတမ္းအမွန္တရားကို ဦးစားေပးမည္ ဆိုလွ်င္ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ သိရသည္မွာ-“ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု”  အမိ်ဳးသား အမ်ိဳးသမီးထု၏ ဦးစီး ဦးေသွ်ာင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။ သာဝကႀကီးမ်ား သာဝကမႀကီးမ်ား သည္ “ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု”၏ ဦးစီး ဦးေသွ်ာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သိရေပသည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈကို ထင္ထင္ရွားရွား  ျပတ္ျပတ္သားသား ေတြ႔ရပါသည္။
အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို အျပစ္ ငရဲသား အမွားအယြင္း က်ဴးလြန္သူ မႏုသာလူုသားတို႔သည္ ခံစားတတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဖို႔ ခက္ခဲလွသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုက-အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ က်မ္း၌ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ ေဟမြစ္စလာမ္)၏ ျမင့္ျမတ္မႈ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ညားမႈ ရွိေနပါလ်က္ အဟ္ေလစြႏၷတ္ဂ်မအတ္အိုလမာ သာသနာ့ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) ထက္ သာဝကႀကီးမ်ား သာဝကမ ႀကီးမ်ားကို ဦးစားေပးေနေသာအခ်က္ပင္တည္း ။ ….!!
ကၽြန္ေတာ္ ပထမပိုင္း၌ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေမာင္ဒူဒီဆပ္၏ ေရးသားမႈကို သံုး သပ္ၾကည့္လွ်င္- သာသနာ့ဥပေဒသမ်ား သာဝကႀကီးမ်ား ထံမွာရယူဆည္းပူးရန္ အျပင္း အထန္ ႀကိဳးစားတိုက္တြန္း ထားေပသည္။ ေမာင္ဒူဒီႏွင့္ ၎ကဲ့သို႔ အျခားေသာ စြန္နီအိုလမာႀကီးမ်ား ေရးသားေျပာၾကားသည္မွာ သာက္ဝါ ရွိေသာ အျပစ္ငရဲ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ေကာင္းျမတ္သူ အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားသူ၊ သာဝကႀကီးမ်ားထံမွ- ဟဒီးစ္ကို ရယူရမည္။ ၎ (အရည္အခ်င္းႏွင့္) ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္လွ်င္ ၎၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။ ဤအေရးအသားသည္ ထိုက္တန္ေသာ ေရးသားခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္အစစ္ “႐ွီအာလမ္းစဥ္”  ႏွင့္ နီးကပ္ေစေသာ အေတြး အေခၚ၊ အယူအဆျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ၊ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ တို႔္အေနျဖင့္ သာဝကႀကီးမ်ား အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္း၌ ထားျခင္းသည္ ၎တို႔၏ မွန္ကန္တိက်ေသာ က်မ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားေစရန္ ေဖၚျပရလွ်င္ စဟီးသီးရ္ ေမဇီးက်မ္း ဟဒီးစ္အမွတ္(၁၃၁၂)တြင္ ပါရွိသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ-  အကၽြႏ္ုပ္၏ အြန္မတ္မွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူထုအား ေခၚေဆာင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ညာဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္ မူမည္။ ထို႔ေနာက္ “အိုအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္” ဤသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သာဝကႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ “အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္”  ျပန္လည္၍ ေျဖၾကားေတာ္ မူမည္။ အသင္ မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) အသင္၏ ေနာက္ပိုင္း၌ ၎သူတို႔သည္ (သာဝကႀကီးမ်ား) ဘာေတြလုပ္ခဲ့သနည္း? ဆိုတာကို မသိရွိေပ။
ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္၊ က်င့္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ သူ၊ ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အလိုင္ ဟစ္စလာမ္) (အသင့္၏) ဘန္ဒါ ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ ေလ်ာက္ထားမည္။
ကၽြႏ္ုပ္မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) သည္ ၎တို႔ႏွင့္အတူတကြ ရွိစဥ္ကာလပတ္လံုး ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ၾကည့္႐ႈေစာက္ေရွာက္ ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အား အသင္ေခၚယူၿပီး (ဝဖာသ္ ျဖစ္ျခင္း) ေနာက္အသင္သည္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ အို “အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္” အသင္သည္ အရာဝတၱဳတိုင္းအား ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ အကယ္၍ အသင္သည္ ၎တို႔အား အျပစ္ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္, (အသင္၏) ဘန္ဒါ  ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္ၾကေလ၏။  အကယ္၍ ခြင့္မလႊတ္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း (ရေပသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္)  အသင္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္(ႏွင့္) ဆင္ျခင္တံု တရားရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခါ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္  မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ- အသင္သည္ ၎တို႔ အား စြန္႔ခြါသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၎ သူတို႔၏ ေျခလွမ္းသည္ အၿမဲလိုလို အစၥလာမ္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္ ဟိုစ္ေနစဟီး(ခ)လွပ မွန္ကန္ေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ျဖစ္၏။
စဟီးသီးရ္ေမဇီးက်မ္း စာမ်က္ႏွာအမွတ္(၃၃)ႏွင့္ (၃၄)၌ ေရးသား ထားသည္မွာ-စဟီး(صحیح)မွန္ကန္ေသာ ဟဒီးစ္သည္ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၎အားဆင့္ျပန္သူ “ရာဝီး”  သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ေခတ္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနရမည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနရမည္။ “ရာဝီး” တိုင္း မွတ္သားဥာဏ္ မွတ္သားမႈ မွန္ကန္ျခင္း၊ ပတ္ကားမြတ္သကီး ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရီဝါယတ္၏ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား (အတြင္းပိုင္း၊ အျပင္ပိုင္း) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ကို မထိန္ခ်န္သူ ျဖစ္ရမည္။(حسن)ဟု ဆိုသည္မွာ လွပၿပီး မွန္ကန္မႈအထိ အဆင့္ ေရာက္ေန ေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အတြင္း ရီဝါယတ္ေတာ္၌ မည္သို႔ေသာ လိမ္လည္မႈ၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား မရွိျခင္း၊ ဤဟဒီးစ္ကို ဒုတိယနည္းလမ္းျဖင့္ ရီဝါယတ္ျပန္ဆို ျခင္း ရွိရမည္။ ဆာဟာဘာ သာဝႀကီးမ်ားသည္ သာသနာကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ ပံုရိပ္အား စဟီးသီးရ္ေမဇီးက်မ္း ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္(၆၂၄)၌လည္း ႐ႈစား ႏိုင္သည္။
ဟဇရတ္(သ)အနစ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ ေခတ္ကာလ သမယ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအလုပ္မ်ား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) က်င့္သံုးခဲ့ေသာ က်င့္ရပ္မ်ားကို က်င့္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ က်င့္စဥ္ မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္ မမွတ္မိေတာ့ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ- က်င့္စဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သြားၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်၏။ သာဝကႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ- အသင္(အနစ္)သည္ နမာဇ္ကို မျမင္ဘူး ခဲ့သေလာ? နာမာဇ္သည္ မိမိ၏အစစ္အမွန္ ေနရာ၌ ရိွေနေပသည္။ (မေျပာင္းလဲေပ) ဟဇရတ္(သ) အနစ္ေျဖၾကားသည္မွာ- နမာဇ္အတြင္း၌ အသင္တို႔(သာဝကမ်ား)သည္ အသစ္ အဆန္း ဝါက်မ်ားကို မထည္႔သြင္း ထားၾကကုန္ေလာ့? ထို အသစ္အဆန္း ဝါက်မ်ား အသင္တို႔ သိရွိေပသည္ .. ဟူ၍ အေျဖျပန္ေပးခဲ႔ေလသည္။
မက္သေပ သာရုိလ္ဖြရ္ကန္ ဂ်အ္ေမ့အ္မစ္ဂ်စ္ဒ္ ေဒ(ဟ)လီ                      ((مکتب دارالفرقان/جامعه مسجد/دهلی  မွ စဟီးဘုခါရီးက်မ္း၌ ႏွစ္္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္လာရွိေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္း ေဖာ္ျပျခင္းျပဳလုပ္၍ သဂ်္သီးေဒဘုခါရီး((تجدید بخاری အမည္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

    ၎စာအုပ္၏ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၂၁၂၃)တြင္ေရးသားထားသည္မွာ-ေကယာမတ္ (ကမာၻ႔တရားစီရင္မည္ေန႔)၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သည္ အုပ္စု တစ္စုအား ရႈစား ၾကည့္ရႈေတာ္မူမည္။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလ ဟီဝစလာမ္)သည္ ၎တို႔ကိုမွတ္မိေပသည္။ ဤအုပ္စုသည္ ကၽြႏ္ုပ္(မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္))၏ သာဝကႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ႏွင့္ ၎အုပ္စု အျခားမွ ထြက္ေပၚလာမည္။ ၎သည္ ဤအုပ္စုအား ေခၚေဆာင္သြားမည္။ ကၽြႏ္ုပ္ (မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္))သည္ ေမးျမန္းသည္မွာ - အသင္သည္ ၎တို႔အား အဘယ္အရပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည္နည္း? ၎အေျဖေပးသည္မွာ-ဂ်ဟႏၷမ္ “ငရဲဘံု”သို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု? ရစူလ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ေမးျမန္းေတာ္မူမည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္ အေျဖေပး သည္မွာ- အို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္) အသင္၏ ေနာက္ပိုင္း၌ ၎သူတို႔သည္ အမိန္႔မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ပစ္ၾက ကုန္၏။ ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္ ၎တို႔အထဲမွ အနည္းငယ္သာ လြတ္ေျမာက္ၾက ေပမည္။ စာ႐ႈသူသည္ ဤက်မ္းငယ္ကို အစ အဆံုး ကိုယ္ စိတ္ ႏွလံုးျဖင့္ ဖတ္႐ႈ၍ သာသနာ့ ဥပေဒကို မည္သူ႔ထံမွရယူ၍ မိမိဘဝကိုတည္ေဆာက္ သင့္ေၾကာင္း “ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ လက္ထက္ မွစ၍ လက္ရွိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိ ထို႔ေနာက္္   ကမာၻ႔တရား စီရင္မည္ေန႔အထိ မည္သည့္ ေဖရ္ကာ မည္သည့္အုပ္စုသာလွ်င္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ ေသရစူလ္(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကို ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ တို႔ျဖင့္ လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း က်င့္သံုးေနေၾကာင္း က်င့္သံုးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း စစ္္မွန္သည့္သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား လက္ေတြသာဓကမ်ား ခိုင္လုံေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ားက အဆက္မၿပတ္ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ရွီအာတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ အယာသြလႅာဟ္ အလ္အြစ္(ဇ)မာေအ မာမ္ခိုေမနီး(ရ.ဟ)သာလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား တိုက္ခိုက္ၿပီး ေစာ္ကားသူ မဟုတ္ မတရားစြပ္စြဲ ေရးသားထားသူ မသူေတာ္၊ မိစာၦဒိ႒ိ မလ္အူး(န) စလ္မန္းရူရွ္ဒီး အား ေသဒဏ္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေပသည္။ ဤအမိန္႔ကို ေခါင္းေဆာင္ အယာသြလႅာဟ္ အလ္အြစ္(ဇ) မာေအမာမ္ခိုေမနီး(ရ.ဟ) အေနၿဖင့္(၆)လ ေနၿပီးမွေပးခဲ့ေပသည္။ အင္မတန္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားလွေပသည္။

(၆)လအခ်ိန္မယူခဲ့လွ်င္၊ အမည္ခံ၊ အေရျခဳံမြတ္(စ)လင္(မ)မ်ားအတြက္၊ေစာဒကတက္ဖို႔ လမ္းပြင့္သြားေပမည္။ ငါတို႔ေသဒဏ္ေပးမလိုလုပ္ေနစဥ္၊ခိုေမနီးက၊ေပးလိုက္တာ……     

ယခုမ်က္ေမွာက္၌လည္းမြတ္(စ)လင္(မ)မ်ားဘက္မွ၊အထူးသျဖင့္စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ့္ (ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ )မ်ားဖက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီးတတ္စြမ္းသည့္ဖက္မွ သာ သနာျပဳ ေနသည္မွာ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ မရ္ဂ်ာမ်ား ၊ အိုလမာ ၊အာလင္မ္မ်ား တာ ဝန္ သိ ၊မိုေမနီ၊မိုေမနတ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္သိ၊ရႊာသိ၊အမ်ားသိပင္တည္း

ဤအတြက္ေၾကာင့္ .... ရိုးရိုးရွင္းရွင္း က်င့္ရမည္မွာ ...

    အမွားကိုပစ္၍
            အျမင္မွန္ၿပီး
                    အမွန္တိုင္း
        က်င့္ႏိုင္ၾကပါေစလိုထာဝရ၊ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
စဥ္းစားၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္
ဘာသာျပန္ဆိုသူ ကၽြန္ေတာ္၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕

    က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္ေနစာ၊ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၈၀၊ အေစာင္(၅)တြင္ ျမတ္အလႅာဟ္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ အဓိပၸာယ္စကားေျပ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
    ``အၾကင္ မည္သူမဆို မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္))၏ အမိန္႔နာခံမႈ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔နာခံသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေပမည္။´´
    ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အျခားတစ္ေနရာ စူရပ္အန္ဖာလ္၊ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၄၊ အေစာင္(၉)တြင္လည္း ထပ္ၿပီး ျမတ္အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ မိန္႔ထားျပန္ေလသည္။ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္သည္ကား . . .
    ``အို အီမာန္ သဒၶါတရား သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) ၏ အသံအေပၚ(အမိန္႔ေတာ္မ်ားအေပၚ) နာခံေၾကာင္း ထြက္ဆို ပါေလ။ . . . တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မွ ေခၚျခင္း၊(အမိန္႔ေပးျခင္း) သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ေခၚျခင္း၊(အမိန္႔ေပးျခင္း) မည္ေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ ``ဗိုင္အသ္´´ျပဳျခင္းသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ ``ဗိုင္အသ္´´ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
    ထို႔ျပင္ စူရဟ္ဖသ္ဟ္ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၀၊ အေစာင္(၂၆)တြင္လည္း ဤကဲ႔သို႔ လာရွိေလ၏။
    ``ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္))ႏွင့္ `ဗိုင္အသ္´ျပဳျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ႏွင့္ `ဗိုင္အသ္´ျပဳျခင္းျဖစ္ေလ၏။
    အထက္ေဖာ္ျပပါ အာယတ္ေတာ္မ်ား၏ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ အသက္ ထင္ရွားရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ျဖစ္ခဲ႔သည့္ ေျမခဲအား မိမိ(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)ကိုယ္တိုင္ ပစ္ေတာ္မူခဲ႔သည္ဟု မိန္႔ေလ၏။
``အို - တမန္ေတာ္! ဤလုပ္ရပ္(ပစ္မႈ)သည္ အသင္လုပ္ခဲ႔သည္၊ ပစ္ခဲ႔သည္ မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ အေနျဖင့္ လုပ္ခဲ႔၊ ပစ္ခဲ႔ျခင္း မည္ေလသည္။´´
ၾကည့္ -  စူရဟ္အန္ဖာလ္၊ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁၇၊ အေစာင္(၉)

တဖန္ စူရဟ္နဂ်္မ္ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၃ ႏွင့္ ၄၊ အေစာင္(၂၇)တြင္ မိန္႔ ထားေလ၏။
    ``၄င္း တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ စိတ္အာသီသ၊ ဆႏၵျဖင့္ ဘာမွ် မဆိုေခ်။ ၄င္းသည္ ၀ဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ႏွင့္အညီသာ ေျပာၾကားေလသည္။´´
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ . . . တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည့္ . . .
“ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား အရာႏွစ္ခုကို အမာနသ္(အလြဲသံုးစား မျပဳရန္) အျဖစ္ ထားေပမည္။ ၄င္းအရာႏွစ္ခုအား ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ လံုး၀ ဥႆုန္ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားမည္ မဟုတ္ေခ်။ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုထက္ပို ၍ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေပသည္။ တစ္ခုသည္ကား မိုးေကာင္းကင္မွ ေျမျပင္ဘက္သို႔ တြဲထားေသာ `ရဟ္မသ္´၏ ႀကိဳးေတာ္၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ျဖစ္ေပသည္။
ေနာက္တစ္ခုသည္ကား ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္ေတာ္သူ/အိမ္ေတာ္သားမ်ား (အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္))ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု မည္သည့္အခါမွ် ကြဲကြာၾကမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ လာေရာက္ ၍ ေကာင္စဲရ္ေရကန္ေတာ္ ၌ လာဆံုၾကေပမည္။ အသင္တို႔(အြန္မသ္သားမ်ား)သည္ ကၽြႏ္ုပ္မရွိသည့္ေနာက္ပိုင္း ၄င္းအရာႏွစ္ခုႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ႔ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ (ေစာင့္ေမွ်ာ္)ၾကည့္႐ႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။”
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)သခင္
ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္ - စဟီးသီးရ္ေမဇီးက်မ္း/စူနန္က်မ္း၊ အတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ(၆၆၃)၊ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္-၃၇၇၈၈။
    ဟဒီးေတာ္သည္လည္း အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ေဟာၾကားမႈ၊ မိန္႔ရပ္ ျဖစ္သြားေခ်၏။
    အထက္ပါၾသ၀ါဒေတာ္မြန္ အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြတ္စလင္မ်ား အားလံုးသည္ -
-    ကုရ္အာန္ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကိုသာလွ်င္ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားရမည္။ . . .
-    ၄င္းအရာႏွစ္ခုအား ျမဲျမံစြာ မဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္လွ်င္ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားတြင္ ရွိေနေပမည္။ . . .
-    ဤအရာႏွစ္ခုအား ျမဲျမံစြာ မဆုပ္ကိုင္ထားခဲ႔လွ်င္ တစ္ေန႔ ျမတ္ တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ ျမတ္အလႅာဟ္၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကို မလြဲမေသြ ခံရေပလိမ့္မည္။
အတိတ္ႏွင့္လက္ရွိတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သားမ်ားအား ျမဲျမံစြာ လက္ကိုင္ ထားၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မြန္မ်ားကို နာခံက်င့္သံုးခဲ႔သူမ်ား၊ က်င့္သံုး ေနသူမ်ားမွာ ရွီအာေအမာမ္မီယာမ်ား သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္လည္း ဤအတိုင္း ပင္တည္း။ . . .
    အထက္ပါဟဒီးေတာ္အရ ကုရ္အာန္ႏွင့္ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ားကို ျမဲျမံစြာ လက္ကိုင္ ထားဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္သားထင္ရွားေနပါသည္။
    ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔အသိဥာဏ္ရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ ပညာတတ္လွ်င္ တတ္သေလာက္ အခ်က္မ်ားစြာကို ျဖည့္စြပ္ စဥ္းစားေလ့လာႏိုင္ပါေသးသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာသာလွ်င္ မွန္ကန္သည့္ ေဖရ္ကာ ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ ပိုမိုၿပီး တိက်ခိုင္လုံ ေစရန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မွန္ တစ္ပါးအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
ဟဒီးေတာ္မွန္ မွာ ဤသို႔ ျဖစ္ေခ်သည္ -
 
`အို! အလီ(အလိုင္ဟစ္စလာမ္)အသင္ႏွင့္အသင္၏ ရွီအာ(ေအမာမ္မီယာ)သည္ သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူ (ဂ်ႏၷတ္သီ)မ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။´´
ညႊန္း-
-    ေအဗ္ေနဟဂ်္ရ္ေရမကၠီ ေရးသားထားသည့္`စ၀ါေအကိုလ္မိုဟ္ေရကာက်မ္း´ စာမ်က္ႏွာ-၉၆။
-    န၀ါဗ္ဆြဒီးကီး ေရးသားထားသည့္ `သဖ္စီးေရဖသ္ဟိုလ္ဗရန္းက်မ္း´ အတြဲ(၁၀)၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၂၃။
-    အလာမာေရွာင္ကာနီေရးသားထားသည့္ `သဖ္စီးေရဖသ္ဟိုလ္ကဒီးရ္က်မ္း´ အတြဲ(၅)၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၂၄။
-    အလာမာဂ်လာလြတ္ဒီး(န)စူယူသီး ေရးသားထားသည့္ `ဒူရြလ္မန္႐ွဴးက်မ္း´ အတြဲ(၆)၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၇၉။
-    အထက္ပါ အာလင္မ္မ်ားသည္ ရွီအာေအမာမ္မီယာ အာလင္မ္မ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။
-    မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း၊ ဟဒီးစ္ မမွန္ခဲ႔လွ်င္ ဤ အဟ္ေလ့စြႏၷတ္၏ အေက်ာ္အေမာ္အာလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားခဲ႔ၾကမည္ မဟုတ္ေခ် . . .
႐ိုးသား ျဖဴစင္စြာ ၀န္ခံေရးရမည့္ဆိုလွ်င္-
    အို! အလီ (အလိုင္ဟစ္စလာမ္) ၏ ေနရာတြင္ အျခားပုဂၢိဳလ္ သာ၀ကေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရွီအာေအမာမ္မီယာ ေနရာ၌ အျခားစကားလံုးကို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္) မိန္႔ေတာ္မမူခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္စစ္မွန္သည့္ စဟီးက်မ္းအေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ မေတာ္တဆ ေတြ႔ခဲ့လွ်င္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွ လုပ္ၾကံေရးသား သည့္ လုပ္ ဟဒီးစ္တု သာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္ . . .
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြလ္လႅာဟ္ဟို အလိုင္ေဟ ဝအာေလဟီဝစလာမ္)၏ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာအေပၚႏွင့္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္)ကိုသာလွ်င္ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ ေဟာထားသည့္ ဟဒီးေတာ္ရွိေနပါလ်က္ . . .
အေဖထက္ သားတစ္လႀကီး သကဲ႔သို႔ တစ္နည္း -
ေက်ာက္ေကာင္း၊ ေက်ာက္ျမတ္ ေရာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေဆး႐ိုးတန္က ၀င္ၿပီး ျပႆနာရွာျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈ မရွိျခင္း၊ လိမၼာမႈကင္းမဲ႔ျခင္း၊ အမုန္းတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္း၊ မ်ဳိးျဖင့္ တစ္မ်ဳိး-
အက်ဳိးမရွိ၊ မယဥ္မေက်း၊ အရွက္သိကၡာကင္းမဲ႔ၿပီး အမွန္ႏွင့္အမွား အေသအခ်ာ မသိရွိဘဲ တစ္သြင္. . .
ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ- ရွီအာ ဂ်ာအ္ဖရီယာ အား ကာေဖရ္၊ မိုရွ္ေရက္… ဟု ေျပာဆို ေရးသား ေဟာၾကားသူမ်ားအတြက္ အံ႔ၾသစရာပင္ . . .
ရင္ေလးစရာပင္ … သနားစရာပင္ တည္း …
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဟဒီးမွန္မ်ား ရွိလ်က္ ေျဗာင္လိမ္၊ ေျဗာင္စား လုပ္ခဲ႔၊ လုပ္ေန၊ လုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ . . . မ်က္စိခ်ဳိ႕ယြင္း၊ ပ်က္စီးေနသူမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ. . . ႏွလံုးသား ႏွင့္ စိတ္ထား ယုတ္ညံ႔သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္. . .
သူယုတ္မာ ၊ မသူေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ …

ဤကဲ႔သုိ႔
ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ- ရွီအာ ဂ်ာအ္ဖရီယာ အား ကာေဖရ္၊ မိုရွ္ေရက္၊ လမ္းမွား စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို ေရးသား ေဟာၾကားသူမ်ားသည္ ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား စနစ္တံျဖဳတ္ထားေသာဗံုးမ်ားႏွင့္ တူေပသည္။

ဤဘာသာျပန္က်မ္းငယ္ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအား အႏိႈင္းမဲ႔၊ အတုမဲ႔၊ ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွင့္ ကဗဲရ္အတြက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕၊ လက္ခံေတာ္မူပါေစ . . . အာမီး(န)
ေဗဟက္ေက ကုရ္အာန္၊ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၀အာေလ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ)…

==================
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*