ရိုဇဟ္ အဲအ္ေသကာဖ္ လၾကည့္ျခင္း ေဖသ္ရဟ္(မရ္ဂ်ာေလးပါး ၏ ဖသ္ဝါမ်ားႏွင့္ အညီ)

 • News Code : 764523
 • Source : ABNA
بسم الله الرحمن الرحیم အမွာစာ السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္မ်ား ၊အဲအ္ေသကာဖ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္း၊စည္းကမ္း ကိုဖတ္ရပါမည္။ ေဖသ္ရဟ္ ႏွင့္လကိစၥမ်ားကို လည္း pamphlet (စာေစာင္ငယ္) အျဖစ္ ပထမ ကတည္းက အခ်ဳိ႕ မိုအ္ေမနီမွ ေဝခဲ့ၿပီးပါၿပီး။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အတြက္ စာအုပ္၏ အဆုံးသတ္တြင္ ထည့္လိုက္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မရ္ဂ်ာ(၄) ပါး၏ ဖသ္ဝါမ်ားကို အေျခခံ ထားပါသည္။

 

 

ရိုဇဟ္ အဲအ္ေသကာဖ္ လၾကည့္ျခင္း

ေဖသ္ရဟ္(မရ္ဂ်ာေလးပါး ၏ ဖသ္ဝါမ်ားႏွင့္ အညီ)

 

က်မ္းျပဳအာလင္မ္ - H.I ဟာဂ်္ မိုဟမၼဒ္ေရဇာဒါဝဒ္ဒါနီ

بسم الله الرحمن الرحیم

အမွာစာ

السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته

 

 • အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္မ်ား ၊အဲအ္ေသကာဖ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္း၊စည္းကမ္း ကိုဖတ္ရပါမည္။

 

 • ေဖသ္ရဟ္ ႏွင့္လကိစၥမ်ားကို လည္း pamphlet (စာေစာင္ငယ္) အျဖစ္ ပထမ ကတည္းက အခ်ဳိ႕ မိုအ္ေမနီမွ ေဝခဲ့ၿပီးပါၿပီး။ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အတြက္ စာအုပ္၏ အဆုံးသတ္တြင္ ထည့္လိုက္ပါသည္။

 

 • ဤစာအုပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မရ္ဂ်ာ(၄) ပါး၏ ဖသ္ဝါမ်ားကို အေျခခံ ထားပါသည္။

၁။မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ခူဝီး 

၂။မရ္ဟြန္မ္ ေအမာမ္ခိုေမနီ 

၃။အာယာသြလႅာဟ္စစ္သာနီ  

၄။ရဲဟ္ဗရ္မိုအဇမ္အာယာသြလႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

 • အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွအပ ဖသ္ဝါမ်ား၏ ကြဲျပားမႈကိုမတင္ျပထားပါ။သို႔ေသာ္

ဥပေဒ၊စည္းမ်ည္း၊စည္းကမ္းမ်ားကို ရွရီအီသတိ(احتیاط)ႏွင့္ အညီေရးသား ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။

 

 • အက်ယ္တဝင့္ သိလိုသည့္မိတ္ေဆြမ်ား (توضیح المسائل) ႏွင့္ အျခား စာအုပ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

 

 • စာအုပ္ ကို Reader Friendly ျဖစ္ရန္ ၊စာဖတ္သူ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသည့္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းပုံစံ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားထားပါ သည္။ စာဖတ္သူအတြက္ ဝန္ထုပ္ အျဖစ္မခံစားရေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 • ဤစာအုပ္ငယ္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ မြတ္စ္စဟဗ္မ်ားကို ရဂ်ာေအမတ္ သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) နီယသ္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 • ရဂ်ာေအမတ္ သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) ဆိုသည္မွာ ဤအလုပ္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ လိုလားသည့္ လုပ္ရပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေခၚဆို ပါသည္။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁- ဤစာအုပ္ကို ျပဳစုသီကုံးရာတြင္ -

(က) H.I ဂ်နာဗ္ မိုဟမၼဒ္ဟိုစိုင္း ဖလာဟ္ဇာေဒဆပ္ ေရးသားျပဳစုထား သည့္ (آموزش فقه (سطح عالی ) ) စာအုပ္

 

(ခ) H.I ဂ်နာဗ္ မိုဟမၼဒ္ ေရဇာ မြရွ္ဖကီပူးရ္ ေရးသားျပဳစုထား သည့္       ( احکام آموزشی (عبادات سطح 3 ) စာအုပ္

 

(ဂ)H.I ဂ်နာဗ္ဆယက္ဒ္ မြတ္ဂ်္သဗာဟိုစိုင္း(န)နီ ဆပ္ ေရးသားျပဳစု ထား သည့္ ( احکام روزه) စာအုပ္ တို႔အား အျပည့္အဝ အသုံးျပဳထားပါသည္။

 

၂- ေလးစားအပ္သည့္ ဆရာ H.I ေမာင္လာနာ အလီေရဇာ ဆြာေလဟီ ဆပ္ အေနျဖင့္လည္း တည္းျဖတ္မႈ ႏွင့္ ျပဳျပင္တည္းမတ္ေပးမႈ ကို ျပဳခဲ့ပါ သည္။

 

၃- ေနာင္ေတာ္ ေရဇာ ေရဇ္ဝါနီ အေနျဖင့္လည္း တန္ဖိုးရွိအႀကံေပးမႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ Technical အရလည္းကူညီခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေန ျဖင့္ ၎တု႔ိ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ၎တို႔ အတြက္ ဒိုအာ လည္းျပဳပါသည္။

 

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

بحق محمد و آله الطاهرین

မိုဟမၼဒ္ ေရဇာ ဒါဝဒ္ဒါနီ

ရွအ္ဗာန္ လ ၂၇ ၇က္ ၊ ဟီဂ်ရီ သကၠဂာဇ္ ၁၄၂၉

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္

မာတိကာစဥ္

 

ရိုဇဟ္  17

ရိုဇဟ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္          17

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚ တြင္ ဤ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္          17

ရိုဇဟ္ ၏ အမ်ဳိး အစားမ်ား      17

ဝါဂ်စ္ဗ္ ရိုဇဟ္မ်ား ၊ဥပမာ        19

ရိုဇဟ္မ်ား အတြက္ နီယသ္     19

နီယသ္၏ အခ်ိန္ ဘယ္အထိလဲ          23

ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ား      26

၁- စားျခင္း၊ေသာက္ျခင္း         27

ေဆးထုိးျခင္း    28

ေဆးစက္ အျဖင့္သုံးျခင္း         28

သြားဖုံးမွ ေသြးထြက္ျခင္း         29

အာလုပ္က်င္းျခင္း      

ရိုဇဟ္

ရိုဇဟ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

 • ရိုဇဟ္ ကိုအာရဘီ ဘာသာစကားတြင္( صوم )ဟုေခၚ ဆိုပါသည္။
 • အဘိဓာန္ (Dictionary ) စာအုပ္ အရ ( صوم )   အဓိပၸာယ္မွာ - အရာတစ္ခုခုကိုတားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရွာင္ျခင္းကို ေခၚဆိုပါ သည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚတြင္ ဤ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္

 • စားျခင္း၊ေသာက္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အရာမ်ားမွ ေရွာင္ျခင္း
 • ဘယ္အခ်ိန္မွ ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ အထိ ?

နံနက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အဇါန္အခ်ိန္မွ စၿပီး မဂ္ရိဗ္ နမာဇ္ အဇါန္ အခ်ိန္ အထိ

 • အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ?

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို္ လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္

 

အေမး (၁) : ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ၎ကို ရိုဇဟ္ လို ေခၚရပါသနည္း ?

အေျဖ : အေၾကာင္းမွာ ဤေအဗာဒသ္သည္ ညတြင္ ျပဳလုပ္ရတာ မဟုတ္ပဲ ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္ ။ ေန႔ ကို (ဖြာရစီဘာသာျဖင့္) ရိုဇ္ လို ေခၚပါသည္ ။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ရိုဇဟ္ လို႔ေခၚပါသည္ ။

 

ရိုဇဟ္ ၏ အမ်ဳိး အစားမ်ား

 1. ဝါဂ်စ္ဗ္ ရိုဇဟ္ (ဥပမာ:လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ရိုဇဟ္ )
 2. မြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္ (ဥပမာ:ရဂ်ဗ္လ (သို႔) ရွအ္ဗာန္လ ၏ ရိုဇဟ္ )
 3. မက္ရူးဟ္ ရိုဇဟ္ (ဥပမာ:အာ႐ူရာေန႔ ၏ ရိုဇဟ္ )
 4. ဟရာမ္ ရိုဇဟ္ (ဥပမာ:အီးဒ္ဒိုလ္ေဖသ္ရ္ ႏွင့္ အီးဒ္ေဒကုရ္ဘာန္ ၏ ရိုဇဟ္ )

 

သတိျပဳစရာ

 

 • အကယ္၍ ရိုဇဟ္ ထားလွ်င္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ရိုဇဟ္ ထားျခင္းသည္လည္း ဟရာမ္ ရိုဇဟ္ ျဖစ္သြား မည္ျဖစ္ ပါသည္။

အႏၱရာယ္ အတြက္ဥပမာ

 

 1. ရိုဇဟ္ ထားလွ်င္ ေသဆုံးသြားမည္ဟု သိေနပါတယ္။

(သို႔မဟုတ္)

 1. ေရာဂါ အတြက္ အခ်ိန္ ၾကာမႈကို ျဖစ္ေစမည္ ။

 

အေမး (၂) :ဤအေျခအေနကို ဘယ္လို သိႏိုင္မွာလဲ ?

အေျဖ : ကိုယ္တိုင္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရ သည့္အေနအထား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

(သို႔မဟုတ္)

အတိတ္၏ အေတြ႔အႀကဳံ မ်ား အရေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

(သို႔မဟုတ္)

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ ေဒါက္တာ၏ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

(သို႔မဟုတ္)

အသိဥာဏ္ အေထာက္အထားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

 

အေျခအေန

 

ေဒါက္တာေျပာပါသည္ …

(၁) ရိုဇဟ္ ထားလွ်င္ အႏၱရာယ္ ရိွသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဒီလိုဘာ အႏၱရာယ္မွ မရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

(သို႔မဟုတ္)

(၂) ရိုဇာ ထားပါ။ မည္သည့္ အႏၱရာယ္မွ မရွိ ပါ ။တကယ္ေတာ့ ရိုဇဟ္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း စိတ္ခ်ယုံၾကည္ပါသည္။

 

အေမး (၃) : ဤအေျခအေန တြင္ ဘယ္သူစကား ကို အတည္ျပဳရမည္ နည္း ? ကၽြန္ေတာ္ လား? (သို႔မဟုတ္) ေဒါက္တာ လား ?

အေျဖ : အသင္၏စကား ကိုအတည္ျပဳရပါမည္။ အသင္အေနျဖင့္ မိမိ ၏ စိတ္ခ် ယုံၾကည္မႈ အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရပါ မည္။

ဝါဂ်စ္ဗ္ ရိုဇဟ္မ်ား ၊ဥပမာ

 

၁။လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ရိုဇဟ္မ်ား

၂။ ကဇြာရိုဇဟ္မ်ား

၃။ကာဖြာရာ ရိုဇဟ္မ်ား

၄။ အေဖ၊အေမ၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား သားအႀကီးဆုံးထားရန္

၅။၊အဓိ႒ာန္၊ ကတိသစၥာျပဳထားသည့္ ရိုဇဟ္မ်ား

၆။အအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူမ်ား အတြက္သုံးရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ထားရ မည့္ ရိုဇဟ္

၇။ ဟဂ်္ေယသမသိုအ္ အတြက္ကုရ္ဘာနီ အစား ၊ထားရသည့္ ရိုဇဟ္မ်ား

(အက်ယ္တဝင့္ သိရွိရန္ (مناسک حج ) က်မ္းကိုေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ )

 

ရိုဇဟ္မ်ား အတြက္ နီယသ္

အေမး (၁) : ရိုဇဟ္ အတြက္နီယသ္ ျပဳရင္ အေရးႀကီးပါသလား?

အေျဖ :ဟုတ္ကဲ့။ ရိုဇဟ္ဆိုတာ ေအဗာဒသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအဗာဒသ္ အတြက္ နီယသ္ မျပဳဘဲဲ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

 

အေမး (၂) :နီယသ္ဆိုတာ ဝါက်အခ်ဳိ႕ ေျပာတာကိုေခၚပါသလား?

အေျဖ :မဟုတ္ပါ။ နီယသ္ဆိုသည္မွာ ႏွလုံးသားတြင္ အဓိ႒ာန္ ျပဳျခင္း ကိုေခၚဆိုပါသည္။

 

အေမး (၃) : ဤ အဓိ႒ာန္ သည္မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသနည္း ?

အေျဖ : ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး • နံနက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အဇါန္အခ်ိန္ မွ စၿပီးမဂ္ရိဗ္ နမာဇ္ အဇါန္ အခ်ိန္ အထိ • ရိုဇဟ္ ထားပါတယ္ • ကုိရ္ဘသန္ေအလႅာဟ္ ( قربةًاِلی الله)

 

အေမး (၄) : ကုိရ္ဘသန္ေအလႅာဟ္( قربةًاِلی الله) ဆိုတာ ?

အေျဖ:အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရလာဒ္ အျဖစ္ မလြဲမေသြ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္နီးကပ္မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အေမး (၅): နံနက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အဇါန္အခ်ိန္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ? နမာဇ္ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီး ၁၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာ မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရက္ကြက္ တြင္ ရွိဗလီမွာ အဇါန္ေပးပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ရိုဇဟ္ ၎အဇါန္ အခ်ိန္က ေန စတာ ဟုတ္ပါသလား?                                                                                                      

အေျဖ :မဟုတ္ပါ။ နံနက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အဇါန္အခ်ိန္ဆိုတာ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ ၏ ပထမဆုံးအခ်ိန္ ကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးအခ်က္မွာ -

 1. နံနက္ဖဂ်ရ္နမာဇ္ မတိုင္ခင္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္အလ်င္ စားျခင္း ၊ေသာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ရပ္လုိက္ရပါမယ္။
 2. မဂ္ရိဗ္ နမာဇ္ အဇါန္ၿပီးေနာက္လည္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာ

           ေရွာင္ စရာမ်ားကိုေရွာင္ၿပီးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

သတိျပဳစရာအခ်က္ -

လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္မ်ားကို ထားေနစဥ္ အကယ္၍ မိမိ နီယသ္ ကို ေျပာင္း လိုက္မည္ (သို႔မဟုတ္) တမင္တကာရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာတစ္ခုခုကို လုပ္ရန္ အဓိ႒ာန္ ခ်ပါက ၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္မေဖာ္ေဆာင္ေသးလွ်င္လည္း ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

အေမး(၆):ထားမည့္ရိုဇဟ္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအစား ရိုဇာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသလား ? မရည္ရြယ္ဘဲ ရိုဇာထားလုိက္မည္ ၊ၿပီးမွ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ဤ ရိုဇဟ္သည္ ကဇြာရိုဇဟ္ (သို႔မဟုတ္) ကဖြာရာ ရိုဇဟ္ ဟု ရည္ရြယ္လို႔ရပါသလား?

အေျဖ: မရပါ။ ရည္ရြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။   ဤရိုဇဟ္သည္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ (သို႔မဟုတ္) ကဇြာရိုဇဟ္ (သို႔) အျခားရိုဇဟ္ တစ္ခုခု ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ရပါမယ္။

 

သတိျပဳစရာအခ်က္ -

လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ထားရသည့္ ရိုဇဟ္မ်ားသည္ သူ႔ အလိုအေလွ်ာက္ ရမ္တြာန္လျမတ္ အတြက္ထားရသည့္ရိုဇဟ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤလျမတ္တြင္ မည္သည့္ အျခား ရိုဇဟ္မွ် ထား၍မရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အေမး(၇):ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မနက္ဖန္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ၁၅ရက္လား (သို႔မဟုတ္) ၁၆ရက္လားဆိုတာကိုေမ့သြားပါတယ္။ ဤအတြက္ ရိုဇဟ္ အေပၚ   အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား ?

ေျဖ:မရွိပါ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ အေပၚ   အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ပါ။

         

အေမး(၇):ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အခုအခ်ိန္ထိ မနက္ဖန္ ရိုဇဟ္ ထားဖို႔ နီယသ္ မျပဳရေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္အခ်ိန္အထိ နီယသ္ လုပ္ႏိုင္ ပါသနည္း ?

အေျဖ : ရိုဇာ ဘယ္အမ်ဳိး အစားဆိုတာ ကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ လား?

မြတ္စ္သဟဗ္လား? ဝါဂ်စ္ဗ္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္တယ္ ဆို တာ ၾကည့္ရပါမယ္။ ေအာက္တြင္ ဤအတြက္ ရွင္းလင္းေပး ထားပါ တယ္။သို႔ေသာ္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ -

အခ်ဳိ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ အသင္အေနျဖင့္ နံနက္ဖဂ်ရ္နမာဇ္အဇါန္ ၿပီးေနာက္ လည္း နီယသ္ျပဳခြင့္ရွိတာကိုေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါလည္းပဲ နံနက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္အဇါန္အခ်ိန္မွ စၿပီးလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ရိုဇဟ္ ကိုပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ားကို မျပဳထားသည့္ အေျခအေနမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။

နမူနာ - မြတ္စ္သဟဗ္ရိုဇဟ္ ကို   မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္ မတိုင္ခင္ တစ္မိနစ္ အ လ်င္လည္း နီယသ္ ျပဳ ခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ ေန႔လည္ စာ ထမင္းစားထားလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ရိုဇဟ္ ထား၍ မရေခ်။

 

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နီယသ္၏ အခ်ိန္ ဘယ္အထိလဲ

ရိုဇဟ္

အမ်ဳိး

အစား  နံနက္

အဇါန္ မတိုင္ခင္ အလ်င္         ဇဟိုရ္

အခ်ိန္

မတိုင္ခင္

(တမင္

တကာ

ေနာက္က်

ေအာင္ျပဳမည္။)          ဇဟိုရ္

အခ်ိန္

မတိုင္ခင္

(ေမ့သြားသည္၊

သတင္းမရွိ။)   ဇဟိုရ္

အခ်ိန္

ၿပီးေနာက္

မြတ္စ္စ

ဟဗ္ရိုဇဟ္      

 

         

 

      

 

       

(မဂ္ရိဗ္

အခ်ိန္မေရာက္

ခင္အနည္း

ငယ္အလ်င္

လည္းမွန္၏။)

သတ္မွတ္

ခ်ိန္ အတြင္း

ထားရသည့္

ဝါဂ်စ္ဗ္ရိုဇဟ္၊

ဥပမာ•လျမတ္

ရမ္တြာန္ ၏ရိုဇဟ္

 • အခ်ိန္သတ္မွတ္၍

သစၥာဆိုထားသည့္

ရိုဇဟ္ 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

သတ္မွတ္

ခ်ိန္မရွိသည့္

ဝါဂ်စ္ဗ္ရိုဇဟ္၊ဥပမာ

 • ကဇြာရိုဇဟ္
 • အခ်ိန္မသတ္မွတ္ပဲ

သစၥာဆိုထားသည့္

ရိုဇဟ္

         

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 = နီယသ္လုပ္ႏိုင္သည္။ရိုဇဟ္ပိုင္၏။  နီယသ္မလုပ္ႏိုင္ေခ်။

 

အေရးႀကီးေမးခြန္း (၁) :

ရွအ္ဗာန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ကုန္သြားၿပီး၊လျမင္၊မျမင္ မသိရေသး ေခ်။ ကၽြန္ ေတာ္ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း ?

 

အေျဖ : • အကယ္၍ လ၊ျမင္မည္ဆိုလွ်င္ မနက္ဖန္ လျမတ္ ရမ္တြာန္၏       ပထမေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုဇာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 • အကယ္၍ လ၊မျမင္မည္ဆိုလွ်င္ မနက္ဖန္ ရွအ္ဗာန္လ ၏ ၃၀ ရက္ေန႔႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။
 • အကယ္၍ လ၊ျမင္ ၊မျမင္သံသယ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန တြင္လည္း ရိုဇာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

 

ေမးခြန္း(၂): သံသယ ျဖစ္ေန၍ ရိုဇဟ္ မထားခဲ့ပါ။ ေနာက္မွ လျမင္ ေၾကာင္း သတင္းသိရပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

 

အေျဖ : အသင္အေနျဖင့္ ဂိုနာ မက်ဴးလြန္ခဲ့ပါ။သို႔ေသာ္ ၎ ရိုဇဟ္ အတြက္ ကဇြာ ျပန္ထားရပါမယ္။

 

ေမးခြန္း(၃):ကၽြန္ေတာ္ သံသယ ျဖစ္ေစသည့္ေန႔ ကို ရိုဇဟ္ ထားခ်င္ပါ တယ္။ မည္သည့္ နီယသ္ျဖင့္ ထားရမည္နည္း? အကယ္၍ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎လအတြက္ ရိုဇဟ္ ၊မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ရွအ္ဗာန္ လ အတြက္ ရိုဇဟ္ ဟု နီယသ္ ျပဳလုိ႔ ရပါသလား ?

 

အေျဖ :ဤကဲ့သို႔မ်ဳိး နီယသ္ မျပဳပါႏွင့္။ ဒါေပမဲ့ အကယ္၍ အသင္ ကဇြာရိုဇာ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကဇြာ နီယသ္ျဖင့္ ရိုဇဟ္ထားပါ။ မရွိလွ်င္ မြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္ နီယသ္ ျဖင့္ ရိုဇဟ္ ထားပါ။

 

 

 

အက်ဳိးအျမတ္ :

ဤအေျခအေနတြင္ ရရွိမည့္ အက်ဳိး အျမတ္မွာ - အကယ္၍ ေနာက္မွ လျမင္သည့္ သတင္းရရွိခဲ့ လွ်င္ဤရိုဇာသည္သူ႔အလိုေလ်ာက္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ပထမေန႔၏ ရိုဇဟ္ ဟု သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါမည္။

 

ေမးခြန္း(၄):ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကဇြာ (သို႔မဟုတ္) မြတ္စ္သဟဗ္ နီယသ္ ျဖင့္ ရိုဇဟ္ ထားလိုက္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ေန႔ တြင္ လျမင္ေၾကာင္း၊ဒီေန႔ ဟာ ရမ္တြာန္လျမတ္ ၏ ပထမေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ ပါသည္။ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

 

အေျဖ:ဟုတ္ပါၿပီး ၊မိမိနီယသ္ ကို လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ပထမေန႔ ရိုဇဟ္ အတြက္ဟု ေျပာင္းလိုက္ပါ။ ဒါဆိုလုံေလာက္ပါၿပီ ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ား

 

၁- စားျခင္း၊ေသာက္ျခင္း

၂- ဖုန္မႈန္႔ လည္ေခ်ာင္းထိ ေရာက္ရွိျခင္း

၃- အလႅာဟ္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား () ၊ မအ္စူမီးန္ () မမိန္႔ မေျပာ သည့္ အရာကို မိန္႕သည္ ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာျခင္း

၄- ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ကိုေရတြင္ႏွစ္ျခင္း

၅- တမင္တကာ အန္ျခင္း

၆- Masturbation (ခ) လက္ျဖင့္ သုတ္ရည္ထြက္ေအာင္ ျပဳျခင္း

၇- ကာမစပ္ယွက္ျခင္း (ခ) ေမထုံမွီဝဲျခင္း

၈- ဂ်နာဗသ္ အေျခအေနျဖင့္ ဖဂ်ရ္အဇါန္ထိေအာင္ေနျခင္း

၉- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဟိုင္းဇ္(ခ)ရာသီလာျခင္း (သို႔) ေနဖါစ္ (ခ) သားေမြးျခင္း မွသန္႔စင္ ၿပီး ဖဂ်ရ္အဇါန္ မတိုင္မီ အလ်င္ ဂိုစ္လ္ မျပဳဘဲေန ျခင္း

၁၀- အရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝမ္းခ်ဴျခင္း

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

၁- စားျခင္း၊ေသာက္ျခင္း • လည္ေခ်ာင္းေအာက္သို႔ေရာက္ခ်ိန္

 • လည္ေခ်ာင္းဆိုသည္မွာ(خ)ဆိုသည့္

                                   အကၡရာ ထြက္သည့္ေနရာကိုေခၚပါသည္။

သတိျပဳစရာ:တစ္ခုခုကို လွ်ာေပၚတင္ၿပီး အရသာခံယုံျဖင့္ ရိုဇာမပ်က္ ေခ်။

 

အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး

 

1        သြားၾကားညႇပ္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ အရာ မ်ားကို တမင္တကာ စားမည္ဆိုလွ်င္      ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသည္။

2        ေမ့ၿပီး တစ္ခုခု စားမိမည္၊ ေသာက္မိ မည္ဆို လွ်င္       ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။

3        တမင္တကာ တံေတြမ်ဳိခ်မည္ဆိုလွ်င္           ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။

4        အရသာရွိသည့္ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္ မ်ားကို ျမင္ၿပီး သြားရည္ၾက မည္၊ ၿပီး ေနာက္ သြားရည္မ်ားကိုတမင္တကာ မ်ဳိခ် လိုက္မည္ဆိုလွ်င္   ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။

5        ခၽြဲသလိပ္ ပါးစပ္ တြင္ မေရာက္မီ မ်ဳိခ် မိလွ်င္

----------------------------------------

ခၽြဲသလိပ္ ပါးစပ္ တြင္ ေရာက္ၿပီးမွ မ်ဳိခ် မိလွ်င္

          ရိုဇဟ္ပိုင္ပါသည္။

 

--------------------------------------

 • ရိုဇဟ္ပိုင္ပါသည္။

(အာယာ သြလႅာဟ္ စစ္သာနီ)

 • အဲဟ္ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္ အရ ရိုဇဟ္ ပ်က္ ပါသည္။

(အာယာသြလႅာဟ္ခူဝီး၊ အာယာ သြလႅာဟ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ၊ အာယာသြလႅာဟ္ ခါ ေမနာအီ)

 

ေမးခြန္း(၁):မစားမေသာက္ဘဲ ေနရင္ အားယုတ္လာပါမည္။ ရိုဇဟ္ မထား ဘဲေနလို႔ ရပါသလား ?

အေျဖ : မရပါ။

 

ေမးခြန္း(၂):အားတအားယုတ္သြား ပါမည္။ ခံႏိုင္ရည္မရွိသည့္ အားယုတ္ မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါသည္?

အေျဖ : ဒါဆိုရင္ ရိုဇဟ္ မထားဘဲေနပါ။ၿပီးလွ်င္ကဇြာ ျပန္ထားရပါမည္။

 

ေဆးထုိးျခင္း

 

၁- ဖ်ားေနခ်ိန္ ေဆးအျဖင့္ ထိုးရန္        ထိုးခြင့္ရွိပါသည္။

 

၂- ကိုယ္ခႏၶာအခ်ဳိ႕ေနရာကို ထုံေဆး ထိုးဖို႔ အတြက္    ထိုးခြင့္ရွိပါသည္။

 

၃-အားျပတ္ေန၍ (သို႔) ငတ္မြတ္မႈကို ေျဖ သိမ့္ရန္ ေဆးထိုးမည္ (အားေဆး သြင္း မည္)           ထိုးခြင့္ရွိပါသည္။(ခူဝီး၊စစ္သာနီ)

ထိုးခြင့္မရွိပါ။(အဲဟ္ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္အရ) (ခိုေမနီ၊ခါေမနာအီ)

 

 

ေဆးစက္ အျဖင့္သုံးျခင္း

 

 

ေဆးဝါးအျဖင့္ ၎                             ခြင့္ရွိပါသည္။(ခူဝီး၊စစ္သာနီ)

                                                                 ခြင့္မရွိပါ။(အဲဟ္ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္အရ)                                              

             (သို႔)                                          (ခိုေမနီ၊ခါေမနာအီ)

         

အားေဆးအျဖင့္ ၎

 

သြားဖုံးမွ ေသြးထြက္ျခင္း

ေမးခြန္း(၃): သြားဖုံးမွေသြးထြက္လာပါတယ္။ သတိမျပဳမိသျဖင့္ မ်ဳိခ်မိပါ တယ္။ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသလား? ပ်က္ပါသလား?

အေျဖ:အကယ္၍ သတိမျပဳမိ သျဖင့္ သူအလိုအေလ်ာက္ မ်ဳိခ်မိသြားလွ်င္ ရိုဇဟ္ အတြက္ ဘာမွ မျဖစ္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၄):သြားဖုံးမွထြက္သည့္ ေသြး၊တံေတြးႏွင့္ေရာၿပီး ေပ်ာက္သြား ပါ တယ္။ အဲဒီတံေတြးကိုမ်ဳိခ်ခြင့္ ရွိပါသလား ?

အေျဖ : ဟုတ္ကဲ့၊ရပါတယ္။ ၎တံေတြးကိုမ်ဳိခ်လွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၅):ကၽြန္ေတာ္အေရွ႕မွာ ရိုဇဟ္ ရွိသူတစ္ေယာက္ေမ့ၿပီး အစား စား ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဖို႔သူကိုသြားတားဖို႔ အေရးႀကီး ပါသလား ?

အေျဖ :မလိုပါ။

အာလုပ္က်င္းျခင္း

 

အာလုပ္က်င္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္ေခ်ာင္း ေအာက္ေရာက္ သြား မည္ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သြားမ်ားကို ကုသျခင္း

 

ေမးခြန္း(၆):သြားဆရာဝန္အေနျဖင့္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ တြင္ သြားတပ္ျခင္း ၊ ႏွင့္ အျခား သြားဆိုင္ရာကုသမႈကိုျပဳေပးႏိုင္ပါသလား ?

ေျဖ : ဟုတ္ကဲ့ရပါတယ္။

 

ေမးခြန္း(၇):သြားကုသမႈခံယူသူ လူနာ အတြက္ေကာ္ ျပႆနာ ရွိပါ သလား?

ေျဖ : အကယ္၍ ေရာဂါသည္ကို သြားကုေနခ်ိန္ ေသြး ၊ေရ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခု လည္ေခ်ာင္းေအာက္ သို႔ မေရာက္ဟု စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ရွိမည္ဆို လွ်င္ ရိုဇာထားလ်က္ကုသႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါကခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိ ေခ်။

သြားတိုက္ေဆး သုံးျခင္း

ျပႆနာ မရွိပါ။ သြားတိုက္ေဆးကိုမမ်ဳိခ်မိဖို႕ေတာ့လိုပါသည္။

 

သြားၾကားထိုးတံ (သို႔) သြားရွင္းႀကိဳး ကို အသုံးျပဳျခင္း

သုံးပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခုခုကိုမ်ဳိမခ်မိဖို႔ တစ္နည္းအား ျဖင့္လည္ေခ်ာင္း ေအာက္ တစ္ခုခုမေရာက္သြားဖို႔သာ သတိရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

မ်က္စဥ္း ႏွင့္ ႏွာေခါင္းထည့္ေဆးရည္ ကို အသုံးျပဳျခင္း

ဤေနရာတြင္လည္း အရင္မွတ္ေက်ာက္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လည္ေခ်ာင္း ေအာက္ မေရာက္လွ်င္ သုံးခြင့္ ရွိပါတယ္။

ေရေမႊး ႏွင့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ကို အသုံးျပဳ ျခင္း

ေရေမႊး ႏွင့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ကို သုံျခင္းျဖင့္ ရိုဇဟ္ ကို မပ်က္ေစ သည့္ အျပင္ ရိုဇဟ္ ထားသူအတြက္ သုံးစြဲ ျခင္းသည္ မြတ္စဟစ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ႏွင့္ ဆပ္ျပာ အသုံးျပဳျခင္း

အသံုးျပဳလွ်င္ ပိုင္ပါသည္။

ဆံပင္ကို ဆီလိမ္းျခင္း (သို႔) CREAM သုံးျခင္း

အသံုးျပဳလွ်င္ ပိုင္ပါသည္။

 

ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးအေတာင့္ အသုံးျပဳျခင္း

၎ကိုလည္း လည္ေခ်ာင္းေအာက္မေရာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအတိုင္း ဆို အသံုးျပဳ ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ေသြးလွဴျခင္း

လွဴပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။အကယ္၍အားယုတ္မႈကိုျဖစ္ေစမည္ဆိုလွ်င္ မက္က႐ူ ျဖစ္ပါတယ္။ဟရာမ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သတိ။ ။ (အစၥလာမ့္ကို ထိခိုက္အက်ဳိးယုတ္ေစမည့္သူမ်ားကိုေသြးလွဴျခင္း ကို အာယာသြလႅာဟ္ ခါေမနာအီ ရုံးမွတားျမစ္ထားပါသည္။ ျမန္မာဘာ သာျပန္ဆိုသူ)

အာလုပ္က်င္းျခင္း

အာလုပ္က်င္းေနရင္း အလိုအေလ်ာက္ လည္ေခ်ာင္းေအာက္ ေရ ေရာက္ သြား လွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။ ဤအခ်က္ဆိုလွ်င္ ပိုင္ပါတယ္။

 • ရိုဇဟ္ ရွိသည္ဆိုတာ ေမ့သြားခ်ိန္
 • ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္အတြက္ အာလုပ္က်င္းခ်ိန္

 

⌠⌠⌠

 

၂- ဖုန္မႈန္႔ လည္ေခ်ာင္းထိ ေရာက္ရွိျခင္း

 

 • ဖုန္မႈန္႔ ထူထူ လည္ေခ်ာင္း အထိ ရာက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါ သည္။
 • မည္သည့္အရာ ဝတၳဳ၏ အမႈန္႔ ျဖစ္ေနပါေစ ။

⌠ဥပမာ စားလ႔ိုပိုင္သည့္ အမႈန္႔ မ်ဳိး ၊သာဓက အားျဖင့္ ဂ်ဳံမႈန္႔ ျဖစ္ပါ သည္္။

⌠သို႔မဟုတ္ စားလို႔မပိုင္သည့္ အမႈန္႔မ်ဳိး ၊သာဓက အားျဖင့္ ေျမမႈန္႔ ျဖစ္ပါ သည္။

 

ေမးခြန္း(၁):ဖုန္မႈန္႔ ေတာ့ဖုန္မႈန္႔ပါပဲ၊ဒါေပမဲ့ မထူပါဘူး၊ဤဖုန္မႈန္႔ လည္ ေခ်ာင္းထိ ေရာက္သြားရင္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသလား ?

အေျဖ : မပ်က္ပါ။ (အာယာသြလႅာဟ္ ေအမာမ္ခိုေမနီ၊ အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ ခါေမနာအီ)

အဲဟ္ေသယာသ္ ဝါဂ်စ္ဗ္အရ ရိုဇဟ္ပ်က္ပါသည္။ (အာယာသြလႅာဟ္ခူဝီး)

 

သတိ :ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

(1) ဖုန္မႈန္႔ လည္ေခ်ာင္း အထိ မေရာက္လွ်င္ ( ပါးစပ္ အတြင္းဝင္ယုံသာ)

(2) တမင္တကာ ေရာက္ေအာင္မပို႔ လွ်င္

(3) ရိုဇဟ္ရွိသည္ကိုေမ့သြားလွ်င္

(4) ဖုန္မႈန္႔ လည္ေခ်ာင္းအထိေရာက္၊ မေရာက္ သံသယျဖစ္လွ်င္

 

ေမးခြန္း(၂):ကၽြန္ေတာ္ဂ်ဳံႀကိတ္စက္မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဂ်ဳံမႈန္႔ ထူထူ ကၽြန္ေတာ္ လည္ေခ်ာင္း အထိ ေရာက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ရိုဇဟ္ ထား လ်က္ ဤအလုပ္ကို လုပ္ခြင့္ ရွိပါသလား ?

အေျဖ: အမႈန္႔ လည္ေခ်ာင္း အထိမေရာက္ေအာင္ mask (ခ) မ်က္ႏွာဖုံး (သို႔) ၎ကဲ့သို႔ အရာတစ္ခုခု ကို သုံးၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ။ ဤသို႔ မဟုတ္ လွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါမည္။

 

စီးကရက္ ႏွင့္ စသည္ျဖင့္ သုံးစြဲျခင္း

 

စီးကရက္ ၊ ေဆးျပင္းလိပ္ ၊ huqqa ၊ ေဆးတံ ၎ကဲသို႔ အရာမ်ား ကို အသုံးျပဳ ျခင္း ျဖင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။

 

႐ွဴေဆးဘူး အသုံးျပဳျခင္း

 

ေမးခြန္း(၃):ကၽြန္ေတာ္ ပန္းနာ ေရာဂါသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ွဴေဆးဘူး မသုံးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသလား ?

အေျဖ:• မပ်က္ပါ။ ဤအေျခအေနမွာ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။ (အာယာ သြလႅာဟ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ၊ အာယာသြလႅာဟ္ခူဝီး၊ အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ)

 • အကယ္၍ ႐ွဴေဆးဘူး (သို႔မဟုတ္) spray မသုံးပဲ ရမ္တြာန္လျမတ္ ၿပီးေနာက္ ရိုဇာ ထားႏိုင္လွ်င္ အဲဟ္ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္ အရ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားရပါမည္။ (အာယာသြလႅာဟ္ ခါ ေမနာအီ)

ေခါင္း ႏွင့္ရင္ပတ္တြင္ ပရုတ္ဆီ လိမ္းျခင္း

 

ျပႆနာမရွိပါ။ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါတယ္။

ေရခိုးေရေႏြးေငြ႔ ကို အသုံးျပဳျခင္း

 

ေမးခြန္း(၄): ေရာဂါကုသရန္အတြက္ ေရခိုးေရေႏြးေငြ႔ ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသလား ?

အေျဖ:• အားျပင္းသည့္ အေငြ႔ လည္ေခ်ာင္း ေအာက္ မေရာက္သြားဖို႔လိုပါ သည္။

 • အကယ္၍ ဤအေငြ႔ ပါးစပ္ အတြင္း စုၿပီး ေရအသြင္ ေဆာင္သြားလွ်င္ မ်ဳိခ်ခြင့္ မရွိပါ။

ေရပူေၾကာင့္ ေရခ်ဳိးခန္း တြင္ ျဖစ္သည့္ ေရခိုးအေငြ႔

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေရခိုး၊ေရေငြ႔သည္ အသက္႐ွဴရင္း ဝင္သြားမည္ဆို လွ်င္မည္ သည့္ ျပႆနာ မွ မရွိပါ။

ဘတ္စ္ကားမ်ား ႏွင့္ ကားမ်ား ၏ မီးခိုး

အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ မီးခိုး လည္ေခ်ာင္း အထိမေရာက္ဟု ယုံၾကည္ မည္ ၿပီးေနာက္ရုတ္တရက္ လည္ေခ်ာင္း အထိ ေရာက္သြားလွ်င္ ျပႆနာ မရွိပါ။ ရိုဇဟ္ပိုင္ပါသည္။

 

⌠⌠⌠

 

၃- အလႅာဟ္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား () ၊ မအ္စူမီးန္ () မမိန္႔ မေျပာ သည့္ အရာကို မိန္႕သည္ ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာျခင္း

 

ရိုဇဟ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) မရွိသည္ျဖစ္ေစ

(1) လိမ္ေျပာ၊မုသားဆိုျခင္းသည္ ဟရာမ္ ျဖစ္၏။

(2) တစ္ဦးတစ္ေယာက္မေျပာသည္ကို ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာျခင္းသည္ လည္း ဟရာမ္ ျဖစ္၏။

(3) မအ္စူမီးန္ () မွတစ္ပါးပါး ကို မေျပာသည္ကို ေျပာသည္ ဟု လိမ္ေျပာျခင္းသည္ ပို၍ အျပစ္ႀကီးပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၁): ၎တို႔ အထဲ မွ မည္သူဖက္ မွမေျပာသည္ကို ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာ မိလွ်င္ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါ သနည္း ?

အေျဖ:

အလႅာဟ္        ၎တို႔ဖက္မွ

မေျပာဘဲ ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာ

လွ်င္ ၎၏ ရိုဇဟ္ပ်က္ပါသည္။

တမန္ေတာ္မ်ား ()             

မအ္စူမီးန္() ၁၄ပါး    

 

      

လိမ္ေျပာ သည္ပုံစံမ်ား

 

ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာျခင္း ၊ သီးကုံး ျခင္း ၊အမူအရာ ျပဳျခင္း ၊တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ၏ ေမးခြန္း ကို ေျဖဆိုရာတြင္ ၊ SMS / Email (သို႔) Forward ျပဳျခင္း ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ လိမ္ေျပာ တာကို ေထာက္ခံ ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သတိ :

 • တမင္တကာ မေျပာသည္ကို ေျပာသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။
 • အမွန္ထင္ၿပီး ဆင့္ျပန္ေလ၏။ၿပီးမွာ မုသားျဖစ္ေၾကာင္း သိလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။
 • မွန္လား၊မုသားလား မသိသည့္ အရာ ကိုတင္ျပလွ်င္ အကိုး၊အကားႏွင့္ တစ္ကြ တင္ျပရပါမည္။

 

ေမးခြန္း(၂):ရိုဇဟ္ထားရင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေသလာဝသ္လုပ္ ပါသည္။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ေကရအသ္ မေကာင္းပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မိန္႔ရပ္ေတြကို မွားေအာင္ျပဳဖို႔ မည္သည့္ မေကာင္း သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်မရွိပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္နီယသ္ ကေတာ့ စဝါးဗ္ ရယူဖို႔ အတြက္ပါ။ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသလား?

 

ေျဖ : မပ်က္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကရာအသ္ ေကာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။

 

⌠⌠⌠

၄- ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ကိုေရတြင္ႏွစ္ျခင္း

တမင္တကာ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံးကို ေရတြင္ႏွစ္ျခင္းျဖင့္ ရိုဇာဟ္ ပ်က္ သြားသည္။

သတိ : ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေနအထားဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

(1) ေမ့ၿပီး လုပ္မိလွ်င္

(2) ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံးကို မႏွစ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ ကိုသာ ႏွစ္ လွ်င္

(3) ေခါင္းတစ္ျခမ္းကို တစ္ႀကိမ္ ေနာက္တစ္ျခမ္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ လွ်င္

(4) အလိုလို အမွတ္တမဲ့ ေရထဲ ျပဳတ္ၾကၿပီး ေခါင္းတစ္ခုလုံး ႏွစ္သြားလွ်င္

(5) တစ္ေယာက္ေယာက္ မွ အတင္းအဓမၼ ေရထဲဆြဲ ႏွစ္လွ်င္

(6) ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ေရႏွစ္ မိလား မႏွစ္မိဘူးလားဟု သံသယျဖစ္လွ်င္

(7) ထိုနည္းတူစြာ ေရပိုက္ (သို႔) ေရပန္းေအာက္တြင္ ေခါင္းကို ေဆးျခင္း ျဖင့္လည္း ရိုဇာဟ္ မပ်က္ပါ။

(8)

ေရကူးဝတ္စုံဝတ္ၿပီး ေခါင္းကို ဖုံးထာ းမည္      ဤအေျခအေနမ်ား

အားလုံးတြင္

ရိုဇာ ပိုင္ပါသည္။

Swimming cap ဝတ္ၿပီးေရ ေအာက္ သြားမည္         

ေရငုပ္သေဘာၤျဖင့္ခရီးသြားလွ်င္        

 

ရွင္းလင္းခ်က္: အာယာသြလႅာဟ္ စစ္သာနီ ၏ အျမင္တြင္ ရိုဇဟ္ ထားၿပီး ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံးကို ေရႏွစ္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါ သည္။ဆိုလိုသည္မွာ စဝါးဗ္ နည္းသြားမည္။ သို႔ေသာ္ ဟရာမ္ လည္း မဟုတ္သလို ရိုဇဟ္လည္း မပ်က္ေခ်။

 

⌠⌠⌠

 

၅- တမင္တကာ အန္ျခင္း

 

 • တမင္တကာ အန္ျခင္းျဖင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသည္။ ယုတ္စြ ဖ်ားနာျခင္း ေၾကာင့္ မတတ္ႏိုင္သည့္ အဆုံးအန္ရသည္ပင္ ျဖစ္ပါေစ။အလိုလို အမွတ္ တမဲ့ အန္မိလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

 

 • အကယ္၍ ရိုဇဟ္ထား တာ ေမ့ၿပီး အန္မိလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၁): ရိုဇဟ္ရိွေနစဥ္ တမင္တကာ ေလတက္ လို႔ရပါသလား ?

ေျဖ: ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ပါးစပ္အတြင္း အရာတစ္ခုခု ထြက္လာ လွ်င္ တမင္တကာ ျပန္ မ်ဳိခ်၍ မရပါ။

 

⌠⌠⌠

၆- Masturbation (ခ) လက္ျဖင့္ သုတ္ရည္ထြက္ေအာင္ ျပဳျခင္း

 

ေမးခြန္း(၁): ဘာကိုရည္ရြယ္ ပါသလဲ ?

ေျဖ: ကာမစပ္ယွက္မႈမွ အပ မိမိ၏သုတ္ရည္ ထြက္လာေအာင္ မိမိ ကိုယ္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။

 

မွတ္စရာ : ဤေနရာတြင္အရာ တစ္ခုခု (သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အကူ အညီ ေၾကာင့္ဆိုတာ အဓိက မၾကပါ။

 

သတိျပဳန္ရန္ : ရိုဇဟ္မရွိလွ်င္လည္း ဤလုပ္ရပ္သည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းႏွင္ဇနီး ကိစၥေတာ့ ကြာပါသည္။

 

 • ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဂိုစ္လ္ေလ ဂ်နာဗသ္ ပါ ျပဳရပါမည္။
 • ရိုဇဟ္ ရွိေနစဥ္ ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသည္။ ယုတ္စြ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကရင္း၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါေစ။

 

ေမးခြန္း(၂): နာမဲဟ္ရာမ္ ကိုၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသလား?

ေျဖ: ဟရာမ္ အၾကည့္ သည္ မည္သို႔ ပင္ဆိုေစ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကည့္ယုံျဖင့္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၃):ကိေလသာစိတ္၊ ကာမ၊ရာဂ စိတ္ကိုႏိုးထေစသည့္ ရုပ္ရွင္ မ်ား ကိုၾကည့္ လွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသလား ?

ေျဖ: • ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ရုပ္ရွင္မ်ားကို ဘယ္အေျခအေနတြင္ ၾကည့္ၾကည့္

       ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။ယုတ္စြ လျမတ္ရမ္တြာန္ ျဖစ္ပါေစ (သို႔) အျခား

       လ ျဖစ္ပါေစ။

 • Masturbation ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၾကည့္မည္၊ၿပီးေနာက္သုတ္ရည္      

     ထြက္လာမည္ဆိုလွ်င္ရိုဇဟ္ပ်က္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၄):ရိုဇဟ္ရွိေနစဥ္ အလိုလို အမွတ္တမဲ့ သုတ္ရည္ ထြက္ လာ မည္။ ဥပမာ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ထြက္လာမည္ ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသ လား?

အေျဖ : မပ်က္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၅): ဤအေျခေနတြင္ ရိုဇဟ္သမား အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ဂိုစ္လ္ ျပဳရန္ အေရး ႀကီးပါသလား?

ေျဖ: • မပ်က္

 • နမာဇ္ ဝတ္ျပဳဖို႔ ဂိုစ္လ္ လုပ္ရပါမည္
 • သို႔ေသာ္ အျမန္ ဂိုစ္လ္ လုပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၆): ရိုဇဟ္သမားကို အိပ္လွ်င္ သုတ္ရည္ထြက္မည္ ဆိုတာ သိ ေနပါ သည္။ ဒါလည္းပဲ အိပ္ ခြင့္ရွိပါသလား ?

ေျဖ : ဟုတ္ကဲ့၊   အိပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

 

⌠⌠⌠

၇- ကာမစပ္ယွက္ျခင္း (ခ) ေမထုံမွီဝဲျခင္း

 

 • ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လည္း ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါတယ္။သုတ္ရည္ထြက္ သည္ ျဖစ္ေစ ၊မထြက္သည္ျဖစ္ေစ ။
 • ကာမစပ္ယွက္ျခင္းမွ အပဇႏွီးေမာင္ႏွံ တစ္ဦးႏွင့္၊တစ္ဦး အျခား အရသာ မ်ားကို ခံစားရာတြင္ ျပႆနာ မရွိပါ။
 • သုတ္ရည္မွအပ အျခားအရည္မ်ား ထြက္ပါသည္။ထိုအရည္မ်ား ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၁):ခင္ပြန္းသည္ ရိုဇဟ္မထားပါ။သို႔ေသာ္ ဇနီးသည္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ရိုဇဟ္ ႏွင့္ပါ။ ခင္ပြန္းသည္မွ ဇနီးသည္ကို ကာမစက္ယွက္ရန္ အတင္း လုပ္ခိုင္း၍ ရပါသလား?

ေျဖ : မရပါ။

 

ေမးခြန္း(၂): လတ္တေလာ အိမ္ေထာင္သည္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ပါ။ ရမ္တြာန္ လျမတ္ တြင္ honeymoon ခရီး အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ခဲ့ ပါ သည္။ေန႔တြင္ ကာမ စပ္ယွက္ခြင့္ ရွိပါသလား ?

 

အေျဖ : • အကယ္၍ ခရီးစဥ္ ၁၀ ရက္ထက္နည္းမည္ဆိုလွ်င္ ခရီးသည္

             ဆိုင္ရာ အဲဟ္ကမ္ ကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာ

             ရိုဇဟ္ ထားရန္မလိုပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ေန႔ ၌ကာမစပ္ ယွက္

             ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 • အကယ္၍ ခရီးစဥ္ ၁၀ ရက္ (သို႔) ၎ထက္ပိုမ်ား မည္ဆိုလွ်င္

           ရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာမစပ္ ယွက္ျခင္း ဟရာမ္                                    

           ျဖစ္ပါမည္။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

၈- ဂ်နာဗသ္ အေျခအေနျဖင့္ ဖဂ်ရ္အဇါန္ထိေအာင္ေနျခင္း

 

 • ဂ်နာဗသ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အကယ္၍ ဖဂ်ရ္ အဇါန္ မတိုင္မီ ဂိုစ္လ္ မျပဳ မည္ (သို႔) အကယ္၍ သယမြန္မ္ ျပဳရမည္တာဝန္ ရွိၿပီး သယမြန္မ္ မျပဳ လွ်င္ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ား တြင္ ၎၏ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသည္။

 

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

 • အကယ္၍ တမင္တကာ ဂိုစ္လ္ / သယမြန္မ္ မျပဳသည္ဆိုလွ်င္ အကယ္၍

⌠ရမ္တြာန္လျမတ္ ၏ရိုဇဟ္ ဆိုလွ်င္                    

                   (သို႔မဟုတ္)                                 ရိုဇာမပိုင္ေခ် ။    

⌠ရမ္တြန္လျမတ္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ ဆိုလွ်င္

 

 

⌠မြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္ဆို လွ်င္ : ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၁):အကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ တြင္ ဂိုစ္လ္ေလဂ်နာဗသ္ ျပဳရန္ ေမ့သြားမည္။ရက္အနည္း ငယ္ၾကာမွ သတိ ျပန္ရလာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

 

အေျဖ : (ထိုေန႔မွစ၍ သတိရသည့္ေန႔အထိ)

           ရိုဇဟ္အားလုံး  

 

                                           ႏွင့္                       ကဇြာျဖည့္မည္။                      

                                                                                                                                    

         (ထိုေန႔မွစ၍ သတိရသည့္ေန႔အထိ)

           နမာဇ္အားလုံး

 

ေမးခြန္း(၂): လျမတ္ရမ္တြာန္ ျဖစ္၏။ ဇိုက္ ဂိုစ္လ္ေလဂ်နာဗသ္ လုပ္ရပါ မည္။ အကယ္၍ အိပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဖဂ်ရ္အဇါန္ မတိုင္ခင္ ႏိုးမည္ မဟုတ္ ေခ်။ အိပ္လို႔ ရပါသလား?

ေျဖ: • အိပ္မရပါ။ ပထမဆုံး ဂိုစ္လ္ေလ ဂ်နာဗသ္ ျပဳရပါမည္။ ၿပီးေနာက္

       အိပ္ပါ။

 • အကယ္၍ ဂိုစ္လ္ေလ ဂ်နာဗသ္ မျပဳဘဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားမည္။ ဖဂ်ရ္          

       နမာဇ္ ၿပီးမွ ႏိုးမည္ဆိုလွ်င္ ၎ ၏ ရိုဇဟ္ မပိုင္ေခ်။

 

ေမးခြန္း(၃):လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ညျဖစ္ပါတယ္။ ဇိုက္ ဂိုစ္လ္ေလဂ်နာဗသ္ လုပ္ဖို႔မလိုပါ။အိပ္ေပ်ာ္ သြားပါသည္။ မ်က္စိပြင့္ေတာ့ ဖဂ်ရ္ အဇါန္ ေပးၿပီး သြားပါၿပီး။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သုတ္ရည္ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။အဇါန္မတိုင္ခင္ ထြက္တာလား ၊ေပးၿပီးလားဆိုတာ မသိပါ။ ဤအတြက္ ဘာအမိန္႔ ရွိပါ သ လဲ?

ေျဖ : အဇါန္မတိုင္ခင္ ထြက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ေပးၿပီးထြက္သည္ျဖစ္ေစ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၄): တမင္တကာ ဂိုစ္လ္ ျပဳဖို႔ အခ်ိန္ ဆြဲရင္း ဖဂ်ရ္အဇါန္ အခ်ိန္ အလြန္နီး ကပ္ေနပါၿပီး၊ဂိုစ္လ္ျပဳဖို႔ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း?

ေျဖ :၎အေနျဖင့္ ဂိုနာ ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သယမြန္မ္ လုပ္ၿပီး ရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၅): ဤသယမြန္မ္ ျဖင့္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ေကာ္ ဝတ္ျပဳလို႔ ရပါသလား ?

အေျဖ :မရပါ။ ေရရွိေနၿပီး အခ်ိန္လည္း ရွိေနသည့္အတြက္ ဂိုစ္လ္ျပဳဖို႔ အေရး ႀကီးပါသည္။

ဂိုစ္လ္ေလ မတ္စ္ေစမယသ္ ႏွင့္ ရိုဇဟ္

 • ဂိုစ္လ္ေလမတ္စ္ေစမယသ္ ဆိုသည္မွာ မယသ္ ကို ထိမိ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျပဳရမည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ဂိုစ္လ္ ကိုေခၚပါသည္။
 • တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚ ဂိုစ္လ္ေလမတ္စ္ေစမယသ္ ျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ ေနခ်ိန္တြင္ လည္း ရိုဇဟ္ထားႏိုင္ပါသည္။
 • နမာဇ္အတြက္ေတာ့ ဂိုစ္လ္္ေလမတ္စ္ေစမယသ္ ျပဳရန္ အေရး ႀကီးပါသည္။

 

⌠⌠⌠

 

၉- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဟိုင္းဇ္(ခ)ရာသီလာျခင္း (သို႔) ေနဖါစ္ (ခ) သားေမြးျခင္း မွသန္႔စင္ ၿပီး ဖဂ်ရ္အဇါန္ မတိုင္မီ အလ်င္ ဂိုစ္လ္မျပဳဘဲ ေနျခင္း

 

အကယ္၍ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီး မဆို ဖဂ်ရ္အဇါန္ မတိုင္မီ ဟိုင္းဇ္ (သို႔) ေနဖါစ္ မွ သန္႔စင္ သြားၿပီး ဆိုလွ်င္ ၎ အတြက္ အေရးႀကီး ပါသည္။

(က) • ဖဂ်ရ္အဇါန္ မတိုင္မီ အလ်င္ ဂိုစ္လ္ ျပဳရပါမည္။

 • အခ်ိန္မရွိေတာ့လွ်င္၊ဂိုစ္လ္ျပဳဖို႔မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္သယမြန္မ္ျပဳရပါ မည္။

 

(ခ) ထိုေန႔ တြင္ ရိုဇဟ္ ထားရပါမည္။

 

ေမးခြန္း(၁):ဤသယမြန္မ္ ျဖင့္ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳလို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ :မရပါ။ ေရျဖင့္ ဂိုစ္လ္ျပဳရန္ လိုပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၂): အကယ္သာမြန္မ္ မလုပ္ဘူး ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသလား ?

အေျဖ : ရိုဇဟ္မပိုင္ပါ။ လျမတ္ရမ္တြာန္ ႏွင့္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ မေျမာက္ပါ။ မြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္ သယမြန္မ္ မရွိလွ်င္လည္း ပိုင္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၃): အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေန႔တြင္ မည္သည့္ အခ်ိန္ မဆို သန္႔စင္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း?

အေျဖ: ထိုေန႔၏ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ မရွိပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကဇြာ ထားရပါ မည္။

 

ေမးခြန္း(၄):အကယ္ ၍ ရိုဇဟ္ ထားေနရင္း ဟိုင္းဇ္(သို႔) ေနဖါစ္ စလာၿပီး ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း?

အေျဖ: ရိုဇဟ္မပိုင္ေခ်။ ယုတ္စြ မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္ အလြန္ နီးကပ္ေနသည္ ျဖစ္ ပါေစ၊ဤရိုဇဟ္ အတြက္ ကဇြာ ျပန္ထားရပါမည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ထို အမ်ဳိးသမီး သည္ မည္သည့္ ဂိုနာ မွ် မထိုက္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၅):အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ ဖဂ်ရ္အဇါန္ အတိုင္မီ သန္႔စင္သြား မည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုစ္လ္ျပဳရန္ ႏွင့္ သယမြန္မ္ ျပဳရန္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ ေခ်။ဤ အေျခ အေနတြင္ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ: ဤအေျခအေနတြင္ ဂိုစ္လ္ ႏွင့္ သယမြန္မ္ မျပဳလည္းပဲ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါ သည္။

 

ေမးခြန္း(၆):ဖဂ်ရ္အဇါန္ ၿပီးမွ အဇါန္ မတိုင္ခင္ကတည္းက သန္႔စင္သြား တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

အေျဖ : သိသည့္အခ်ိန္ အထိ ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ား တစ္ခု မွ မလုပ္ရေသးလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပိုင္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္လွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ ေပ သည္။ၿပီးေနာက္ ကဇြာ ျပန္ထားရပါမည္။

 

ေမးခြန္း(၇): မိမိ ရာသီလာျခင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေဆးျပားမ်ား စသည္ျဖင့္ သုံးစြဲ ခြင့္ ရွိပါသလား?

အေျဖ : ၎အတြက္ အႏၱရာယ္ မျဖစ္လွ်င္ သုံး ႏိုင္ပါသည္။

အစ္ေသဟာေဇဟ္ ႏွင့္ ရိုဇဟ္

ဤအေျခအေနတြင္ အမ်ဳိးသမီး အေနျဖင့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေစမည့္ ဂိုစ္လ္ အား လုံး ကို ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ရိုဇဟ္ လုံးဝ ပိုင္ပါသည္။

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဤ ကိစၥအတြက္ အက်ယ္တဝင့္ ေသာင္ဇီးဟိုလ္ မစာ            

               ေအလ္က်မ္း တြင္   ရွိပါသည္။ (ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

               ( နီးစပ္ရာေမာင္လာနာမ်ား ႏွင့္ ဇာေကရဟ္မ်ား ထံလည္း    

                 ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

 

⌠⌠⌠

၁၀- အရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝမ္းခ်ဴျခင္း

 

 • ဝမ္းခ်ဴျခင္း - ဆိုလိုသည္မွာ ဝမ္းခ်ဳပ္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ စအိုေပါက္ ေနရာ တြင္ ေဆးဝါး ထည့္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ဤေဆးဝါးသည္ အခဲလည္း ရွိ သလို အရည္ လည္း ရွိပါသည္။
 • ဖ်ားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မလြဲမေရွာင္ သုံးရသည္ အေျခအေန တြင္ လည္း အရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝမ္းခ်ဴ ျခင္းသည္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစ ပါသည္။

 

သတိျပဳရန္: ေဆးအခဲ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဝမ္းခ်ဴလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ေခ်။

 

⌠⌠⌠

 

အေထြေထြ ဥပေဒသမ်ား

 

၁- ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာမ်ား မွ တစ္ခုခုကိုေမ့ၿပီး ျပဳမိလွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ေခ်။

 

၂- အကယ္၍ ေမ့ၿပီး ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အရာတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္မည္ ၊ၿပီးေနာက္ ရိုဇဟ္ေတာ့ပ်က္သြားၿပီးပဲဆိုၿပီး တမင္တကာ စားမည္ ေသာက္ မည္ (သို႔) ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္ အလုပ္တစ္ခုခု ျပဳ လုပ္ မည္ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေပမည္။

၃- အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အတင္းအဓမၼ လုပ္မည္။ ဥပမာ - တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို အတင္း အဓမၼတစ္ခုခု ေကၽြးမည္ (သို႔) အတင္း အဓမၼ ေရထဲ သို႔တြန္းခ်မည္၊ၿပီးေနာက္ ေခါင္းတစ္ခုလုံး ႏွစ္သြား မည္ဆို လွ်င္ ရိုဇဟ္ မပ်က္ေခ်။

သို႔ေသာ္

ရိုဇဟ္ထားသူကို ကုိယ္တိုင္လုပ္ဖို႔ အတင္းအဓမၼခိုင္းမည္။ ဥပမာ ထမင္း စားပါ မစားရင္ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္အခါ ၊ ရိုဇဟ္ ထားသူအေနျဖင့္ ေသနတ္၏ က်ည္ေတာင့္ စားမည့္အစား မိမိ လက္ျဖင့္ ထမင္းစားမည္ ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ လုံးဝ မွန္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ ဂိုနာ မွ် မထိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားပါသည္။ ဤ အတြက္ေနာက္မွ ကဇြာ ျပန္ ထားရပါမည္။

 

သတိျပဳရန္: အကယ္၍ ရမ္တြာန္လျမတ္ တြင္ မည္သည့္ (ရွရီအီ) ခိုင္လုံ သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ရိုဇဟ္ ကို ဖ်က္လိုက္ မည္ဆိုလွ်င္ မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္ အထိ စားရန္ ေသာက္ရန္ ခြင့္မရွိေခ်။ ရိုဇဟ္ ကိုပ်က္ေစ သည့္ အျခား မည္သည့္ အလုပ္ကိုမွ် လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္

 

 • တမင္တကာ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇဟ္ မထားမည္ (သို႔) ဖ်က္ လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဒဏ္ေၾကး ကို ကဖ္ၹရဟ္ ဟုေခၚ ပါသည္။

ေမးခြန္း (၁) : ကဖ္ၹရဟ္ အတြက္ ဘာလုပ္ရပါသနည္း?

အေျဖ : (က)ေငြဝယ္ ေက်းကၽြန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ေပးရပါသည္။

(သို႔မဟုတ္)

           (ခ)ရက္ေပါင္း ၆၀ ရိုဇဟ္ထားရပါမည္။ ၃၁ရက္ ဆက္တိုက္ထား    

               ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

(သို႔မဟုတ္)

           (ဂ)မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ အေယာက္၆၀ကိုထမင္းေကၽြးရမည္။

 

သတိျပဳရန္:အကယ္၍ရိုဇဟ္ကို ဟရာမ္ ပစၥည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ဖ်က္လိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ ဥပမာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ၊ေဇနာျပဳၿပီး ဆိုလွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ သုံးမ်ဳိး စလုံး ၎အတြက္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။

 

ေမးခြန္း(၂):ယခုေခတ္ပါ ရွရီအသ္ေျပာသည့္ ေငြဝယ္ေက်းကၽြန္ မရႏိုင္ ေတာ့ ပါ၊ဘာလုပ္ရမည္နည္း?

အေျဖ: မွန္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေရြးပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ခုသာက်န္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၃): မရွိဆင္းရဲသား အေယာက္၆၀ ကို ထမင္းေကၽြး ရမည္ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း ?

အေျဖ : (က) ထမင္း ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မရွိဆင္းရဲသား အေယာက္ ၆၀ကိုဗိုက္

                 အဝ ထမင္းေကၽြး ရမည္။

(သို႔မဟုတ္)

         (ခ) မရွိဆင္းရဲသားအေယာက္ ၆၀ကို ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား

               ျဖင့္ ၃ေပါင္ခန္႔ဂ်ဳံမႈန္ (သို႕) ဆန္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သတိျပဳရန္ : • ထိုမရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေငြေပး၍ မရပါ။

 • အကယ္၍ ေငြ ေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎တို႔ကို ဂ်ဳံမႈန္

                   (သို႔)ဆန္ဝယ္ဖို႔ အတြက္သာ ေပးေၾကာင္း ေျပာရေပ မည္။

 • ၎ေျပာသည့္ အတိုင္း လုပ္မည္ဆိုတာကိုလည္း စိတ္ခ် ဖို႔

                   အေရးႀကီးလိုအပ္ပါ သည္။

ေမးခြန္း(၄): အေယာက္ ၆၀ ျပည့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသလား ? ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္တည္း ကို အေယာက္ ၆၀ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ေပးလိုက္လွ်င္ ေရာ တာဝန္ ေက်ပါသလား ?

အေျဖ : မရပါ။ အေယာက္ ၆၀ ျပည့္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၅): ကဖ္ၹရဟ္ ဘယ္အခ်ိန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလဲ?

အေျဖ : ရိုဇဟ္ မထားသည့္ အခါ (သို႔) ထားၿပီး ဖ်က္လိုက္သည့္အခါ

 

⌠တမင္တကာ လုပ္လွ်င္                         ကဇြာလည္း ျပဳရမည္။

                 (သို႔မဟုတ္)

⌠မိမိသေဘာအရ မိမိ ျပဳလုပ္လွ်င္ ၊              

   မည္သူကမွ် အတင္းအဓမၼ မျပဳလွ်င္

                 (သို႔မဟုတ္)

⌠မည္သည့္ ခိုင္လုံသည့္ ရွရီအီအေၾကာင္း      

   ျပခ်က္မရွိဘဲ ၊ဥပမာ ေရာဂါ စသည္ျဖင့္     ကဖ္ၹရဟ္လည္းေပးရမည္။

   မရွိဘဲ

 

သတိျပဳရန္:ဤလုပ္ရပ္(တမင္တကာရိုဇဟ္မထားျခင္းႏွင့္ ရိုဇဟ္ ဖ်က္ ျခင္း) ကိုလုပ္လွ်င္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည္ဆိုသည့္ အသိမရွိ လွ်င္ လည္း ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။ ၿပီးမွရိုဇဟ္ျပန္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ကဖ္ၹရဟ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျဖစ္တာေအာက္ေဖာ္ျပ အေျခအေနမွာအပ - အေျခအေန ႏွစ္ရပ္တြင္ ရိုဇဟ္လည္းပ်က္ပါသည္။ကဇြာ အျပင္ကဖ္ၹရဟ္ လည္း ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

⌠မဇ္အေလကို နားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့ပါ။ ရိုဇဟ္ကိုပ်က္ေစတဲ့ အလုပ္ ေတြကို လုပ္သည့္အခ်ိန္ ဤအရာေတြလုပ္ရင္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ေၾကာင္းအ နည္း ငယ္ျဖစ္ျဖစ္ သိေန၏။

 

⌠အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၊ မအ္စူမီးန္ () မေျပာသည့္ စကားတစ္ ခုခုကို ေျပာသည္ဟု လိမ္ေျပာျခင္း ၊ ဤကဲ့သို႔လုပ္လွ်င္ ရိုဇဟ္ပ်က္ ေၾကာင္း အသိမရွိေခ်။

ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ ဥပေဒသမ်ား

 

၁-တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္အရာမ်ားမွ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ ေလ၏။ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလ၏။ကဖ္ၹရဟ္ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သြားပါၿပီ ။

 

ေမးခြန္း(၁):အကယ္၍ ေနာက္တဖန္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစသည့္အရာမ်ားမွ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ ႏွစ္ဆ (double ) ျဖစ္သြား ပါ သလား?

ေျဖ:ကာမစပ္ယွက္မႈမွ အပ မျဖစ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ကာမ စပ္ယွက္သည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ ႏွင့္အညီ ကဖ္ၹရဟ္ အေရအတြက္လည္း ေပး ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၂):ရိုဇဟ္ဖ်က္ၿပီး တျခားတစ္ၿမိဳ႕ သို႔ ခရီးထြက္မည္။ ဤခရီးစဥ္ ေၾကာင့္ ကဖ္ၹရဟ္ လြတ္ၿငိမ္းသြားပါသလား?

ေျဖ: မလြတ္ၿငိမ္းပါ။

 

ေမးခြန္း(၃):ကဖ္ၹရဟ္ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔အေရးႀကီးပါလား ?

ေျဖ:မလိုပါ။ ဒါေပမဲ့ ေပါ့ဆမႈ အတိုင္းအထိေရာက္ေအာင္ ေတာ့အခ်ိန္မဆြဲ သင့္ေပ။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ကဖ္ၹရဟ္ ကို မထိမ်က္ျမင္ျပဳ သကဲ့သို႔ မထင္ ေအာင္ျပဳ ဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၄): တစ္ႏွစ္ျပည့္ သြားပါၿပီး။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကဖ္ၹရဟ္ မေပး ရေသးပါ။ ဤေနာက္က်မႈ ေၾကာင့္ ကဖ္ၹရဟ္တြင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ထပ္တိုး သြား ပါ သလား?

ေျဖ:မတိုးပါ။

 

ေမးခြန္း(၅):ကၽြန္ေတာ္ကဖၹ္ရဟ္ေပးရမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ပါ။ဒါေပမဲ့ ရက္ ၆၀ ရိုဇဟ္ ထားႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ ဆင္းရဲသား အေယာက္ ၆၀ ကိုလည္း ထမင္းေကၽြး ႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း ?

ေျဖ:• မိမိ ႏိုင္သေလာက္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ထင္းေကၽြးပါ။ ၿပီးေနာက္    

       အစ္သဂ္ေဖရြလ္လႅာဟ္اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( ဖတ္ၿပီးဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။

 • အကယ္၍ ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္တည္းကိုလည္း မေကၽြး ႏိုင္

       လွ်င္အစ္သဂ္ေဖရြလ္လႅာဟ္اَسْتَغْفِرُاللهَ ) ( သာ ဖတ္ၿပီးဝန္ခ် ေတာင္း

       ပန္ပါ။

 • တတ္ႏိုင္သည့္အခါမွ ကဖ္ၹရဟ္ ကို အျပည့္အဝ ျပန္ေပးပါ။

        

ေမးခြန္း(၆):ဆယက္ဒ္ မဟုတ္သူ၏ ကဖ္ၹရဟ္ ဆယက္ဒ္ ကိုေပး လို႔ ရပါ သလား?

ေျဖ :ေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေပးတာ ပိုေကာင္းပါသည္။

 

ေမးခြန္း(၇): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?

ေျဖ: မိုအ္မင္ : ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။

     ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား ေနၿပီး  

                       ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။  

⌠⌠⌠

လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ ကို ပ်က္သည့္ ကဖ္ၹရဟ္

 

အေရးႀကီးစကား:လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ကဇြာ ျဖစ္သည့္ ရိုဇဟ္ အား ေနာက္ ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မလာမည္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ထားပါသည္။

 • ဇဟိုရ္ အခ်ိန္မေရာက္မီအလွ်င္ ရိုဇဟ္ ကိုဖ်က္လိုလွ်င္ ဖ်က္ခြင့္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္

 • ဇဟိုရ္အခ်ိန္ေက်ာ္လွ်င္ရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္မရွိပါ။
 • ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ကဖ္ၹရဟ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သတိျပဳရန္ : ဇဟိုရ္ အခ်ိန္မေရာက္မီအလွ်င္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုဖ်က္လိုလွ်င္ ဖ်က္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပၿပီးပါၿပီ ။ ဒါလည္းပဲ အခ်ိန္ က်န္ေသးသည့္ အေျခ အေနအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ ၅ရက္ က်န္ေသးသည္။ လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ရက္၂၀ က်န္ေသးသည္။

သို႔ေသာ္

အကယ္၍ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ ၅ရက္ က်န္ေနၿပီး လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ရန္ ၅ရက္သာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္ တြင္ ကဇြာရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္ မရွိ ေခ်။

 

ေမးခြန္း(၁):ကၽြန္ေတာ္ မရ္ဟြန္မ္တစ္ဦးဦး အတြက္ ဟဒီယာ (အခေၾကး ေငြ) ယူၿပီး၎ မရ္ဟြန္မ္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္လည္း ဤကဲ့သို႔ ဇဟိုရ္ အခ်ိန္ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ရိုဇဟ္ ဖ်က္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုသည့္ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါသလား ?

အေျဖ:မရွိပါ။ဇဟိုရ္အခ်ိန္ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္လည္း ရိုဇဟ္ ဖ်က္ႏိုင္ပါ သည္။

 

ေမးခြန္း(၂):ကဇြာ ရိုဇဟ္ ပ်က္ လို႔ေပးရ မည့္ကဖ္ၹရဟ္ သည္ ဘာျဖစ္ပါ သနည္း?

 • ဆင္းရဲသားမိုအ္မင္၁၀ ဦးကို ဗိုက္အဝ ေကၽြးရမည္။

ေျဖ:                             (သို႔မဟုတ္)

 • ၎တို႔အား ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္        

               ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) အျခား ေပးေဆာင္ရပါမည္။

 

 • အကယ္၍မေကၽြးႏိုင္ပါက၃ရက္ဆက္တိုက္ရိုဇဟ္ထားရမည္။

 

မွတ္စု : • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။

 • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎အား ဂ်ဳံမႈန႔္စသည္ျဖင့္

           သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။

 • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္

           အေရးႀကီးပါသည္။

 • ဆင္းရဲသား ၁၀ ဦးကို ျပည့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆင္းရဲသား    

           တစ္ဦးတည္းကို ကဖ္ၹရဟ္ ၁၀ခုဆ ေပး၍ မရေခ်။

    

ေမးခြန္း(၃): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?

ေျဖ: မိုအ္မင္ : ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။

     ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား ေနၿပီး  

                       ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။  

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ဆြဲ ျခင္း အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္

 

 • လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ကဇြာ ျဖစ္သည့္ ရိုဇဟ္ အား ေနာက္ ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မလာမည္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
 • ဇုိက္ မက်န္းမမာျဖစ္ေန၏။ လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၅ ရက္ မထား ခဲ့ေခ်။ လျမတ္ရမ္တြာန္ ၿပီးေနာက္

⌠ဇိုက္ေနျပန္ေကာင္းသြားသည္။သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္ ရမ္တြာန္ လ ျမတ္ ေရာက္လာ သည္ အထိ ရိုဇဟ္ ကဇြာ မထားရေသးေပ။

သို႔မဟုတ္

⌠ေနာက္ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ၅ရက္သာ လိုေတာ့သည္။ ထားဖို႔ ကဇြာရိုဇဟ္ က်န္တာကလည္း ကလည္း ၅ရက္ပါ။ ဇိုက္ ရိုဇဟ္ ထားဖို႔လုပ္စဥ္ အဖ်ားဝင္လာၿပီး မထားႏိုင္ပါ။

 

á အေျခအေန အေန ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ဇိုက္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္အျပင္ အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္း အခ်ိန္ဆြဲမႈ အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ပါ ေပးေဆာင္ရန္အေရးႀကီး ပါသည္။

ဂရုျပဳရန္:(က)ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နမူနာ အျဖင့္ ဇိုက္ ေနမေကာင္းတာ ကို

                 သာ ဥပမာေပးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ဖ်ားနာတာမဟုတ္ဘဲအခက္

                 အခဲတစ္ခုခု ဥပမာ ခရီးထြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဤ

                 ဥပေဒသ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

             (ခ)မည္သူမဆို တမင္တကာရိုဇဟ္မထားမည္၊ရိုဇဟ္ ဖ်က္မည္    

                ဆိုလွ်င္ လာမည့္ႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မတိုင္မီ ကဇြာရိုဇဟ္

     ထားရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ဤကဲ့သို႔တာဝန္ မေက်ခဲ့လွ်င္ ဤ

     အတြက္ကဖ္ၹရဟ္ အျပင္အခ်ိန္ဆြဲမႈအတြက္ပါ ကဖ္ၹရဟ္ေပး

     ေဆာင္ရပါမည္။

 

ေမးခြန္း(၁): အခ်ိန္ဆြဲျခင္း အတြက္ ကဖ္ၹရဟ္ ဘာေပးေဆာင္ရမည္နည္း?

ေျဖ:ရက္တိုင္း အတြက္ ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္       ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) စသည္ျဖင့္ မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ကို ေပး ေဆာင္ ရေပမည္။

 

မွတ္စု : • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။

 • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎းအား ဂ်ဳံမႈန္စသည္ျဖင့္

           သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။

 • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္

           အေရးႀကီးပါသည္။

 • တစ္ေယာက္တည္းကိုတရက္ထက္မကကဖ္ၹရဟ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အခ်ိန္ဆြဲ မႈအတြက္ ကဖ္ၹရဟ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါသာ ျဖစ္ပါသည္။

           အကယ္၍ တစ္ႏွစ္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္က် မည္ဆိုလွ်င္ လည္း

           ကဖ္ၹရဟ္ ထပ္၍ မတိုးေခ်။

 

ေမးခြန္း(၂): ဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ ဆိုတာ မည္သူကို ေခၚပါသနည္း ?

ေျဖ: မိုအ္မင္ : ေအမာမ္မီယာ ရွီအာ ကိုေခၚဆိုပါတယ္။

     ဆင္းရဲ သား: မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ား ေနၿပီး  

                       ဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။  

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဖဒ္ယဟ္(فدیه) ဆိုလိုသည္မွာ ဗဒဲလ္ (بدل)(သို႔) ေအဝဇ္(عوض)

 

ေမးခြန္း(၁):ဘယ္အတြက္ ဗဒဲလ္ (بدل) ျဖစ္ၿပီး ?

               ဘယ္အတြက္ ေအဝဇ္(عوض) ျဖစ္ပါသနည္း?

ေျဖ: ရိုဇဟ္မထားသည့္ အတြက္ ဗဒဲလ္ (بدل) (သို႔) ေအဝဇ္(عوض) လုပ္ရ ပါ သည္။ ဤအတြက္ တစ္ခ်ဳိ႕ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။

 

ေဖဒ္ယဟ္(فدیه) ကို မည္သူေပးေဆာင္ရပါသနည္း ?

၁ - အသက္ႀကီး အဖိုးႀကီး (သို႔) အဖြားႀကီး

၂ - ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

၃ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး

၄ - ကေလးငယ္မ်ား ကို ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကၽြးေနရသည့္ အမ်ဳိးသမီး

၅ - ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားသူၿပီးေနာက္ ေနာက္ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ အထိ ၎ ေရာဂါ နာတာရွည္ေနလွ်င္

အခ်ဳိ ႔ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္

၁ - အသက္ႀကီး အဖိုးႀကီး (သို႔) အဖြားႀကီး

အသက္ႀကီးလာသည့္ အဖြားအိုမ်ား

 

ရိုဇဟ္ထားရန္ အင္အား မရွိ

(သို႔)    ၎အေပၚရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္တိုင္းအစားေဖဒ္ယဟ္ ေပး ေဆာင္ရပါမည္။

ရိုဇဟ္ထားဖို႔၎အတြက္ အလြန္တရာ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ 

 

သတိျပဳရန္: တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ရာသီ ဥတု ေအးမည္။ ရက္တို မည္။ ရိုဇဟ္ ထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေန အထားတြင္ ရိုဇဟ္ ကဇြာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မလိုေခ်။

 

၂ - ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

 

ေရအလြန္ ငတ္သည့္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္

 

ရိုဇဟ္ထားရန္ အင္အား မရွိ

(သို႔)    ၎အေပၚရိုဇဟ္ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္တိုင္းအစားေဖဒ္ယဟ္ ေပးေဆာင္ ရပါမည္။

ရိုဇဟ္ထားဖို႔၎အတြက္ အလြန္တရာ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ 

 

သတိျပဳရန္: တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း မည္သည့္ ရာသီဥတု ၌ မဆို ရိုဇဟ္ ထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေန အထားတြင္ ရိုဇဟ္ ကဇြာထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။

၃ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး

ေမြးဖြားခါနီး ၊နီးလာခ်ိန္အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ ရိုဇဟ္ ထားျခင္း

 

 

မိခင္အတြက္အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္

(သို႔)

ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိလွ်င္     ၎အတြက္ရိုဇဟ္ထားခြင့္မရွိ

          ေန႔တိုင္းအတြက္ေဖဒ္ယဟ္ေပး ရမည္

          ေနာက္မွရိုဇဟ္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္လွ်င္ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရမည္

 

၄ - ကေလးငယ္မ်ား ကို ႏို႔ခ်ဳိ တိုက္ေကၽြးနရသည့္ အမ်ဳိးသမီး

 

၎၏ႏို႔နည္းၿပီးမည္သည့္ ႏို႔ထိန္းသည္မွလည္း မရ၊ ႏို႔ဗူးလည္း ကေလး အတြက္ မသင့္ေလွ်ာ္၊၎ ၏ ရိုဇဟ္ထားျခင္း

 

 

မိခင္အတြက္အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္

(သို႔)

ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိလွ်င္     ၎အတြက္ရိုဇဟ္ထားခြင့္မရွိ

          ေန႔တိုင္းအတြက္ေဖဒ္ယဟ္ေပး ရမည္

          ေနာက္မွရိုဇဟ္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္လွ်င္ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရမည္

 

၅ - ေရာဂါသည္

 

ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္         ၎အတြက္ရိုဇဟ္ကဇြာ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။ ေန႔တိုင္း အတြက္ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရမည္

ေနာက္ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ အထိ ေရာဂါ နာတာရွည္ေနမည္ 

 

သတိျပဳရန္ :

 

(က)အကယ္၍ အျခား အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥပမာ ခရီးစဥ္ ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ခရီးမ်ားထြက္ေနရမည္။ ေနာက္ဆုံး ေရွ႕ လသည္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ၎ အေပၚ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

 

(ခ) ဤအတိုင္း ရွရီအီ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဥပမာ ေရာဂါေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားမည္။ ေနာက္မွ ေနေကာင္း က်န္းမာ သြားမည္။ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး ခရီးမ်ားထြက္ေနရမည္။ ေနာက္ဆုံး ေရွ႕ လသည္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ လည္း ၎ အေပၚ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားရန္ သာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

 

ေမးခြန္း(၁): ေဖဒ္ယဟ္ ဘယ္ေလာက္ ေပးေဆာင္ရပါသနည္း ?

ေျဖ:ရက္တိုင္း အတြက္ ၇၅၀ ဂရမ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ၃ေပါင္ ရွိ သည့္       ဂ်ဳံမႈန္ (သို႔) ဆန္ (သို႔) စသည္ျဖင့္ မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္ကို ေပး ေဆာင္ ရေပမည္။

 

မွတ္စု: • ဤမရွိဆင္းရဲသားမ်ား ကိုေငြေပး၍ မရေခ်။

 • အကယ္၍ ေငြေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၎းအား ဂ်ဳံမႈန္စသည္ျဖင့္

           သာဝယ္ရန္ စည္းလုပ္ရေပမည္။

 • ေငြကိုေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ဆိုသည့္ စိတ္ခ်ရမႈလည္းရွိရန္

           အေရးႀကီးပါသည္။

 • တစ္ေယာက္တည္း ကို တစ္ရက္ထက္မက ေဖဒ္ယဟ္ ေပးႏိုင္ပါ

         သည္။

 • ေဖဒ္ယဟ္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါသာ ျဖစ္ပါသည္။

           အကယ္၍ တစ္ႏွစ္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္က် မည္ဆိုလွ်င္ လည္း

           ေဖဒ္ယဟ္ ထပ္၍ မတိုးေခ်။

 • မရွိဆင္းရဲသား မိုအ္မင္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါ    

           သည္။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

ကဇြာ ရိုဇဟ္ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စကားအခ်ဳိ႕

 

၁- ႐ူးၿပီးမွျပန္ေကာင္းသြားမည္။ ႐ူးခဲ့ သည့္ကာလ ၏ ကဇြာရိုဇာဟ္ မ်ား ထား ရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

 

၂- ကာေဖရ္ မြတ္စလင္မ္ ျဖစ္လာမည္။ ကိုဖ္ ကာလ ၏ ကဇြာရိုဇာဟ္ မ်ား ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ မြတ္စလင္မ္ ကာေဖရ္ ျဖစ္သြားမည္။ ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ ဘာသာဖက္ ျပန္ လွည့္ လာမည္ဆိုလွ်င္ ကုဖ္ကာလ၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၃- အကယ္၍ မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ မူးယစ္ ၍ (သို႔) သတိလစ္ ၿပီး ရိုဇဟ္မထားခဲ့မည္။၎၏ကဇြာရိုဇဟ္ ါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရန္ - ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆိုလွ်င္လည္း မကြာျခားပါ။

(က) မူးယစ္ ျခင္းဆိုသည္မွာ အရက္ေသစာ ေသာက္၍ ျဖစ္ေစ (သို႔) ေဆး ေသာက္၍ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) တမင္တကာ ေသာက္သည့္ ျဖစ္ေစ ၊ ကုသ မႈ အတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ အျခား အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

 

၄- ကဇြာရိုဇဟ္မ်ား၏ အေရအတြက္

ေမးခြန္း(၁):သတိမရဘူးျဖစ္ ေနပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ကဇြာရိုဇဟ္ ၅ရက္ လား (သို႔) ၆ရက္လားဆိုတာ သံသယဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဘာ တာဝန္ ရွိပါသလဲ ?

ေျဖ: ၁၀၀ % ယုံၾကည္မႈ ရွိသည့္ ကဇြာရိုဇဟ္ ရက္အတိုင္း ကဇြာ ရိုဇာဟ္ ထားရပါမည္။

 

 

 

 

၅- ကဇြာရိုဇဟ္မ်ား တြင္ အစီအစဥ္

 

ကၽြန္ေတာ္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၇ခုႏွစ္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၅ရက္ (ႏွင့္)          

 

ထားဖို႔က်န္ပါတယ္။

ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ခုႏွစ္ လျမတ္ ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္ ၄ ရက္         

 

ေမးခြန္း: ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္တက် ပထမ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၇ ၏ ကဇြာရိုဇဟ္ကို ထားမည္ၿပီးေနာက္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုထား မည္။ဤသို႔လုပ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသလား? (သို႔) မိမိသေဘာအရ ထားပိုင္ ခြင့္ ရွိပါသလား?

 

ေျဖ:သတိတစ္ခု ရွိဖို႔သာလိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၉ ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ ေရာက္ဖို႔ ၄ရက္သာလိုေတာ့သည္ဆိုလွ်င္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၂၈ ၏ ၄ရက္ရိုဇဟ္ ကဇြာ ကို ပထမ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက အစီအစဥ္ အတိုင္း ထားရန္ အေရး မႀကီးေခ်။

 

၆ - case

တစ္ဦး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေရာဂါ (သို႔) ဟိုင္းဇ္(ခ)(သို႔) ေနဖါစ္ ေၾကာင့္ ရိုဇဟ္ မထားပါ။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ႏွစ္လျမတ္ ရမ္ဇာန္ မလာမည္ အလွ်င္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံသြားပါတယ္။

ေမးခြန္း ၃ : ၎အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ရွိ ပါလား ?

ေျဖ : မရွိပါ။

 

⌠⌠⌠

 

အေရးႀကီး ပိြဳင့္ ႏွစ္ခု

 

Case -1

သမီးအရြယ္ေရာက္ပါၿပီ။ေရာဂါမျဖစ္ပါဘူး။ရိုဇဟ္ထားရင္ အားနည္းတယ္ လို ခံစားရပါတယ္။ရိုဇဟ္မထားႏိုင္ပါ။ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေနာက္ႏွစ္ ရမ္ဇာန္လျမတ္ လာသည့္ အထိျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမးခြန္း(၁) : ၎အတြက္ ကဇြာ   မအ္ဖ္ ျဖစ္ပါသလား ?

ေျဖ : မျဖစ္ပါ။ ကဇြာ က်န္ပါတယ္။ ေဖဒ္ယဟ္ ေပးဖို႔ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

 

Case -2

လူငယ္ဘဝမွ ရိုဇဟ္ မထားခဲ့ပါ။အခု အသက္ႀကီးလာပါၿပီး။ ေသာင္ဗာ လည္း ျပဳၿပီး ပါၿပီး ။ဒါေပမဲ့ ကဇြာ ရိုဇဟ္ လည္းမထား ႏိုင္ပါ ။

 

ေမးခြန္း(၂) : ကၽြန္ေတာ္အေပၚ ရိုဇဟ္ မအ္ဖ္ ျဖစ္ပါသလား?

ေျဖ :မျဖစ္ပါ။

 

ေမးခြန္း(၃) :အသက္ရွင္ေနစဥ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရိုဇဟ္ ကိုထားခိုင္းလို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ:မရပါ။ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေမြခံေတြ ဤကိစၥအတြက္ တစ္ခုခု လုပ္ ေဆာင္ေပး ရန္ ေသတမ္းစာတြင္ မွာခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ ၏ ၃ပုံ၊၁ပုံ 1⁄3 ကို ထုတ္ၿပီး ရိုဇဟ္ ကို ဝန္ေဆာင္မူေပးၿပီးထားခိုင္း ဖို႔ ေသတမ္းတြင္ မွာခဲ့ ရေပမည္။

 

(ယေန႔ အေမြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိသားစု အတြင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အတြင္း ျပႆနာ တက္၊ရုံးေရာက္ေနသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အေဖအေမ (သို႔) ပိုင္ရွင္မွ တရားဝင္ေသတမ္းစာ မျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ )

⌠⌠⌠

မိခင္၊ဖခင္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္

 

၁-သားအႀကီးဆုံး အတြက္ မိခင္၊ဖခင္ အတြက္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ထားရန္ (သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို (ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး) ထားခိုင္းရမွာ မျပဳမေနရ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၂- သားအႀကီးဆုံး ဆိုတာ :

 

 • မိခင္၊ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ အသက္ရွင္လ်က္က်န္ေနသည့္သားမ်ား အတြင္း မွ အႀကီးဆုံး သားကို ဆိုလိုပါသည္။
 • အႀကီးဆံုးသား ဟာ မိခင္၊ဖခင္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ကြယ္လြန္သြား တာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 • သမီးမ်ား အတြက္ မည္သည့္ တာဝန္ မွ် မရွိပါ။

 

၃-• မိခင္၊ဖခင္မထားခဲ့သည့္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ မ်ားအေပၚ သံသယမရွိ ယုံ၏။ ဤ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ားကိုသာ၊ သား အႀကီး ဆုံးမွ ထားေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ သည္။

 • သံသယ ရွိသည့္ ကဇြာရိုဇဟ္မ်ားကို ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။

 

၄-• အကယ္၍သားအႀကီးဆုံး မိခင္၊ဖခင္၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား ကို မထားဘဲ   (သို႔) မထားခိုင္း မည္အလွ်င္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ခံသြား ပါက ဒုတိယ သား အေပၚ မည္သည့္ တာဝန္ မွ် မရွိေခ်။

 

ေမးခြန္း :ကၽြန္ေတာ္ သား အႀကီးဆုံးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုင္တိုင္ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားဖို႔ ရွိပါသည္။ ဖခင္မရ္ဟြန္မ္ အတြက္ လည္း ထားဖို႔ ရွိပါသည္္။ ဘယ္ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကိုပထမ ဦးစြာ ထားရပါမည္နည္း ?

ေျဖ : ႏွစ္ခု စလုံး အတြက္ အစီအစဥ္ ထားဖို႔ မလိုပါ။ ဘယ္ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို စထားထား ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူႀကီးမင္း၏ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္ ရမ္တြာန္လျမတ္ ၏ ကဇြာျဖစ္မည္။ေနာက္ ရမ္တြာန္ အသစ္ လာလည္း ေခါင္းေပၚေရာက္ေနၿပီး ။(နီးေနၿပီး။) ဘယ္ေလာက္နီး လည္း ဆိုရင္ ထားရမည့္ကဇြာရိုဇဟ္ အေရ အတြက္ေလာက္သာ လိုေတာ့ သည္ဆိုလွ်င္ မိမိ ကဇြာ ရိုဇဟ္ ကို အရင္ ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

ခရီးသည္ ၏ ရိုဇဟ္

 

(က) ၄ရကတ္နမာဇ္မ်ား (ဇဟိုရ္၊အဲစ္ရ္၊ေအရွာ) အတြက္

       ၂ရကတ္ဖတ္ရန္ ျဖစ္ သြားေပသည္။

 

ၿပီးေနာက္

 

(ခ) ရိုဇဟ္ ထားရန္ ဟရာမ္ ျဖစ္သြား ပါသည္။ေနာက္မွ ကဇြာ ရိုဇဟ္မ်ား  

     ကို ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ဤကိစၥ အက်ယ္တဝင့္ ေသာင္ဇီးဟိုလ္ မစာ ေအလ္ က်မ္း တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။)

အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ား

 

၁- လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ခရီး ထြက္ျခင္းသည္ ဟရာမ္ မဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ ရိုဇဟ္ ကိုေရွာင္ရန္ ခရီးထြက္ျခင္း သည္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါသည္။

၂- လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ခရီး ထြက္ျခင္း ၊ ထိုနည္းတူစြာ ရိုဇဟ္ မထား ႏိုင္သူ အတြင္ ဗိုက္အဝ စားေသာက္ျခင္း၊ေမထုံမွီဝဲ ျခင္း သည္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ပါ သည္။

၃- အကယ္၍ ရုိဇဟ္ ထားသူ အေနျဖင့္ ဇဟုိရ္ ၿပီးမွ ခရီးထြက္မည္ဆိုလွ်င္ ၎ ရိုဇဟ္ ကို ဆုံးခန္းတိုင္ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၄- အကယ္၍ ဇဟိုရ္ မတိုင္မီ ခရီး ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ပါသည္။ နီယသ္ ျပဳထားသည္ ျဖစ္ေစ ၊မျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ။ ဘာမွ်မကြာျခားေပ။

⌠ဤ အေျခအေနတြင္လည္း ဟဒ္ေဒသရာခြစ္ (ترخص حد) အထိမေရာက္ မျခင္း စားျခင္း ေသာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳႏိုင္ေခ်။  

 

ေမးခြန္း(၁) : ဟဒ္ေဒသရာခြစ္ (ترخص حد) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?

ေျဖ: ၿမိဳ႕တြင္းအဇါန္သံ ကို မၾကားရသည့္ေနရာ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးကို မျမင္ ရ ေတာ့သည့္ေနရာ ကို ေခၚဆိုပါသည္။

 

၅- အကယ္၍ ခရီးသည္ အေနျဖင့္   ၎အေနျဖင့္ ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ေစ

ဇဟိုရ္ မတိုင္မီေနရပ္ကိုျပန္ေရာက္   သည့္ အရာတစ္ခုခုကိုမလုပ္ထား

မည္။                                     လွ်င္ရိုဇဟ္ ထားရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါ

                                           သည္။

                                           အကယ္၍ ရိုဇဟ္ ကို ပ်က္ေစသည့္

                                           သည့္ အရာ တစ္ခုခု ျပဳထားမည္။

သို႔မဟုတ္                                     (သို႔မဟုတ္)

                                            ဇဟိုရ္ ၿပီးမွေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ထို႔                                        

                                             ေန႔ ရိုဇဟ္ ထား၍မရေခ်။ ၿပီးမွ

၁၀ရက္ အထိေနရမည့္ ေနရာ သို႔       ကဇြာ ရိုဇဟ္ ထားရပါမည္။

ေရာက္သြားမည္ဆိုလွ်င္

 

 

 

⌠⌠⌠

 

 

 

မြတ္စ္သဟဗ္ ရိုဇဟ္

 

ေမးခြန္း ၁ - လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ကဇြာရိုဇဟ္ ကဇြာ ရွိသူ အတြက္ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ရွိပါသလား ?

ေျဖ - မရွိပါ။

 

ေမးခြန္း ၂ - အျခားရိုဇဟ္တစ္ခုခုဥပမာ ကဖ္ၹရဟ္ ရိုဇဟ္ (သို႔) ကတိသစၥာ ျပဳထား သည့္ရိုဇဟ္ ထားရန္ က်န္ ပါသည္။(ဤအခ်ိန္) မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ရွိပါသလား ?

အေျဖ - ရွိပါသည္ ။ ( အာယာသြလႅာဟ္ခူဝီး ၊အာယာသြလႅာဟ္စစ္သာနီ)

         မရွိပါ။ (ေအမာမ္ခိုေမနီ ၊အာယာသြလႅာဟ္ခါေမနာအီ)

 

ေမးခြန္း ၃- ကၽြန္ေတာ္ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားပါသည္။ မိတ္ေဆြ မိုအ္မင္ တစ္ဦး မွ ကၽြန္ေတာ္ကို စားဖို႔ ဖိတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ ရိုဇဟ္ ပ်က္ၿပီး ၎၏ဖိတ္ေခၚမႈကိုလက္ခံရမည္လား? (သို႔) ရိုဇဟ္ အျပည့္ ထားရ မည္လား?ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္း ပါသလဲ ?

ေျဖ - ဖိတ္ေခၚမႈ ကို လက္ခံၿပီး ရိုဇဟ္ ပ်က္လိုက္တာ ပိုၿပီး စဝါးဗ္ရပါ သည္။

 

ေမးခြန္း ၄ - ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္း ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ မြတ္စ္ သဟဗ္ ရိုဇဟ္ ထားခြင့္ ရွိပါသလား?

ေျဖ - မရွိပါ။

 

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

အဲအ္ေသကာဖ္

 

အဲအ္ေသကာဖ္ဆိုတာ - ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အခ်ဳိ႕စည္းကမ္းခ်က္

                               မ်ားႏွင့္ အတူေနျခင္း၊ဤလုပ္ရပ္ သည့္ မြတ္စ္သ  

                               ဟဗ္ ေအဗါဒသ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

မိုအ္သေကဖ္ဆိုတာ   - အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ

 

ေမးခြန္း၁- အဲအ္ေသကာဖ္ ဝါဂ်စ္ဗ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

ေျဖ - အဓိ႒ာန္ ၊က်ိန္ဆိုျခင္း(သို႔) ၊ ကတိသစၥာ ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

အဲအ္ေသကာဖ္ အတြက္ စည္းကမ္းမ်ား

၁- အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္ - ႐ူးသြပ္ေနသူ၏ အဲအ္ေသကာဖ္ မပိုင္ေခ်။

 

၂ -နီယသ္ • ကုိရ္ဘသန္ေအလႅာဟ္( قربةًاِلی الله) ၊အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္      

               သခင္၏ မြတ္စ္သဟဗ္ အမိန္႔တစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ရန္အ

               တြက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထုိင္ပါသည္။

 • နီယသ္ အဓိ႒ာန္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ ၏အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • နႈတ္မွ စကားစု ကို ေျပာရန္ အေရးမႀကီးေခ်။

 

၃- အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္သူ ရိုဇဟ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။

 • အဲအ္ေသကာဖ္ ရိုဇဟ္မရွိဘဲ ထိုင္မရေခ်။
 • လျမတ္ရမ္တြာန္ ၏ ရိုဇဟ္ လား၊ အျခားလမ်ား တြင္ကဇြာ

               ရိုဇဟ္ လား (သို႔) မြတ္စ္သဟဗ္ အတြက္လား ၊မည္သို႔မွ်    

               ျပႆနာ မရွိေခ်။

၄ - အဲအ္ေသကာဖ္ ၏ ရက္အတိုင္းအတာ - အနည္းဆုံး(၃) ရက္- ရက္ မ်ားအတြက္ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ်မရွိပါ။

 

၅ - အဲအ္ေသကာဖ္ မည္သည့္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ျဖစ္ရ မည္ နည္း?

ေျဖ -(က) ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (အလႅာဟ္အိမ္ေတာ္)

       (ခ) မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ေဒနဗဝီ (ကုိယ္ေတာ္ျမတ္  ၏ ေရာင္ဇာရွိသည့္ဗလီ)      

       (ဂ) မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒကူဖာ

       (ဃ) မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ ဗဆြရဟ္

       (င) ၎အျပင္ ၿမိဳ႕ ရွိ ဂ်ာအ္ေမ့မစၥ္ဂ်စ္ဒ္မ်ားတြင္(ေရဂ်ာေအ မတ္သ္  

         လူးဒ္)နီယသ္ ျဖင့္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း ၂ - (ေရဂ်ာေအ မတ္သ္လူးဒ္) ဆိုတာ ?

ေျဖ - ဤအလုပ္ကို ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေခၚ ပါသည္။

 

ေမးခြန္း ၃ - ဂ်ာအ္ေမ့မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဆိုတာ?

ေျဖ - လူအမ်ားစုေဝးသည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ကို ေခၚပါသည္။

 

ေမးခြန္း ၄-၎ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္ နမာဇ္ေစ ဂၽြန္မ္အဟ္ ျဖစ္ဖို႔ အေရး ႀကီးပါ သလား?

ေျဖ - မႀကီးပါ။

 

၆ - ပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ အတြက္ ခြင့္ေတာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဥပမာ - (က) ဇနီးအဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္ခ်င္ လွ်င္ ခင္ပြန္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူဖို႔

                 အေရးႀကီးပါသည္။

           (ခ) မိခင္၊ဖခင္မ်ား အတြက္အေႏွာက္အယွက္၊ဒုကၡျဖစ္ေနသည္

                 ဆို လွ်င္သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အဲအ္ေသကာဖ္ထုိင္ဖို႔ ခြင့္

                 ေတာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

၇- အဲအ္ေသကာဖ္ ထုိင္စဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အတြင္းေနရန္ ၊အျပင္မထြက္ရပါ။

 

အဲအ္ေသကာဖ္ ဆိုင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

 

ေမးခြန္း ၁- ကၽြန္ေတာ္ အဲအ္ေသကာဖ္ထိုင္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲအ္ ေသကာဖ္ ဘယ္အခ်ိန္မွ စတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသနည္း? နီယသ္ ဘယ္အခ်ိန္ မွစလုပ္ရမည္နည္း?

ေျဖ - ဥပမာ အသင္အေနျဖင့္ ဗုဒၶဟူး၊ၾကာသပေတး၊ေသာၾကာ ဤ ၃ရက္အတြက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ခ်င္သည္။

 • အဲအ္ေသကာဖ္ အစ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဖဂ်ရ္အဇါန္မွ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

⌠တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ (ဖဂ်ရ္မတိုင္မီ) အလွ်င္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ကို ေရာက္ေနရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ နီယသ္ျပဳရပါမည္။

 • အဲအ္ေသကာဖ္ ေသာၾကာမရ္ရိဗ္ အခ်ိန္ တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • တစ္နည္းအားျဖင့္ ေန႔ ၃ ရက္ ည ၂ည မစၥ္ဂ်စ္ဒ္တြင္ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ ပါ သည္။

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

(က) ဗုဒၶဟူးေန႔ (ဖဂ်ရ္အဇါန္ မွစမည္)           အခ်ိန္ျပည့္

(ခ) ၾကာသပေတးေန႔                                   မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္

(ဂ) ေသာၾကာေန႔( မဂ္ရိဗ္အခ်ိန္တြင္ၿပီးဆုံး)     ေနထိုင္ရန္အေရးႀကီး

               ပါသည္။

 

၂ - • မြတ္စ္သဟဗ္ အဲအ္ေသကာဖ္ ပထမ (သို႕) ဒုတိယရက္တြင္ပ်က္ခြင့္    

       ရွိပါသည္။

 • တတိယရက္ စၿပီးေနာက္ အဲအ္ေသကာဖ္ ပ်က္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။
 • ထိုနည္းတူစြာ၄ရက္ေျမာက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ပ်က္ ပိုင္ခြင့္

       ရွိပါသည္။ ၆ရက္ေျမာက္ေန႔ စၿပီးလွ်င္ပ်က္ခြင့္မရွိေခ်။

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္-၃ရက္ျပည့္တိုင္းျပည့္တိုင္း အဲအ္ေသကာဖ္ ကို ပ်က္ခြင့္ မရွိေခ်။

 

၃ - အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္ေနစဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အျပင္ ထြက္မည္။

 

(က) တမင္တကာ           အဲအ္ေသကာဖ္ မပိုင္ေခ်။

         ႏွင့္                         ျပဌာန္းခ်က္ို သိသိျဖစ္ေစ။

(ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ အရ     မသိသည္ျဖစ္ေစ။    

 

 

ႁခြင္းခ်က္

 

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အက္ၠလီ(عقلی)၊ ရွရ္အီ (شرعی)၊ (သို႔မဟုတ္ ) အိုရ္ဖီ (عرفی) ေၾကာင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အျပင္ ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ အဲအ္ေသကာဖ္ မဖ်က္ေခ်။

အကၠ္လီ ၏လိုအပ္ခ်က္   - ဥပမာ - အေပါ့အေလး အတြက္

ရွရ္အီ ၏လိုအပ္ခ်က္     - ဥပမာ - ဂိုစ္ေလဂ်နာဗသ္ အတြက္

အိုရ္ဖီ ၏ လိုအပ္ခ်က္     - ဥပမာ - ေရာဂါသည္ကို ၾကည့္ရန္ အတြက္ ၊  

                                     မယသ္ လိုက္ပို႔ရန္ အတြက္

 

အဲအ္ေသကာဖ္ ထိုင္စဥ္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။

၁- ကာမစက္ယွက္ျခင္း

၂- ကာမ ရသာတစ္ခုခု ခံစားျခင္း ၊ယုတ္စြ အရသာခံၿပီး ထိေတြ႔ျခင္း သည္ လည္း ဟရာမ္ ျဖစ္ေခ်၏။

၃- Masturbation (ခ) လက္ျဖင့္ သုတ္ရည္ထြက္ေအာင္ ျပဳျခင္း

၄- ေရေမႊး သုံးျခင္း

၅ -အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္း

 • အကယ္၍ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ မဝယ္မျဖစ္အေျခအေနတြင္ ခြင့္ရွိပါသည္။

၆- စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း

၇- အသာစီးရရန္ ႏွင့္ မိမိ (ပညာ) ပိုႀကီးေၾကာင္းျပရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အျငင္း အခုံ ျပဳျခင္း

၈-တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အတင္းအဓမၼ ထခိုင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထိုင္ျခင္း သည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လုယူထား သည့္အိပ္ယာ ေပၚ တြင္ အိပ္ ျခင္းသည္လည္း ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အီးဒ္အတြက္ လႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမးမ်ား ႏွင့္အေျဖမ်ား

 

ယေန႔ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အတြင္း ဝါေျဖရေတာ့ပါမည္။လျမင္မည္ ၊မျမင္မည္ လည္း မသိပါ။

 

မနက္ဖန္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ေနာက္ဆုံး ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အတြက္ ရိုဇဟ္ တစ္ရက္ ထားရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ (သို႔) မနက္ဖန္္အီးဒ္ ျဖစ္မည္။

 

 • ဤ႐ႈတ္ေထြးမႈ ကိုေျဖရွင္းရန္ ေရွ႕ တြင္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။

 

 • ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ H.I ေမာင္လာနာ ရွာဟစ္ဒ္ ကာရွဖီ ဆပ္ ကိုေက်း ဇူးတင္ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ စာအုပ္၏ ဤအပိုင္းကုိ တည္းျဖတ္ ျပဳျပင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

 

ဒါဝဒ္ဒါနီ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေမးခြန္း၁-ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ လ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနျပဳ ဖို႔ အ ေရးႀကီးပါသလား?

ေျဖ - မႀကီးပါ။

 

ေမးခြန္၂-အကယ္၍ လျမင္တာ ကိုကၽြန္ေတာ္ သိၿပီးေနာက္ တျခား သူေတြ ကို သတင္းေပးရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ ပါသလား?

အေျဖ - မလိုအပ္ပါ။

 

ေမးခြန္း၃-ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လကို ျမင္တာပါ။ကၽြန္ေတာ္ မနက္ဖန္ အီးဒ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား?

ေျဖ - ဟုတ္၊ရပါတယ္။လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အီးဒ္ မနက္ဖန္ လုပ္ရန္ အေရး ႀကီးပါသည္။

 

ေမးခြန္း၄ - အီးဒ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ ဘာအေရးႀကီးပါသလဲ?

ေျဖ - အရာႏွစ္ခု လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ ဂရု ရွိပါ။

(က) အကယ္၍ ေဖသ္ရဟ္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ဆိုလွ်င္ ထုတ္ လိုက္ပါ။

(ခ) အီးဒ္ ေန႔ တြင္ ရိုဇဟ္ထား ျခင္းသည္ ဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း၅-အီးဒ္နမာဇ္ ကေကာ္ ဘယ္လိုဘာလဲ?

ေျဖ- ဂိုက္ဗသ္ ေသ ေအမာမ္ဇမာန္း  တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။ မြတ္စ္ သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း၆-အဝတ္အသစ္ေကာ္ …?

ေျဖ- ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

 

ေမးခြန္း၇-ၾကာဆံ ၊မုန္႔ဟင္းခါး ၊ ေကၽြးတာေကာ္ ….?  

ေျဖ -ဘယ္တစ္ခု မွ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

 

ေမးခြန္း၈-ကိုယ္တိုင္ျမင္ ရသည့္အျပင္ လျမင္တာကို သက္ေသထူႏိုင္ သည့္ အျခားနည္း လမ္းေကာ္ ရွိပါလား?

ေျဖ-(က) အကယ္ ၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္း ၏ ေျပာဆိုမႈ အေပၚ

           သံသယ မျဖစ္လွ်င္ လျမင္တာ ခိုင္လုံပါမည္။

       (ခ) အာေဒလ္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦး သက္ေသ ထြက္ဆိုလွ်င္လည္း လျမင္

           တာ ခိုင္လုံေပမည္။

       (ဂ) သံသယ ကင္းသြားသည့္ အထိ လူမ်ားလာ၍ လျမင္ေၾကာင္း    

         သက္ေသထြက္ဆိုၾကလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း၉- သိပၸံနည္းအရ သုေသတနျပဳခ်က္ျဖင့္ လ ျမင္ေၾကာင္း တင္ျပ လာလွ်င္ လက္ခံရမည္နည္း?

ေျဖ-အကယ္၍ သံသယမရွိ ဘူးဆိုလွ်င္ လက္ခံရပါမည္။

 

ေမးခြန္း၁၀- ကၽြန္ေတာ္အတြက္ လျမင္တာ ခိုင္လုံသြားပါၿပီး ။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး လက္မခံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း?

ေျဖ-အကယ္၍ လူႀကီးမင္း၏ ဇနီး အျမင္တြင္ လျမင္တာ မခိုင္လုံေသး လွ်င္ ၎ကို လျမင္ေၾကာင္းလက္ခံ လာရန္ လုပ္ဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။

 

ေမးခြန္း၁၁-ဒါဆိုဘာျဖစ္မည္နည္း? သူမရိုဇဟ္ထားမည္ ၊ကၽြန္ေတာ္ အီးဒ္ လုပ္မည္?

ေျဖ-ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါ။

 

ေမးခြန္း ၁၂- သူမ စယ္ရီ စားရင္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မည္။ သူမဝါေျဖခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္မည္?

ေျဖ-လူႀကီးမင္း အတြက္ရိုဇဟ္ထားျခင္းဟရာမ္ ျဖစ္ပါသည္။သူမ စယ္ရီ စားခ်ိန္ လူႀကီးမင္းမနက္စာ (နီယသ္) စားပါ။သူမွ ဝါေျဖခ်ိန္ လူႀကီးမင္း ညစာ အျဖစ္ (နီယသ္) ႏွင့္စားပါ။

 

ေမးခြန္း၁၃- ကၽြန္ေတာ္ တေန႔လုံးစားေနရင္လည္းသူမၾကည့္ေနရမွာလား?

ေျဖ-လူႀကီးမင္း သူမႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ရန္ တေန႔လုံးမစားဘဲေနပါ။ ဘယ္မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ က အီးဒ္ေန႔ စားဖို႔ လိုတယ္လို႔ မိန္႔လို႔လဲ?

 

ေမးခြန္း၁၄-ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ အီးဒ္လုပ္ပါသည္။ၿမိဳ႕တြင္းက အမ်ားစု မနက္ ဖန္ လုပ္ပါမည္။ကၽြန္ေတာ္ မနက္ဖန္ သြားၿပီး ဂ်မာအသ္ ႏွင့္အတူ အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳလို႔ ရပါသလား ?

ေျဖ- ေရဂ်ာေအမတ္သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) ျဖင့္ ဖတ္ရပါမည္။

 

ေမးခြန္း၁၅- ေရဂ်ာေအမတ္သြလူးဗီယသ္ ( رجاء مطلوبیت) ဆိုတာ?

ေျဖ- ဤအလုပ္သည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ လိုလားသည့္ လုပ္ရပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကို ေခၚဆိုပါသည္။

 

ေမးခြန္း၁၆- က်န္သည့္ celebrations ေနာက္ေန႔ မွ လုပ္လို႔ရပါသလား?

ေျဖ-ဥပမာ ?

 

ေမးခြန္း၁၇-ဥပမာ လည္ပင္းခ်င္းထိ၍ ဖက္ျခင္း၊ မိုဘာရတ္က္ ဟုေျပာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္ ?

ေျဖ-ဤလုပ္ရပ္ေတြကို ေရွ႕ ဆက္ၿပီးရက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ လို႔ရပါသည္။ မည္ သည့္ ပိတ္ပင္မႈမွ် မရွိပါ။

 

ေမးခြန္း၁၈- ၿမိဳ႕ကလူေတြ ဒီေန႔ အီးဒ္ လုပ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ လျမင္တာ မခိုင္လုံေသး ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ရိုဇဟ္ႏွင့္ပါ။အလြန္ထူး ဆန္းတဲ့ခံစားမႈကို ခံစားေနရပါသည္။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ-မနက္ေစာေစာ ကားေပၚထိုင္ၿပီးအခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြက္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးသည့္ ေနရာကိုထြက္သြားပါ ။ ရွရီအသ္ အရ ခရီးသည္ ေခၚ ဆို ႏိုင္သည့္ ေနရာအထိေပါ့ ။ ၿပီးေနာက္ ရိုဇဟ္ ပ်က္လိုက္ပါ။ၿပီးရင္ ျပန္လွည့္ လာပါ ။ ၿပီးမွ ရိုဇဟ္ ကဇြာ ထားပါ။

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အီးဒ္ အတြက္ လျမင္ႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ ၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန သုံးရပ္ -

 

(က) လျမင္ၿပီး           •မနက္ဖန္ေရွာင္ဝလ္လ၏ပထမရက္

 • အီးဒ္လုပ္ရမည္
 • ရိုဇဟ္ထားျခင္းဟရာမ္
 • ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ရမည္

(ခ) လမျမင္ပါ

(ဂ) လျမင္၊ မျမင္မသိပါ          •မနက္ဖန္ရမ္တြာန္လျမတ္၏၃၀ရက္

 • ရိုဇဟ္ထားရမည္
 • ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ပါသည္
 • အီးဒ္ကိုေနာက္တစ္ရက္လုပ္မည္

 

 

ေမးခြန္း၁၉- ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ၃၀ေျမာက္ေန႔ထင္ ၿပီး ရိုဇဟ္ထားလိုက္ပါသည္။ ေန႔၏တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ လျမင္သည့္ သတင္းရ လိုက္ ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း ?

ေျဖ-ရိုဇဟ္ကို ပ်က္ပါ။ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ပါ။

 

⌠⌠⌠

 

 

 

 

 

 

 

ေဖသ္ရဟ္

 

 ေဖသ္ရဟ္ ဇကားသ္၏ အမ်ဳိးအစား တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

 ေဖသ္ရဟ္သည္ လျမတ္ရမ္တြာန္၏ ရိုဇဟ္မ်ားကို (အရွင္ျမတ္) လက္ခံ ေတာ္မူေစရန္ အေၾကာင္းခံ ႏွင့္ လာမည့္ ႏွစ္ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္လုံၿခဳံ မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ( မဖါသီးဟိုလ္ေဂ်နန္ က်မ္း )

 

ေရွ႕တြင္ မိုအ္ေမနီ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တာဝန္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ေဖသ္ရဟ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ည္းမ်ားကို အက်ည္း ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ယ္တဝင့္ အတြက္ ေဖက္ဟ္ စာအုပ္ မ်ား(ေအမာမ္ မီယာ ဥပေဒ စာအုပ္မ်ား ) ကိုေလ့လာေစလိုပါသည္။

 H.I ေမာင္လာနာ အလီနာေစရ္ မဲဟ္ဒီ ဆပ္ အေနျဖင့္ စာအုပ္၏ ဤ အပိုင္းကုိ တည္းျဖတ္ ျပဳျပင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၎ ကိုေက်းဇူးတင္ ပါသည္။

 

ဒါဝဒ္ဒါနီ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေမးခြန္း၁-ေဖသ္ရဟ္ ဘယ္သူထုတ္ရမည္နည္း ?

အေျဖ -ထုတ္မည့္သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြ ရွိေန ရမည္။

(၁)အရြယ္ ေရာက္လူလားေျမာက္ၿပီးသူ(မဟုတ္လွ်င္ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။) (ရွရီအသ္အရလူလားေျမာက္သူ၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိန္းကေလး ၈ႏွစ္(သို႔)၉ႏွစ္ ေယာက္က်ားေလး ၁၅ႏွစ္)

ႏွင့္

(၂) ေကာင္းမြန္သည့္သူ ( ႐ူးေနသူအေပၚေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)

ႏွင့္

(၃)မရွိဆင္းရဲသားမျဖစ္ရ(မရွိဆင္းရဲသူအေပၚ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)

 

မွတ္ရန္ - မရွိဆင္းရဲသားဆိုသည္မွာ မိမိ၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ သုံးေငြ မ်ားေနၿပီးဝင္ေငြ နည္းေနသူကိုေခၚပါသည္။  

 

(၄) သတိရွိသူ ျဖစ္ရမည္ (သတိလစ္ေနသူေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ရန္ မလို။)

 

(၅) ေက်းကၽြန္မျဖစ္ရေခ် (လြတ္လပ္သူ ျဖစ္ရမည္။)

 

ေမးခြန္း၂- ေဖသ္ရဟ္ မည္သူေတြ အတြက္ ထုတ္ရမည္နည္း?

ေျဖ-မည္သူမဆို မိမိ ၊မိမိ၏အိမ္သူအိမ္သား (ဆိုလိုသည္မွာ၎ထံတြင္ ထမင္းစားသူလည္းပါဝင္ေပသည္။) ၎တို႔အတြက္ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ ေပး ရပါမည္။ ယုတ္စြ ၎တို႔သည္ အရြယ္ေရာက္ သည္ျဖစ္ေစ ၊မေရာက္ သည္ ျဖစ္ေစ။

 

ေမးခြန္းဆက္(က)-အကယ္၍ ဇိုက္သည္ဟစန္အိမ္တြင္ထမင္းစား သူ မ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ဇိုက္ကိုယ္တိုင္ မိမိ ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ဖို႔ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား?

ေျဖ- မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း(ခ) ဇိုက္အား ဟစန္ အိမ္ ထမင္းစားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၊ မပါ မည္ကဲ့ သို႔ သိ ႏိုင္ပါသနည္း?

ေျဖ-ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ အေန ျဖင့္ ဇိုက္အားဟစန္ အိမ္ ထမင္းစားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳလွ်င္ဇိုက္၏ေဖသ္ရဟ္ ဟစန္ ကို ထုတ္ေပးရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ ပါမည္။ ဤကဲ့သုိ႕ မဟုတ္လွ်င္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ပါ။

 

ေမးခြန္း(ဂ)ကၽြန္ေတာ္ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေဖအေပၚ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မထုတ္ေပးပါဘူး။ ဤအေျခအေန တြင္ ကိုယ့္ ေဖသ္ရဟ္ ကိုယ္ထုတ္ဖို႔ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား ?

ေျဖ။ ။ မဟုတ္ပါ။

 

ေမးခြန္း ၃- ေဖသ္ရဟ္ မည္မွ် ထုတ္ရမည္နည္း ?

 

ေျဖ-     ၃ကီလိုဂရမ္ ဂ်ဳံ                             ၃ကီလိုဂရမ္ ဆန္

             သို႔မဟုတ္                 (သို႔)             သို႔မဟုတ္

           ၎၏တန္ဖိုး                               ၎၏တန္ဖိုး    

 

 

၁ကီလိုဂရမ္တြင္ ၆၂.၈၅က်ပ္သားရွိပါသည္။ (သာသာျပန္ဆိုသူ)

 

မွတ္စု : (က) တန္ဖိုးကို ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ဳံ၏တန္ဖိုးကို ထုတ္ေနတာလား ၊

                 ဆန္၏တန္ဖိုးလားဆိုတာ သိဖို႔လိုပါသည္။

           (ခ) သိထားရမည္ အခ်က္မွာ ဂ်ဳံ ႏွင္ဆန္ အျပင္ အျခား ပစၥည္း

             လည္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္၎၏အက်ယ္သည္က်မ္း  

                 ႀကီးမ်ားတြင္လာရွိပါသည္။

 

ေမးခြန္း၄- ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ၿပီး ဘယ္သူကိုေပးရမည္နည္း?

ေျဖ- ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိသည့္ ရွီအာ အစၥ္နာအရွရီ ကိုေပးရမည္။

(၁) မရွိဆင္းရဲသား ျဖစ္ရမည္။ (မရွိဆင္းရဲသားဆိုတာ ေမးခြန္း အမွတ္၁ ၏ အေျဖတြင္ေပၚျပၿပီးပါၿပီ။ )

ၿပီးေနာက္

 

(၂) အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူ မျဖစ္ေစရ။

ၿပီးေနာက္

 

(၃) နမာဇ္ ဝတ္မျပဳသူ မျဖစ္ေစရ ။

ၿပီးေနာက္

 

(၄) လူသိရွင္ၾကား ဂိုနာ လုပ္သူ မျဖစ္ရ။ (ဥပမာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သူ (သို႔) ေဟဂ်ာဗ္ မရွိသူ)

ၿပီးေနာက္

 

(၅) ေဖသ္ရဟ္ကို ဂိုနာ အလုပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသူမျဖစ္ေစရ။

 

မွတ္ခ်က္ :(က) ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အား ေဖသ္ရဟ္ေပးျခင္းျဖင့္ တာဝန္

                   အျပည့္ ေခါင္းေပၚလာရွိေပသည္။

             (ခ) ဆယက္ဒ္ မဟုတ္သူ၏ ေဖသ္ရဟ္ ဆယက္ဒ္ကို ေပး၍

               မရေခ်။

 

ေမးခြန္း ၅(က) -ေဖသ္ရဟ္ ဘယ္အခ်ိန္ ထုတ္ရပါသနည္း ?

ေျဖ- မနက္ဖန္အီးဒ္ဆိုလွ်င္ ဒီေန႔ ညေနဝင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

 

ေမးခြန္း၅ (ခ)- ဘယ္အခ်ိန္ အထိ ထုတ္ခြင့္ရွိပါသနည္း ?

ေျဖ- • အကယ္၍အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ နမာဇ္ဝတ္မျပဳခင္အလ်င္

 • မဟုတ္လ်င္ ဇဟိုရ္အခ်ိန္ မတိုင္မီအလ်င္

ေမးခြန္းဆက္-ကၽြန္ေတာ္အျမင္မွာေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံ ေန သည့္ မရွိဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္ကို ျမင္ထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎ ကို မနက္ဖန္အီးဒ္ဆိုလွ်င္ယေန႔ည မတိုင္ခင္ (သို႔) ယုတ္စြ လျမတ္ ရမ္တြာန္ မတိုင္ခင္ ေကာ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား?

ေျဖ-လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ၎အားအေႂကြး အျဖစ္ေပးထားပါ။ ေနာက္မွ မနက္ဖန္ အီးဒ္ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီည ကို ၎ကိုေပးထားသည့္ အေႂကြးကို ေဖသ္ရဟ္ ႏွင့္ မွန္ေအာင္ျပဳလိုက္ပါ။ အေႂကြး မွ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ပါ သည္ ဟု နီယီသ္ ျပဳရပါမည္။

 

ေမးခြန္း ၆-ေဖသ္ရဟ္ထုတ္ရန္အတြက္ နီယသ္ျပဳရန္အေရးႀကီးပါသလား?

ေျဖ-ဟုတ္ကဲ့အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖသ္ရဟ္ ထုတ္ျခင္းသည္ ေအဗါဒသ္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ နီယသ္အေရးႀကီး ပါသည္။သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ နီယသ္ ႏွလုံး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) အဓိ႒ာန္ ၏ အမည္ျဖစ္ ပါ သည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ နီယသ္ျပဳ ေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ အေရး မႀကီးေခ်။ ကၽြန္ေတာ္ ဤအလုပ္ကို အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ အမိန္႔ကို နာခံရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) အဓိ႒ာန္ သာလ်င္ ရွိဖို႔လိုပါသည္။ ဤသည္နီယသ္ျဖစ္ၿပီး လုံေလာက္ပါသည္။

 

ေမးခြန္း ၇ - ေဖသ္ရဟ္ ေပးခ်ိန္ဖသ္ရဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပဖို႔ အေရး ႀကီး ပါသလား?  

ေျဖ-မလိုပါ။ အကယ္၍ ေဖသ္ရဟ္ယူသူအတြက္ ၎၏ သိကၡာ ႏွင့္အရွက္ အတြက္ ထိခိုက္ေစမည္ဆိုလွ်င္ မေျပာတာ ပိုေကာင္းေပသည္။

والحمدلله ربّ العالمین

وصلّی الله علی محمّد وآله الطّاهرین

လျမတ္ရမ္တြာန္ ႏွင့္ကဒဲရ္ညမ်ားတြင္ဒိုအာျပဳေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံၿပီးလူူႀကီး မင္း ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။

မိုဟမၼဒ္ေရဇာဒါဝဒ္ဒါနီ

 ===============================

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century