သဝါစိုလ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဝဟာဘီမ်ား၏ (ဗဟာနာ)အ ေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းျပခ်က္

  • News Code : 728815
  • Source : ABNA
Brief

သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးဝဟာဘီမ်ား၏(ဗဟာနာ)အ ေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။


သဝါစိုလ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဝဟာဘီမ်ား၏ (ဗဟာနာ)အ ေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းျပခ်က္

တယူသန္၊အစြန္းေရာက္ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သဝါစိုလ္အားလက္ခံ ေသာမြတ္စလင္မ်ားကို ကာေဖရ္၊ဖာစစ္က္စသည္ျဖင့္ေခၚေဝၚသမုတ္ႏိုင္ရန္၊

ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ႔(ဗဟာနာ)ရွာၿပီးဆိုေလ၏။အမွန္တကယ္အထက္ပါ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးမည္သို႔ မွ်

ျပႆနာရွာ၍(သို႔)ေစာဒကတက္၍ေသာ္၎၊မရေခ်။


တစ္ခါတေလ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ား၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ကတိေတာ္အား ဝဇီလာျပဳျခင္းကို“ဟရမ္”ဟုဆိုေလ၏။

သို႔ ေသာ္၎တို႔၏အ႐ိုက္အရာ၊အဆင့္အတန္းကိုဝဇီလာျပဳခြင့္ရွိ ၏ဟုဆိုထား ျပန္၏။တစ္ခါတေလအလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို၎တို႔

အသက္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ ဝဇီလာ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္သြား သျဖင့္ဝဇီလာ မျပဳႏိုင္

ေၾကာင္း၊အေၾကာင္းသည္ကား-က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ပါရွိသည္မွာ-


إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى


((အိုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အသင့္အေနျဖင့္ေသဆံုးသြားသူမ်ားၾကား ေအာင္မိမိအသံကိုပို႔ႏိုင္မည္မ ဟုတ္ေခ်။ ))


ဤအာယတ္ေတာ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ကြယ္လြန္သြားသူ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္းထင္ရွားေနေပသည္။


သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔စြပ္စြဲသမုတ္(ကိုယ္လိုရာ)ေျပာဆိုျခင္းသည္ရွက္ဖို႔ ေကာင္းေပသည္။


အေၾကာင္းသည္ကား-ပထမအခ်က္-က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကအမိန္႔ေပးထားေသာ သဝါ စိုလ္သည္

ေသာင္ဟီးဒ္ဖအာလီး(သို႔)ေသာင္ဟီးဒ္ေအဗာသီးႏွင့္မဆန္႔က်င္ေသာသဝါစိုလ္မွန္သမွ် ကို အမိန္႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေန ျဖင့္    وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ   ဆိုထားရာ၌အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီး ကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေသာဝဇီလာ

မွန္သမွ်ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပ သည္။


အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္ေအာင္၊နီးကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္အရာမွန္သမွ်ကိုဝဇီလာအ ျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏ဒိုအာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီ္း(ဆြ)၏ရွာ ဖာအတ္သ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏

အဆင့္အ႐ိုက္အရာႏွင့္ဇာတိေတာ္(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) သည္တေသြမတိမ္းအလႅာဟ္အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္သံုးၿပီး၊ဗႏၷာ

ေတာ္ပီသ၊သည့္အတြက္ေကာင္းေသာအ ရည္အေသြး၊အရည္အခ်င္း၊မ်ား ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌နီးစပ္မႈ၊နီးကပ္

မႈကိုရထားသူ ျဖစ္ေပသည္။


၎အရာအားလံုးအားဝဇီလာအျဖစ္သတ္မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင္ဝဟာဘီ မ်ားကဲ့သို႔ဝဇီလာသည္ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္၊ ေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာဆိုရန္အ ေထာက္အထား

သက္ေသအသင့္မရွိေတာ့ေခ်။


ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဝဇီလာမ်ားကိုတင္ျပရာ၌ေသာင္ဟီးဒ္ေဒေအ ဗာဒီးႏွင့္လည္းမဆန္႔က်င္ ေပ။အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားခဝပ္ကုိးကြယ္ျခင္းမဟုတ္ ေခ်။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္တစ္ပါးတည္းကိုသာခဝပ္ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ေသာင္ဟီးဒ္ေဒ အဖ္အာလီႏွင့္လည္းမဆန္႔က်င္ေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အက်ိဳးအျမတ္၊အဆံုးအ႐ႈံးကိုေပးႏိုင္ ေသာဇာတိသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏

ဇာတိေတာ္တည္းသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး၊၎အရွင္ဘက္မွလူတိုင္းကို(ေနအ္မသ္ရဟ္မသ္စသည္ျဖင့္…….)ခ်ီးျမႇင့္ထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

၎အရွင္၏ဝဇီလာျဖစ္ေပ သည္။


သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ရွိေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ပူပင္ ေသာက၊ေၾကာက္ဖို႔မလိုေပ။

အေၾကာင္းသည္ကားသာဓကအားျဖင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အာ ယတ္ေတာ္ရွိေပသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

    فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“အသင္တို႔အေနျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ဖတ္ရြတ္ပါေလ။”


ဤေနရာ၌“ဗဟာနာ”အေၾကာင္းမရွိ၊အေၾကာင္းရွာၿပီးက်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္အားမတ္တပ္ ရပ္၍ဖတ္ရြတ္ရမည္ေလာ!မဖတ္ရြတ္ရမည္ေလာ!   

 (သို႔)အိပ္စက္ေနသည့္အခ်ိန္၌ဖတ္ရြတ္ရမည္ေလာ!ဟုေျပာဆိုႏိုင္ေပသည္။


ဤအာယတ္ေတာ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး၊ခိုင္မာေသာအေထာက္အထား၊သက္ေသအေၾကာင္း ျပခ်က္မရွိမျခင္း၊မိမိေဒသ၌ျဖစ္ေစ၊ခရီး၌ျဖစ္ေစ၊ဝိုဇူရွိသည္

ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစဖတ္လို႔ရေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္။


က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌(အထက္ပါကဲ့သို႔)ၿခံဳငံု၍သံုးထားေသာအာ ယတ္ေတာ္မ်ားမွန္သမွ်၊ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိမျခင္း၊ၿခံဳငံု

ထားေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ထိုနည္းတူစြာအာယတ္ေတာ္ သဝါစိုလ္သည္ လည္းၿခံဳငံု၍ေဖၚျပထားသျဖင့္ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္

အထား(ရွာရီအီ)မရွိ မျခင္း၊ ၿခံဳၿငံဳထားခ်က္အေပၚလိုက္နာက်င့္သံုးရေပမည္။ ဗဟာနာလုပ္သူမ်ားကိုယံုဖို႔မလိုေခ်။


ဒုတိယအခ်က္-
သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားအခ့်ိဳကိုအထက္၌ေဖၚ ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားသဝါစိုလ္

အ မ်ိဳးမ်ိဴးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးျပဳခြင့္ေပးထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ကိုယ္တိုင္အားသဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၊သာဓကအားျဖင့္မ်က္မျမင္အေနျဖင့့္

တမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ကိုယ္တိုင္အားသဝါစိုလ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္အ ပ်က္ျဖစ္ပါသည္။


တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ေရာင္ဇာျဖင့္သဝါစိုလ္လုပ္ခဲ့သည့္အ ေၾကာင္းအခ့်ိဳရီဝါယတ္ေတာ္

မ်ားပါရွိေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ဒိုအာႏွင့္ရွဖာအတ္ျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္အေၾကာင္းအထက္ေဖၚျပပါရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ား၌ပါရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္္။


ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ရီဝါယတ္အေျမာက္အမ်ားရွိေနျခင္းျဖင့္သဝါစိုလ္ႏွင့္ပက္သက္၍အခက္အခဲ၊ပုစာၦအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ဖို႔၊ဗဟာနာျပဳဖို႔လမ္းပိတ္သြားေခ်ၿပီ။


တတိယအခ်က္-


တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားသဝါစိုလ္ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည္မွာအဘယ္ နည္း?


ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အျမင္၌အဘယ္ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား ေလးစား၊႐ိုေသ၊ျမတ္ ႏိုးရၿပီးအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္အသနားခံေလ်ာက္ထားေပးမည့္

သူ(ရွဖာအတ္)အျဖစ္လက္ခံရပါသနည္း?


အေျဖသည္ကား- တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏အမိန္႔အားတစ္သ ေ၀မတိမ္း၊လိုက္နာက်င့္သံုုးေသာသူ၊

အလႅာဟ္ေက်းကၽြန္အစစ္ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္သဝါစိုလ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အမွန္ တကယ္ကိုယ္ေတာ္၏

(ေကာင္းျမတ္ေသာ)လုပ္ရပ္မ်ား၊လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ား၊ေအဗာဒသ္ခဝပ္ကိုး ကြယ္မႈမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပ၏။


ဤအရာကိုတယူသန္၊တစြတ္ထိုး၊ဝဟာဘီမ်ားအေနျဖင့္သဝါစိုလ္၊ ေအဗာဒသ္မ်ား၌လုပ္လွ်င္ျပ ႆနာမရွိေၾကာင္း၊ျပႆနာမွာ

စကားလံုးႏွင့္သာပက္သက္ေနေၾကာင္းဆိုေလ၏။


အံ့ဩဖို႔ေကာင္းေသာအခ်က္သည္ကား-၎ဝဟာဘီမ်ားထဲမွအခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး(ဆြ)၏

အလန္မ္ေမဗရ္စာက္ခ္ (ေသၿပီးေနာက္ ေကယာမတ္မျဖစ္မွီအထိဘဝ)ဘဝကို ျငင္းဆို

ၾကၿပီးကိုယ္ေတာ္ဝဖါသ္ (وفات )ကုိကုဖၹါ(كفّار)မ်ား၏ေသဆံုးျခင္းအဆင့္အထိသာလက္ခံထား ေပသည္။


က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားသူမ်ားထာဝရရွင္သန္ ေနေၾကာင္းဤကဲ့သို႔ မိန္႔ထား၏။

   بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ရွဟီးဒ္မ်ားေလာက္ေတာင္အဆင့္မရွိပါသေလာ?


အကယ္၍ဝါဖတ္သ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္သဝါစိုလ္ျပဳသူမ်ားအတြက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဝဇီလာမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္(နမာဇ္၌)စလာမ္လည္း

အ ခ်ည္းအႏွီးပင္တည္း။


(မႏုႆလူသားအားဘယ္ေနရာမွ၊ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ပို႔ေန ၾကေသာတယူသန္၊အစြန္း ေရာက္သမား၏

ရန္မွကင္းေဝးေစရန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ထံခိုလံႈပါ၏။)


ကံေကာင္းစြာျဖင့္၎တို႔ထဲမွအခ့်ိဳသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ (عالم برزخ) လက္ခံသ

ျဖင့္၊၎တို႔၏ေစာဒကတက္မႈအားျပန္လည္၊႐ုတ္သိမ္း ရေပလိမ့္မည္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century