ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား (၂)

  • News Code : 782123
  • Source : ABNA
ေမး ။ ။ အကယ္၍ ေနရာတစ္ေနရာ ၁၀ ရက္ေနရန္ နီယသ္ ျပဳထားၿပီးခရီးထြက္ခဲ့မည္။ ၎ေနရာ အား စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ ၿပီးမွ ေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎ခရီးသည္၏ ရိုဇာ ပိုင္ပါသလား? စသည္ျဖင့္ အဖိုးတန္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေအယက္ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ ေနရာတစ္ေနရာ ၁၀ ရက္ေနရန္ နီယသ္ ျပဳထားၿပီးခရီးထြက္ခဲ့မည္။ ၎ေနရာ အား စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ ၿပီးမွ ေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎ခရီးသည္၏ ရိုဇာ ပိုင္ပါသလား?

ေျဖ ။ ။ ။ ၎၏ရိုဇာ မပိုင္ေခ် ။ ၁၀ ေနမည့္ေနရာ သို႔ မလြဲမေသြ စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ မတိုင္မည္ေရာက္ေန ရေပမည္ ။

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ(ေကာက္ႏႈတ္)

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

ထီးတိုးလို႔ ရပါသလား

ေျဖ ။ ။ မရေခ်။ ဟရမ္ျဖစ္ေပသည္။

(တိုက္ရိုက္ေမး ၁၆ ၊၇ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္အြဇ္မာ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

ကၽြန္ေတာ္တိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွီအာတစ္ေယာက္သည္ ရွီအာမဟုတ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ဇာတ္ပ်က္သြားပါသည္။ၿပီးေနာက္လူအမ်ားအေရွ႕ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဂ်ိဳမာနမာဇ္တြင္ ျပန္ၿပီး             ေသာင္ဗာ လုပ္ၿပီး ရွီအာ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဟဇရတ္အာယာသြလ္ လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ ခါေမနာအီ ၏အျမင္တြင္ ရွိပါသနည္း

ေျဖ ။ ။ (အင္ရွာအလႅာဟ္)၎၏ေသာင္ဗာပိုင္ပါသည္။၎ဇာတ္ပ်က္ခ်ိန္တြင္ မဖတ္ခဲ့သည့္နမာဇ္မ်ား ၊

မထားခဲ့သည္ရိုဇာ မ်ား ကို ျပန္ၿပီးကဇာ(ျပန္အစားထိုးဖတ္ျခင္း၊ထားျခင္း ) ကို ျပဳရပါမည္။

(တိုက္ရိုက္ေမး ၁၆ ၊၇ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္အြဇ္မာ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

အေမး ။ စလာမ္

 

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္မိမိခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ကာမဆက္ယွက္မည္။ၿပီးေနာက္သူမ၏သားအိမ္အတြင္း သုတ္ရည္က်န္ေနမည္၊သူမသည္ခ်က္ခ်င္းဂိုစ္ျပဳမည္၊ဂိုစ္ၿပီးေနာက္သူမ၏သားအိမ္မွသုတ္ရည္ျပန္ ထြက္္လာမည္ဆိုလွ်င္

 

သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသလား?

 

ဂိုစ္အၿပီးသုတ္ရည္ျပန္ထြက္လာရာ၎သုတ္ရည္သည္ပါက္သို႔မဟုတ္နဂ်စ္ျဖစ္ပါသလား?

 

ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာပတ္သ္ျပဳဖို႔လိုပါသလား?

 

 

ေျဖ ။ ။ သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသည္။

 

ဂိုစ္အၿပီးထြက္လာသည့္အရည္သည္သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက နဂ်စ္ျဖစ္ေပသည္။

 

အကယ္၍ခင္ပြန္းသည္၏သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာပတ္သ္ျပဳဖို႔

 

မလိုအပ္ေခ်။

 

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၇၃

 

 

အေမး ။ ။ နမာဇ္အီးဒ္ေဖသ္ရ္ကဇာရွိပါသလား?

 

ေျဖ။ ။ မရွိပါ။

 

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၆၇၃

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

 

နာမဟ္ရမ္ၾကည့္ေနသည့္ေနရာတြင္အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ဝဇူျပဳႏိုင္ပါသလား?

 

 

ေျဖ။ ။မျပဳႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ဝဇူျပဳခဲ့လွ်င္လည္းသူမ၏ဝဇူသည္ပိုင္ေပသည္။(ဝဇူမပ်က္၊ဂိုနာရွိသည္။)

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

အေမး ။ စလာမ္

 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္မိမိရိုဇာကဇာျဖည့္ဖို႔က်န္ေသးပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ေသဆုံးသြားသူအတြက္အခေၾကးေငြယူၿပီးထားေပးႏိုင္ပါသလား?

 

ေျဖ ။။ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

အေမး ။ ။ စလာမ္

 

အရက္ေၾကျငာပါသည့္အဝတ္မ်ားကိုဝတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

 

ေျဖ။ ။ခြင့္မရွိေခ်။

 

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၃၈၃

 

အေမး ၊စလာမ္

 

အခ်ဳိ႕မြတ္စလင္မ်ားသည္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ဤလုပ္ရပ္မွန္ကန္ပါသလား?

 

ေျဖ။ဟဇရတ္အီဆာ(အ.စ)ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။

 

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၃၈၂

 

 

ေမး ။ စလာမ္

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အျမင္၌ ဂိုနာ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးပါ။

 

အေျဖ ။ ။ ကၽြန္ေတာ္၏ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အျမင္၌ ဂိုနာ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ - ၁၃ ခ်က္ရွိပါသည္။

 

၁ ။ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္

 

၂။နဖ္စ္ေစအမာရာေၾကာင့္

 

၃။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အားေမ့ေလ်ာေနမႈေၾကာင့္

 

၄။ ဂ်ဟႏၷမ္အားလက္မခံသသည့္အတြက္ေၾကာင့္

 

၅။ ရႈိင္တြန္၏ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈေၾကာင့္

 

၆။ ေလာကီအတြက္မက္ေမာမႈမ်ားေၾကာင့္

 

၇။ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈေၾကာင့္

 

၈။ မန္မာနေၾကာင့္

 

၉။ ေလာကအခ်စ္ေၾကာင့္

 

၁၀။ မသင့္ျမတ္သည္ေနရာမ်ားေၾကာင့္

 

၁၁။ အေျခအျမစ္မရွိသည္ အထင္အျမင္မ်ားေၾကာင့္

 

၁၂။ မနာလို သဝန္တိုမႈေၾကာင့္

 

၁၃။ရက္စက္မႈႏွင့္အက်င့္ပ်က္မႈေၾကာင့္

 

ၾကည့္ - ဂိုနာ ဝါ အာေမရ္ေဇရွ္ အဇ္မန္(န)ဇရ္ ကုရ္အာန္ - အလီေရဇာအဆ္ရာနီ၊စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွ ၃၆

 

 

ေမး ။ စလာမ္

ေသဆံုးသူ မိဘအတြက္ သားအၾကီးဆံုးမွ နမားဇ္ကဇြာ ဖတ္ေပးရသည္ဟု သိထားပါသည္။

အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမရိွဘဲ ဆံုးပါးသြားသူ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ားအတြက္မူ ကဇြာ ျဖည္႔ရန္ မည္သူ႔အေပၚတြင္ တာ၀န္ရိွပါသနည္း။

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ ဝစီယတ္ ေသတမ္းတြင္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ ကဇြာနမာဇ္၊ရုိဇာဖတ္ေပး၊ထားေပး            

ပါဟုမွာခဲ့လွ်င္ အမွာခဲ့ခံရသူအေပၚလုပ္ေပးရန္ဝါဂ်ဗ္ျဖစ္ပါသည္။မမွာခဲ့ပါက ေဆြမ်ဳိးမ်ား (အစ္ကို ၊အစ္မ၊ညီ၊ညီမ၊တူ၊တူမမ်ား )အေပၚ လုပ္ေပးရန္ မိုစ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၁(ညေနခင္း)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

စလာမ္

 

အာဇန္ ေပးရာတြင္ "အရွပ္ဟန္ဒို အန္နအမီးရန္မိုေမနီး နအလီရန္ ဝလီရိုလာ" သည္ မိုစ္သဟဘ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။

 

ေျဖ ။ ။ "အရွပ္ဟန္ဒို အန္နအမီးရန္မိုေမနီး နအလီရန္ ဝလီရိုလာ" သည္ အာဇန္ ႏွင့္အကာမတ္ ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ေခ်။ ရွဟဒတ္ေသေရစာလသ္ ဗိုင္ဂမ္ဘရ္ (ဆြ) ေပးၿပီးေနာက္ ၊ကိုဘသမ္ေအလာလႅာဟ္ ျဖင့္ဖတ္လွ်င္ ေကာင္းေပသည္။

 

ၾကည့္ - ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

 

ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၄

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟိုင္းဇ္အခ်ိန္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္၏ အာယတ္ (၇၀)ဖတ္လွ်င္ မကၠရူဟု ဆိုပါသည္။

 

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္ကို စာသားမထိပဲ ဖတ္ရြတ္ခြင္႔ရိွသည္ဟုလည္း သိထားပါသည္။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္တစ္ဂၽြဇ္မွာ အာယတ္(၇၀)ထက္ပိုပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔ အေနျဖင္႔ ဖတ္သင္႔ပါသလား။ အာယတ္(၇၀)တြက္ တစ္ခါ မကၠရူ ျဖစ္ျခင္းလား။

ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါသည္။

 

ေျဖ ။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟိုင္းဇ္လာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုြရ္အာန္၏ အာယတ္ ၁ အာယတ္ဖတ္ဖတ္ ၊၁ အာယတ္ထက္ ဖတ္ဖတ္ ၊ဖတ္လွ်င္ပင္ မကၠရူျဖစ္ပါသည္။

 

ဟိုင္းဇ္လာေနခ်ိန္တြင္ ၁အာယတ္ဖတ္ဖတ္ ၊အာယတ္ (၇၀) ဖတ္ဖတ္ ၿခဳံ၍ံေျပာရလွ်င္ မကၠရူျဖစ္ေခ်သည္။

 

ေစဂ်္ဒါ ဝါဂ်ဗ္ျဖစ္သည္အာယတ္ေတာ္မ်ားဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္ ဟရမ္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၆၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၅၉(ညေနခင္း)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

ေမး ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

 

တစ္ခ်ိဳ႔လူမ်ားသည္ ေဇယာရတ္ သည္ဟဂ်္ထက္ အရင္လုပ္ရမည္ ပို၍အေရးၾကီးသည္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီလူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးနဲ့ အထိေရာက္ဆုံးအေျဖ ေလးေျပာျပပါလား။

 

ေျဖ ။ ။ ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာ ၏ အျမင္၌ ဟဂ်္မျပဳခင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ျပဳၿပီးမွ ျဖစ္ျဖစ္ ေဇယာရတ္ ျပဳျခင္းသည္အရမ္းစဝါဗ္ရွိၿပီး၊မြစ္သဟဗ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးေကာင္းပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ဟဂ်္မျပဳခင္ ေဇယာရတ္ ျပဳလွ်င္ ပို၍ေကာင္းေပသည္။

 

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၆၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၅၉(ညေနခင္း)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

 

ေမး ။ ။

 

စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

 

ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ ။

 

ရွီအာ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ မဂ်လစ္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ကုရ္အာန္ ခါနီ ျပဳေပးျခင္းသည္ ရွရီအတ္တြင္

မည္သည့္ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း ? ယုတ္စြ ရွီအာ မဟုတ္သူမ်ားသည့္ မိဘ ႏွစ္ပါး ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ။

 

ေျဖ ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

အကယ္၍ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား အမုန္း ၊ရန္ၿငိဳးမထားသူမ်ား အတြက္ဆို လွ်င္ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၉ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ (မနက္)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္အလိုင္းကြမ္း....

 

         ဂၽြမ္အဟ္ဆြလာသ္သည္အိမာမီယာရွီအာ(ဂ်မာအသ္)မ်ားအေပၚမည္႔သို႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

 

             ။               ။                 ။        အာလင္မ္မ်ားအေပါ ္မည္သို႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

 

             ။               ။                 ။         မရာေဂ် ႔အေပၚမည္သို ႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

 

             ။               ။                 ။         ရဲဟ္ဘေရမိုအဇၹမ္အေပၚမည္သို႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

 

 

ေျဖ ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

 

မဆာေအ အမွတ္ ၆၇၁ - ေသာၾကာနမာဇ္သည္ ၂ ရကတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဇဟိုရ္နမာဇ္၏အစားျဖစ္ပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၊ေအမာမ္မာစူမ္(အ.စ)ႏွင့္အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသည့္ ႏိုင္ေဗေအမာမ္ (အ.စ)တို႔ အခ်ိန္ကာလ တြင္   ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ အိုင္နီ ျဖစ္ပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ ဂိုင္ဗသ္ ေသ ဂိုဗ္ရာ အခ်ိန္ကာလ (ယေန႔ကာလ) တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ သခီရီ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္ မွာ ေသာၾကာနမာဇ္ ႏွင့္ ဇဟိုရ္နမာဇ္ အၾကား ေရြးပိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။သို႔ေသာ္ တရားတမွ်တ သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ က ေအေသရာသ္ အရ ေသာၾကာနမာဇ္ ကို မစြန္႔သင့္ေခ်။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ း၂၇ ( ညေန )

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္မြန္း အလိုင္ကြမ္း

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ( ျမန္မာ ) ရွိ ရွီအာ မ်ားအၾကား အစဥ္အလာတစ္ခု ရွိပါသည္။ မရက္သ္ ကို သဖ္နာ ၿပီးေနာက္ ၊

မရ္ဟြမ္ အတြက္ ကြယ္လြန္သည့္ ေန႔ ၇ ရက္ျပည့္သည္ေန႔ (သို႔) ရက္ ၄၀ (သို႔) တစ္ႏွစ္ (သို႔) ႏွစ္တိုင္း ကုရ္အာန္ ခတမ္ (ကုရ္အာန္ခါနီ ) လုပ္ပါသည္။

 

ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ဤလုပ္ရပ္သည္ရွရီအတ္ အျမင္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ရွိ ပါသနည္း???

 

ေက်းဇူးတင္လ်က္

 

ေျဖ ။ ။ စလာမ္မြန္း အလိုင္ကြမ္း

 

ဤလုပ္ရပ္သည္ (ကုရ္အာန္ခါနီ ) သည္ ရွရီအီ အမိန္႔ တစ္ခု အျဖစ္ မရွိေခ်။ ထို႔ျပင္္ လူထုမ်ားအၾကား

 

မရက္သ္ အား ရိုေသေလးစားၿပီး ၊က်န္ရစ္သူမ်ားကို သတိေပးျခင္း အျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အစဥ္အလာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအစဥ္အလာ ကို ျပဳျခင္းသည္ ျပႆနာ မရွိေခ်။ ။ထို႔ျပင္ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ း ၅၆ ( ညေန )

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ ေအမာမ္ ေမ ဂ်မာအတ္၏ စည္းကမ္းမ်ား ကို သိပါရေစ?

 

ေျဖ ။ ။ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ ေအမာမ္ ေမ ဂ်မာအတ္၏ စည္းကမ္းမ်ား မွာ -

 

၁ ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္

 

၂။ အသိဥာဏ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္

 

၃ ။ ေအမာမ္ မီေယ ျဖစ္ရမည္

 

၄ ။ တရားမွ်တသူ ျဖစ္ရမည္

 

၅ ။ ဟလႅာဟ္ဇာေဒ ျဖစ္ရမည္

 

၆ ။ နမာဇ္အတြက္ ေကရာအသ္ မွန္သူ ျဖစ္ရမည္

 

၇ ။ အမ်ဳိး သား ျဖစ္ရမည္

 

         ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

 

ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၁၊

 

 

ေမး ။ ။ ကြယ္လြန္သြားသည္ မိုဂ်္သဟစ္ ၏ သက္ၠလီးဒ္ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါသလား?

 

ေျဖ ။ ။ ၁ - ပထမဦးစြာ သိထားရမည္မွာ ကြယ္လြန္သူ၏ သက္ၠလီးဒ္ လုပ္ခြင့္ မရွိေခ်။

 

           ၂ - ၎ ၏သက္ၠလီးဒ္ ကို လူသား(မိုေမနီ၊မိုေမနတ္မ်ား) ျပဳေနသည့္ မိုဂ်္သဟစ္ တစ္ဦးတေယာက္သည္ အကယ္၍ ကြယ္လြန္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ သက္ၠလီးဒ္ ကို သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသည့္ အႀကီးဆုံး မိုဂ်္သဟစ္ ထံ မွ ျပန္လည္း လုပ္ရေပမည္။ ၿပီးေနာက္ ၎ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ မိုဂ်္သဟစ္ အေပၚ ေနႏိုင္ပါသည္။

 

         ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

 

           ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ၊

 

ေမး ။ ။ စလာမ္...  

 

                                                                                         ဝါဂ်ိဘ္   ဂြစ္လ္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ တန္း၍ နမားဇ္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ၀ူဇူ ထပ္မံလုပ္ပါက ဟရမ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာဟုတ္ပါသလား ?

 

ေျဖ ။ ။ ၀ါဂ်ိဘ္ ဂြစ္လ္မ်ားအားလုံး၊ၿပီးေနာက္ ထိုနည္းတူစြာ မြစ္သဟဗ္ ဂြစ္လ္မ်ားသည္ မွႏ္ကန္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သက္ေသထူလိုရပါသည္။ ( ဥပမာ - ဂြစ္လ္ေလ ဂၽြန္မာ ၊ ဂြစ္လ္ေလ အဲဟ္ရမ္ ၊ ဂြစ္လ္ေလရွဗ္ေဗကဒဲရ္ ည မ်ား စသည္ျဖင့္ ) ဂြစ္လ္ထည့္ၿပီး ဝဇူ ျပဳရန္ မလိုေခ်။

 

ဂြစ္လ္ေလဂ်နာဗသ္ ျပဳၿပီး ဝဇူျပဳျခင္းသည္ ေဗဒ္အတ္ ႏွင့္ ဟရမ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၃ း ၄၅

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

ေမး ။ ။ ဝါဂ်ိဗ္ ဂိုစ္လ္(ဂိုစိုလ္) မ်ား ကိုေဖာ္ျပ ပါ။

 

ေျဖ ။ ။ ဝါဂ်ိဗ္ ဂိုစ္လ္(ဂိုစိုလ္) မ်ား မွာ (၇) မ်ဳိး ရွိပါသည္။

 

၁ ။ ဂိုစ္ေလ ဂ်နာဗသ္

 

၂ ။ ဂိုစ္ေလ ဟိုင္းဇ္

 

၃ ။ ဂိုစ္ေလ ေနဖာစ္

 

၄ ။ ဂိုစ္ေလ အစ္ေသဟာေဇ

 

၅ ။ ဂိုစ္ေလ မတ္စ္ ေစမယသ္

 

၆ ။ ဂိုစ္ေလ မယသ္

 

၇ ။ ဂိုစ္ေလ နဇ္ရ္ (သို႔ ) ကစမ္

 

ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

 

          ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၉ ၊

 

 

။ ေမး ။ ။ စလာမ္

 

ေရွးယခင္ လူၾကီးမ်ားသည္ ၀ူဇူျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည္႔အစိတ္အပိုင္းကို မဆို (၃)ၾကိမ္ (၃)ခါ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ၀ါဂ်ိဘ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၃)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ပါက ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္မွာ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္႔ပါနည္း။ အမွန္တကယ္ သိရိွလိုပါသည္။

 

ေျဖ ။ ။ ေရွးယခင္ လူၾကီးမ်ားသည္ ၀ူဇူျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည္႔အစိတ္အပိုင္းကို မဆို (၃)ၾကိမ္ (၃)ခါ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ၀ါဂ်ိဘ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၃)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ပါက ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ လက္ရွိ ေဖက္ပညာရွင္မ်ား(မရေဂ်မ်ား)၏ ((အစ္သင္ဗာသ္ ေသ အဟ္ကမ္ေမ ရွရီအီ )) ၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမး ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္သုခမိန္ (မိုဖရ္ေစ) ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ ပါသနည္း

 

ေျဖ ။ ။ ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္သုခမိန္ (မိုဖရ္ေစ)ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ ပါသည္။

 

၁ ။ မိုဖရ္ေစရန္ေန မာစူမ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္ မာစူမ္ သုခမိန္ မ်ား

 

ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)

 

၂ ။ မိုဖရ္ေစရန္ေန ဂိုင္ေရ မာစူမ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္ မာစူမ္ မဟုတ္သည့္ သုခမိန္ မ်ား၊ဥပမာ အိုလမာ

 

ၾကည့္ - ဒရ္စ္နာေမေယ အာရွနာယီ ဗာ မဗာနီ ဝါ ကဝါအစ္ဒ္ သဖ္စီးရ္ ကုရ္အာန္ (ခိုလာဇာ)က်မ္း

 

စာမ်က္ႏွာ ၇၂

 

ေမး ။ ။ စြႏၷတ္ ၏ ခက္ဆစ္အဓိပၸါယ္ ေလးကို သိပါရေစခင္ဗ်ာ

 

 

ေျဖ ။ ။ စြႏၷတ္ ၏ ခက္ဆစ္အဓိပၸါယ္ကို ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ အလိုက္ သိႏိုင္ေပသည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ အနက္ အဓိပၸါယ္ ပါ ေျပာင္းသြားပါသည္။

 

 

စြႏၷတ္ ဆိုသည္ စကားလုံးအား ရီဝါယတ္ေတာ္တြင္ သုံးထားပါက အကယ္၍အလႅာဟ္ဖက္မွ ဆိုလွ်င္ ((ဖရီဇာ)) ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဖက္မွ ဆိုလွ်င္ ((ဝါဂ်စ္ဗ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါ သည္။

 

အကယ၍ ေဖက္ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((မိုစ္သဟဗ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး၊အူစူေလေဖက္ ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((ပင္မအဓိက အေျခခံ ေလးခု (ကုရ္အာန္ ၊စြႏၷတ္ ၊ေအဂ်္မယ ၊အက္လ္)   မွ တစ္ခု )) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

 

ထိုျပင္ ေအလ္ေမ ကလာမ္ ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((စြန္နီ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

 

 

ကြမ္းၿမိဳ႕ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) တကၠသိုလ္ ၏ ကတိက ဟြဂ်္စြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စေလမီး အာဂါေယ မဟ္ဒီ ေဒေလဟ္ရီ ၏ ပို႔ခ်ခ်က္မွ

 

 

ေမး ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

 

ေျဖ ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကို က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မာစူမီးမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ ပါသည္။

 

၁။ကုဖ္ရ္

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ မာေအဒါဟ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၆

 

၂။ ေရွးရ္က္

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ အန္အာမ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၈၈

 

၃။ မိမိ အသံ ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ အသံထက္ ကိုက်ယ္ေအာင္ျပဳျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟြဂ်္ဂ်ာရာသ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၆

 

၄ ။ အီမာန္မရွိျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ အဲဟ္္ဇာဗ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၉

 

၅ ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အား လိမ္လည္ျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ အာရဖ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၄

 

၆ ။ မိုရ္သဒ္ျဖစ္သြားျခင္း(ဇာတ္ပ်က္သြားျခင္း)

 

ၾကည့္ - စဝါလာသ္ ဝါ ဂ်ဝါဗသ္ မိုကာေဗေလ မအာေရဖ္ ကုရ္အာန္ (အူရ္သူ)စာမ်က္ႏွာ -၁၀

 

ေမး ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

 

ေျဖ ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကို က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မာစူမီးမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ ပါသည္။

 

၁။ ေသာင္ဗာ (ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ)

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ မာေအဒါဟ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၉

 

၂။ ဂိုနာေယ ကဗီရာမ်ား မွ ေရွာင့္ျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ ေနစာ ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၁

 

 

ၾကည့္ - စူရဟ္နဂ်္မ္္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၂

 

 

၃ ။ရွဖာအတ္

 

၄။ေကာင္းျမတ္သည္လုပ္ရပ္မ်ား

 

ၾကည့္ - စဝါလာသ္ ဝါ ဂ်ဝါဗသ္ မိုကာေဗေလ မအာေရဖ္ ကုရ္အာန္ (အူရ္သူ)စာမ်က္ႏွာ - ၉၉

 

 

ေမး။ ။ စလာမ္ … ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲသားမ်ား အ ဝတ္ သည္ မီးထည္ ဆို သည္မွာ ဟုတ္ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ မွန္ပါသည္ ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ) အာယတ္အမွတ္ေတာ္ ၅၀ ကိုဖတ္ရြတ္ ၾကည့္လွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။

 

ေမး ။ စလာမ္ - အဟ္ကမ္ ဆိုသည္မွာဘာလဲ ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။

 

ေျဖ ။ အဟ္ကမ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ျပငွာန္းထားသည့္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင့္ရန္မ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္။ပိုမိုၿပီးတိက်သြာေျဖရမည္ဆိုလွ်င္လူသားတိုင္း၏ အလုပ္တိုင္းဟာ ၊ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

 

(၅) ခ်က္အတြင္းမွာဘဲရွိေနပါသည္။ဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္ရပ္ေတြကို ေအာ္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြထဲမွ ဘယ္အခ်က္ျဖစ္လဲဆိုတာ သိဖို႔လိုၿပီး က်င့္သုံးဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။

 

အခ်က္ (၅ )ခ်က္

 

၁။ ဝါဂ်စ္ (မျပဳမေနရ၊မျပဳလွ်င္ ဂိုနာျဖစ္ေပမည္)

 

၂။ မိုစ္သဟဗ္ ( ျပဳလွွ်င္ ပိုေကာင္း၏ ၊မျပဳလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်)

 

၃။ ဟရမ္ (မေရွာင့္ မေနရ၊မေရွာင့္ လွ်င္ ဂိုနာျဖစ္ေပမည္)

 

၄ ။ မက္ကရူ ( မျပဳလွွ်င္ ပိုေကာင္း၏ ၊ျပဳလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်)

 

၅ ။ မိုဗာ ၊ျပဳျပဳ၊ေရွာင့္ ေရွာင့္ အတူတူပင္

 

ေမး ။ စလာမ္ ...

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား ၊တကၠသိုလ္မ်ား ၊ အျခားေနရာမ်ား တြင္ အေလးေပး၊ရိုေသေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေရွ႕တြင္အလံေတာ္အား ဦးညြတ္ၿပီးအေလးျပဳၾကပါသည္။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္ရွရီအတ္ ၏ အျမင္အရ ျပႆနာ ရွိပါသနည္း? (သို႔) မရွိပါသနည္း ?

 

ေျဖ ။ ။ ဖီးနဖ္ေစဟီ ၊ ျပႆနာ မရွိေခ်။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္မြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ တီဟီရန္ၿမိဳ႕

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ေမြးေန႔ ကိတ္မုန္႔မလီွးခင္ Happy Birthday လို႕အေနာက္တိုင္းပံုစံျပဳလုပ္လ်ွင္ ဂိုနာရႏိုင္ပါသလား။

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္ ၍ ေမြးေန႔ ပြဲတြင္ အရက္ေသစာ ၊ သီခ်င္း ၊အခုန္အက မပါ (ဟရမ္အရာမ်ား ) မပါဝင္လွ်င္ အေၾကာင္း မဟုတ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္မြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ ကြမ္း ၿမိဳ႕

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

ရီွအာတေယာက္သည္ စြန္နီဗလီမွာနမားဇ္ဖတ္ခြင့္ရိွပါသလား။

 

ေျဖ ။ ။ ဖတ္ပိုိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္အြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ ကြမ္း ၿမိဳ႕

 

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ မဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္အတြက္ ၊၎၏မဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသား မွ ေဟဂ်ဗ္ မဝတ္ သည့္အတြက္ ၊၎ကို ရိုက္နက္မည္ဆိုလွ်င္ ရိုက္နက္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား၊အေၾကာင္းသည္ကား ထို အမ်ဳိးသမီးေဟဂ်ဗ္ဝတ္လာရန္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အမ်ားႀကီးအား ၎ အတြက္ လက္ခံ၊လာေစရန္ အသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ ((အမရ္ဗင္မာရူးဖ္ ၊နဟီးအဇ္မြန္ကရ္)) (ေကာင္းမႈကိုညႊန္႔ၿပီး၊

 

မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ရန္) ရည္ရြယ္ပါက ဟာေကမ္ေမရွရအ္ ခြင့္ ျပဳခ်က္မရွိဘဲမေရေခ်။

 

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

တမန္ေတာ္ အီဆာ(အ.စ)သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕မွာေမြးဖြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသလား

 

ေျဖ။ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္ အီဆာ (အ.စ) ၏ေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္ သက္

 

ၿပီး အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ ထိုျပင္ အတိအက် မသိရေပ။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

အေမး - အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး (လင္ႏွင့္မယား) အတူ ဂ်မာအတ္ နာမာဇ္ဖတ္လို႔ ရပါ သလား။

 

     အေျဖ     - ခင္ပြန္းသည္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ ဖတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ရွီအာထိပ္တန္း အာလင္မ္တစ္ပါးလည္းျဖစ္၊ မိုဖာေစရြလ္ကုရ္အာန္လည္းျဖစ္ ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္သာသနာစာေပ ၃၀၀ေက်ာ္ေရးသား သီးကုံးထားသည္ အလာမာ ဆိုင္ယိဒ္ ဇီရွမ္း ဟိုင္ဒရ္ ဂ်ဝါဒီ(ရ.ဟ)သည္ မိမိအိမ္တြင္ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ ဇနီး ၊သားသမီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေၾကာင္းေလ့လာထားရပါသည္။

 

ေမး ။ ။ သခင္မႀကီး မာစူမာေယကြမ္း (အ.စ) ၏ ေဇယာရတ္ ျပဳျခင္း အက်ဳိး အျမတ္ ကို သိပါရေစ

 

ေျဖ ။ ။ သခင္မႀကီး မာစူမာေယကြမ္း (အ.စ) ၏ ေဇယာရတ္ ျပဳျခင္း အက်ဳိး အျမတ္ ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။

 

ေအမာမ္ဂ်ဝါဒ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္မွာ -

 

((အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြန္ေတာ္အေဒၚ (သခင္မႀကီး မာစူမာေယကြမ္း (အ.စ)) ၏ကဗရ္ ေတာ္ ၏ ေဇယာရတ္ အား ကြမ္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳမည္ ဆိုပါက ၎ အတြက္ အမတသုခဘုံ ဂ်ႏၷတ္ သည္ ဝါဂ်ဟ္ဗ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ))

 

ၾကည့္ - ကာေမလ္လြလ္ ေဇယာရာသက်မ္း ္ ၊စာမ်က္ႏွာ ၅၃၆

 

ေမး ။ ။ ေအမာမ္မဟ္ဒီ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ဇဟ္ရာ (အ.စ) ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ မိန္႕ေတာ္မူ ထားပါသနည္း

 

ေျဖ ။ ။ ေအမာမ္မဟ္ဒီ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ဇဟ္ရာ (အ.စ) ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ -

 

ဧကန္မုခ် တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)၏ သမီးေတာ္ (ဟဇရတ္ဖြာေတမာ ဇဟ္ရာ (အ.စ) ) သည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေကာင္းျမတ္သည့္ စံနမူနာေကာင္း ျဖစ္ေခ်သည္။

 

ၾကည့္ - ရွိက္ခ္သူစီ(ရ.ဟ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္((အလ္ဂိုင္ဗါ)) က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၈၆

 

ေမး ။ ။ ဖခင္အေနျဖင့္ (မိမိ)သားအတြက္ ထမ္းေဆာင္ ၊ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ား အနက္မွ တစ္ခုသည္ စာေရးတတ္ေအာင္သင္ၾကားေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ပါသည္။

 

ေလ့လာလိုပါက ၾကည့္ - မြစ္သဒရခ္ ကိုလ္ဝါစာေအလ္ က်မ္း အတြဲ ၁၅ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၉

 

အေမး ။ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ေလးပါးေျမာက္ေအမာမ္အား ၊ ေအမာမ္ စဂ်ဒ္ (အ.စ) ဟုေခၚဆိုရပါသနည္း

 

 

ေျဖ ။ ။စဂ်္ဒါျပဳရာတြင္ထိရေသာေနရာ၇ေနရာစလုံး၌စဂ်္ဒါျပဳထားသည့္လကၡဏာ၊အနိသင္မ်ား ထင္ရွားေနသျဖင့္ စဂ်ဒ္ (အ.စ) ဟုေခၚဆိုရပါသည္။

 

ဤအေၾကာင္းကို ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္ (အ.စ) မိန္႕ထားသည္ကိုေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

ၾကည့္ - ေဗဟာရြလ္အနာဝါရ္ က်မ္း အတြဲ ၄၆ စာမ်က္ႏွာ ၆

 

ေမး ။ ။ စလာမ္ …

 

အဆုံးမဲ့ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။ နမာဇ္ဂ်ဳိမာ ၂ ရကတ္ ျဖစ္ပါသည္။(ဥပမာ ၊နမာဇ္ဖဂ်္ကဲ့သို႔)၊ကူႏူးသ္ ၂ ခုဖတ္ျခင္းသည္ မြစ္သဟဗ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ပထမကူႏူးသ္ သည္ ပထမရ ကတ္၏ ရကူအ္ မတိုင္ခင္ဖတ္ရၿပီး ၊ဒုတိယ ကူႏူးသ္ သည္ ဒုတိယ ရကအတ္ ၏ ရကူအ္ၿပီးမွ ဖတ္ရပါသည္။

 

 

အကယ္၍ ေအမာမ္ဂ်ဳိမာ(ေသာၾကာေရွ႕ေဆာင္ဆရာ) အေနျဖင့္ ပထမ ကူးႏူးသ္ အားပထမရ

 

ကတ၏္ရကူအ္ ၿပီးမွ ဖတ္ပါသည္။

 

 

တဆက္တည္းမွာပင္ ေနာက္မွ လိုက္ဖတ္သူတစ္ခ်ဳိ႕ (သို႔) အနည္းဆုံး တစ္ေယာက္သည္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ကူးႏူးသ္ ေနရာမွားဖတ္လိုက္ေၾကာင္းသိေပသည္။ သို႔ေသာ္ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ

 

ကို ျပင္ဖို႕(နမာဇ္အတြင္း) မလုပ္ခဲ့ၾကေခ်။

 

 

နမာဇ္ၿပီးေနာက္ ၊ေနာက္မွာ လိုက္ဖတ္သူ တစ္ေယာက္မွ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ၏ ကြယ္ရာ တြင္ ဒီေမာင္လာနာ က ေသာၾကာနမာဇ္ေတာင္၊ မဖတ္ေပးတတ္ဘူးလို႔ သတင္းလႊင့္မည္။

 

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္၁။ ပထမ(ေမးခြန္းအေနျဖင့္) နမာဇ္ဂ်ဳိမာ မွန္ ၊မမွန္ သိလိုပါသည္။

 

၂ ။ သတင္းလႊင့္သည္ ဤေနာက္မွလိုက္ဖတ္သူတစ္ေယာက္၏ လုပ္္ရပ္သည္မွန္ပါသလား?

 

ရွရီအီအမိန္႔ကို သိလိုပါသည္။

 

 

ဗါကမာလ္ေစဗာသ္

 

 

ေျဖ ။ ။ စလာမ္ …

 

၁ ။ နမာဇ္ဂ်ဳိမာ မွန္ပါသည္။

 

၂။ (သတင္းလႊင့္သည္ ဤေနာက္မွလိုက္ဖတ္သူတစ္ေယာက္၏

 

လုပ္္ရပ္သည္) မမွန္ေခ်။

 

 

ေအာင္ျမင္ပါေစ

 

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီရုံး ၊တီဟီရန္

 

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံေမးလ္ျဖင့္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

မိမိေမးလ္၊အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ၿမိဳ႕၊ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဖုန္း ၊သာ ေဖာ္ျပဖို႔လို

 

အပ္ေပးသည္။

 

 

ေမး ။ ။ ဗစ္ေမဟီသအာလာ

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ လြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္

 

ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္

 

စလာမ္မြန္ အလိုင္းကြမ္

 

 

အဆုံးမဲ့ရိုေသစြာျဖင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္ မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္၏စာအုပ္၊အမည္((ရွီအာဖါစိုခ္မီးဂူယက္ဒ္ )) ကို အာယာသြလ္လႅာဟ္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ (ကၽြန္ေတာ္အေပၚ) ယုံၾကည္ မႈျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။

 

အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ပုံလည္းႏွိပ္ၿပီးသြားၿပီး၊လူထုအားလည္းအခမဲ့ေဝၿပီးပါၿပီး၊သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံတူ

 

တစ္ခ်ဳိ႕သိုလာဗ္(သာသာနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား)သည္ အခ်ဳိ႕တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားဥပမာ မကါမ္ ေမေမာ္အဇမ္ေမရဲဟ္ဗဲရ္ ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ (ရဲဟ္ဗဲရ္)ရုံးမွ

 

ဝန္ထမ္း ၊စသည္ျဖင့္ ထံ ကၽြန္ေတာ္ဘာသာျပန္မွားေနသည္ စသည့္ျဖင့္ တိုင္ထားၾကပါသည္။

 

ယုတ္စြ အာယာသြလ္လႅာဟ္ႀကီး ကိုလည္း ေစာ္ကားထားပါသည္။

 

 

ဆိုလိုသည္မွာဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္

 

မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္

 

သည္ျမန္မာစာမတတ္သျဖင့္၎၏ေထာက္ခံမႈသည္မလုံေလာက္ဟုဆိုေလသည္။စသည္ျဖင့္…

 

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ပုံႏွိပ္ထားသည္စာအုပ္အတြင္း ဘာသာျပန္အမွားမ်ားကို ေထာက္ျပရန္တရားဝင္ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။သို႔ေသာ္မည္သည့္

 

သိုလာဗ္(သာသာနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) တစ္ေယာက္မွ် တရားဝင္အသိေပးျခင္း၊

 

စာပို႔ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

 

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အကြယ္၌ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားထံ တိုင္ျခင္း၊ သိကၡာခ် ျခင္းကို ျပဳၾကပါတယ္ …

 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွရီအီ အမိန္႔ကို ရွင္းျပေပးပါ။

 

 

ဗါကမာလ္သရွကြလ္

 

ရွိက္ခ္ ဂ်မားလ္ ဟို စိုင္း(န) သြာလေဗျမန္မာ

 

ေျဖ။ ။ အလိုင္ကြမ္းစလာမ္ ဝရဟ္မသြြလ္လႅာဟ္

 

ဘာသာျပန္ဆိုသူသည္ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္မလြဲမေသြကမာလ္ေလေဒကသ္(ထူးကဲေကာင္း မြန္သည့္ဂရုျပဳမႈ) ၊ ၿပီးေနာက္ အလြဲသုံးစား မလုပ္မႈ ျဖင့္ ျပန္ဆိုရေပမည္။

 

 

အကယ္၍ မေတာ္တဆ ဘာသာျပန္ဆိုရာ၌ မွားယြြင္းသြားလွ်င္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း၊ ညီအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မွားယြင္းေနသည့္ေနရာ မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုသူ အားေထာက္ျပၿပီး၊ေျဖရွင္းရေပမည္။ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို (ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ား) သိကၡာမခ်သင့္ေခ်။

 

 

ဝလ္လႅာဟ္ဟို ၊ အာလမ္

 

 

၂၁ ရဘီးအြဇ္ဇာနီ ၊၁၄၂၃ဟီဂ်ရီ

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာလြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံေမးလ္ျဖင့္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

မိမိေမးလ္၊အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ၿမိဳ႕၊ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဖုန္း ၊သာ ေဖာ္ျပဖို႔လို

 

အပ္ေပးသည္။

 

၂၁၁ ။ ေမး ။ ။ ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(အ.စ) သခင္မႀကီးသည္ ပထမခလီဖြာ အားစိတ္ဆိုးသြား

 

ေၾကာင္း ၊ေနာက္သခင္မႀကီး(အ.စ) အလႅာဟ္အမိန္႔ေတာ္ခံသြားသည့္အခ်ိန္အထိ အဆက္အသြယ္ မျပဳေၾကာင္း ဆိုသည္အခ်က္မွာ ၊မွန္ပါသလား၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စြႏၷီ က်မ္းႀကီးျဖင့္

 

ေဖာ္ျပေပးပါ။

 

ေျဖ ။ အထက္ပါအခ်က္သည္မွန္ကန္ပါသည္။ စြႏၷီညီေႏွာင္မ်ား၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပီးေနာက္ အမွန္ကန္ဆုံး က်မ္းအျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ စဟီးဘုခါရီက်မ္းတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ ကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

 

ၾကည့္ - စဟီးဘုခါရီက်မ္း အတြဲ ၄ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၂ ၊ဗာဗ္ေပ ခြမ္းစ္(ခြမ္းစ္အခန္း) ၊ပုံႏွိပ္လက္ဘႏြန္

 

 

ေမး ။ ။စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္ေလာ

 

ေျဖ။ ။ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ၏ ရွရီအီအျမင္အရ မဖတ္ရေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား -

 

မိုဟမၼဒ္ ဟလ္ဘီ မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဒစ္က္(အ.စ) အားေမးျမန္းသည္မွာ - ((စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္နည္း ။ ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္ အေျဖေပး ေတာ္မူသည္ကား - မဖတ္ရေခ်။))

 

ၾကည့္ - ဝစာေအလြရွ္ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၄၊အခန္း ၁၇ ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၃

 

စီမာေယ အကာေယဒ္ ရွီအာ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၁၅

 

ေမး ။ ။ စလာမ္ …

 

ေက်းဇူးျပဳၿပီးအေျဖေပးပါခင္ဗ်ာ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရွိ ေနရာတစ္ရာတြင္ ေမာင္လာနာ တစ္ခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ဳိမာနမာဇ္တြင္ အလွည့္က် ေမာင္လာနာ တစ္ေယာက္ တည္းသာ ဖတ္ေပးပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ က်န္ေမာင္လာနာမ်ား မလာၾကေခ်။ ဟဇရတ္အာလီ (လူႀကီးမင္း) ၏ အျမင္ ေမာင္လာနာ မ်ား၏ဤလုပ္ရပ္(မလာျခင္း) သည္၊မွန္ကန္ပါသလား? ၊သို႔မဟုတ္ မွားေနပါသလား ?

 

ေျဖ ။ ။ ေမာင္လာနာမ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲလြဲမႈ ကို ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား၊ လူထု ကိုအထင္မွားေစမည့္(ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္၊ျဖစ္ေစသည့္)လုပ္ရပ္မ်ားကိုေရွာင္ရန္အသင့္ေလွ်ာ္ဆုံး ပင္တည္း ။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံေမးလ္ျဖင့္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

မိမိေမးလ္၊အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ၿမိဳ႕၊ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဖုန္း ၊သာ ေဖာ္ျပဖို႔လို

 

အပ္ေပးသည္။

 

ေမး ။ ။စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္ေလာ

 

ေျဖ။ ။ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ၏ ရွရီအီအျမင္အရ မဖတ္ရေခ်။အေၾကာင္းသည္ကား -

 

မိုဟမၼဒ္ ဟလ္ဘီ မွ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဒစ္က္(အ.စ) အားေမးျမန္းသည္မွာ - ((စူရဟ္ အလ္ဟမ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ((အာမီး(န))) ဖတ္ရမည္နည္း ။ ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္ အေျဖေပး ေတာ္မူသည္ကား - မဖတ္ရေခ်။))

 

ၾကည့္ - ဝစာေအလြရွ္ရွီအာ က်မ္း အတြဲ ၄၊အခန္း ၁၇ ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၃

 

စီမာေယ အကာေယဒ္ ရွီအာ ၊စာမ်က္ႏွာ ၄၁၅

 

ေမး ။ ။ မိမိဇနီးသည္ ၏ က်င္ႀကီးသြားသည္႔ေနရာ ကို ဆက္ယွက္ ျခင္းသည္ ျပႆနာ ရွိပါသလား?

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ မိမိဇနီးသည္ ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူပါက မက္ရူးအရမ္းျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာမတူ ပါက ဟရမ္ ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ မဖာသီဟိုေဂ်နန္ တြင္ ေန႔တိုင္း၏ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ဒိုအာ ၊ တစ္ႏွစ္လုံး၏ ရက္တိုင္းအတြက္ဒိုအာလာရွိရာ၊အခ်ိန္ျပည့္ဒိုအာဖတ္ေနရမည့္ဆိုသည္သေဘာေဆာင္ပါသလား ?

 

ေျဖ။ ။ မေဆာင္ေခ်။ သာဓက အားျဖင့္ ၂၄ နာရီ လမ္းမေပၚတြင္ ေျပး ဆြဲေနသည့္တိုက္စီကား မ်ား ႏွင့္တူေပသည္။ ၂၄ ေျပးဆြဲေနသျဖင့့္ အခ်ိန္ျပည့္ ငွားစီးရန္ မဟုတ္ဘဲ ၊မိမိ အတြက္လို အပ္ခ်ိန္ မွ ငွားစီးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အခ်ိန္ ျပည့္ ဒိုအာမ်ား ဖတ္ေနရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္၊ လို အပ္ ခ်ိန္တြင္ အစဥ္ သင့္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ေမး။ ။ စလာမ္ …

 

အင္တာနက္မွ တဆင့္ ေနာင္ဟာေခြမ်ား ၊ဘာသာေရးရုပ္ရွင္မ်ားကိုေကာ္ပီလုပ္(ေဒါင္လုတ္)ၿပီး

 

ေရာင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

 

ေျဖ။ ။ ထုတ္လုပ္သည့္မူရင္းဌာန မွ သေဘာမတူပါက မပိုင္ေခ်။(ေရာင္းလို႔မရေခ်။ )

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ အေမအေနျဖင့္ မိမိသား ကို - မင္း ၊မင္း မိန္းမကို သလာက္မေပးရင္ အေမကို စိတ္မခ်မ္းသာ ေအာင္လုပ္ သူ စာရင္းဝင္ေပမည္ဟု အမိန္႔ေပးမည္။ အမွန္တြင္ အေမသည္ မိမိေခၽြးမႏွင့္ အဆင္မေျပေခ်။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေမ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ ဤေနရာတြင္ မိမိ မိခင္၏ အမိန္႔ကို နာ ခံရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေခ်။ စိတ္မခ်မ္းသာ ေအာင္ထားသူ စာရင္းဝင္ေပမည္ဟုဆိုသည္ စကားသည္လည္း အာနိသင္ မရွိေပ။ သို႕ေသာ္မိခင္အား စကားလုံး ရုိင္းမ်ား မသုံးမိဖို႔ မလြဲမေသြ လိုေပသည္။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

၇၈၆ လုိ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဆိုင္ေတြမွာေရးထားပါလဲ။ အဲဒီအဓိပါယ္ကိုသိပါရေစ။

 

 

အေျဖ ။ ။ ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ ကို အဗ္ဂ်ဒ္ ထုတ္လုပ္လွ်င္ ၇၈၆ ရပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ မေရးေတာ့ဘဲ ၇၈၆ လုိ႔ေရးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ဗဟ္မင္လ္လႅာဟ္ ေဟရဟ္မာေနရဟီးမ္ ၇၈၆ ျဖစ္လာပုံ

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ب + س + م = 102

 

 

ا+ل+ل+ه = 66

 

ا + ل + ر +ح + م +ن =329

 

ا + ل + ر+ ح + ی + م = 289

 

စုစုေပါင္း = ၇၈၆

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္ …

 

သုံးဖို႔ ေငြေပးသည္ ၾကားကပင္ သားအေန ျဖင့္ အေဖမသိေအာင္ အိတ္ကပ္ထဲမွ ေငြ ယူျခင္းသည္ ဟရမ္ ျဖစ္ ပါသလား

 

 

ေျဖ ။ ။ ဟရမ္ ျဖစ္ေပသည္ ။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

 

ေမး ။ ။ သားေကာင္ေဇဗာလုပ္ရာ တြင္ ဗစ္ေမလႅာဟ္ ဘဲ ေျပာလွ်င္ လုံေလာက္ပါသလား၊ ဗစ္ေမလႅာဟ္ အား အာရဘီ မေျပာဘဲ အျခားဘာသာျဖင့္ေျပာလွ်င္ ပိုင္ပါသလား

 

ေျဖ။ ။ လုံေလာက္ပါတယ္၊ပိုင္ပါတယ္။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး။ ။ သားေကာင္ေဇဗာလုပ္ရာ တြင္ ေယာက္က်ားဘဲ လုပ္လို႔ ရသည္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ မဟုတ္ပါ။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

၂၀၀။အေမး။။ကၽြန္ေတာ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးအသစ္ဝယ္ထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ခင္မင္နဲ႔သူမ်ားအတြက္ ေငြယူၿပီး မေကာင္းသည့္ ကားမ်ား ေကာ္ပီကူးေပးမည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ မပိုိုင္ေခ်။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

 

၁၉၉ ။ ေမး ။ ။ cd မူရင္းပိုင္ရွင္ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖန္႔ေဝ ခြင့္ရွိပါသလား

 

ေျဖ။ ။ ဥပေဒက ခြင့္မေပးထားပါက ခြင့္ မရွိေခ်။ ျဖန္႔ခြင့္မရွိေပ။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး ။ ။ စလာမ္ မို အလိုင္ကြမ္း

 

စာအုပ္မ်ား (သို႔) ေဆာင္းပါးမ်ား(သို႕) စာမ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ အမည္ ေနာက္ ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္ ဟုေရးုျခင္းႏွင့္ (ဆြ) ေရးျခင္းသည္                                 စဝါဗ္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သနည္း

 

ထိုနည္းတူစြာ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟဇရတ္အာဘာစ္(အ.စ)၊ဟဇရတ္ ဇိုင္နပ္(အ.စ) ၊ဟဇရတ္ေသမာမူမာ(အ.စ) စသည္တို႔အားလည္းပဲ (အထက္ပါအတိုင္း (အ.စ) (သို႕)အျပည့္ေရးျခင္း) သည္ စဝါဗ္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သနည္း

 

ေက်းဇူးတင္လ်က္

 

ေျဖ ။ ။ အျပည့္ အစုံ ဆြလ္လႅာဟ္ဟိုအလိုင္ေဟဝါအာေလဟီဝစလာမ္ ႏွင့္ အလိုင္ဟစ္စလာမ္ ေရးျခင္းသည္ပိုျမင့္ျမတ္ၿပီး၊ ပိုေကာင္းေပသည္။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

ေမး ။ ။ မိမိဇနီးသည္ျဖင့္ ရွဗ္ေဗကဒ္ရ္ ၊ မေဟာ္ရမ္ ၉ ရက္ ည၊ ရွဗ္ေဗ အာရႈ ရာ တြင္

 

ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ လို႔ ရပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ ဖီနဖ္ေစဟီ ၊အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး ။ ။ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူတစ္ဦးရွိပါသည္။၎သည္ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း နမာဇ္မဖတ္ေခ်။ ရွရီအတ္အရ ျပႆနာ ရွိပါသလား

 

 

ေျဖ။ ။ အကယ္၍ လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားေရာက္ဖို႔ အႏၱရာယ္ ရွိပါက ၎ႏွင့္လက္ထပ္ခြင့္ မရွိေခ်။

 

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး။ ။ နမာဇ္ ဇီ မဟုတ္မွန္သိသူ ႏွင့္္ အသြားအလား လုပ္လို႔ရပါ သလား၊ေပါင္းသင္း

 

ဆက္ဆံပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

 

 

ေျဖ။ ။ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေကာင္းမႈ ကို တားျမစ္လွ်င္ လက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါက(နမာဇ္မဖတ္ျခင္းကို) တားျမစ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

 

အကယ္၍ တားျမစ္လွ်င္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါက၊ ေဗနာေဗအဟ္ ေသယာသ္ဝါဂ်စ္ဗ္ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပသရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ေမး ။ ။ နမာဇ္ ကို မဖတ္ သူသည္ ဘယ္အေျခအေနေရာက္လွ်င္ ကာေဖရ္ျဖစ္သြား ပါသနည္း ၊နဂ်စ္ေကာ္ ျဖစ္ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ နမာဇ္တစ္ခုတည္း မဖတ္ယုံ ျဖစ္ ကာေဖရ္ မျဖစ္ေခ်။ သို႕ေသာ္ နမာဇ္မဖတ္ျခင္းသည္ ဂိုနာေယ ကဗီ ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

 

၁၉၃။ ေမး။ ။ အူဆူေလကာဖီ က်မ္း တြင္ ေအမာမ္ဂ်ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္လာရွိသည္မွာ (( စာ အတြက္ အေျဖေပးရန္ ၊ စလာမ္ကို အေျဖေပးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သကဲ့ သို႔ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ )) ဟု ျဖစ္ေပသည္။ ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္အရစာ ျပန္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသလား

 

 

ေျဖ။ ။ အဟ္ေသရာသ္ အရ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

တမန္ေတာ္ အီဆာ(အ.စ)သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕မွာေမြးဖြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသလား

 

ေျဖ။ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္ အီဆာ (အ.စ) ၏ေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္ သက္

 

ၿပီး အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ ထိုျပင္ အတိအက် မရွိရေပ။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား ၊ၾကားဖူးပါသည္။ မုတ္ဆိတ္ ေကာင္းေကာင္း ထြက္လာဖို႔

 

တႀကိမ္ပလိပ္ဓားျဖင့္ ရိတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။

 

ဤစကားသည္မွန္ကန္ ပါသလား

 

 

ေျဖ။ ။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေမြးမ်ား မထြက္ ေသးပါကရိတ္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ေပါက္ေနပါ ကဟိုေနရာေပါက္၊ဒီေနရာ

 

မေပါက္ ျဖစ္ေနမည္ ၊အနည္းငယ္ေလး ေပါက္ေနၿပီး ဆို လွ်င္လည္း ေဗနာဗရ္အဟ္သရာသ္ ရိတ္ ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

 

 

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

 

ေမး။။ေမာင္ျဖဴအမည္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ေမာင္ဝါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၎တြင္တ ကယ္ မရွိသည္ မေကာင္း မႈမ်ားကို လူအမ်ားဆီ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ ပို႔မည္။ ၎ေမာင္ဝါ ကို

 

အယုံအၾကည္ပ်က္ေအာင္လုပ္မည္။

 

ၿပီးေနာက္ ေမာင္ျဖဴ အေနျဖင့္မိမိ အမွား အတြက္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖေပ်ာက္ရမည္နည္း

 

ေမာင္ဝါ၏ရပိုင္ခြင့္ ကို အျပည့္အဝ ေဆာက္ရြက္ၿပီးသာလည္းျဖစ္ရန္ မည္သို႔ျပဳရမည္နည္း

 

၎ေမာင္ဝါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီးေမးလ္ ပို႔ထားသူမ်ားထံ ျပန္ၿပီး ေမာင္ဝါသည္ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းခ်က္ ျပန္ ပို႔ေပးရမည္ေလာ …

 

 

ေျဖ ။ ။ မလြဲမေသြ ၎ေမာင္ဝါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီးေမးလ္ ပို႔ထားသူမ်ားထံ ျပန္ၿပီး ေမာင္ဝါသည္ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းခ်က္ ျပန္ ပို႔ကို

ကို ေပးရမည္။ ထိုျပင္အစြပ္စြဲခံခဲ့ရသူ ေမာင္ဝါ၏ ေက်နပ္မႈကို ရယူရေပမည္။

 

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

အထူးမွတ္ခ်က္။။သူတပါးကိုမဟုတ္မတရားစြပ္စြဲတတ္သူမ်ား၊ပစ္စာပစ္သူမ်ား...အထူးသတိျပဳ သင့္ေပသည္။

 

 

ေမး ။ ။အစၥလာမ္မိုအလိုင္ကြမ္း

 

 

တစ္ခ်ိဳ႔ရွီအာမ်ားသည္ နာမာဇ္ဖတ္အျပီး ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္ သို႔လွည္႔၍စလာမ္ေပးၾကပါသည္။ ဘာလို့ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။

 

 

ေျဖ ။ ။ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ ရုံး ၏ ေျဖဆိုခ်က္အရ နာမာဇ္တြင္ စလာမ္ဖတ္အျပီး ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္ သို႔လွည္ျခင္းသည္ ((မိုဗာ)) ျဖစ္ေပသည္။ စဝါဇ္လည္း မရ သလို၊ အျပစ္လည္း မရွိေခ်။

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲမွာ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ရဲ႕နာမေတာ္ကိုေဖၚျပထားပါသလား..

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

 

ေျဖ။ ။ အမည္ ကို မေဖာ္ျပထားပါဘူး ၊ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

 

ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္သည္အရမ္းကို

 

လုံေလာက္၊ခိုင္လုံေနပါၿပီး။

 

((အလီ(အ.စ) သည္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္အတူ ရွိၿပီး ၊ ကုရ္အာန္ သည္ အလီ(အ.စ) ႏွင့္အတူရွိ၏))

 

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)

 

ၾကည့္ - မိုစ္သ၊သရာခ္ အလာဆဟီးဟိုင္းက်မ္း အတြဲ (၃) စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄

 

 

ပိုၿပီးအေသးစိတ္ေလ့လာလိုရင္ေတာ့လက္ရွိသာသနာပညာရွင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည့္(နဂ်ဟ္ သာအီ)ေရးသားထားသည္စာအုပ္

 

لماذا ذکر اسم علی (ع) فی القرآن کثیراَ؟ ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ႏိုက္ေဗ ေအမာမ္တစ္ပါးျဖစ္သည္ ဟဇရတ္ အာယသာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာဆရက္ ဆြာဒစ္က္ဟိုစိုင္းနီ ရွီရာဇီး

ေရးသာားထားသည္ علی علیه السلام فی القرآن အတြဲ (၁ ႏွင့္၂) ကို ေလ့လာ ႏိုင္ေပသည္။

 

 

ေလးစားလ်က္

 

ေမး ။ ။ ဇနီးသည္ အေနျဖင့္ မိမိခင္ပြန္းသည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအတြက္ အိမ္အျပင္ထြက္လို႔ ရပါသလား

 

 

ေျဖ ။ ။ မရေခ်။ အကယ္၍ ဇနီးသည္အေနျဖင့္ မိမိ ေနကာအခ်ိန္ တြင္ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ထည့္ၿပီးေျပာထားမည္ဆိုလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

ေမး ။ ။ နမာဇ္ေစ ဂိုဖိုင္လာဖတ္ရာတြင္ ၂ ရကတ္ စလုံး၌ စူရဟ္ (ဟမ္ဒ္) ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဖတ္ရန္ ျပဆိုထားသည္အာယတ္ေတာ္မ်ားကို မဖတ္မည္ အရင္ ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္…ဖတ္ရန္ လိုအပ္ ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ မလိုအပ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

ေမး ။ ။ နမာဇ္ေစ ဂိုဖိုင္လာ သည္ နာေဖေလဟ္ နမာဇ္ေစ မဂ္ေရဗ္ စာရင္းဝင္ပါသလား

 

 

ေျဖ။ ။ ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။နီယသ္ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ((ကဇ္ဒ္ေဒေရဂ်ာ)) (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္မႈအတြက္) နီယသ္ ျဖင့္ ဖတ္မည္ ဆိုလွ်င္ နီယသ္

 

ႏွစ္ခုစလုံး၏ စဝါးဗ္ ရရွိမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မိ ပါသည္ ။

 

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ သည္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ဝဖားသ္ ျဖစ္သြားေတာ္မူသည္ မွာ မွန္ပါသလား ?

 

 

ေျဖ ။ ။ ဤ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အိုလမာ မ်ား အၾကား အဆိုမ်ားကြဲလြဲေပသည္။

 

သို႕ေသာ္ ရွီအာ အိုလမာ အမ်ားစု ႏွင့္ စြႏၷီအိုလမာတို႔သည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ သည္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ဝဖားသ္ ျဖစ္သြားေတာ္မူသည္ ဟုခံယူထားေပသည္။

 

 

သာဓက အားျဖင့္ ရွီအာ အိုလမာမ်ားမွာ

 

ရွိက္ခ္ မိုဖီးသ္(ရ.ဟ)

 

ရွိက္ခ္ သူစီ(ရ.ဟ)

 

အလႅာမာဟစ္လီ(ရ.ဟ)

 

ၾကည့္ - အလ္မက္နာေအက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၄၅၆ ၊ သဲဟ္ဇီးဗိုလ္အဟ္ကာမ္က်မ္း အတြဲ ၆

 

စာမ်က္ႏွာ ၂ ၊သဟ္ရီရြလ္ အဟ္ကာမ္ က်မ္း အတြဲ ၂ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈

 

စြႏၷီ အိုလမာမ်ားမွာ

 

ဂ်နာေဗ ဟာကင္မ္ေမေနရွာပူရီ

 

ဂ်နာေဗ ဇဲဟ္ရီ

 

ဂ်နာေဗ အဗ္ေနကဆီး၊ဒေမရွ္ကီ

 

 

ၾကည့္ - မိုစ္သ၊သရာခ္ အလာဆဟီးဟိုင္းက်မ္း အတြဲ (၃) စာမ်က္ႏွာ ၆၁၊ သြာဗကာသ္ေသဂို

 

ဗရာက်မ္း အတြဲ

 

ေမး ။ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဒိုအာ ကဗူလ္ မျဖစ္ရပါသနည္း

 

ေျဖ။ ။ ေလယာဥ္ သည္ ေလယာဥ္ဆီ ျဖင့္သာ ေမာင္းလို႔ရေပသည္။ အကယ္၍ ေရထည့္ေမာင္းပါကာ မရေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ ဒိုအာေတာင္းသူ၏ ဗိုက္အတြင္း

 

ဟရမ္(ထမင္းလုတ္)ေတြရွိေနပါက ဒိုအာ ကဗူလ္ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

ဟြဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ေမာ္စင္ကရာအတ္သီ

 

 

ထိုျပင္ဟဒီးစ္ေတာ္၌ လာရွိသည္မွာ -

 

(မည္သူမဆို မိမိ၏ဒိုအာ ကဗူလ္ ျဖစ္ေစလိုပါက မိမိတို႔၏ဝင္ေငြ ႏွင့္ ထမင္းလုတ္ ကို သန္႔ရွင္း ေအာင္ထားပါေလ။(ဟရမ္၊သမာအာဇီဝ မက်တာမျဖစ္ေစႏွင့္)

 

ၾကည့္ - ေဗဟာက်မ္း အတြဲ (၇) စာမ်က္ႏွာ ၃၇၃

 

 

ေမး ။ ။ ေဟဂ်ပ္ သည္(အစၥလာမ္) သာသာ၏ အေရးႀကီးသည္ အပိုင္းျဖစ္ပါသလား?

 

အကယ္၍ (ဝတ္ဆင္ရန္) ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက မည္ကဲ့ သို႔ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း?

 

 

ေျဖ။ ။ အမွန္တကယ္ ေဟဂ်ပ္ သည္(အစၥလာမ္) သာသာ၏ အေရးႀကီးသည္ အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

အကယ္၍ (ဝတ္ဆင္ရန္) ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက ဂိုနာ(အျပစ္)ထိုက္ေပသည္။

 

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

ၾကည့္ - မဆာေအေလဂ်သီးဒ္က်မ္းအတြဲ(၁)စာမ်က္ႏွာ ၂၉

 

ျပဳစုသူ။ဟြဂ်သြလ္အစၥလာမ္ဆရက္(သ)ေမာ္အ္စင္မဟ္မူဒီး(ကြမ္း၊အီရန္)

 

 

ေမး ။ ။ စလာမ္

အစၥလာမ္မွာ အသက္အာမခံထားခြင့္ရိွပါသလား?

 

 

ေျဖ ။ ။ ရွိပါသည္ ဤ အတြက္ေၾကာင့္အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္بــيـمــه ေခၚ Insurance ရုံးမ်ား

 

ရွိပါသည္။

 

ထိုျပင္ ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး

 

 

မွလည္း မိမိ၏ ေသာင္ဇီးလ္အြလ္မဆာေအလ္က်မ္း ဥပေဒ အမွတ္ ၂၄၃၈ - ၂၄၃၉ - ၂၄၄၀

 

တြင္ ဤကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေလးကို သိပါေစ ။

 

 

ေျဖ ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္ဤေနရာအေရးႀကီး အခ်က္ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ ကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

(၁) ဂိုနာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟူးဒ္ (၁၁) ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၁၄

 

 

(၂) ရူးဟ္အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း

 

ၾကည့္ - အမာလီ မိုဖီးဒ္(ရ.ဟ) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉

 

 

(၃) ရႈိင္တြာန္ကို ေမာင္းထုတ္ေစျခင္း

 

ၾကည့္ - အလ္ေဖရ္ဒူစ္ အတြဲ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၅

 

 

(၄) ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္း

 

ၾကည့္ - ေခစာလ္ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၃၂

 

 

(၅) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈျဖစ္ျခင္း

 

ၾကည့္ - ဂ်ေမအြလ္ ၊စကီးလ္ အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄

 

 

ေမး ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးေလးကို သိပါေစ ။

 

 

ေျဖ ။ ။ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္ဤေနရာအေရးႀကီး အခ်က္ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ ကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

(၁) ဂိုနာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

 

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟူးဒ္ (၁၁) ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၁၄

 

 

(၂) ရူးဟ္အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း

 

ၾကည့္ - အမာလီ မိုဖီးဒ္(ရ.ဟ) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉

 

 

(၃) ရႈိင္တြာန္ကို ေမာင္းထုတ္ေစျခင္း

 

ၾကည့္ - အလ္ေဖရ္ဒူစ္ အတြဲ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၅

 

 

(၄) ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္ျခင္း

 

ၾကည့္ - ေခစာလ္ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၃၂

 

 

(၅) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးကပ္မႈျဖစ္ျခင္း

 

ၾကည့္ - ဂ်ေမအြလ္ ၊စကီးလ္ အတြဲ ၁ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄

 

 

ေမး ။ ။စလမ္မို အလိုင္းကြမ္

 

 

ဂ်မာအတ္နာမာဇ္ဖတ္ရာတြင္ ၃ရကဒ္ႏွင့္၄ရကဒ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမွ အသံမထြတ္ပဲဖတ္ခ်င္းသည္ ဘာလို႔ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။

 

 

ေျဖ ။ ။စလာမ္ ...

 

ဂ်မာအတ္ျဖင့္ နမာဇ္ဖတ္ဖတ္ ၊ဖိုရသာ(တစ္ဦးတည္းကိုယ္တိုင္)ဖတ္ဖတ္ ၃ ရကတ္ ႏွင့္ ၄ ရကတ္ တြင္အသံထြက္မဖတ္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔

ပညတ္ေတာ္ ျဖစ္ရာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာလို႔ဆို တာအရွင္ျမတ္တည္းသာလွ်င္ အသိဆုံးပင္တည္း။

 

တခါတရံ ရွရီအတ္၏ ဆိုလိုခ်က္ သည္ လူသားတို႔၏ ေတြးေခၚမႈအရ ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။

 

 

 

ေမး ။ ။ အကယ္၍ မိန္းကေလး တစ္ဦး အေနျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ၊ ကဗ်ာ ၊ကစီသာ ကို အသံထြက္ၿပီး ၊

နမဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသား မ်ား အေရွ႕တြင္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုပါက ဂိုနာ(အျပစ္) ရွိ ပါသလား

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ တဏွာစိတ္ကိုႁကြေစ မည့္အေၾကာင္းခံ ျဖစ္မည္ ဆိုပါက ခြင့္မရွိေခ်။(ဂိုနာ(အျပစ္) ရွိေပသည္။)

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

 

အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

 

ေမး။။မြတ္စလင္မဟုတ္သည္မိန္းမမ်ားႏွင့္ခ်က္(chat)လုပ္မည္၊ မြတ္စလင္မဟုတ္ဟုသိထားသျဖင့္

 

အင္တာနက္မွ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ၎ႏွင့္

 

တဏွာစိတ္ကိုႁကြေစ မည့္ စကားမ်ားဆိုမည္ဆိုကာ မည္သည့္အမိန္႔ ရွိပါသနည္း

 

 

ေျဖ ။ ။ ဟရမ္ ျဖစ္ေခ်သည္။

 

( သတိ - မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္လည္းမရေခ်)

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

 

အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

 

 

ဗစ္ေမဟီ သအာလာ

 

စလာမ္ …

 

ေလစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

အခ်ဳိ႕ေမာင္လာနာမ်ား သည္ ေမာင္လာနာမ်ား၏ ဥကၠ႒ အျဖင့္၎ ၊ ေက်ာင္းအုပ္ ၊ သဗ္လီးဂ္ဌာနတာဝန္ခံ ၊ကိုယ္စားလွယ္ စသည္ျဖင့္ တာဝန္ယူၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္

 

ဝဟာဘီ မ်ားဖက္ မွ တရားမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ၊ ဆိုက္မ်ား ၊ဝက္ဗေလာက္မ်ားျဖင့္ ရွီအာ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေန သည္ကို မကာကြယ္ေပးေခ်။

 

 

ဤ လုပ္ရပ္အတြက္ မည္ကဲ့ သို႔ အမိန္႔ ရွိပါ သနည္း

 

 

ေက်းဇူးတင္လ်က္

 

 

ေျဖ ။ ။ ဤအလုပ္အတြက္(ကာကြယ္ရန္) စြမ္းအားရွိ ၿပီး ၊ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ရွိ သူမ်ား(ေမာင္လာနာမ်ား) ဖက္မွ မည္သည္ နည္းျဖင့္ တာဝန္မေက်မႈ မရွိရေခ်။

 

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

 

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ဗစ္ေမဟီ သအာလာ

 

စလာမ္ …

 

ေလစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ အမိျမန္မာျပည္တြင္ ဝဟာဘီ မ်ားသည္ တရားမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ၊ ဆိုက္မ်ား ၊

 

ဝက္ဗေလာက္မ်ားျဖင့္ ရွီအာ ဆန္႕က်င္ေရး လုပ္ေနပါသည္။

 

သို႔ ျဖစ္ပါ၍ ရွီအာ မဇ္ဟဗ္ကို ကာကြယ္ရန္သြလ္လါဗ္ကဒီးမ္(သာသနာ့ေက်ာင္းသား

 

ေဟာင္းမ်ား)(သို႔) သြလ္လါဗ္ဂ်ဒီးဒ္(သာသနာ့ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား) (သို႔) ျပည္သူမ်ား

 

(ရွီအာလူထု) မည္သူဖက္မွာ တာဝန္ရွိပါသနည္း ?

 

 

ေက်းဇူးတင္လ်က္

 

 

ေျဖ ။ ။ စလာမ္…

 

ရွွီအာ ေဖရ္္ကာ ကို ကာကြယ္ ဖို႔ ႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳဖို႔ သည္ တတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ တိုင္းအေပၚေဆာင္ရြက္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

 

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

 

ေမး ။ ။ ကာေဖရ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီမပါ)ႏွင့္ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ျခင္းအတြက္ မည္သည္ အမိန္႔ရွိပါသနည္း ၎တို႔သည္ ကနီးစ္မ်ား စာရင္းဝင္ပါသလား ရွရီအတ္အရ မည္သို႔ရွိပါ သနည္း

 

 

ေျဖ ။ ။ ကာေဖရ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီမပါ) ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ျခင္းသည္ ေဇနာ(မုဒိန္းမႈ) ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီ ျဖစ္ေနပါ ၎၏

 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မုိသာဖတ္ခဲ့မည္၊ၿပီးမွ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာမည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္တရား

 

ဝင္ဇနီးသည္ စာရင္းဝင္ေပမည္။သို႔မဟုတ္ပါက ေဇနာ(မုဒိန္းမႈ) ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

 

ေမး ။ ။ အျပာရုပ္ရွင္မ်ား၊ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖင့္ ကာမစက္ယွက္နည္း၊ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာနည္း

 

သင္လိုရပါသလား?

 

ေျဖ ။ ။ မရေခ် (ခြင့္မရွိ)။ အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ မေကာင္းသည္ရလာဒ္မ်ားရလာေပမည္။

 

 

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္

 

အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century