သဝါစိုလ္သည္သက္(က)ဝီးနီး(تكوينى )အလုပ္မ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေပသည္ ....

  • News Code : 729551
  • Source : ABNA
Brief

သဝါစိုလ္သည္သက္(က)ဝီးနီး(تكوينى )အလုပ္မ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္သား ႏိုင္ပါတယ္။


မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ကား-သဝါစိုလ္သည္(عالم اسباب)၌(تشريعى )အလုပ္မ်ားရွိ သလို (تكوينى ) အလုပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ((تشريعى )) အလုပ္မ်ား၊ (تكوينى ) အလုပ္မ်ား)သဝါစိုလ္သည္ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေပ။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဘဝ၌မိမိလိုအပ္ေသာအရာမ်ားအတြက္အေျဖ မ်ားရရွိရန္အတြက္အ ေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြရျခင္းသည္သဘာဝျဖစ္ေၾကာင္းသိထား ေပသည္။


ေျမႀကီးကိုတူးၿပီး၊မ်ိဳးေစ့ထည့္ကာေရေလာင္းေပးလွ်င္မ်ိဳးေစ့ဆက္လက္ ရွင္သန္လာကာအသီး၊ အႏွံမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊အႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္မွ

ကာကြယ္ေပးရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝကိုဆက္လက္ ရွင္သန္ေပမည္။
ဤအရာမ်ားကိုသဝါစိုလ္(အမွသဟဲ)ျပဳျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အား ေမ့ေအာင္လုပ္သည္ႏွင့္တူပါသေလာ?


ေျမႀကီးသည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုႀကီးထြားေအာင္လုပ္ေပးသည္။ေနေရာင္ ျခည္မ်ားႏွင့္မိုးေရစက္မ်ား သည္မ်ိဳးေစ့၊အဖူး၊အပြင့္၊အသီး၊

အရြက္၊ဘယ ေဆးပင္မ်ား၊ဟင္းရြက္မ်ားကိုႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ထိုအရာ မ်ား(ေျမႀကီး၊ေနေရာင္ျခည္၊မိုး...)မ်ားေၾကာင့္သီးႏွံ၊

စသည္ျဖင့္ျဖစ္ထြန္းလာပါသည္ ဟုအေၾကာင္းအက်ိဳးျဖစ္လာေသာေလာက(عالم اسباب)ကိုလက္ခံယံု ၾကည္ျခင္းျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္

အဖ္အာလီး၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားပါသလား?


သံသယမရွိဘဲ၊ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ဤယံုၾကည္မႈအားမည္သူမွ် ျငင္းဆိုမည္မဟုတ္ဟုေျပာလို႔ ရေပသည္။အေၾကာင္းသည္

ကားကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ (عالم اسباب)အမွီသဟဲတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္လာ သည္ဟုဆိုေသာေလာ ကကိုလက္ခံထားၿပီး၊

အမွီသဟဲမ်ား(ဝဇီလာမ်ား)ကိုေနာက္လိုက္ေသာ္ျငား လည္းအရာရာကိုျဖစ္ေအာင္အေၾကာင္းအက်ိဳးစီစဥ္ေပးေသာအရွင္သည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တစ္ပါး တည္းသာျဖစ္ေၾကာင္းခံယူထားပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ္အမွီသဟဲမ်ားႏွင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္းသည္ေသာင္ဟီးဒ္ႏွင့္မဆန္႔က်င္ေပ။ထိုနည္းတူစြာအာလမ္ေမသရွ္ရီး(عالم تشريع)

တြင္အန္ဘီ ယာ၊ေအာင္လီယာ(တမန္ေတာ္မ်ား၊အလႅာဟ္အ ခ်စ္ဝလီေအာင္လီယာမ်ား)ႏွင့္မအ္စူမာမ်ားျဖင့္သဝါစိုလ္ျပဳျခင္း၊

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံဝယ္ရွဖာအတ္ (သ)ျပဳေပးဖို႔၎တို႔ထံေတာင္းခံျခင္းသည္ေသာင္ဟီးဒ္(တစ္ဆူတည္းဝါဒ) ႏွင့္လံုးဝမဆန္႔က်င္ေပ။


သို႔ေသာ္ျငားလည္းေအဖ္ရသီအုပ္စုတစ္စုေပၚေပါက္လာၿပီး(عالم اسباب)ကိုလက္မခံၾက ေပ။၎တို႔အေနျဖင့္(عالم اسباب)ကိုလက္ခံျခင္း

ျဖင့္ေသာင္ဟီးဒ္အဖ္အာလီ(توحيد افعالى ) အားဆန္႔က်င္သည္ဟုထင္ေနၾက ေပသည္။


၎တို႔အေနျဖင့္မီးသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေနျဖင့္အရာတစ္ခုကိုအ နီးမကပ္၊မေပးျခင္းမ

ေလာင္ႏိုင္ေခ်။ေရသည္လည္းအလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္မီးထံေရာက္ေအာင္မျပဳမျခင္း၊

မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ ေပ။(ဆိုလိုသည္ကား-အလႅာဟ္အလိုမပါဘဲမီးသည္ေလာင္လို႔မရသလို၊ၿငိမ္းသတ္လို႔လည္း မရဟုဆို လိုျခင္းျဖစ္၏။


၎တို႔အေနျဖင့္ဤအစီအစဥ္၊နည္းစနစ္ကိုသံုးၿပီးေလာကႀကီးကိုျငင္းလို႔မရသည္မွာသဘာဝမက်ေသာအရာမ်ားလူတိုင္းနား

လည္လို႔ရေသာအရာ မ်ားကိုပင္ျငင္းဆန္လာၾကသည္။
အမွန္တကယ္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ပင္(عالم اسباب)တစ္ခု ေၾကာင့္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ ရသည္။ေလာကႏွင့္ပက္

သက္ၿပီးတရားဝင္မီး ေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ-ကၽြႏ္ုပ္ (အလႅာဟ္)သည္

မိုးေရမ်ားကိုေျခာက္ေသြ႔ေနေသာေျမႀကီးကိုစိုစြတ္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ျပန္ လည္ရွင္ သန္ရန္အတြက္မိုးရြာသြန္းေစသည္။
  فَيُحْيِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا     
( يحيى به )၏အဓိပၸါယ္ဆိုလိုခ်က္မွာ-ဤမိုးသီးမိုးေပါက္မ်ားသည္ ေျမႀကီးအားျပန္လည္ရွင္ သန္(စိမ္းလန္းစိုေျပ)ေစသည္

ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္၏။ အာယတ္ေတာ္သည္ (عالم اسباب)အားတရား သက္ေသျပေထာက္ခံေနေပ သည္။

ဤကဲ့သို႔ေျမာက္မ်ားစြာ(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌)ပါရွိေပသည္။ ၎အရာမ်ားသည္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေပၚ

မလာေခ်။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္က ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ေပ သည္။       

                                                                          
အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္၎အရာမ်ားကိုစြမ္းအားျပႏိုင္ရန္စြမ္းအား ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊

သဘာဝအမွီသဟဲမ်ားကိုျငင္းဆန္သူမ်ားသည္ လမ္းမွားသူမ်ား၊ေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ထိုနည္းတူစြာ(عالم تشريع) တြင္အမွီသဟဲမ်ား၊ ဝဇီလာမ်ား ကိုျငင္းပယ္သူမ်ား သည္လည္း မွား ယြင္းလြဲသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။


ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္အထက္ပါေဖၚျပထားေသာအရာမ်ားကိုေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး၊အစြန္းေရာက္ မႈ၊တယူသန္မႈကိုလက္လြတ္ၿပီး

အမွန္တရားကိုေရြးခ်ယ္ ၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အျခားမြတ္စလင္မ်ားအား ကာေဖရ္ႏွင့္ဖာစစ္က္ျဖစ္

သည္ဟုဖသ္ဝါေပးျခင္းမွလည္းေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကမာၻမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္အတူစည္းစည္းလံုးလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ေနထိုင္ ၿပီး၊ကုရ္အာန္က်မ္း ေတာ္ျမတ္၊

အစၥလာမ္၊အလႅဟ္၏ရန္သူမ်ားကိုဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းရေပမည္။ႀကံႀကံခံရ ေပမည္။


ေရွးက္မ်ိဳးစံု၊လိုတိုးပိုေလ်ာ့မ်ိဳးစံုလိုအပ္မႈ၊ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳးစံုမွကင္းေသာအစၥ လာမ္အသိပညာအစစ္ အမွန္မ်ား

ကိုမြတ္စလင္လူထုႀကီးအားမိတ္ဆက္ပို႔ခ်ေပးရမည္။အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century