အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္ မ်ားထံမွအကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း

  • News Code : 728067
  • Source : ABNA
အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားထံမွအကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား အသိဥာဏ္ ဆင္ျခင္တုံတရား တို႔ျဖင့္ စိစစ္ ႏိုင္ပါတယ္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္ မ်ားထံမွအကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း
(သဝါစိုလ္လုပ္ျခင္း)
သဝါစိုလ္ توسّل က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္အသိဥာဏ္၊ဆင္ျခင္တံု တရားအျမင္၌႐ုပ္နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကုိေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ ေတာ္၌သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥႏွင့္ဝဟာဘီမ်ား၊မြတ္စလင္မ်ားအၾကားအကြဲအလြဲ ဆံုးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ဝဟာဘီမ်ား၏ခံယူခ်က္သည္ကားေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မ်ား ျဖင့္(အလႅာဟ္ထံေတာင္းခံ ရန္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ျပႆနာမရွိေပ။သို႔ေသာ္  اولياء الله

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အခ်စ္ေတာ္ မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း ကိုခြင့္မရွိသည့္အျပင္ေရွးက္ شرك ၏အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ေပေၾကာင္းခံယူ ထားေပသည္။သို႔ေသာ္ကမာၻမြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုခံယူထား

ၾကသည္။ေ႔ရွ၌အက်ယ္ရွင္းျပပါမည္။
ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ေရွးက္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထူေသာအေနျဖင့္အသံုးျပဳေသာ အခ့်ိဳအာ ယတ္ေတာ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပ သည္။
                        لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ   
အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္အမွန္တကယ္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္မိုရွ္ေရက္မ်ား၏ဘုရားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ျဖစ္ေပသည္။ထိုဘုရားမ်ား၌

ေကာင္းကင္တမန္ ေတာ္မ်ားလည္းပါဝင္ေပသည္။
ဂ်ေဟလီယဘ္ေခတ္ကမိုရွ္ေရက္မ်ားေျပာၾကားသည္မွာ-
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၎အရာမ်ားကိုခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္နီးကပ္မႈရွိရန္ အတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေလ၏။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ဤစကားအားေရွးရ္က္ဟုဆိုထား ေလ၏။
ေနာက္အာယတ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ကား-
                              فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً     
“မည္သူကိုမွ်အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူတူမတမ္းတပါေလႏွင့္။”
အျခားအာယတ္ေတာ္တစ္ပါး၌မိန္႔ထားသည္မွာ-
                   دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ    
“ထိုသူမ်ားသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပအျခားသူမ်ားကိုတမ္းတၾကေလ၏။ ထို(တမ္းတခံရသူမ်ား) သည္၊မည္သည္အခက္အခဲကိုမွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္

မဟုတ္ေခ်။”
ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ဤအာယတ္ေတာ္မ်ားသည္သဝါစိုလ္၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အခ်စ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ

အာယတ္ေတာ္မ်ားဟုထင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အ ျခားတစ္ဖက္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ ဘဝတြင္ ရီဝါယတ္ေတာ္အရ သဝါစိုလ္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း

လက္ခံလိုက္မည္ ဆိုလွ်င္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဝဖသ္ပရိတ္ နိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ သဝါစိုလ္ခြင့္ျပဳရွိေသးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာမည္

သည့္အေထာက္အထားမွ် ကၽြႏု္ပ္(ဝဟာဘီ(ခ)စလာဖီး) တို႔ထံ၌မရွိေခ်။
ဤအခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္၎တို႔၏သက္ေသျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေပ၏။ သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္ကား၊ဝဟာဘီမ်ား

အေနျဖင့္ဤကဲ့သို႔အေျခအျမစ္မရွိ၊အေထာက္အထားမခိုင္လံု ေသာ၊အကီးဒါမ်ားေၾကာင့္

ေျမာက္မ်ား စြာေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို မိုရွ္ေရက္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၎တို႔၏ အသက္၊ စည္းစိမ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ဟုခံယူကာ၊ေျမာက္မ်ားစြာ

ေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ေသြးကိုေျမ ၌က်ေစခဲ့ၿပီးစည္းစိမ္ေျမာက္မ်ားစြာကိုမတရားလုယူကာသံုးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။
ဤေနရာအထိကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဝဟာဘီတို႔၏ အကီသာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးသိရွိထားလွ်င္ ေကာင္းမည္ျဖစ္၍ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီးမူရင္း ေခါင္း စဥ္  توسّل 

ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ၿပီး အေျဖထုတ္ တင္ျပပါမည္။
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္သဝါစိုလ္အားအဘိဓာန္အဓိပၸါယ္ေကာက္ၿပီး ေနာက္အာယတ္ေတာ္ႏွင့္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ေဖၚျပထားေသာအဓိပၸါယ္ မ်ားကိုတင္ျပပါမည္။                       
“သဝါစိုလ္”အဘိဓာန္၌ဝဇီလာအမွီသဟဲေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးဝဇီလာဆို သည္မွာလူသားအား အျခားတစ္ဦးႏွင့္နီးစပ္ေအာင္လုပ္ျခင္းကိုဆိုလိုပါ သည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ

အဘိဓာန္ لسان العرب ၌ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပ ထားပါသည္။
     به إلى الغير الوسيلة ما يتقرّب عملا تقرّب به إليه و الله وسيلةً إذا عَمِل وصَّلَ إلى  
((အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္ေစရန္ အမွီသဟဲ၊ဝဇီလာ၊သတ္မွတ္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ဝဇီ လာဟုဆိုရာ၌လည္းလူသားအားအလႅာဟ္အရွင္

ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္ေအာင္ျပဳ၍လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကိုေခၚဆိုပါသည္။))
ဝဇီလာဆိုသည္မွာလူသားအေနျဖင့္၎၏အကူအညီျဖင့္အျခားသူႏွင့္နီးစပ္မႈရယူျခင္းကိုေခၚပါသည္။အဘိဓာန္စာအုပ္  مصباح اللغة ပါရွိသည္မွာ-
الشىء و الجمع الوسائل الوسيلة ما يتقرّب به إلى
((ဝဇီလာဆိုသည္မွာ-လူသားအေနျဖင့္၎၏အကူအညီျဖင့္အျခားအရာ(သို႔)  အျခားနီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈရ ယူျခင္းကိုေခၚဆိုပါသည္။))

ဝဇီလာ(وسيله)၏အမ်ားကိန္းသည္  وسائل (ဝစာေအလ္)ျဖစ္ပါသည္။
مقاييس اللغة  အဘိဓာန္၌ပါရွိသည္မွာ-
                                  الرغبة و الطلب الوسيلة   
ဝဇီလာဆိုသည္မွာ- ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစမႈႏွင့္လိုလားေတာင့္တမႈဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ဝဇီလာနီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈအတြက္ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး၊၎၏အကူအညီေဖးမမႈျဖင့္အျခားတစ္ခုႏွင့္နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာအရာဟု အဓိပၸါယ္ရေပသည္။
ဝဇီလာ၏အနက္အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႔နက္နဲေပသည္။ဝဇီလာႏွင့္ပက္သက္ ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာၾကပါမည္။                                             

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ဝဇီလာအားအာယတ္ေတာ္ႏွစ္ပါး၌သံုးထားပါသည္။ပထမေနရာ သည္ကား-စူရာဟ္မာေအဒါအာယတ္အမွတ္ ၃၅ ျဖစ္ပါ သည္။   
                                                                                                   
تُفْلِحُون سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِى وَابْتَغُوا إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ

ဤအာယတ္ေတာ္သည္အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူအားလံုးကိုမိန္႔ဆိုထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤအာယတ္ေတာ္၌ အမိန္႔ (၃)ခု ေပးထားေပသည္။ပထမအမိန္႔သည္ သကၠဝါျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အမိန္႔သည္ကားဝဇီလာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ထိုဝဇီလာ

သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈကိုျပဳေပးေသာ အရာျဖစ္ရေပမည္။တတိယအမိန္႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္း၌ေဂ်ဟဒ္ ျဖစ္ေပသည္။ဤ(၃)ခု၏ရလဒ္သည္ေနာက္ဆံုးအာယတ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ لَعَلَّكُمْ    تُفْلِحُونَ  အသင္တို႔ေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူးၾကေလဟုျဖစ္ေပ၏။
ဒုတိယေနရာသည္ကား-စူရာဟ္အစ္ရာအ္(စူရာဟ္ဗနီးအစၥရာအီး) အာယတ္အမွတ္ ၅၇ ျဖစ္ပါ သည္။ဆိုလိုခ်က္ကိုသိရန္အတြက္အာယတ္အမွတ္ ၅၆ ကို

ေလ့လာဖို႔လိုအပ္ေပသည္။အာယတ္ ၅၆ ၌ မိန္႔ထားသည္မွာ-   
                                                                                                         
تَحْوِيلا عَنكُمْ وَلاَ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلِ

“အို!တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၎တို႔အားအသင္အေနျဖင့္ေျပာ ၾကားပါေလ။၎တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပအလႅာဟ္ဟုထင္ၿပီးတမ္းတေသာ

သူမ်ားသည္အမွန္တကယ္အသင္တို႔၏ မည္သည့္အခက္အခဲကိုမွ်ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ထို႔အျပင္မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ ေပၚ

လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။”
      قُلِ ادْعُوا الَّذِين  ဆိုသည့္ဝါက်ကိုဂ႐ုျပဳျခင္းျဖင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု ၊ထိုကဲ့သို႔ ေသာအရာမ်ားကို မိန္႔ထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား- الَّذِين 

သံုးျခင္းျဖင့္အသိဥာဏ္ရွိသူမ်ားကိုသာဆိုလို သည္။တနည္းဆိုရလွ်င္၎တို႔အေန ျဖင့္ကိုးကြယ္ၾကေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)

အီဆာ(အ.စ)ကိုဆိုလိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အုပ္စုတစ္စုအေနျဖင့္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)အားအလႅာဟ္အ ျဖစ္ကိုးကြယ္ၾကေပသည္။
ဤအာယတ္ေတာ္အရေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ေစ(သို႔)ဟဇရတ္ (သ)အီဆာ(အ.စ)ျဖစ္ေစ၊ အသင္တို႔၏အခက္အခဲမ်ားကိုမေျဖရွင္းေပႏိုင္ဟုဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။ေနာက္ဆက္တြဲပါရွိသည္မွာ-        
                                                                                                  
إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ يَبْتَغُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
ထိုသူမ်ားသည္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား(သို႔)ဟဇရတ္(သ)အီဆာ(အ.စ)ကိုယ္တိုင္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံတြင္ကိုယ္တိုင္ေတာင္းခံ

သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈရရွိရန္ဝဇီလာရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။                                         
ထိုဝဇီလာသည္  أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ဝဇီလာတိုင္းထက္နီးကပ္မႈ၊နီးစပ္မႈကို ပို၍ျပဳႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ ေပသည္။ထိုအရာသည္ကား وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏

ရဟ္မသ္အားေမွ်ာ္ကိုးျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ထုိ႔အျပင္وَيَخَافُونَ عَذَابَه   အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အျပစ္ဒဏ္၊အဇပ္ေၾကာက္ဖို႔တိုက္တြန္း ေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။
အေၾကာင္းသည္ကား   مَحْذُوراً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ   ၏မုခ်ဧကန္ အသင္တို႔အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏အျပစ္ဒဏ္၊အဇပ္သည္လူတိုင္းေၾကာက္ လန္႔ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။
ဝဟာဘီမ်ား၏အႀကီးမားဆံုးမွားယြင္းမႈသည္ကား-အလႅာဟ္အ ခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳ ျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္ကိုအဓိပၸာယ္မွားေကာက္ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။၎တို႔အေနျဖင့္

အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္  اولياءالله ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳ ျခင္းကို  كاشف الضر (အဓိပၸါယ္မွာအခက္အခဲမ်ား၊ေသာကဒုကၡမ်ား ကိုဖယ္ ရွားေပးႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္တိုက္႐ိုက္အလုပ္မ်ား

အားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ သည္ဟုဆိုလုိ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)ထင္ေနၾကေပသည္။
အမွန္တကယ္သဝါစိုလ္၏ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္သည္ဤကဲ့သို႔မ ဟုတ္ေခ်။ဝဟာဘီမ်ားအေန ျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအေထာက္အ ထားသက္ေသအျဖစ္တင္ျပေသာ

အာယတ္သည္ခဝပ္ ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အာယတ္ျဖစ္၏။မည္သည့္ (မြတ္စလင္)မွ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟုသတ္မွတ္၍ေအဘာဒသ္မျပဳၾကေခ်။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳသည့္အခါတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားဦးခ်ကိုးကြယ္ၾကပါလား?                                                                                                                                                                                                                                               
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္တုိက္႐ိုက္ေသာက၊ဒုကၡမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္ဟုခံယူ ထားပါသေလာ?
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွဖိတ္ေခၚအမိန္႔ေပးထားေသာဝဇီလာဆိုသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာအရာကိုဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာဤပုဂၢိဳလ္မ်ား (اولياءالله)အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္ရွာ ဖာအတ္(အသနားခံေပးရန္) ျပဳေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ဤအေၾကာင္းကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ရွာဖာ အတ္အခန္းက႑၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ေပသည္။
*အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးအေနျဖင့္ရွာဖာအတ္အမည္ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္သီကံုးထား ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ*
အမွန္တကယ္ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ရွာဖာအတ္ႏွင့္သဝါစိုလ္၏အဓိပၸါယ္မ်ားသည္အတူတူပင္တည္း။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌

သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအာယတ္ေတာ္ႏွစ္ပါးသာပါရွိၿပီးရွာ ဖာအတ္ႏွင့္ပက္ သက္၍အေျမာက္အမ်ားပါရွိေပသည္။မွတ္ေသားစရာအခ်က္သည္ကားစူ

ရာဟ္ေယ မာေအဒါအာယတ္ေတာ္၅၇၌ပါရွိေသာ أقرب أيّهم ဝါက်ျဖစ္ပါ သည္။ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဟဇရတ္(သ) အီဆာ(အ.စ) တို႔သည္လည္းပဲ

မိမိတို႔အတြက္ ဝဇီလာေရြးခဲ့ၾကပါသည္။ဝဇီလာသည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျပဳေသာအရာျဖစ္၏။ هم အမ်ားကိန္း၊သက္ရွိအတြက္၊နာမ္စား

ကိုသံုးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္ႏွင့္သူေတာ္ စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီး

သထက္နီးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။
မည္သို႔ဆိုေစေဆြးေႏြးမႈအစ၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းဆို သည္မွာအဘယ္နည္း?ဆိုလိုသည္ကိုသိဖို႔လိုအပ္ ေပသည္။

ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းေအဘာဒသ္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုပါသလား?လံုးဝမဟုတ္ေခ်။
ေဘးဒုကၡ၊ေသာကမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္ဟုခံယူ ထားပါသေလာ?လံုးဝမဟုတ္ ေခ်။
၎တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္မိမိအားဝဇီ လာျပဳသူမ်ားအတြက္ရွာဖာ အတ္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဥပမာ ေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္

လူႀကီးသူေကာင္း တစ္ ေယာက္ဆီသြားေတြ႔လို သည့္အခါလူႀကီးသည္ကၽြန္ေတာ္အားမသိသည့္ သျဖင့္ထိုလူႀကီး၏လက္ ေအာက္လူအားေတြ႔ခြင့္ေပးဖို႔၊ရွာ

ဖာအတ္ျပဳေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ေပသည္။
၎လုပ္ရပ္သည္ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းလည္းမဟုတ္ေပ။မိမိအရည္အေသြးကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းလည္းမမည္ေပ။ဤေနရာ၌ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဗေအလဝီး၏နာ မည္ႀကီးစာအုပ္

مفاهيم يجب أن تصحّح  ပါအခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပရန္ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ဟုယူဆပါသည္။
၎အေနျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ-ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူထု သည္ توسّل  ၏အမွန္တ ကယ္ဆိုလိုခ်က္ကိုမသိနားမလည္ၾကေပ။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ توسّل ၏ဆိုလိုခ်က္အမွန္အကန္မ ေဖၚျပမည့္အလွ်င္အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုတင္ျပဖို႔လိုအပ္ေပသည္။
၁။ توسّلဒိုအာျပဳနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္မႈကိုျဖစ္ ေစေသာတံခါးမ်ားမွတံခါးေပါက္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။အမွန္တကယ္ရည္ရြယ္၊ရည္စူူးသူသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ျဖစ္၏။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ယုံ ၾကည္မႈသည္ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ပါက၊မိုရွ္ေရက္ျဖစ္ေပသည္။
၂။မည္သူမဆိုတစ္ဦးေယာက္ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳပါကအခ်စ္ေမတၱာျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ယံု ၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပ သည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သည္၎

အား(သဝါစိုလ္ျပဳခံရသူအား)ႏွစ္ၿမိဳ့ေပသည္။အ ကယ္၍အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္မဟုတ္ဟုသိလွ်င္၎ထံမွအၿပီးအျပတ္ျဖတ္ေလ၏။၎အားဆန္႔က်င္ ေပ မည္။မွန္လွေပသည္။၎တို႔အျမင္၌အဆင့္အတန္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္၎အား မည္မွ်ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသနည္းဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
၃။အၾကင္မည္သူမဆိုမိမိသဝါစိုလ္ျပဳသူအားအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ေပးႏိုင္သူဟုသတ္မွတ္ပါက မိုရွ္ေရက္ျဖစ္ေပသည္။
၄။သဝါစိုလ္ဝါဂ်စ္(ပ) မျပဳမေနေသာ အလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ဒိုအာကို ကဘူလ္ျဖစ္ေစေသာ တစ္ခု တည္းေသာလမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍မရေခ်။ဒိုအာအ

ေရးႀကီးေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္ အခ်ိန္မေရြးေတာင္းခံ ႏိုင္ေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-                                                                                                        
                                
   سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا

ဗင္အလီဝီးအေနျဖင့္ဤပမာဏစာကိုေရးသားၿပီးေနာက္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအလ္ေလစြႏၷတ္၏မိုသာကေလမီး(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏

က လာမ္(ဝါက်)မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာနားလည္ေသာပါရဂူမ်ား) ၏အယူအဆကိုေရး သားထားေပသည္။
၎အေနျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္၍မြတ္စလင္မ်ားအၾကားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အကြဲအလြဲမရွိေခ်။
         توسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة  ျဖစ္ေပသည္။လူသားအေနျဖင့္ေကာင္း ျမတ္ေသာ ေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏နီးကပ္မႈကို

ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ မည္သူမဆို႐ိုဇာထားမည္။နမာဇ္ဖတ္မည္။ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္မည္။ဆဒ္ကာေပးလွဴမည္။ဤေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျဖင့္

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္မႈရရွိရန္ အတြက္ျဖစ္ေပသည္။ဤကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍မည္သည့္ (အသိဥာဏ္ရွိသူ) ကမွ်မျငင္းထားေပ။အကြဲအလြဲလည္း

မရွိေခ်။ဤသဝါစိုလ္ တစ္မ်ိဳးကိုဝဟာဘီ(စလ္ဖီးမ်ား) ကိုယ္တုိင္လက္ခံထားပါသည္။
အဗ္ေနသိုင္းမီးယာကိုယ္တုိင္၎ကိုစာအုပ္မ်ား၌အထူးသျဖင့္ေရ စာေအ القاعدة الجليلة فى التوسّل و الوسيلة ၌ေဖၚျပေရးသားထားေပသည္။
အဗ္ေနသိုင္းမီးယာသည္ေကာင္းျမတ္ေသာကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္သဝါ စိုလ္ျပဳျခင္းကိုလက္ခံထားေပသည္။
ကြဲလြဲျခားနားမႈသည္မည္သည့္ေနရာမွစတင္ပါသနည္း?
ကြဲလြဲမႈအခက္အခဲသည္သဝါစိုလ္ျပဳရာ၌ေကာင္းမႈကုသိုလ္မဟုတ္ေသာအရာမ်ား(ပုဂၢိဳလ္မ်ား)ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၌ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ေျပာမည္။

اتوسّل إليك بنبيك محمّد اللهم إنّى

((အို!အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အသင္၏နဘီတမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားဝဇီလာအ ျဖစ္သတ္မွတ္ပါ၏။))
ထို႔ေနာက္ ဗင္အလီဝီးအေနျဖင့္ ဆိုလိုခ်က္ကို ဆက္လက္ေရးသား သည္မွာ - ဤအဓိပၸါယ္၌ ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္  اولياءالله

  ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၌ကြဲလြဲမႈသည္စကား လံုးအရကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပ သည္။အေၾကာင္းသည္ကား- အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း သည္အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာကုသိုလ္မ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေပ သည္။
သို႔ျဖစ္၍သဝါစိုလ္အားဆန္႔က်င္သူမ်ားပင္တရားမွ်တမႈကိုလက္ခံပါကဤျပႆနာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေျဖရွင္းလို႔ရေပသည္။ထို႔အျပင္အလြယ္တကျပႆနာမီးမ်ားၿငိမ္းသက္

သြားေပမည္။ထို႔အ ျပင္မြတ္စလင္မ်ားကိုေရွးက္လုပ္ပါသည္၊လမ္းလႊဲ၊လမ္းမွားေနသည္ဟုစြပ္စြဲစရာမလိုေတာ့ေခ်။
ဆက္လက္၍ရွင္းလင္းေရးသားသည္မွာ - မည္သူမဆို အလႅာဟ္ အခ်စ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သဝါစိုလ္ ျပဳၿပီးလွ်င္၎အားခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ခ်စ္ရပါသနည္း?ခ်စ္ရသည့္အေၾကာင္းသည္ကားလည္းသဝါစိုလ္အျပဳခံရသူႏွင့္ပက္သက္၍ ဤကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ထား၏။၎သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အား

အခ်စ္ထားသူျဖစ္မည္။ (သို႔)၎အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပသည္။(သို႔)ဝဇီလာကိုလက္ခံသေဘာတူသူျဖစ္ ၏။ဤကဲ့သို႔ စစ္ေဆး၊စူးစမ္းၿပီးသဝါစိုလ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။ဤအခ်က္ကို မြတ္စလင္ တိုင္းလက္ခံထားေပသည္။    
သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ေ႔ရွ၌ဆက္လက္၍သဝါစိုလ္သည္သဝါစိုလ္အျပဳခံရသူ၏အဆင့္အတန္း၌သာဆိုင္ေၾကာင္း၊ေကာင္းျမတ္ေသာ၎၏လုပ္ရပ္၌ဘာမွ်မဆိုင္ေၾကာင္း

အက်ယ္တဝင့္တင္ျပပါမည္။
သဝါစိုလ္အျပဳခံရသူမ်ားသည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္သိကၡာ၊သမာဓိရွိသူမ်ားအလႅာဟ္ အခ်စ္ေတာ္ဂုဏ္ရွိသူမ်ားစသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍၎တို႔ကတိုက္႐ိုက္ျပဳ

လုပ္ေပးႏိုင္သူမ်ားဟုမခံယူဘဲ၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံ၌ရွာဖီး(အ)အသနားခံေပးသူမ်ားအျဖစ္လက္ခံ မည္ဆိုလွ်င္၊ဤကဲ့ သို႔ေသာသဝါစိုလ္သည္ကုဖ္လည္းမဟုတ္ေခ်။ကြဲလြဲစရာ

လည္းမဟုတ္ေခ်။
ဘယ္သို႔ဆိုေစက်မ္းေတာ္ျမတ္၌ဤကဲ့သို႔ေသာသဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္ သက္ၿပီးၫြန္ျပထားပါသည္။ ေရွးရ္က္ဆိုသည္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကဲ့

သို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားတိုက္႐ိုက္အ က်ိဳးျပဳႏိုင္၊ဆံုး႐ံႈးမႈေပးႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။(တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အလႅာဟ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။)
ဝဟာဘီမ်ား၏လြဲမွားမႈ၊သည္ေအဗာဒ္(عبادت )ႏွင့္ရွာဖာအတ္သ္(شفاعت ) စကားလံုးႏွစ္လံုး ကို ေအာက္ေဖၚျပပါအာယတ္ေတာ္၌ေရာေႏွာ သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  إِلَى اللهِ زُلْفَى لِيُقَرِّبُونَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ
ၿပီးေနာက္ရွာဖာအတ္သ္ကိုပင္ေရွးရ္က္ဟုထင္ေနၾကေပသည္။၎တို႔အားေအဗာ ဒသ္ျပဳျခင္း သာေရွးရ္က္ျဖစ္ၿပီး၊၎တို႔၏ရွာဖာအတ္သ္ႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ေရွးရ္က္

မဟုတ္ေခ်။(ဂ႐ုစိုက္ပါ ေလ။)

 

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး

====================================

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century