သဝါစိုလ္္ (توسّل ) အစၥလာမ္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌

  • News Code : 724734
  • Source : ABNA
Brief

သဝါစိုလ္္ (توسّل ) အစၥလာမ္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ မွတ္ သားႏိုင္ပါတယ္။

သဝါစိုလ္္ (توسّل )  အစၥလာမ္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌


က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ပါသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာအာယတ္ေတာ္ႏွင့္ညီေသာ၊အစၥလာမ္အကီသာႏွင့္မဆန္႔က်င္ေသာသဝါစိုလ္မွန္သမွ်သည္မွန္ကန္ေပသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္လိုအပ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။  تواترသို႔  تواتر  အဆင့္နီးပါးေရာက္သည္အထိ ရီဝါယတ္ေတာ္ အမ်ားအျပား သဝါစိုလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ပါရွိေပသည္။
ေျမာက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)သည္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ပက္သက္၍ပါရွိေပသည္။ထိုသဝါစိုလ္မ်ား သည္လည္း

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားမီး႐ွဴးမသန္႔ စင္ခင္၊မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္၊ဘဝ၌ပရိတ္နိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ႏွင့္ပက္သက္ေနေပသည္။
အခ့်ိဳရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အျပင္အ ျခားသာသနာအႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထားပါသည္။
ဆက္လက္၍ ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသည္အခ့်ိဳသည္ ဒိုအာပံုစံ၊ အခ့်ိဳသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံရွာဖာအတ္သ္ေတာင္းခံ ျခင္းသဏၭာန္၊

အခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကတိေတာ္အား အလႅာဟ္ထံဝဇီလာျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္သဝါစိုလ္၏အမ်ိဳးအစား မ်ားအားလံုးကိုဤရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ေတြ႔ရွိရေပမည္။ဝဟာဘီမ်ား၏အ ေၾကာင္းျပခ်က္တိုင္္းအတြက္ လမ္းပိတ္သြားေပမည္။
ယခုဤရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားမွအခ့်ိဳကိုတင္ျပပါမည္။ဂ႐ုျပဳေစလိုပါသည္။
၁။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအာဒမ္(အ.စ)အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ) အားဝဇီလာျပဳခဲ့ ျခင္းသဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

မေမြး ခင္အလ်င္ကျဖစ္ေပသည္။ حاكمအေန ျဖင့္မိမိက်မ္း مستدرك ၌ဟဒီးစ္ပါရဂူ အုပ္စုတစ္စုထံမွတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ဟဇရတ္(သ)အာဒမ္(အ.စ)အေနျဖင့္သဲရ္ေက ေအာင္လာ-(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌အျပစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္းနဘီအတြက္မသင့္တင့္မ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအလုပ္) ျပဳမိခ်ိန္၌အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံဒိုအာ ေတာင္းဆိုသည္မွာ-                       
اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد لَمّا غَفَرْتَ لِى! يَا رَبِّ
((အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအားမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဟက္ဝါစတာ ျဖင့္ခြင့္လြတ္ပလပ္ ေတာ္မူပါ။))
အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ျပန္လည္အမိန္႔ေပးသည္မွာ-
((အသင္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ကိုဘယ္လိုသိပါသနည္း ယခုအထိ၎အားမဖန္ဆင္း ရေသးေပ။))
အာဒမ္(အ.စ)ျပန္လည္ေလ်ာက္တင္သည္မွာ-
 ((အို!ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္သခင္!အျဖစ္အပ်က္ကဤကဲ့သို႔ျဖစ္ ပါသည္။အသင္အေန ျဖင့္ကၽြႏု္ပ္အား ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ၿပီးေနာက္ကၽြႏ္ုပ္

ခႏၶာကိုယ္ထဲ ႐ူရ္ဝိညာဥ္ကို မုတ္သြင္း၏။ကၽြန္ ေတာ္အေနျဖင့္ဦးေခါင္းကို ေထာင္ေမာ့ၾကည့္ရာအရ္ရွ္ေတာ္၏တိုင္မ်ား၌ေရးသားထားေသာဝါက်ကို ေတြ႔ရပါသည္။                                        
لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله
ဤဝါက်ကိုၾကည့္ၿပီးအသင္သည္မိမိအရမ္းခ်စ္ရဆံုးေသာသူ၏အ မည္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)မွလြဲ၍အျခားအ မည္မ်ားကိုမိမိအမည္ႏွင့္အတူတြဲထားမည္မဟုတ္

သည့္အခ်က္ကိုသေဘာေပါက္မိပါသည္။))
အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ဟဇရတ္သ္အာဒမ္(အ.စ)အားမိန္႔ ေတာ္မူသည္မွာ-အသင္ အာဒမ္(အ.စ)အမွန္အတိုင္းေျပာေပသည္။
انه لااَحَبُّ الخلق إلىّ   ၎မိုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ကၽြႏ္ုပ္၏အဖန္ဆင္းခံမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ရဆုံး သူျဖစ္ေပသည္။
ادعونى بحقّه فقد غفرت لك
   ((မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဟက္ကဝဆာတာေပးၿပီးငါထံေတာင္းဆိုပါက၎အားခြင့္ လြတ္ပလပ္ေတာ္မူ မည္။ ))
  
၂။အျခားဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွာဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)အေန ျဖင့္ဟဇရတ္သ္ရစူေလခို ဒါ(ဆြ)၏ကေလးဘဝတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)ႏွင့္

သဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းျပဆိုေသာဟဒီးစ္ျဖစ္ ပါသည္။ဟဒီးစ္၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။
ابن عساكر အေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္ فتح البارى၌တင္ျပထားသည္မွာ-မကၠာေရႊၿမိဳ့ ေတာ္တြင္ကပ္ ဆိုက္သည့္အခါကို႐ိုင္ရွ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)ထံ

ေရာက္လာၾကၿပီး လြင္ ျပင္အားလံုး (ႏိုင္ငံတြင္းေဒသအားလံုး)ေျခာက္ေသြ႔သြားေလသည္။ကပ္ဆိုက္လာသည္ျဖစ္ သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားၿပီး

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ မိုးရြာသြန္းရန္အတြက္ ဒိုအာ ေတာင္းၾကမည္ဟုေျပာဆိုၾကေလ၏။
ဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)သည္ကေလးငယ္(တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ))ႏွင့္အတူ ဒိုအာေတာင္းရန္ထြက္ေလ၏။ထိုကေလးငယ္၏ မ်က္ႏွာသည္ထြန္းလင္းေတာက္ပေနပါသည္။က ေလးအားခ်ီကာကအ္ဗာ  ေက်ာင္းေတာ္ကိုေက်ာျပဳၿပီးဤကေလးငယ္(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)) အားသဝါစိုလ္ျပဳ၍ေတာင္းေလ၏။ထိုအခ်ိန္၌မိုးတိမ္မ်ားမရွိရာမွ၊မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းကာမိုးရြာသြန္း ေလ၏။မည္မွ်ပင္ရြာသြန္းသည္ဆိုလွ်င္လြင္ထီးေခါင္ျပင ္

မ်ားသည္စိမ္းလန္းစိုျပည္သြားေလ၏။
ဟဇရတ္သ္အဘူသြာလစ္ပ္(အ.စ)သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခ်ီး မြမ္းေထာပနာျပဳ ေသာအေနျဖင့္ကဗ်ာကိုရြတ္ဆိုသည္မွာ-    
                
ثمال اليتامى عصمة للأرامل *** و أبيض يستسقى الغمام بوجهه

အဓိပၸါယ္မွာ-ထြန္းလင္းေတာက္ပ၊က်က္သေရရွိေသာမ်က္ႏွာေတာ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မ်က္ ႏွာေတာ္)အတြက္ေၾကာင့္မိုးရြာသြန္းေနပါသည္။အဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္မုဆိုးမမ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳအားကိုး၊အားထားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။  

၃။မ်က္မျမင္တစ္ဦးအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္မ်က္မျမင္တစ္ဦး သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) အားခစားၿပီးေနာက္မ်က္စိျပန္ျမင္လာ

ေၾကာင္းစဟီးေသရ္ေမဇီး၊စိုနန္အဗ္ေနမာဂ်္၊မြတ္စနက္ဒ္အဟ္မဒ္ ႏွင့္အျခားက်မ္း မ်ား၌ပါရွိေပသည္။
ဤဟဒီးစ္ေတာ္သည္အေထာက္အထားက်မ္းဂန္မ်ားအရအေရး ႀကီးေသာဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေပသည္။
ဟဒီးစ္ေတာ္မွာ-ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။
မ်က္မျမင္တစ္ဦးသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခစားလာၿပီး၊အို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကၽြန္ေတာ္ရဲ့မ်က္စိအားသက္သာေကာင္းမြန္

ေစၿပီး၊ျပန္ျမင္လာေစရန္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ ဝယ္ေတာင္းဆို ေပးေတာ္မူပါဟုေလ်ာက္ထားေလ၏။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-အကယ္၍ဒိုအာ ေတာင္းဆိုေပးပါမည္။မ်က္စိမ ျမင္ရသည့္အတြက္

သည္းခံရမည္ဆိုလွ်င္လည္း သည္းခံပါေလ။ဤသည္းခံမႈသည္ အသင္အတြက္ပို ေကာင္းေပမည္။ (၎အားမ်က္စိမျမင္ျခင္းသည္

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္မွေကာင္းျမတ္သည့္စီစဥ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ ေပသည္။)
သို႔ေသာ္လည္းပဲထိုသူအေနျဖင့္ထပ္၍ရွာဖာျဖစ္ဖို႔အတြက္ထပ္ ေတာင္းေလ၏။တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ထိုမ်က္မျမင္အားဝိုဇူျပည့္

ျပည့္စံုစံုျပဳၿပီး(၂)ရကအတ္နမာဇ္ဖတ္ရန္အမိန္႔ေပးေလ ၏။နမာဇ္ၿပီးဆံုးလွ်င္ဤ ဒိုအာကိုဖတ္ရန္မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။
بنبيك محمّد نبى الرحمة يا محمّد إنّى أتوجّه بك اللّهم إنّى اسئَلُكَ و أتوجّه إليك
شَفِّعه فىَّ إلى ربّى فى حاجتى لتُقضى، اللهم
((အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အသင္ထံကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေတာင္းခံအပ္ပါသည္။အသင္ထံအသင္၏ ရဟ္မသ္ေပးေတာ္မူေသာနဘီဟဇရတ္သ္

မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ဝဇီလာျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏။
အို!ဟဇရတ္သ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္၏ဝဇီလာျပဳၿပီး မိမိ လိုအင္ဆႏၵအား ျပည့္ဝေစရန္အတြက္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ ေတာင္းဆိုပါ၏။
အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၎အား(မိုဟမၼဒ္(ဆြ))ကၽြႏ္ုပ္၏ရွာဖီးအ္ (အသနားခံေလ်ာက္ေပး သူ)အျဖစ္လက္ခံေတာ္မူပါ။))
၎မ်က္မျမင္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အမိန္႔အတိုင္းဝိုဇူျပဳ၍နမာဇ္ (၂) ရကအတ္ဖတ္ၿပီး ဒိုအာေတာင္းခံေလ၏။
ဤဟဒီးစ္ေတာ္၏ရဝီး(ရီဝါယတ္ေတာ္တင္ျပသူ)အြစ္မန္းဗင္အိုမိုင္းရ္အေနျဖင့္တင္ျပသည္မွာ-ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ထိုေနရာ၌ထိုင္ဝိုင္းတြင္ရွိ ခဲ့ပါသည္။အခ်ိန္သိပ္မၾကာခင္ေလးအတြင္း၎မ်က္မ ျမင္သည္မ်က္စိျပန္ ျမင္လာေလ၏။စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္သည္ကားဤဟဒီးစ္ေတာ္ႏွင့္ပက္သက္၍

ေျမာက္မ်ားစြာေသာစြန္နီသာသနာပညာရွင္အႀကီးအကဲမ်ားအေန ျဖင့္မွန္ကန္ေသာဟဒီးစ္ေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္းေထာက္ခံထားေလ၏။ေသရ္မီးဇီးအေနျဖင့္

ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားမွန္ကန္ေၾကာင္းဆိုထားေလ ၏။အဗ္ေနဟဂ်ာအေနျဖင့္လည္းမွန္ကန္သည္ဟုဆိုထားေလ၏။ရဖာအီးအေနျဖင့္လည္းဤဟဒီးစ္ ေတာ္ အားမွန္ကန္မႈႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမႈ၌သံသယမရွိေၾကာင္းဆိုထား ေလ၏။


၄။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖါက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္၎အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီအိုလမာမ်ားအထဲမွဒါရဝီးအမည္ရွိ အာလင္ပညာရွင္တစ္ပါး အေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္စိုနန္ႏိုဒါေရမီး(سنن دارمى)၌                                                                      
ما حكم الله تعالى نبيه(صلى الله عليه وآله) بعد موته باب
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ-
မဒီနာေရႊၿမိဳ့ေတာ္၌ကပ္အႀကီးအက်ယ္ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါအုပ္စုတစ္စုသည္ကပ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဟဇရတ္သ္အာေအရွာထံခ်ဥ္းကပ္တင္ျပရာ-

ဟဇရတ္သ္အာေအရွာသည္ အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ-
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဂူဘိမာန္ဆီသြားၿပီးဂူဘိမာန္၏ ေခါင္းမိုးကိုအေပါက္ျပဳလုပ္ၿပီးအ ေျဖေစာင့္ေမွ်ာ္ပါေလ။၎တို႔အေနျဖင့္ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ေလ

ရာမိုးအရမ္းရြာသြန္းေလရာလြင္ထီးေခါင္ ျပင္မ်ားစိမ္းလန္းစိုျပည္ၿပီးပိန္ ေသးေနေသာကုလားအုတ္မ်ားဝၿဖိဳးလာေလ၏။


၅။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဦးရီးေတာ္အဘာစ္(ရ.သြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း

ဘုခါရီအေနျဖင့္မိမိ၏စဟီဘုခါရီ၌တင္ျပထားသည္မွာ-အိုမာရ္ဗင္ခါသာပ္(ဒုတိယခလီဖြာသည္ မဒီနာၿမိဳ့ေတာ္၌ကပ္ဆိုက္လာခ်ိန္တြင္ ဟဇရတ္သ္အဘာစ္ ဗင္အဗ္ဒြလ္ မိုသာလစ္ပ္အားဝဇီလာျပဳၿပီး ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္းဒိုအာေတာင္းခံေလ၏။
                  
نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا اللّهم إنّا كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا وتسقينا و إنّا
                                                                                 
((အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားဝဇီလာ ျပဳခ်ိန္တိုင္းမိုးရြာသြန္းေလ၏။ယခုတမန္ေတာ္

ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဦးရီးေတာ္အားဝဇီလာျပဳပါ၏။မိုးရြာသြန္း ေပးသနားေတာ္မူပါဟုဒိုအာေတာင္းဆိုေလ၏။))
ရဝီးတင္ျပသည္မွာ-ဒိုအာၿပီးေနာက္မိုးအျပင္းအထန္ရြာသြန္းေလ၏။


၆။ေအမာမ္ရွာေဖအီအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း
အဗ္ေနဟဂ်ရ္မကၠီအေနျဖင့္မိမိ၏စာအုပ္စာဝါေအက္(صواعق )၌ ေအမာမ္ရွာဖီအေနျဖင့္ အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳခဲ့ေသာနာမည္

ႀကီးကဗ်ာကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထား၏။

آل النبى ذريعتى *** و هم اليه وسيلتى
ارجوا بهم اعطى غداً *** بيد اليمين صحيفتى
 ((တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)သည္ကၽြန္ေတာ္အတြက္

ဝဇီလာ ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ထံေတာ္ဝယ္ကၽြန္ေတာ္နီးကပ္မႈရရွိဖို႔အတြက္အ ေၾကာင္းအရာဝဇီလာျဖစ္ေပသည္။
ေကယာမတ္ေန႔၌၎တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳရန္ကၽြန္ေတာ္၏ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာနာေမအအ္မာလ္ (نامه اعمال )အားကၽြန္ေတာ္၏ညာဖက္၌အလႅာဟ္ဟို

အရွင္ျမတ္သည္ေပးအပ္ေတာ္မူမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ၏။))
ဤဟဒီးစ္ေတာ္အား رفاعى (ရဖာအီး)အေနျဖင့္မိမိစာအုပ္       التوصّل إلى حقيقة التوسّل كتاب   ၌ေဖၚျပေရးသားထားေပသည္။  
သို႔ေသာ္ဤစာအုပ္ေရးသူ رفاعى သည္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္စီစစ္သူ၊

သုေတသီျပဳၿပီးတင္ျပသူျဖစ္ေပသည္။၎အေန ျဖင့္စြန္နီပညာရွင္မ်ား၏အကုိးအကားက်မ္းစာအုပ္အ သီးသီးမွသဝါစိုလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ဟဒီးစ္ေတာ္

၂၆ခုကိုတင္ျပခဲ့ၿပီးအခ့်ိဳဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအားပယ္ ဖ်က္ခဲ့ ေလ၏။သို႔ေသာ္အခ့်ိဳဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအားဟဒီးစ္ပညာအရသဝါသိုရ္ (تواتر) အထိအဆင့္ေရာက္ရွိ ေနၿပီးေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီက်မ္းဂန္မ်ား၌ပါရွိ ေနသျဖင့္မပယ္ဖ်က္ဘဲလက္ခံထားေပသည္။
ကၽြန္ေတာ္(အာယာသြလႅာဟ္ရွီရာဇီး)အေနျဖင့္၎လက္ခံေသာဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားထဲမွအခ့်ိဳကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး

======================================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century