$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ေဇနာ (ခ)ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မႈ ၏ ျပစ္ဒဏ္ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း

  • News Code : 809231
  • Source : ABNA
Brief

((ေဇနာ (ခ)ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မႈ ၏ ျပစ္ဒဏ္ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း)) ေဆာင္းပါး ၏ ေဆာင္းပါးရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ေဇနာ(ခ)  ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မႈ ၏ ျပစ္ဒဏ္ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွီအာေအမာမ္မီယာ တိုင္း မြတ္စလင္ တိုင္း သိထားလွ်င္ မမွားေခ်။ အေၾကာင္း      မွာ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား ၊ရွီအာေအမာမ္မီယာရန္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ သေလ်ာ္ ရန္ ၊ေစာ္ကား အပုတ္ခ်ရန္ ၊မေကာင္းႀကံရန္ ၊လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပသည္။

ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ သည္(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) အတြက္ အစၥလာမ္ မီ အဟ္ကမ္(အစၥလာမ္ဥပေဒ) ၏ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ အဟ္ေလစြႏၷတ္ တြင္လည္း ဤျပစ္ဒဏ္ရွိေပသည္။

သက္ေသအားျဖင့္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ ထုတ္(ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ဒုတိယတြဲ အေစာင္(၁၆) မွ(၃၀) ထိ) ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၇၀ တြင္ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။

ဦးစြာပထမ(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) ဆိုသည္ကို သိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မသိလွ်င္ မိမိကိုယ္မိမိ မြဖ္သီ လိုခံယူထားသည့္ ဖြဖ္သီတုမ်ားကဲ့သို႔ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ ဟာရဟူဒီဖက္္ကလာတာပါ ၊အစၥလာမ္က မျပဌာန္း ပါဘူး ဘာညာဆိုၿပီးမိမိကိုယ္တိုင္လမ္းမွားေနသည့္အျပင္   အျခား ရိုးသားသည့္ သာမန္ မြတ္စလင္မ်ား ကိုပါလမ္းမွားပို႔ေနျခင္းကိုခံေနရရွာေပ မည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မြဖ္သီ တခ်ဳိ႕ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်က္ျမင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ၎တို႔သည္ မြဖ္သီမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရွပ္၌ ပင္ အစၥလာမ္အေရာင္ မထြက္ေခ်။ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ား တြင္ ေယာက္က်ားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ အစၥလာမ္ အမ်ဳိးသားတိုင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ ၊ျဖစ္သည့္ မုတ္ဆိတ္ေမြးပင္ မထားဘဲ မိန္းမမ်ား၏ မ်က္ႏွာပမာ ေျပာင္ေခ်ာ ေနေအာင္ ရိတ္ထားေပသည္။ ရွီအာေအမာမ္မီယာ ဓမၼသတ္ အရဆိုလွ်င္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ျခင္းသည္     ဟရမ္ျဖစ္ေပသည္။

၎မြဖ္သီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ခ်ဳိင္းေအာက္အေမြး ႏွင့္ ခ်က္ေအာက္အေမြး ရိတ္မရိတ္ ေတာ့ ၎ တို႔ႏွင့္ သူတို႔၏ ဇနီးမ်ားသာ သိေပမည္။

(ေမာ္ဟ္စင္)ဆိုသည္မွာ မိန္းမ၊ဇနီးရွိၿပီး ေဇနာ(ခ)  ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္သူ ခင္ပြန္းသည္ ေယာက္က်ားကို ေခၚပါသည္။

(ေမာ္ဟ္ေစနဟ္)ဆိုသည္မွာ ခင္ပြန္း ၊ေယာက္က်ား ရွိၿပီး ေဇနာ(ခ)  ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္သူ ဇနီးသည္ မိန္းမ းကို ေခၚပါသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံး သည္(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေသခ်ာသြားခ်ိန္ ၊ ခိုင္လုံသြားခ်ိန္တြင္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤျပစ္ဒဏ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ တိုက္ရိုက္ မလာရွိထားေခ်။ သို႔ေသာ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔၏ စစ္မွန္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်းတြင္ ထင္ထင္ရွား အတိအလင္းလာရွိပါသည္။ အစၥလာမ္ ဥပေဒသတိုင္း ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္တိုက္ရိုက္ မလာရွိသျဖင့္ မလုပ္သင့္ မလုပ္တိုက္ ဟုခံယူထားသူတိုင္း ျပႆနာ အေျမာက္အမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္ ။ သာဓက အားျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ နမာဇ္ အခ်ိန္၊အႀကိမ္တိုက္ရိုက္ ပါေပသည္။ ရကတ္ မည္မွ် ဖတ္ရမည္တိုက္ရိုက္ မပါေခ်။ ဂိုစ္ျပဳရန္ ၊ ပါေပသည္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳရမည္ တိုက္ရိုက္မပါေခ်။ဇကာသ္ေပးရန္ပါေပးသည္၊မည္သည့္အတိုင္းအတာေရာက္လွ်င္ေပးရန္၊ေနကာျပဳရန္ ပါေပသည္၊ေနကာတြင္ မည္သည့္ စီဂါ ဖတ္ရမည္တိုက္ရိုက္မပါေခ်။ေနာက္အမ်ားႀကီးရွိပါေသးသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဥပေဒသ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အား တာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယတ္ေတာ္ျဖင့္ သိရွိ ႏိုင္ေပသည္။

(( ၎အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ဤ ေဇက္ရ္()က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အား အသင္(မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူထုအေပၚ ခ်ေပးေတာ္မူ ထားသည္မ်ားကို ၎တို႔ အား ရွင္းလင္း၊တင္ျပပါေလ။ ထိုမွသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။))

ၾကည့္- စူရဟ္ အမွတ္ ၁၆ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၄၄

ထိုနည္းတူစြာ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔အမိန္႔ကို ေျမဝယ္မက် လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ အာယတ္ေတာ္ မ်ား လာရွိေပသည္။

(( အို အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ၿပီးေနာက္ ၎၏ရစူလ္(ဆြ)ၿပီးေနာက္အူေလအမရ္(အဟ္ေလ့ဘိုက္(.) )တို႔ ၏ အမိန္႔ကို(ေျမဝယ္မက်)လိုက္နာက်င့္သုံး ပါေလ။ ))

 ၾကည့္- စူရဟ္ အမွတ္ ၄ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၅၉

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အမိန္႔ကို ေျမဝယ္မက် လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီး၏ အမိန္႔ ကိုနာခံ ၊လိုက္နာ က်င့္သုံးသည္  မည္ ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

((အၾကင္မည္သူ မဆို မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ အမိန္႔နာခံ လိုက္နာ က်င့္သုံးျခင္းသည္ ၊အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီး ၏ အမိန္႔ အား နာခံ လိုက္နာ က်င့္သုံးျခင္းမည္ ေပသည္။ ))

 ၾကည့္- စူရဟ္ အမွတ္ ၄ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ ၈၀

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အစၥလာမ္ဥပေဒသမ်ား သည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔၏ စစ္မွန္သည့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား မွ ထြက္ေပၚလာ   ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ သည္(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) အတြက္ အစၥလာမ္ မီ အဟ္ကမ္(အစၥလာမ္ဥပေဒ) ၏ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) တို႔၏ စစ္မွန္သည့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ား ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား တြင္လာရွိေပသည္။ ရွီအာေအမာမ္မီယာ ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း တညီတညြတ္တည္း ဤ ျပစ္ဒဏ္ အတြက္ လက္ခံ အတည္ျပဳထားၾကေပသည္။

ေဇနာ(ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မႈ ၏ ျပစ္ဒဏ္ ရဂ်္မ္()ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာရွိသည့္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား

(၁) ေမာင္လာအလီ(.)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( အသင္တို႔ သိရွိပါသလား? မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) သည္(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) က်ဴးလြန္သူအား ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ ေတာ္မူခံေပသည္။))

ၾကည့္- နဲဟ္ဂ်ဳိလ္ဗလာဂါက်မ္း ၊ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၁၂၇

===========================

(၂) ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာေကရ္ (.)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( (ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) က်ဴးလြန္သူအား ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္(၁၀၀) ဆီ ေပးရမည္ ၿပီးမွ ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ရေပမည္ ။))

ၾကည့္- အစ္ေသဗ္သာရ္ က်မ္း အတြဲ ၄ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂

 =============================

 (၃) ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (.)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

((ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ျခင္း သည္ အလႅာဟ္ ဟို  အရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီးဖက္မွ ႀကီးမားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၊ႀကိမ္ဒဏ္သည္ အလႅာဟ္ ဟို  အရွင္ျမတ္ သခင္ႀကီးဖက္မွေသးငယ္ သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္ ။))

ၾကည့္-အစ္ေသဗ္သာရ္ က်မ္း အတြဲ ၄ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂

=============================

 (၄) ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဘာေကရ္ (.)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( အမီးရြလ္မိုေမနီ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)သည္(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) က်ဴးလြန္သူအား ရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္္ ။))

ၾကည့္- ဝဆာေအလြရွ္ ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၂၈ ၊  ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ၃၄၂၀၉ စာမ်က္ႏွာ ၆၂

 =============================

(၅) ဂ်နာေဗ္ စမာအစ္ မွ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (.)တဆင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

((မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို အိမ္ေထာင္သည္မဟုတ္သည့္ သူ အမ်ဳိးသား ျဖစ္ေစ ၊ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ေစ ေဇနာ က်ဴးလြန္ လွ်င္၎တို႔အား ႀကိမ္ဒဏ္ အႀကိမ္(၁၀၀) ဆီ ရိုက္ပါေလ၊ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသား ျဖစ္ေစ ၊ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ေစ ေဇနာ က်ဴးလြန္ လွ်င္၎တို႔အားရဂ်္မ္(ခ) ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ပါေလ ))

ၾကည့္-ဝဆာေအလြရွ္ ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၂၈ ၊  ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ၃၄၂၁၀စာမ်က္ႏွာ ၆၂

=============================

အထူးသတိျပဳရန္။ ။ အထူးသတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ဤျပစ္ဒဏ္ သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ အစၥလာမ္ႏွင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ရန္သူ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ၊ အေရွ႕တိုင္းသားမ်ား ၊မုတ္ဆိတ္ေတာင္မထားႏိုင္သည့္ မြဖ္သီအတုအေယာင္မ်ားစသည္တို႔ ေျပာသလို ၊စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ သကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ ၊ၿပီးစလြယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ- ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္ မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံမွ(ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္) က်ဴးလြန္သူ ဟုတ္မဟုတ္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရွီအာေအမာမ္မီယာ ဓမၼသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ညီ မွ က်ဴးလြန္သူ အျဖင့္ လက္ခံ အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားပါ သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၁/၇၄။ ။ ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္(ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္မိန္႕) အတြက္ျဖစ္ေစ ၊ ႀကိမ္ဒဏ္ အတြက္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တသူအာေဒလ္ အမ်ဳိးသား သက္ေသ ၄ ဦး ၊(သို႔) တရားမွ်တသူအာေဒလ္ အမ်ဳိးသား သက္ေသ ၃ ဦး ႏွင့္ တရားမွ်တသူအာေဒလ္ အမ်ဳိးသမီး သက္ေသ ၂ ဦး မွ သက္ေသထြက္ဆို ရေပမည္။

ၾကည့္- ေအမာမ္ခိုေမနီ(.)၏ သဟ္ရီးရြလ္ဝစီေလ က်မ္း အတြဲ ၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၆၁

ဥပေဒပုဒ္မ ၂/၇၆။ ။ သက္ေသထြက္ဆိုသူမ်ားသည္ မလြဲမေသြ ထင္ထင္ရွားရွား ျပတ္ျပတ္သားသား ၊ မရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ၊ အတိအက်ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ၿပီး သက္ေသထြက္သူမ်ား ျဖစ္ရေပမည္ ။

ဥပေဒပုဒ္မ ၃/၇၈။ ။ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆို သူမ်ား ၏ အထူးသီီးသန္႔ သက္ေသထြက္ဆို ခ်ိန္ တြင္ ျပစ္မႈ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ကြဲလြဲမႈ မရွိေစရ ။(အကယ္၍ ကြဲလြဲခဲ့လွ်င္ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆို အားလုံးအား သူတစ္ပါးအေပၚ စြပ္စြဲမႈ ပုဒ္မ ျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ေပးျခင္းခံရေပမည္ ။)

ဥပေဒပုဒ္မ ၄/၇၉။ ။ မ်က္ျမင္ သက္ေသထြက္ဆို သူမ်ားအေနျဖင့္ မလြဲမေသြ(ျပစ္မႈကိုမ်က္ျမင္ေတြ႔ျမင္ၿပီးေနာက္)အခ်ိန္မဆိုင္းမတြ သက္ေသထြက္ဆိုရမည္။(အကယ္၍ အခ်ိန္ ဆိုင္းတြ ခဲ့လွ်င္ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆို အားလုံးအား သူတစ္ပါးအေပၚ စြပ္စြဲမႈ ပုဒ္မ ျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ေပးျခင္းခံရေပမည္ ။)

ၾကည့္- မိုရသဇာဝီး ၊ ဆရက္ ဖသာဟ္ တို႔ေရးသားထားသည့္ ရွရ္ေဟကာႏြန္းေနအစၥလာမ္မီက်မ္း                             စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မွ ၄၃

ေနာက္ေအမာမ္ဂ်ာဖရ္ဆြာဒစ္(.)အေနျဖင့္ လည္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

((အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ေဇနာေယေမာ္ဟ္ေစနဟ္(ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္မိန္႕)က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ဝန္ခံမည္ ။ ၿပီးေနာက္ ျငင္းမည္ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ ႀကိမ္ဒဏ္        သာေပးရေပမည္။ ရဂ်္မ္(ခဲျဖင့္ေပါက္သတ္ဒဏ္)မေပးရေခ်။))

 ၾကည့္- ဝဆာေအလြရွ္ ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၁၈ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၈ ႏွင့္ ၃၁၉

ဤအတြက္ေၾကာင့္ အလြယ္ေလး ၊ၿပီးစလြယ္ေလး မည္သူ တစ္ေယာက္ကိုမွ် ျပစ္မႈ စီရင္မရေခ်။

 

မုသာမဆို တန္ အရွိအတိုင္း၊ အမွန္ အတိုင္း၊မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားခ်က္ ကို အေျဖ ေပးပါ

အစၥလာမ္ႏွင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ရန္သူ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ၊ အေရွ႕တိုင္းသားမ်ား ၊မုတ္ဆိတ္ေတာင္မထားႏိုင္သည့္ မြဖ္သီအတုအေယာင္မ်ားစသည္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိ တို႔ ကိုယ္တိုင္ ၊မိမိတို႔၏ ဇနီးသည္မ်ား ၊ခင္ပြန္းသည္မ်ား ၊(သို႔)မိမိတို႔၏ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ေဇနာ(ခ) ကာေမသု မိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အတိအက် သိရခ်ိန္တြင္ ရဲစခန္း စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္သို႔ တိုင္တန္ျခင္း ၊ တရား စြဲျခင္း မျပဳ ဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနၾကမည္ေလာ?တခ်ဳိ႕ ဆို လွ်င္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အခါ လူသတ္ရန္ပင္ ဝန္ မေလးေတာ့ေခ်။ မိမိတို႔ ႏွင့္မပတ္သက္္သျဖင့္ တရားခံ ၊အျပစ္ဒဏ္ သင့္သူမ်ားဖက္မွာ စာနာ သလိုလို ၊ညာတာသလိုလို လုပ္ေန၊အားေခ်ာင္ ေနၾကေပသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဦးစန္းေအာင္ဆိုသူ အား အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွ ေမးထားရာ ၎အေနျဖင့္ အီရန္၊ရွီအာ ၊အစၥလာမ္အား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားၿပီး လူတတ္လုပ္ထားသည့္ အေျဖ (တု)အတြက္အေျဖမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔၏ ပို႔စ္http://www.mmolama.com/profiles/blogs/6529452:BlogPost:27434

ကၽြန္ေတာ္ထံ တာဝန္သိရွီအာေအမာမ္မီယာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးမွ ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔လာၿပီး ေျဖဆိုေပးရန္တိုက္တြန္း လာသျဖင့္  ေျဖဆို ေပးလိုက္ရပါသည္။

 

---------------------

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*