စလ္ဖီ(ခ)ဝဟာဘီ မ်ား ၏ ကလ္မာေယပါးက္ ကို ေစာ္ကားပုံ

  • News Code : 497813
  • Source : ABNA
Brief


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century