ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ အား အသံထုတ္ဖတ ္ရန္တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  • News Code : 728573
  • Source : ABNA
Briefစြန္နီမ်ား၏ေက်ာ္ၾကားေသာက်မ္းမ်ား၌ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ေန ေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားပါရွိေပသည္။ဤအခ်က္ကိုအ ေၾကာင္းျပဳ၍“ဖသ္ဝါ”လည္းကြာျခားသြားေပ သည္။
အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ-တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ဘက္ဟဒီးစ္ ေတာ္ႏွစ္ခု၏ရဝီး(ဆင့္ျပန္ သူ)သည္တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။သာဓကမ်ားကိုေ႔ရွ၌တင္ျပပါမည္။


                                                                                           
စြန္နီမ်ား၏ေက်ာ္ၾကားေသာက်မ္းမ်ား၌ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ေန ေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားပါရွိေပသည္။

ဤအခ်က္ကိုအ ေၾကာင္းျပဳ၍“ဖသ္ဝါ”လည္းကြာျခားသြားေပ သည္။


အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ-တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ဘက္ဟဒီးစ္ ေတာ္ႏွစ္ခု၏ရဝီး(ဆင့္ျပန္ သူ)သည္

တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။သာဓကမ်ားကိုေ႔ရွ၌တင္ျပပါမည္။
ပထမအုပ္စု
ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္အားစူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္အျပင္၊အသံထုတ္၍ 

ဖတ္ရန္ကိုပင္မြတ္စသဟပ္(သို႔)ဝါဂ်စ္(ပ)အျဖစ္ခံယူထားပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေတာ္(၅)ပုိဒ္အားနာမည္ေက်ာ္ရဝီး(၅)ခု ျဖင့္ေရးသားေပးပါမည္။


ဟဒီးစ္ေတာ္၁။ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ဆီမွဟဒီးစ္ေတာ္(၁)ပုိဒ္ကိုတင္ျပပါမည္။ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)

၏ျမင့္ျမတ္မႈကိုမြတ္စလင္တိုင္းသိေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အတူခရီး၌ျဖစ္ေစ၊အိမ္၌ျဖစ္ေစ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ) ေဘး၌ဘယ္ သူရွိရွိ၊မရွိရွိအခ်ိန္အခါ

တိုင္းအတူရွိေတာ္မူေသာ သာဝကႀကီးျဖစ္ေပသည္။


ကိုသ္နီသည္မိမိ၏စိုနန္က်မ္း၌ေရးသားထားသည္မွာဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ-


جميعاً فى السورتين  الرحمن الرحيم  يجهر ببسم الله (صلى الله عليه وآله) كان النبى
 
     ((တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္  بسم الله الرحمن الرحيم   အားအသံထုတ္၍စူရာဟ္

ႏွစ္ခု(စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ႏွင့္အျခားစူရာဟ္)အားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။  ))


ဟဒီးစ္ေတာ္၂။အနက္ဗင္မာလက္ခ္(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အထူးအိမ္အေစခံ)မိမိ၏လူငယ္ဘဝ ကို

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားျပဳစုမႈ၌အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။သာဓကျဖစ္ေပသည္။ ဟာကင္မ္အေနျဖင့္

မြတ္စသဒါရတ္(က) က်မ္း၌၎သာဝက၏ဟဒီးစ္ေတာ္ကိုတင္ျပသည္မွာ-


  خلف عثمان و خلف أبى بكر و خلف عمر و و  (صلى الله عليه وآله) صلّيت خلف النبى   
      الرحمن الرحيم بسم الله بقرائة  كانوا يجهرون خلف على كلّهم
ဟဒီးစ္ေတာ္၃။ဒါရြလ္ကိုသ္နီအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာသည္(ေန႔၊ ညတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏

အနား၌ရွိေနေသာၾကင္ရာေတာ္)ထံမွ ဟဒီးစ္ေတာ္ကိုေရးသားထားသည္မွာ-
         الرحمن الرحيم ببسم الله كان يجهر (صلى الله عليه وآله) إن رسول الله  
    (( တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္  بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံ ထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ ေတာ္မူခဲ့သည္။  ))
                                                                                                                                                                
ဟဒီးစ္ေတာ္၄။အဘူဟူရိန္းရဟ္(စြန္ညီေနာင္မ်ား၏ေက်ာ္ၾကားေသာရဝီး ျဖစ္ၿပီးေစဟက်မ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား

က်မ္းမ်ား၌အေျမာက္အမ်ား၎၏ ႐ီဝါယတ္ မ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။)


၎အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ-
      فى الصلوة الرحمن الرحيم ببسم الله  (صلى الله عليه وآله) كان رسول الله

       ((တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္နမာဇ္၌ بسم الله الرحمن الرحيم  အားအသံထုတ္၍ဖတ္ ရြတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ))


ဤဟဒီးစ္ေတာ္အားေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္က်မ္းမ်ားျဖစ္သည့္က်မ္း ၃ က်မ္း


၁။ الكبرى السنن  ၂။ مستدرك حاكم ၃။ سنن دارقطنى  ၌ပါရွိေပသည္။


 ဟဒီးစ္ေတာ္၅။ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါး၌ဂ်နေပဂ်ီးဘေရအီးလ္(အ.စ)သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)

အားနမာဇ္ဖတ္နည္းကိုလမ္းညႊန္ရာ၌ بسم الله ကိုအသံထုတ္၍ဖတ္ ရြတ္ခဲ့ေလသည္ဟုပါရွိ၏။


ႏိုအ္မန္းဗင္ဘရွီးမွဆင့္ျပန္ခ်က္ဒါရြလ္ကိုသ္နီအေနျဖင့္ေရးသား ထားသည္မွာ- တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-
              الرحمن الرحيم ببسم الله فجهر  عند الكعبة اَمّنى جبرئيل   
   
((ဂ်ီးဘေရအီးလ္(အ.စ)သည္ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အနီး၌ကၽြႏု္ပ္အ တြက္္ေ႔ရွေဆာင္ ဝတ္ျပဳမႈ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္بسم الله الرحمن الرحيم

  ကိုအသံထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေလသည္။  ))


အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားပါရွိေသးသည္။


စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္က بسم الله الرحمن الرحيم ကိုအ သံထုတ္၍ဖတ္ ရြတ္ရမည္ဟုပါရွိေသာဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုစြန္နီအေက်ာ္

အ ေမာ္ပညာရွင္မ်ားကတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔အနက္အခ့်ိဳပညာရွင္မ်ားသည္သာဓကအားျဖင့္ဟာကင္မ္သည္မိမိ၏က်မ္း مستدرك ၌ဟဒီးစ္ ေတာ္

မ်ား၏ေအာက္္တြင္ဤဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားခိုင္လံုမွန္ကန္ပါသည္ဟုေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဤေနရာ၌ဆက္လက္၍တင္ျပရန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္သည္ ကား-   အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ) ၏ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေရးသားထားေသာ၊

အကိုးအကား က်မ္းမ်ားအားလံုး၌  بسم الله الرحمن الرحيم အားစူရာဟ္ဟမ္ဒ္ ၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ခံယူထားၿပီး၊ بسم الله အားအသံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ရ

မည္ဆိုထားေသာဟဒီးစ္ေတာ္အားလံုးသည္“မိုသာဝါေသ”(စဥ္ဆက္မ ျပတ္စစ္မွန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ထံေရာက္ရွိလာေသာစစ္မွန္ေသာ

ဟဒီးစ္ေတာ္) မ်ားျဖစ္ ေပသည္။


ပိုမို၍အက်ယ္တဝင့္ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ဝဆာေအေလရွီအာက်မ္း  ابواب قرائت  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း(၁၁/၁၂/၂၁/၂၂)၌ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)မွတဆင့္ပါရွိေသာေျမာက္မ်ားစြာေသာဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ားကို“ကာဖီ”က်မ္း၊“အခ္ ဗာရြလ္ေရဇာ(အ.စ)”က်မ္း“

မြတ္စ္သဒါရက္ခ္ကိုလ္ဝ ဆာေအ” က်မ္း ابواب قرائت ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ၌ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ရွီအာ၊စြန္နီက်မ္း၌ပါရွိေသာဟဒီးစ္ေစစကလိုင္းတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန႔္ေတာ္မူထားေသာကုရ္အာန္ႏွင့္

အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)အားလက္ကိုင္ထားၿပီးလမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွလြတ္ ေျမာက္မႈရရန္မႀကိဳးစားသင့္ပါသေလာ?


ဤကဲ့သို႔အယူအဆလြဲေသာ၊ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)၏မဇ္ဟပ္ဘက္ သို႔ဦးညႊန္ၿပီး၎တို႔၏အမိန္႔ဩဝါဒ

မ်ားအေပၚ၊မက်င့္သံုးသင့္ပါသေလာ?


ဒုတိယအုပ္စု
بسم الله الرحمن الرحيم အားစူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္မသတ္မွတ္ဘဲ၊ အသံထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ျခင္းကိုလည္းတားျမစ္ထားေသာ

ရီဝါယတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


ဟဒီးစ္ေတာ္၁။စဟီးမြတ္စလင္၌ قتاده မွတဆင့္ရီဝါယတ္ေတာ္အားေရးသား ထားသည္မွာ-


အနက္စ္ေျပာၾကားသည္မွာ-    
(صلى الله عليه وآله) صليت مع رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم يقرء  منهم فلم أسمع احداً و ابى بكر و عمر و عثمان

 ((ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ရစူေလခိုဒါ၊အဘူဘာကဲရ္၊အိုမာရ္၊အြတ္စ္မန္းတို႔၏ ေနာက္္၌နမာဇ္ဝတ္ျပဳခဲ့ ရာ၊၎တို႔၏  بسم الله  ဖတ္ရြတ္သံကို တစ္ခါမွ်မၾကားဘူးေခ်။  ))


ဤဟဒီးစ္ကိုဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏အေၾကာင္းမပါရွိ ေပ။


အ့ံအားသင့္စရာအခ်က္သည္ကား-အနက္စ္အေနျဖင့္ بسم الله  အား အသံထုတ္၍ဖတ္ ရြတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာဟဒီးစ္ေတာ္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)

သည္ခလီဖြာ(၃)ဦးႏွင့္ေမာင္လာအ လီ(အ.စ)တို႔၏ေနာက္၌နမာဇ္ဝတ္ ျပဳခဲ့ ရာ بسم الله  အားအသံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ခဲ့သည္ဆိုၿပီး၊ ဤပုဂၢိဳလ္သည္

အျခားဟဒီးစ္ေတာ္၌တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္ခလီဖြာ(၃)ဦးေနာက္၌ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳခဲ့ရာ၎တို႔သည္ بسم الله အားအသံထုတ္၍မဖတ္ရြတ္ခဲ့ ေၾကာင္းဆိုထားေလ၏။


ဤေနရာ၌အသိဥာဏ္ရွိသူတစ္ေယာက္အတြက္စဥ္းစားဖို႔ေနရာမဟုတ္ပါသေလာ?


ပထမဟဒီးစ္(အသံထုတ္၍ بسم الله ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေၾကာင္း)ကိုပယ္ ဖ်က္ရန္ဒုတိယဟဒီးစ္ အားလုပ္ႀကံေရးသားထားေပ

သည္။(ေ႔ရွ၌ေဖၚျပပါ မည္။)ၿပီးေနာက္အနက္စ္ဟုအမည္တပ္ေပးထား သည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အသံ

ထုတ္မဖတ္ရဆိုေသာဒုတိယဟဒီးစ္၌ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ အမည္ကိုမ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ထည့္လိုက္ပါကဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) သည္အသံထုတ္၍ بسم الله ဖတ္ရြတ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ေနရာတိုင္း၌ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အားအခ်စ္ ထားသူမ်ားရွိေနသျဖင့္သိကၡာက်ခံရျခင္း၊ အျဖစ္မေရာက္ေအာင္ေရွာင္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္၂။အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္မဂ္ေဖလ္ထံမွဆင့္ျပန္ခ်က္ကိုစုိနန္ဘိုင္ဟကီး၌ ေျပာျပထား သည္မွာ-
                فقال: أى بنىّ محدث؟  بسم الله الرحمن الرحيم سمعنى ابى و أنا أقرء  
  عثمان فلم و ابى بكر و عمر و (صلى الله عليه وآله) صلّيت خلف رسول الله      
                     بسم الله الرحمن الرحيم أسمع أحداً منهم جهر                                                                                                                                             

((ကၽြန္ေတာ္နမာဇ္၌အသံထုတ္၍ بسم الله ဖတ္ရြတ္ခဲ့ရာကၽြန္ေတာ္အ ေဖၾကားသြားသည့္ အခါေျပာေလ၏။ေပဒ္အတ္လုပ္ေနရသလား? ငါအေနျဖင့္ ရစူလ္ခိုဒါ(ဆြ)၊အဘူဘာကဲရ္၊အိုမာရ္၊ အြတ္စ္မန္းတို႔၏ေနာက္္၌နမာဇ္ဝတ္ျပဳခဲ့ရာ၊ بسم الله  ဖတ္ရြတ္သံကိုတစ္ခါမွ် မၾကားဘူးေခ်။ ))
ဤဟဒီးစ္၌လည္းဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏အေၾကာင္းမပါရွိေပ။

ဟဒီးစ္ေတာ္၃။အလ္မိုအ္ဂ်မ္းဂိုလ္ဝဇီး(သြ)သပ္ရာနီ၌အဗ္ေနအဘာစ္၏ရီဝါယတ္ေတာ္ကိုတင္ျပထား သည္မွာ-
المشركون  هزء منه إذا قرء بسم الله الرحمن الرحيم ( كان رسول الله(صلى الله عليه وآله
هذه  فلما نزلت «الرحمن» و كان مسيلمة يسمى قالوا محمد يذكر إله اليمامة ـ و
                  لا يجهر بها؟ الآية امر رسول الله(صلى الله عليه وآله) ان
    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္بسم الله  အားအသံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ ခ်ိန္၌မိုရွာေရက္မ်ားအေန ျဖင့္ေျပာင္ေလွာင္ခဲ့ၾကသည္။အေၾကာင္းသည္

ကား-  يمامه  ေဒသ ၌ مسيلمه  (ရစူလ္အတု) ၏ အမည္မွာ «رحمان» ျဖစ္ေပ၏။၎တို႔အေနျဖင့္ေျပာ ၾကသည္မွာ- မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ေျပာေသာ رحمان

သည္ يمامه ကအလႅာဟ္ျဖစ္ သည္ဆိုၾကသျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္္ بسم الله အားအသံ ထုတ္၍မဖတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ေလ၏။


ဤဟဒီးစ္သည္လုပ္ႀကံထားေသာဟဒီးစ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေပ သည္။အေၾကာင္းသည္ကား-


ပထမအခ်က္-«رحمن»စကားလံုးသည္  بسم الله الرحمن الرحيم ၌သာတြင္ပါဝင္သည္မဟုတ္ ေခ်။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အတြင္း(၅၆)ႀကိမ္ ပါဝင္ေပသည္။စူရာဟ္မရ္ရမ္(အ.စ)အတြင္း၌ပင္ (၁၉)ႀကိမ္ပါရွိေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍စူရာဟ္မ်ားကိုလည္းမဖတ္ရြတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဖတ္ရြတ္ပါကမိုရွာ ေရက္ မ်ားသည္ေျပာင္ေလွာင္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။
ဒုတိယအခ်က္-မကၠာၿမိဳ့ရွိမိုရွာေရက္မ်ားသည္  بسم الله الرحمن الرحيم အား   ေျပာင္ေလွာင္သ ေရာ္ခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ေပ၊

ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကိုလည္း ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ခဲ့ၾကေပသည္။ဤအ တြက္ေၾကာင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၌

ေနရာအေျမာက္အမ်ားပါရွိေပသည္။သာဓကအားျဖင့္စူ ရာဟ္ ေနအာယတ္ေတာ္၁၄၀တြင္ပါရွိသည္မွာ-
         بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ
ထိုနည္းတူစြာ၎ မိုရွာေရက္မ်ားသည္အာဇန္ကိုပင္ေျပာင္ေလွာင္ သေရာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းစူရာဟ္ မာေအသအာယတ္ေတာ္၅၈၌ေဖၚျပထားသည္။
نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَإِذَا
ဤကဲ့သို႔ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)သည္အာဇန္မေပးဖို႔၊ အာဇန္အားတိုးတိုးေပးဖို႔အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသလား?


အဓိကတိုက္ကြက္အေနျဖင့္မိုရွာေရက္မ်ားသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)အားေျပာင္ေလွာင္ သေရာ္ထားေၾကာင္းစူရာဟ္ေနဆာအာယတ္၃၆၌ပါရွိေပသည္။
                              الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً وَإِذَا رَآكَ    
     သို႔ျဖစ္ပါ၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) သည္အျပင္မထြက္ဖို႔လံုးဝသင့္ေပ၏။အားလံုးကိုခဏ

ထားပါေလ။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မိုရွာေရက္မ်ား၏ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္မႈမွကာကြယ္ေပးမည္ဟုကတိ ေပးထားေပသည္။                                                                                                                                                                         
                                                                                              
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِين

တတိယအခ်က္။   ။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္«رحمن»ဆိုသည္စကား ကိုဝွက္ဖို႔(သို႔)တိုး တိုးဖတ္ဖို႔အမိန္႔ေပးရသည့္အထိျဖစ္ေလာက္ေအာင္مسيلمه 

ဆိုသည္မွာဘယ္သူနည္း?၎အျပင္ مسيلمه  ဖိတ္ေခၚမႈ သည္ဟီဂ်ရီ ၁၀ခုႏွစ္မွျဖစ္လာၿပီး ထိုအခ်ိန္၌ အစၥလာမ္သာသနာသည္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ေပသည္။


အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္အမွန္တရားကိုသိရွိႏိုင္္ ၿပီး၊ဟဒီးစ္လုပ္ႀကံ ထားသူမ်ားသည္အခ်ိန္အခါႏွင့္ေနရာကိုထည့္မတြက္မိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။


ဟဒီးစ္၄။ အဘီရွိန္းေဘသည္မိမိစာအုပ္မြတ္စနပ္ဖ္၌ေရးသားထားၿပီးအဗ္ ေနအဘာစ္ေျပာၾကား သည္မွာ-
                            الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قرائة الأعراب


    (( بسم الله الرحمن الرحيم  အားအသံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္္အာရပ္ေတာသားမ်ား ဓေလ့စ႐ိုက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ))


အျခားဟဒီးစ္ေတာ္၌အလီဗင္ဇိုက္ဗင္ဂ်န္အန္ေျပာၾကားသည္မွာ-အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အဘာစ္၊ အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္အိုမာရ္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုက္တို႔

(၃)ဦးလံုးبسم الله الرحمن الرحيم   အားအ သံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ခဲ့ၾကေပသည္။    
  ၎အျပင္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)သည္بسم الله الرحمن الرحيم  အားအသံထုတ္ ၍ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္ကိုယ္ေတာ္၏ဓေလ့အက်င့္ျဖစ္

ေၾကာင္းေက်ာ္ၾကားေသာစြန္နီ၊ရွီအာစာအုပ္မ်ား၌ ပါရွိေပသည္။ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ ၿပီးဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အားေတာသားဟုဆိုႏိုင္ပါသလား?


ေမာင္လာအလီ(အ.စ)သည္ေတာသားမဟုတ္ေၾကာင္းသမိုင္းေလ့လာသူတိုင္းသိႏိုင္ေပသည္။(ဘာသာျပန္ဆိုသူ) 

    
               ဤကဲ့သို႔ဆန္႔က်င္ဘက္ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ေနာက္ကြယ္၌ထိုေခတ္ကာလကအာဏာရွင္မ်ားႏိုင္ငံေရးမကစားထားပါသေလာ?


မွတ္ခ်က္။  ။ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ဓေလ့စ႐ိုက္သည္အလႅာဟ္ ရစူလ္(ဆြ)၏အမိန္႔ႏွင့္

အညီျဖစ္ေပသည္။မိမိစိတ္ႀကိဳက္မျပဳေခ်။အေၾကာင္းသည္ကားဟီဂ်ရီ(၁)ခုႏွစ္တြင္အလႅာဟ္အရွင္ ေတာ္သည္

ဟဇရတ္သ္အလီ(အ.စ)၏စိတ္အားဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ေပသည္။(ဘာသာျပန္ဆိုသူ)


     မွန္ၾကေပသည္။အမွန္တရားသည္ကား- ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) သည္အသံထုတ္၍ بسم الله ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္မအ္ ေဝယာ(လ.န)သည္ေမာင္လာအလီ(အ.စ) ရွဟာဒသ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ႏွင့္ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သမာ(အ.စ)၏တိုေတာင္းလွေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလၿပီး ေနာက္နန္း(မတရား)

တက္ၿပီးဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏စြႏၷတ္ေတာ္မွန္သမွ်ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္အဓိ ဌာန္ကာကမာၻအစၥလာမ္ေနရာမ်ားမွေပ်ာက္ ပ်က္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ေပသည္။


အေၾကာင္းသည္ကားဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)သည္မြတ္စလင္ မ်ား၏ႏွလံုးသားကိုေအာင္ ႏိုင္ၿပီးျဖစ္၍မအ္ေဝယာအေနျဖင့္၏အာဏာ

အတြက္အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္းသိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပ သည္။


ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဟာကင္မ္အေနျဖင့္စိတ္ခ်ရေသာ မြတ္စ္သရက္၌အနက္စ္ဗင္ မာလစ္ခ္၏ဟဒီးစ္ေတာ္ကိုေရးသားထားေပ

သည္။မအ္ေဝယာသည္မဒီနာၿမိဳ့သို႔ေရာက္လာၿပီးနမာဇ္ ဂ်ဟ္ရီ(အသံထြက္၍ ဖတ္ရေသာနမာဇ္(ဖဂ်ရ္၊မဂရစ္၊ေအရွာ)ကို بسم الله الرحمن الرحيم  အား  

   ပထမစူရာဟ္ဟမ္ဒ္၌ဖတ္ၿပီးေနာက္အျခားစူရာဟ္မ်ားတြင္မဖတ္ေခ်။နမာဇ္ ၿပီးေနာက္မိုဟေဂ်ႏွင့္အန္ ဆာမွအုပ္စုတစ္စု(အသက္အႏၱရာယ္ေၾကာင့္

နမာဇ္လာဖတ္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေပသည္)သည္အရပ္မ်က္ ႏွာအဖက္ဖက္မွဆူပူၾကၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ-
                                          الصلاة أم نسيت؟ أسرقت  
နမာဇ္ကိုခိုးဖတ္တာလား?ေမ့သြားတာလား? ဤေအာ္သံမ်ားကို ၾကားၿပီးေနာက္ မအ္ေဝယာ သည္ေနာက္နမာဇ္အားဖတ္ရာ၌ بسم الله  အား

စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ႏွင့္အျခားစူရာဟ္မ်ား၌ထည့္ဖတ္ေလ ၏။


တစ္နည္းဆိုရလွ်င္မအ္ေဝယာအေနျဖင့္မိုဟေဂ်ႏွင့္အန္ဆာကိုစမ္းသပ္လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ بسم الله 

ကိုျဖဳတ္လွ်င္၎တို႔လက္ခံ၊မခံ သိလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။သို႔ေသာ္မအ္ေဝ ယာ(လ.န)အေနျဖင့္ဤ လုပ္ရပ္ကိုရွမ္(ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ)၌

အဆက္မျဖတ္လုပ္ေလသည္။


အဖံုးႏွစ္ခုၾကားရွိေသာအရာသည္ကုရ္အာန္ျဖစ္ပါသည္။


အဖံုးႏွစ္ခုၾကားရွိက်မ္းစာကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ျဖစ္ၾကာင္းယံု ၾကည္ေပသည္။အဖံုးဟုဆို ရာ၌က်မ္းေတာ္ျမတ္

ကုရ္အာန္စာအုပ္၏ႏွစ္ဘက္မွအဖံုးကိုဆိုလိုပါသည္။


သို႔ျဖစ္ေပရာအခ့်ိဳသူမ်ားသည္ بسم الله စူရာဟ္မ်ားတစ္ခု၊ႏွင့္တစ္ခု ကြဲေပးရန္ အတြက္ျဖစ္ သည္ဟုဆိုထားၾကေလသည္။


ပထမ။  ။စူရာဟ္မ်ားကြဲေပးရန္အတြက္ဟုဆိုလွ်င္မမွန္ေပ။အေၾကာင္း သည္ကားလက္ရွိကုရ္အာန္တစ္ အုပ္လံုး၌  بسم الله 

ကိုပါအာယတ္နံပါတ္အ ျဖစ္တပ္ထားၿပီးစူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။


ဒုတိယ။ ။စူရာဟ္၉ဗရာသ္အားအဘယ္ေၾကာင့္  بسم الله  ျဖင့္မျခားထားပါသေလာ? အကယ္၍ بسم الله 

စူရာဟ္ဗရာသ္၌မထားျခင္းသည္ေ႔ရွစူရာဟ္အန္ ဖာလ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေအာင္ဟုဆိုလိုမည္ ဆိုလွ်င္စူရာဟ္အန္ဖာလ္၏ေနာက္ဆံုး

အာယတ္ေတာ္၌  စူရာဟ္ဗရာသ္၏ပထမအာယတ္ေတာ္အ ၾကားအ ေၾကာင္းအရာျခင္းမတူေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္

က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္အ တြင္းႏွင့္စူရာဟ္မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ႏြယ္ေနေသာ လည္းၾကားမွ  بسم الله  က ျခားထား ေၾကာင္းေတြ႔ရေပသည္။


အမွန္တရားကိုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ بسم الله  သည္စူရာဟ္တိုင္း၏အ စိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါ သည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းလက္ရွိကုရ္အာန္၌ဤကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားပါသည္။


စူရာဟ္ဗရာသ္(ေသာင္ဗာ)သည္ بسم الله မထည့္ထားျခင္း၏အ ေၾကာင္းအရာသည္ကား-ဤစူရာဟ္၌ကတိေပးၿပီး၊ဖ်က္ေသာကာဖရ္မ်ား အားမုန္းတီး

ေၾကာင္းေၾကျငာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ေပသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္  رحمان و رحيم သည္မအပ္စပ္ေသာေၾကာင့္بسم الله  မထည့္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။( رحمانသည္အမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊رحيم 

သည္ အထူးသီးသန္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားအ တြက္ျဖစ္ေပသည္။)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္စူရာဟ္ဟမ္ဒ္ႏွင့္အျခားစူရာဟ္မ်ား၏အစ၌بسم  الله  ကိုဖတ္ရြတ္ ခဲ့ေပသည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏

အနီးစပ္ဆံုး သာဝကေတာ္မ်ားသည္ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေဖၚျပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။)အခ့်ိဳဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားအရတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္

بسم الله  အားအသံ ထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရေပသည္။


၂။ بسم الله အားက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ဟုဆိုထား ေသာရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ားပါရွိၿပီး၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ بسم الله 

အားတိုးတိုးေလးဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းျပဆိုေနေသာ ဟဒီးစ္မ်ား၌လုပ္ႀကံထား ေသာဟဒီးစ္အတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအရိပ္အႁမြက္ပါဝင္ေနေပသည္။ဤအလုပ္

ကိုဘနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္တိတ္တဆိတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။


အေထာက္အထားသည္ကား-လူထုအၾကားဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) သည္  الله  بسم    အားအ သံထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေၾကာင္းေက်ာ္ၾကားရာ၊ၿပီးေနာက္ 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ထံမွသင္ၾကားထား ေသာဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကိုဆန္႔က်င့္ရန္ေပသည္။


မအ္ေဝယာ၏လုပ္ရပ္အားေျမာက္မ်ားစြာေသာသာဓကမ်ားအေန ျဖင့္ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ေစာဒ ကတက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အျခားအေထာက္အထား

သဲလြန္စ မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္(မအ္ေဝယာႏွင့္ဘနီအိုမိုင္ ယာ)တုိ႔၏လုပ္ရပ္ သည္ဘာလဲဆိုသည္မွာထင္ရွားေနပါသည္။


၃။ေအမာမ္(အ.စ)မ်ားအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ေနာက္လိုက္ ၾကၿပီး၊ေအမာမ္တိုင္းသည္ بسم الله  အားအသံထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ခဲ့ပါသည္။
သာဓကအားျဖင့္၊ေအမာမ္ဂ်ာဖြရ္ဆြာဒစ္(က)(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-
                                                                                                                                         

   الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى الجَهْرِ بِبِسْمِ الله ( اِجْتَمَعَ آلُ مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله
   
((အာေလမိုဟမၼဒ္ကိုအားလံုး၏အျမင္သည္ကား-  بسم الله  အားအသံ ထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ရ မည္ျဖစ္ေပသည္။ ))


၄။ေကာင္းမြန္စြာအဆံုးသတ္ထားသည္အေနျဖင့္ဖခ္ေရရာဇီး၏သဖ္စီးက ဘီးရ္၌ေရးသားထားေသာ စကားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုေရးသားလိုက္ပါသည္။


၎အေနျဖင့္ေရးသားထားသည္မွာ-


إلى بنى أميّة الدولة الجهر بالتسمية فلمّا وصلت إنّ علياً(عليه السلام) كان يبالغ فى
(

السلام  إبطال آثار على(عليه بالغوا فى المنع من الجهر سعياً فى
      

((ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ بسم الله  အားအသံထုတ္၍ ဖတ္ေလ့ရွိ၏။ဘနီအို မိုင္ယာ

အာဏာရလာေသာအခါဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ စြႏၷတ္ ေတာ္မ်ားကိုအစေပ်ာက္ေစရန္အ လို႔ငွာ بسم الله  ကိုအသံ

ထုတ္မဖတ္ဖို႔တား ျမစ္ခဲ့ေပသည္။ ))


အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွင္ဖခ္ေရရာဇီး၏ဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ بسم الله  ကိုအသံ ထုတ္၍ဖတ္ရြတ္ရန္၊

အသံမထုတ္ဖို႔ဆိုရာ၌ထို ေခတ္ကအာဏာရွင္၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ထင္၊ရွား ရွား၊ေကာင္း ေကာင္း၊မြန္မြန္၊

ကြက္ကြက္၊ကြင္းကြင္းျမင္ေတြ႔ရေပသည္။


ဤစာအုပ္၏အျခားေနရာ၌ေက်ာ္ၾကားေသာဟဒီးစ္ပညာရွင္ဘိုင္ဟကီးဆီမွတင္ျပထားသည္မွာ-

အိုမာရ္ဗင္ခါသြာပ္၊အဗ္ေနအဘာစ္၊အဗ္ ဒြလႅာဟ္ဗင္အိုမာရ္၊အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္းရ္အားေသာသာဝက

မ်ားအေနျဖင့္ بسم الله  အားအသံထုတ္၍ ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။


ဆက္လက္ေရးသားသည္မွာ-
فى دينه و من اقتدى فقد ثبت بالتواتر ابى طالب كان يجهر بالتسمية أمّا أنّ على بن
(الله عليه وآله صلى ) و الدليل عليه قول رسول الله بعلى بن ابى طالب فقد اهتدى،
  اللّهم أدر الحقّ مع على حيث دار
  ((သို႔ေသာ္ဟဇရတ္(သ)အလီအဘီသြာလစ္(ပ)(အ.စ)သည္ بسم الله  အားအသံထုတ္၍ဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္း 

“စဝါသိုရ္”  ဟဒီးစ္စစ္မွန္ေၾကာင္း၊စစ္မွန္ ေသာရဝီးတစ္ဦးမွတစ္ဦးကၽြႏု္ပ္တို႔ေခတ္ အထိ ေရာက္လာျခင္းသည္ေသခ်ာေပ

သည္။မည္သူမဆိုမိမိဘာသာ၊သာသနာ၌ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ) ၏ ေနာက္လိုက္ပါက၊လမ္းမွန္ကိုရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။


အေၾကာင္းသည္ကား-တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကိုယ္တိုင္အို!အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟက္(အမွန္တရား) အား

ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ရွိရာဘက္သို႔လွည့္ေပးေတာ္မူပါဟု”ဒိုအာေတာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ))

================================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century