မြတ္စ္လင္မ္ လူငယ္ႏွင့္ သတ္က္၀ါေရွာင္ ၾကဥ္မႈ တရား

  • News Code : 402834
  • Source : MSM

လူငယ္ဟုဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ အင္မတန္လြတ္လပ္ေသာအမွားမ်ားစြာကုိုိ အလြယ္တကူျပဳ လုပ္ရန္အခြင့္ အေရးပုိမ်ားေသာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသည္႔လူငယ္မ်ားအားလုံးပါ၀င္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ပုိမုိလြတ္လပ္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိေနၾကသည္။ တုိးတက္ေသာနည္းပညာ မ်ားၾကားတြင္ လြတ္ လပ္မႈသည္ အင္မတန္ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ားၾကားကုိ အလြယ္တကူပုိ႔ေဆာင္ ေပးတတ္သည္႔ အရာ တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့၏။  လြတ္လပ္မႈကုိလူတုိင္းႏွစ္သက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လြတ္လပ္မႈတုိင္းတြင္ စည္းေဘာင္တစ္ခုလုိ အပ္ပါ သည္။ ထုိစည္းမွာ သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈတရားပင္ျဖစ္သည္။ ေလွာင္ခ်ဳိင့္အတြင္းမွေန၍ အျပစ္ က်ဴး လြန္ ရန္ အခြင့္အေရးမရွိသူမ်ား၏သတ္က္၀ါထက္္ လြတ္လပ္မႈမ်ားၾကားတြင္ေနထုိင္ရင္း အျပစ္ က်ဴး လြန္စိတ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ကာ စိတ္႐ုိင္း၏အလုိကုိတားဆီးေနသူမ်ား၏သတ္က္၀ါမွာ ပုိ၍မြန္ျမတ္လွပါ သည္။

အခ်ိန္မေရြးအျပစ္က်ဴးလြန္ႏုိင္ေသာလြတ္လပ္မႈတြင္ သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈတရားကုိ ျပဳလုပ္ ရန္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ထုိခက္ခဲမႈကပင္ ၎သတ္က္၀ါ၏အဆင့္အတန္းကုိသိ ရွိေစႏုိင္ ပါသည္။ အၾကင္သူ၏မ်က္စိမ်ားသည္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားျခင္းခံရလွ်င္ အျခားအရာ၀တၳဳမ်ား ကုိ မၾကည့္မိေစရန္ အလြယ္တကူပင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူ၏မ်က္စိ သည္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ မျမင္ေတြ႔ရဖူးသည့္အတြက္ ျမင္ခ်င္စိတ္လည္းအျပင္းအထန္ျဖစ္ေပၚမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္လြတ္လပ္မႈမ်ားၾကား၌ ေနထုိင္ရသူတစ္ေယာက္သည္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ အ ရာရာကုိေတြ႔ေနရသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္ရန္လက္တစ္လုံးသာေ၀းကြာသည္႔အႏၱရာယ္ၾကား တြင္ မိမိ၏ စိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ အင္မတန္မွခက္ခဲေလ၏။ ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္အတြက္ စြဲလန္းမႈကပုိ ၿပီးႀကီး ထြား ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းကုိပုိမုိႀကိဳးစားရေလ သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မိမိ၏စိတ္႐ုိင္းကုိႏုိင္ေအာင္ခၽြန္းအုပ္ၿပီး သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ပါလွ်င္ ထုိ သတ္က္၀ါ၏အဆင့္အတန္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္ပါးတြင္ မုခ်ဧကန္ျမင့္မားပါလိမ့္မည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွရရွိေသာေအာင္ျမင္မႈသည္ ခ်ဳိၿမိန္ေနသကဲ့သုိ႔ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပစ္ မ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့မႈသည္လည္း ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ခ်ဳိၿမိန္ေနမည္မွာေသခ်ာသည္။

 

လူငယ္မ်ားသည္အနာဂတ္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟုဆုိရျခင္းသည္ လူငယ္ မ်ား၏အဆင့္အတန္းကုိ သိေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အဆင့္ အတန္းကုိနိမ့္က်ေအာင္ မိမိကုိယ္တုိင္ဖန္တီးမိတတ္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ လြတ္လပ္မႈမ်ားၾကား တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့စြာျဖတ္သန္းရင္းမေရရာသည့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတြင္ေမ်ာေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏အဆင့္ အတန္းကုိ ျမင့္တက္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည့္အစား နိမ့္က်မႈတြင္သာေက်နပ္ေနခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္မ်ား သည္ အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္သူမ်ားပင္္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္မရွိေသာသူသည္ မည္ သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ကုိမွ်ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ယေန႔လူငယ္အမ်ားစုသည္ လြတ္လပ္ေသာပင္လယ္ျပင္ႀကီးတြင္ ကူးခတ္ေနရသူမ်ားျဖစ္ သည္။ လူငယ္ မ်ားသည္ သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈတရားကုိရြက္တုိင္တစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား သင့္၏။ သတ္က္၀ါသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၏၀တ္႐ုံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သတ္က္၀ါ၏ေတာက္ပမႈျဖင့္ မိမိ၏ တန္ဖုိး သည္ျမွင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္မႈရရွိရန္အတြက္ ေရွာင္ ၾကဥ္မႈ တရား ကုိလက္ကုိင္ထားၿပီး မိမိစိတ္႐ုိင္းကုိၿငိမ္သက္ေအာင္ႀကိဳးစားေနသည့္လူငယ္တစ္ေယာက္ သည္ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာေသာအခ်ိန္မွသတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္ေနသည့္သူထက္ အဆင့္အတန္း ပုိမုိျမင့္မားေလ၏။ လူငယ္တုိင္း၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈတရားသည္ ေကာင္းမြန္စြာအျမစ္ တြယ္ခဲ့ပါလွ်င္ လူငယ္တုိင္း၏အနာဂတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ရဟ္မသ္မ်ားျပည့္ႏွက္သြားပါလိမ့္ မည္။ မိမိ၏စိတ္ အလုိဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္မႈျပဳရတုိင္းခံရခက္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚဆြဗရ္ျပဳသည္းခံၿပီး အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္ ၏ေက်နပ္မႈကိုေမွ်ာ္ကုိးခဲ့သူအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးကပ္ျခင္းဟူေသာ တံခါးေပါက္ပြင့္ လာခဲ့ပါလွ်င္ နဖူးစာေကာင္းျခင္း၏အလင္းေရာင္သည္္ ႏွလုံးသား၏မဲေမွာင္မႈကုိ ပ ေပ်ာက္သြားေစ ပါလိမ့္မည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈရရွိေစသည့္ အေၾကာင္းခံမ်ားတြင္ သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိစားသုံးေသာအစားအစာမ်ားတြင္လည္း သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈသည္ အထူူးလုိအပ္ပါ သည္။ လည္ ေခ်ာင္းအတြင္းမွအစာအိမ္အတြင္းသုိ႔ စီး၀င္သြားေသာ အစားအစာသည္ ဟရာမ္အစား အစာျဖစ္ေန ခဲ့ပါလွ်င္ ႏွလုံးသားသည္ ထုိဟရာမ္၏အေငြ႔အသက္ေၾကာင့္ မဲေမွာင္သြားပါလိမ့္မည္။

 

ႏွလုံးသားမဲေမွာင္ျခင္းသည္ အျပစ္ဂုိနာဟ္မ်ားက်ဴးလြန္မိရန္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိတြန္းအား ေပၚတြင္႐ႈိင္န္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ လမ္းမွားကုိဆြဲေခၚရန္အသင့္ရွိေနခဲ့၏။ မိမိရွာေဖြရရွိ ေသာ ႐ုိဇီ ရိ ကၡာသည္ ဟရာမ္မွေရွာင္ၾကဥ္ကာ ဟလာဟ္႐ုိဇီကုိ ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္မည့္ ႐ုိဇီရိကၡာျဖစ္ရန္အထူး လုိအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မိမိ၏႐ုိဇီရိကၡာသည္ဟရာမ္ျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္လည္း ႀကိဳးစား ကာ သန္႔ျပန္႔ေသာဟလာဟ္႐ုိဇီကုိ မက္ေမာရွာေဖြခဲ့ေသာ္ အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အ လႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိစိတ္တြင္းမွ ရည္းစူးခ်က္အတုိင္း ဟလာဟ္႐ုိဇီမ်ားကုိေပးသနားေတာ္မူပါ လိမ့္မည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အတြင္းကုိသိေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ မိမိစိတ္တြင္းမွ လုိလားေန ေသာအရာကုိသာ ရရွိတတ္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔၏႐ုိဇီရိကၡာမ်ားကုိစစ္ေဆးကာ ဟရာမ္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ဤသည္ မိမိအစာအိမ္ကုိသန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အစားအ ေသာက္ တြင္ထားရွိရမည့္ သတ္က္၀ါတရားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

ထုိ႔အတူမ်က္စိႏွင့္ႏႈတ္လွ်ာတြင္လည္း သတ္က္၀ါေရွာင္ၾကဥ္မႈတရား၏တံခါးရြက္ကုိတပ္ဆင္ ရန္အေရး ႀကီးပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မ်က္စိ၏သတ္က္၀ါကုိျပဳလုပ္ရန္မ်က္လႊာကုိျပဳလုပ္ ေပးထား ပါသည္။ အက်င့္စာရိတၱကုိပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္အရားမ်ားေရွ႕တြင္ မိမိမ်က္လႊာကုိ ေအာက္သုိ႔ ခ်ထား လုိက္ျခင္းသည္ လုံၿခံဳမႈ၏ဒုိင္းကုိတပ္ဆင္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏မ်က္လႊာသည္ ထုိအ ေျခအေနကုိေရာက္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ လမ္းမွားကုိဆြဲေခၚမည့္႐ႈိင္န္တြာန္မိစၦာေကာင္ကုိမုခ်ဧကန္အႏုိင္ယူ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ မ်က္စိသည္ စိတ္၏တံခါးေပါက္လည္းျဖစ္၏။ မ်က္စိသည္ အသံမရွိေသာစကားလုံး ေပါင္းမ်ားစြာေျပာႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

 

လြတ္လပ္မႈတြင္ေနထုိင္ရေသာလူငယ္မ်ားသည္ ထုိစကားလုံးေပါင္းမ်ားစြာေျပာႏုိင္သည့္ မ်က္စိကုိ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ရန္မွာ အလြန္မလြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လြယ္ကူစြာမ်က္၀န္းမွတဆင့္ စကားေပါင္းမ်ားစြာေျပာဆုိျခင္းကုိ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ကာ အလႅာဟ္အရွင္


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century