အျပစ္ဒဏ္ တခ်ဳိ႕ အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း

  • News Code : 358778
  • Source : msm

အျပစ္ဒဏ္ တခ်ဳိ႕ အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း

အေပါ့ (ေသး)ကို သတိမထား ျခင္း ၏ အျပစ္ဒဏ္ ၊ငရဲ

 

ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 

ကဗဲရ္အတြင္း အဇာဗ္ ျပစ္ဒဏ္ ငရဲအမ်ားဆုံးမွာ အေပါ့(ေသး) ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

 

(ဆိုလိုသည္မွာသြာဟာရသ္ေခၚသန္႔ရွင္း စင္ရွယ္မႈ ကို ဂရုမျပဳ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးစလြယ္ ရပ္၍ေသးေပါက္သူမ်ား ၊ ေသးေပါက္ၿပီး ေရမကိုင္တတ္သူမ်ား ၊ ေသခ်ာ အစၥလာမ္ စည္းမ်ဥ္းအရ ေဆးေၾကာမႈမျပဳသူမ်ား၊အထူးသတိျပဳၿပီး  ျပဳျပင္သင့္

ေပသည္။ မိမိ အနာဂတ္တြက္ မလြယ္ မေသြ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ကဗဲရ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အထူး စဥ္းစား သင့္ေပသည္။ )

 

နမာဇ္ အား အေလး မထားသည့္ျခင္း  ၏ အျပစ္ဒဏ္ ၊ငရဲ

 

အဗူဗဆြီးရ္ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဟဇရတ္ အြန္ေမဟမီးဒါ (ေအမာမ္(အ.စ) ၏ၾကင္ယာေတာ္ ) ထံ ဝင္ေရာက္ခစားၿပီး ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) အတြက္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေၾကာင္း ေျပာေလ၏။သခင္မႀကီး အေန ျဖင့္ လည္း ငို ေႂကြးေလရာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ငို ေႂကြးေလ၏။

 

ၿပီးေနာက္သခင္မႀကီးမိန္႔ၾကားေလသည္။

 

အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အ.စ) ၏ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ (ေအမာမ္(အ.စ) ) အနားတြင္ ရွိမည္ဆိုလွ်င္အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကိုေတြ႔ရေပသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္မ်က္လုံးေတာ္ မ်ား ဖြင့္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆြးမ်ဳိးအရင္းအခ်ာမ်ား ကို ေခၚပါေလ။ ကၽြန္မလည္း အားလုံးကို ေခၚေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ေအမာမ္ ဂ်ာအ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) အားလုံး ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

နမာဇ္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သတ္မွတ္သူမ်ား၊ အေလးမထားသူမ်ား ၊ အေရးမေပးသူမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ ရွဖာအတ္(အသနားခံ )လုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

မည္မွ်နမာဇ္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ေပသည္။ အေၾကာင္း မွာ ေအမာမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ အခ်ိန္ ေသးတမ္းစာ အျဖင့္ မိမိကို အခ်စ္ထားသူ ရွီအာမ်ား မိုဟစ္ဗ္ မ်ား ကို  ေဆြးမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ား ကို ေျပာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မိန္႔ၾကား သြားေလ သည္။

 

ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး နမာဇ္ မဖတ္သူမ်ား အထူး သတိျပဳ သင့္ေပသည္။

 

ဂိုစ္လ္ေလ ဂ်နာ ဗသ္ မျပဳ ျခင္း ၏ အျပစ္ဒဏ္ ၊ငရဲ

 

ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

အၾကင္မည္သူမဆို (မိုမင္) ဂိုစ္လ္ေလ ဂ်နာ ဗသ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တမင္သက္သက္ ၊သိလ်က္ႏွင့္ ဆံပင္ တမွ်င္ မွ်ရွိ ေနရာအား မေဆးေၾကာဘဲထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎သူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ သို႔ သြားရေပမည္။

 

အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း အထူး သတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

စဂ်္သာ အတိုအတိုေလး  ျပဳ ျခင္း ၏ အျပစ္ဒဏ္ ၊ငရဲ

 

ရဝီး အေနျဖင့္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ) အေနျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ ၾကားရခဲ့ပါဟုဆိုေလသည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ဗလီ တြင္ဝင္ေရာက္သြား ေလ၏။ထိုဗလီ အတြင္း မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) လည္း ရွိေနေပသည္။၎ပုဂၢိဳလ္ သည္ စဂ်္သာ ျပဳသင့္ သေလာက္မျပဳဘဲ ၊စဂ်္သာတြင္ ဖတ္ရမည့္ အရာမ်ားမဖတ္ဘဲစဂ်္သာအတို၊အတို ေလး ျပဳ ေလ၏။

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) အေနျဖင့္မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလ၏။ ဤ ပုဂၢိဳလ္သည္ က်ီးကန္းကဲ့သုိ႔ ႏႈတ္သီး ထိုးေနေပသည္။အကယ္၍ ဤ ပုဂၢိဳလ္ ေသသြားပါက ဒီးနေန္မိုဟမၼဒ္ဒီ (ဆြ)(ခ) အစၥလာမ္ သာသနာ့ အေပၚ ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္ဘဲအျခားဘာသာအေပၚေသဆုံးျခင္း

 

ျဖစ္ေပသည္။

 

အင္ရွာအလႅာဟ္ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ  မိုမင္တိုင္း စဂ်္သာ ရွည္ရွည္ ျပဳႏိုင္ပါေစ။

 

နမာဇ္ တြင္ ၊ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အမည္ ပါလာသည့္ အခါ သ႐ူးဒ္ မပို႔သ ျခင္း ၏ အျပစ္ဒဏ္ ၊ငရဲ

 

ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

အၾကင္မည္သူ မဆို နမာဇ္ ဝတ္ျပဳမည္ ၊နမာဇ္အတြင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ သ႐ူးဒ္မပို႔သ မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏နမာဇ္သည္ ဂ်ႏၷတ္လမ္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အျခား လမ္း အတြက္ ျဖစ္ေပမည္။

 

ထိုနည္းတူစြာမဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူသည္။အၾကင္မည္သူမဆို၏ေရွ႕ ေမွာက္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေၾကာင္းေျပာဆိုမည္၊ၿပီးေနာက္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ သ႐ူးဒ္မပို႔သ မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ အတြင္းသို႔ သြားရေပမည္။ထိုျပင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္ႏွင့္

ေဝးရေပမည္။ 

ထိုနည္းတူစြာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အၾကင္မည္သူမဆို၏ေရွ႕ ေမွာက္ တြင္ကၽြႏ္ုပ္၏အေၾကာင္းေျပာဆိုမည္၊ၿပီးေနာက္ ၎


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century