ဗစ္မင္လႅာဟ္ ဟမ္ဒ္စူရာဟ္ ၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ ပါသည္...

  • News Code : 728572
  • Source : ABNA
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ေနာက္လိုက္(ရွီအာ)မ်ားအေနျဖင့္ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ဟဂ်္ ျပဳ ဖို႔သြားေရာက္သည့္အခါအဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)၏သြန္သင္ခ်က္အရစဝါဗ္ရရန္အလို႔ငွာမက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္ နဘီ၌စည္းလံုးေရးကိုဦးထိပ္ထားၿပီးစြန္နီ နမာဇ္ေဇဂ်မာအတ္၌ ဝင္ေရာက္ဖတ္ၾကသည္။


ဗစ္မင္လႅာဟ္ဟမ္ဒ္စူရာဟ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္...
အ့ံဩစရာ
အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ေနာက္လိုက္(ရွီအာ)မ်ားအေနျဖင့္ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ဟဂ်္ ျပဳ ဖို႔သြားေရာက္သည့္

အခါအဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)၏သြန္သင္ခ်က္အရစဝါဗ္ရရန္အလို႔ငွာမက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္ နဘီ၌စည္းလံုးေရးကိုဦးထိပ္ထားၿပီးစြန္နီ

နမာဇ္ေဇဂ်မာအတ္၌ ဝင္ေရာက္ဖတ္ၾကသည္။


ထိုအခ်ိန္တြင္ရွီအာမ်ားကို အံ့အား သင့္ေစေသာအရာသည္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာသည္ လံုးဝ၊  بسم الله الرحمن الرحيم 

ကိုစူရာဟ္ဟမ္ဒ္အစ၌မဖတ္ ေခ်။(သို႔)တိုးတိုးေလး(သို႔)ဖုန္းကြယ္ၿပီး၊ ဖတ္ေလ၏။႐ုတ္စြအဆံုးအသံထုတ္ဖတ္ရမည္

နမာဇ္(ဥပမာ)မဂရစ္၊ေအရွာ၊ဖဂ်ရ္၌ပင္အသံမထုတ္ ေခ်။အမွန္တကယ္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ့ေတာ္၌ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာက်မ္းျမတ္ကုရ္

အာန္အတြင္းစူရာဟ္ဟမ္ဒ္ ၏အာယတ္ေတာ္(၇)ခုျပဆိုထားၿပီး  بسم الله الرحمن الرحيم  သည္ပထမဦးဆံုးအာယတ္အျဖစ္ ေဖၚျပထားပါသည္။


ဤအတြက္ေၾကာင့္အားလံုးအံ့အားသင့္စရာပင္ျဖစ္ေနသည္။က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၏အ ေရးအႀကီးဆံုးအာယတ္ေတာ္အားေမ့ထားၾက ကုန္သနည္း?


ကၽြႏု္ပ္တို႔(ရွီအာ)အားဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ႏွင့္ပက္သက္၍ေမးျမန္းလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၎အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၊အျဖစ္အပ်က္သမိုင္းမ်ားကို

တင္ျပလွ်င္အံ့ဩၾကေပသည္။


ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပိုမို၍သင့္ေတာ္သည္ကားပထမဦးဆံုးအဟ္ေလ စြႏၷတ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ား ၏လက္ရွိ“ဖသ္ဝါ”ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္

ဤကိစၥႏွင့္ဆိုင္ေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပပါမည္။


ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္အဟ္ေလစြႏၷတ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားသည္အဖြဲ႔(၃)ဖဲြ႔ရွိပါ သည္။


၁။ေအမာမ္ရွာေဖအီးႏွင့္၎ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္စူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အစျဖစ္ၿပီး၊နမာဇ္၌ ဖတ္ကိုဖတ္ရေပမည္။

အကယ္၍နမာဇ္ကိုဇဟိုရ္ ႏွင့္အစဲရ္ ျဖစ္ပါက တိုးတိုးဖတ္ရမည္။ နမာဇ္(ဖဂ်ရ္၊ မဂရစ္၊ေအရွာ)၌ အသံကိုထုတ္္၍ ဖတ္ရမည္ဟုခံယူထားေပသည္။


မွတ္ခ်က္။  ။ဟမ္ဒ္စူရာဟ္ႏွင့္စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ကြာျခားေပသည္။


ဟမ္ဒ္စူရာဟ္ဆိုသည္မွာစူရာဟ္ဟမ္ႏွင့္အျခားစူရာဟ္ျဖစ္ၿပီး၊ စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ဆိုသည္မွာစူရာဟ္ ဟမ္ဒ္တစ္ခုတည္းကိုသာဆိုလို၏။


၂။ေအမာမ္ဟန္ဗဲလ္ႏွင့္၎ေနာက္လိုက္မ်ားအေနျဖင့္နမာဇ္၌ ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ဖတ္ရန္ဝါဂ်စ္(ပ)ျဖစ္ေပ သည္။သို႔ေသာ္တိုးတိုးဖတ္ရေပ မည္ဟုခံယူထားေပသည္။


၃။ေအမာမ္မာလစ္၊ေအမာမ္အဘူဟနီဖာႏွင့္၎တုိ႔၏ေနာက္လိုက္မ်ားအ ေနျဖင့္ ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ ကိုနမာဇ္၌လံုးဝမဖတ္ၾကဟုခံယူထားေပသည္။


စြန္နီေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွင္အဗ္ေနကိုသမာသည္မိမိစာအုပ္မြဂ္နီး၌ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထား ေပသည္။                                   

                                                                                   
أكثر مشروعة فى أوّل الفاتحة و أوّل كلّ سورة فى قول  الرحيم إنّ قراءة بسم الله الرحمن                                                                                                                                                             أهل العلم و قال مالك و الأوزاعى لا يقرؤها فى أوّل الفاتحة                                                                       
و يروى ... غير مسنون و لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ الجهر بها...    

      … بن جبير الجهر بها و هو مذهب الشافعى مجاهد و سعيد عن عطاء و طاووس و                                                                                                    
အမ်ားစုပညာရွင္မ်ားအျမင္၌ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္အားစူရာဟမ္ဒ္ႏွင့္အ ျခားစူရာဟ္မ်ား၏အစ၌ ဖတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊

မာလစ္ခ္ေအာင္ဇအီး(စြန္နီဓမၼသတ္ပညာ ရွင္)စူရာဟမ္ဒ္အစ၌မဖတ္ဖို႔ဆိုေလသည္။ အဟ္မာဒ္ဗင္အန္ဘဲလ္ထံ

မွဆင့္ျပန္ ေသာရီဝါယတ္အရအသံထုတ္၍ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ဖတ္လွ်င္မြတ္စ္ သဟတ္မျဖစ္ ေၾကာင္း(စဝါပ္မရေၾကာင္း)

အားလုံးကဆိုထားေၾကာင္းျဖစ္္ေပသည္။ ... အသာ၊သြာ အူးစ္၊မိုဂ်ဟစ္၊ စဟီးဒ္ဗင္ဂ်ာဘီးရ္တုိ႔၏ ဆင့္ျပန္ထားေသာ ရီဝါယတ္မ်ားမွလည္း အသံထုတ္၍

ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ကိုဖတ္ရေပသည္။ေအမာမ္ရွာဖီ၏အျမင္သည္လည္းဤအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။


အထက္ပါစာပုိဒ္၌(၃)မ်ိဳးစလံုးကိုေဖၚျပထားေပသည္။


“သဖ္စီးရြလ္မိုနီး”က်မ္း၌ဝါဟပ္ဖေဟလီထံမွေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါသည္။


   ... بآية من الفاتحة و لا غيرها إلاّ من سورة النمل قال المالكيّة و الحنفيّة ليست البسملة                                                                                        … بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة فى كلّ ركعة سرّاً إلاّ أنّ الحنفيّة قالوا يقرء المنفرد                                                                                                                                                                                                       من الفاتحة يجب قرائتها فى الصلوة إلاّ أنّ الحنابلة و قال الشافعيّة و الحنابلة البسملة آية                                                                                                  سرّاً و لا يجهر بها و قال الشافعيّة: يسرّ بها فى الصلاة السريّة قالوا كالحنفيّة يقرؤ بها                                                                                                                    الصلاة الجهريّة و يجهر بها فى                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ေအမာမ္မာလစ္ခ္၊အဘူဟနီးဖာတို႔၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ဗစ္ ေမလ္လႅာဟ္စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊

စူရာဟ္ နမ္မလ္၌ပါေသာ(ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္)သာလွ်င္အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုထားပါ သည္။အဘူဟနီးဖာ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္

နမာဇ္တစ္ေယာက္ထဲဖတ္ေနခ်ိန္၌ ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ကိုတိုးတိုးဖတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊သို႔ေသာ္ရွာေဖအီးမ်ားအေနျဖင့္ ဟန္ဘဲလ္လီ မ်ားအေနျဖင့္

ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္သည္စူရာဟ္ဖြာ ေသဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ နမာဇ္တိုင္း၌ဖတ္ကိုဖတ္ရေပမည္။


ကြာျခားခ်က္သည္ဟန္ဘဲလ္လီမ်ားအေနျဖင့္္ရွာေဖအီးမ်ားကဲ့သုိ႔အသံ ထုတ္ဖတ္ခြင့္မရွိ ေၾကာင္း၊တိုးတိုးေျဖးညႇင္းစြာဖတ္ရမည္

ဟုဆိုထား၏။သို႔ေသာ္ ရွာေဖအီးမ်ား အေနျဖင့္ နမာဇ္ေအခ္ ဖာသီး(နမာဇ္၊ဇဟိုရ္၊အစဲရ္)ကို တိုးတိုး၊ နမာဇ္ဂ်ဟ္ရီး(ဖဂ်ရ္၊မဂရစ္၊ေအရွာ)ကို

အသံထုတ္္ဖတ္ရမည္ဟု ဆိုထား၏။


အထက္ပါအဆိုအမိန္႔မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ရွီအာမ်ား ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးေဖကာသည္ ရွာေဖအီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ကြာျခားသည္

မွာရွီအာဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ဗစ္ ေမလ္လႅာဟ္ကိုနမာဇ္တိုင္းအသံထုတ္ဖတ္ရန္မြတ္စသဟပ္(စဝါပ္)ရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီးစူရာဟ္

မ်ား၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လက္ခံၾကပါသည္။
ဧကန္မုခ်သုေတသီတစ္ဦးအတြက္အံ့အားသင့္ရေပသည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ (၂၃)ႏွစ္တိုင္တိုင္နမာဇ္မ်ားကိုဂ်မအတ္ဦးေဆာင္

ဝတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။သာဝကမ်ားအေနျဖင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အသံေတာ္ကိုနားေသာတဆင္ခဲ့ၾကေပ၏။သို႔ေသာ္ဝဖာသ္ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္မၾကာ

ခင္ကာလ၌ပင္တစ္ခ့်ိဳကဗစ္ေမလႅာဟ္ဖတ္ဖို႔တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊တစ္ခ့်ိဳက ဖတ္ဖို႔ဝါဂ်စ္(ပ)၊ တစ္ခ့်ိဳကတိုးတိုး၊ တစ္ခ့်ိဳကနမာဇ္ဂ်ဟ္ရီး၌အသံက်ယ္!


ဤကဲ့သို႔ကြဲျပားေနျခင္းျဖင့္ေသးေသး၊မႊားမႊားကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျပဳထား၍မရ ေၾကာင္းမသိရပါသေလာ!


ဤအံ့ဩစရာကြာျခားမႈမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ေနာက္ကြယ္၌အာဏာရွင္ အုပ္စုတစ္ခ့်ိဳကႏိုင္ငံ ေရးကစားထားေၾကာင္း၊ဒီလို

ဆန္႔က်င္ဘက္ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုအတုလုပ္ၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

ေျပာခဲ့ပါသည္ဟုလူထုအားလွည့္ျဖားေနသူမ်ား၏လက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။

(ဤအ ေၾကာင္းကို(အင္ရွာအလႅာဟ္)ေ႔ရွ၌ပီပီျပင္ျပင္တင္ျပပါမည္။)


စဟီဘုခါရီ၌ဤလ့်ိဳဝွက္ခ်က္ကိုအရိပ္အေယာင္ျပေနေသာဟဒီးစ္ ေတာ္ပါရွိေပသည္။

မိုသာ ေရဖ္အေနျဖင့္အိုမရ္ဗင္ဟဇီး(န)ထံမွတင္ျပသည္မွာ-ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)

သည္ဗစာေရၿမိဳ့၌ နမာဇ္ေ႔ရွေဆာင္ဝတ္ျပဳေပး စဥ္အိုမရ္ဗင္ဟဇီး(န)မွေျပာၾကားသည္မွာ-


       (الله عليه وآله صلى)  رسول الله  نصلّيها مع صلاةً كنّا هذا الرجل  ذكّرنا  


“ဤပုဂၢိဳလ္(ေမာင္လာအလီ(အ.စ))သည္နမာဇ္ေ႔ရွေဆာင္ဝတ္ျပဳေပးၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို

တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏နမာဇ္ကိုျပန္လည္သတိေပးပါလား။ ”
အထက္ပါအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္အရာရာတိုင္းအတြက္႐ုတ္စြအ ဆံုးနမာဇ္ကိုပင္၊ေျပာင္း

လိုက္ၾကေၾကာင္းထင္ရွားေနပါသည္။


ေအမာမ္ရွာေဖအီးအေနျဖင့္လည္းမိမိက်မ္း“ الامّ ”  ၌ဝါဟပ္ဗင္ကီး ဆန္မွတဆင့္တင္ျပသည္ မွာ-


             الصلاة  قد غيّرت حتى (الله عليه وآله صلى )  كلّ سنن رسول الله  


  “တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္ၾကသည္။ ယုတ္စြာနမာဇ္ကိုေတာင္ အလြတ္မေပးပါေလ။”

==========================================251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century