အစၥေရး ဆိုက္ယူနစ္ စစ္သားမ်ား အေနျဖင့္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳသူ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူမ်ား ကို တိရစာၲန္ မ်ားကဲ့ သို႔ ဒုကၡေပး ႏိုပ္စက္ ေနပုံ / ဓ

  • News Code : 398374
  • Source : abna

   


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century